Gebruiksvoorwaarden

Inhoudsopgave

1. Definities

In onderstaande gebruiksvoorwaarden kan worden verwezen naar de volgende begrippen met de daarachter vermelde betekenis.

 1. Gebruiker(s)
  Iedere bezoeker van de website Veilingnotaris.nl, die met Veilingnotaris B.V. een overeenkomst heeft gesloten ten aanzien van het gebruik van de Website Veilingnotaris.nl, bijvoorbeeld door het bezoeken van de website of door middel van het aanmaken van een account.
 2. Gebruiksvoorwaarden
  Deze Gebruiksvoorwaarden van Veilingnotaris B.V. ten aanzien van het gebruik van de website Veilingnotaris.nl.
 3. Inloggegevens
  De combinatie van het door een Gebruiker verstrekte e-mailadres en daaraan verbonden wachtwoord, waarmee onder andere toegang kan worden verkregen tot het Profielpaginabeheer van Veilingnotaris.nl.
 4. Veilingnotaris B.V.
  Veilingnotaris B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Kryptonsweg 8, 3812 RZ Amersfoort, Nederland, geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 72653337.
 5. Veilingnotaris.nl
  Zie 'Website'.
 6. Notariskantoor
  Zie 'Gebruiker'.
 7. Bezoeker
  Zie 'Gebruiker'.
 8. Advertentie
  Een door een Gebruiker geplaatste advertentie inclusief alle daaraan verbonden afbeeldingen en informatie.
 9. Profiel
  De pagina van een Gebruiker welke is samengesteld uit onder andere haar profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties.
 10. Profielpaginabeheer
  De besloten webomgeving van waaruit een Gebruiker haar profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties kan beheren.
 11. Website
  De website 'Veilingnotaris.nl' zoals te benaderen is via de volledige url: http://www.veilingnotaris.nl/, inclusief alle daaraan verbonden subdomeinen.

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op Gebruikers van Veilingnotaris.nl. Door zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de Website Veilingnotaris.nl wordt ingestemd met de toepasselijkheid van deze Gebruiksvoorwaarden.
 2. Afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden is niet mogelijk, tenzij schriftelijk met Veilingnotaris B.V. overeengekomen.
 3. Veilingnotaris B.V. heeft het recht om deze Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment aan te passen. Vanaf het moment dat de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden op de website zijn gepubliceerd zijn die gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van kracht.

3. Privacybeleid

 1. Veilingnotaris B.V. eerbiedigt de privacy van de Gebruikers van de Website en behandelt de persoonlijke gegevens die de Gebruiker van de website rechtstreeks of via e-mail aan Veilingnotaris B.V. verschaft, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het privacybeleid van Veilingnotaris B.V. Door gebruik te maken van deze Website van Veilingnotaris B.V. aanvaardt de Gebruiker de toepasselijkheid en inhoud van dit privacybeleid.

4. Gebruik van faciliteiten

 1. Dit artikel beschrijft de faciliteiten die Veilingnotaris B.V. via haar Website Veilingnotaris.nl aan haar Gebruikers, al dan niet tegen een vergoeding, ter beschikking stelt. Dit betreft, maar is niet beperkt tot:
  1. Het door iedere Gebruiker vanuit het Profielpaginabeheer laten beheren van haar Profiel met daaraan verbonden profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties en het raadplegen van daaruit voortvloeiende (statistische) informatie en berichten.
  2. Het door iedere Gebruiker laten zoeken naar advertenties en het raadplegen van daaraan verbonden aanvullende informatie.
  3. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod door aan Gebruikers een overzicht te bieden van advertenties en andere veiling-/objectgerelateerde informatie.
 2. De volgende vormen van gebruik zijn uitdrukkelijk niet toegestaan:
  1. Het (al dan niet geautomatiseerd pogen tot het) scrapen, spideren, hacken, sql-injecten, cross-site scripten, reverse engineeren, etc. van de database van Veilingnotaris.nl en/of de website Veilingnotaris.nl in het algemeen.
  2. Het maken van inbreuk op rechten van Veilingnotaris B.V. of van derden, waaronder ook Intellectuele Eigendomsrechten.
  3. Het handelen in strijd met het privacybeleid van Veilingnotaris B.V.
  4. Het handelen in strijd met deze Gebruiksvoorwaarden.
  5. Het handelen in strijd met iedere geldende wet- en/of regelgeving.
 3. Bovenstaande opsomming van eigenlijk en oneigenlijk gebruik van Veilingnotaris.nl is niet uitputtend. Het is en blijft ter uitsluitende beoordeling van Veilingnotaris B.V. of bepaalde vormen van gebruik wel of niet zijn toegestaan.
 4. Naar het oordeel van Veilingnotaris B.V. ongeoorloofde advertenties, Profielen, berichten of informatie kunnen te allen tijde - zonder voorafgaande berichtgeving of opgave van redenen - onmiddellijk worden gewijzigd of verwijderd en kunnen aanleiding geven voor blokkering van de toegang tot (delen van) de Website van degene die dit/deze advertentie(s), Profiel(en), bericht(en) of informatie heeft geplaatst.
 5. Onrechtmatig gebruik van de Website kan worden gemeld bij Veilingnotaris B.V. Veilingnotaris B.V. behoudt zich daarbij het recht voor om geen gevolg te geven aan een dergelijke melding.
 6. Aan het inwilligen van een verzoek aan Veilingnotaris B.V. om bepaalde gegevens te verwijderen vanwege het onrechtmatige karakter daarvan kan Veilingnotaris B.V. de voorwaarde verbinden dat een onherroepelijke uitspraak van een rechter wordt overgelegd waaruit die onrechtmatigheid onmiskenbaar blijkt.

5. Betaalde diensten

Een deel van de aangeboden diensten op Veilingnotaris.nl kan tegen betaling worden aangeboden. Hiervoor gelden onderstaande aanvullende Gebruiksvoorwaarden.

 1. Alle genoemde tarieven op Veilingnotaris.nl zijn in euro's en exclusief BTW.
 2. Alle betaalde diensten worden bij aanvang van gebruik gefactureerd conform de op dat moment vermelde c.q. geldende c.q. schriftelijk overeengekomen tarieven.
 3. Voor de betaling van facturen wordt een betalingstermijn gehanteerd van 14 (veertien) dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze betalingstermijn behoudt Veilingnotaris B.V. zich het recht voor rente in rekening te brengen conform de daarvoor wettelijk vastgestelde tarieven, eventueel vermeerderd met bijkomende administratiekosten. Zulks zonder noodzaak tot voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling.
 4. Veilingnotaris B.V. behoudt zich het recht voor de tarieven van haar (betaalde) diensten te wijzigen of te herzien. Dergelijke wijzigingen of herzieningen zullen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren op de Website worden vermeld.
 5. Veilingnotaris B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor om - zonder voorafgaande berichtgeving of opgave van redenen - de levering van haar diensten en producten onmiddellijk te staken, op te schorten, te beperken, te beëindigen en/of door de Gebruiker geplaatste gegevens onherroepelijk te verbergen en/of te verwijderen indien niet aan bovengenoemde betalingsvoorwaarden wordt voldaan. Veilingnotaris B.V. kan in geen van voornoemde gevallen aansprakelijk of schadeplichtig worden gesteld.
 6. Indien Veilingnotaris B.V. het nodig acht de invordering in handen van derden te stellen, zal de vordering worden vermeerderd met alle noodzakelijke kosten ter inning van de verschuldigde bedragen.
 7. Het gebruik van iedere betaalde dienst kan op elk gewenst moment door Gebruiker - middels een schriftelijke bevestiging - worden beëindigd.
 8. Indien er op het moment van beëindiging reeds betaalde diensten door Veilingnotaris B.V. aan Gebruiker zijn geleverd of indien één van de onder artikel 5.5 genoemde omstandigheden optreedt, zal er géén restitutie van gelden of ongedaanmaking van betalingsverplichtingen geschieden. Zie '8. Overmacht' voor uitzonderingen op deze voorwaarden.

6. Aanmelden en inloggen

Een deel van de aangeboden (betaalde) diensten op Veilingnotaris.nl vereist een aanmelding op de Website.

 1. Het aanmelden als Gebruiker geschiedt door middel van het aanmeldformulier en/of het opgeven van de gewenste inloggegevens (een e-mailadres en een bijbehorend wachtwoord) en een expliciet akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Iedere Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met haar inloggegevens en de activiteiten die via haar persoonlijke inloggegevens worden verricht.
 2. Veilingnotaris B.V. is gerechtigd om schade die voortvloeit of kan voortvloeien uit ongeautoriseerd gebruik van de inloggegevens aan de Gebruiker in rekening te brengen.
 3. Inloggegevens van Gebruikers zijn persoonsgebonden en mogen slechts door die persoon of binnen de eigen organisatie worden gebruikt. Meerdere inloggegevens per persoon zijn dus ook niet toegestaan.
 4. Het is een Gebruiker niet toegestaan zichzelf met andere gegevens aan te melden dan die van haarzelf of van de organisatie die zij representeert. Iedere Gebruiker verzekert Veilingnotaris B.V. ervan alle informatie naar waarheid in te vullen.
 5. Iedere Gebruiker is zélf verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de door haar verstrekte gegevens.
 6. Iedere Gebruiker stemt ermee in dat door haar verstrekte gegevens, waaronder maar niet beperkt tot de profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door Veilingnotaris B.V. mogen worden gebruikt voor onder meer het leveren van de onder artikel 4 en artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden genoemde diensten. Dit betreft onder meer maar niet uitsluitend opname in de database en alle vormen van publicatie op de Website, alsook voor publicatie op websites van derden bijvoorbeeld door middel van feeds. Zulks te allen tijde met inachtneming van ons privacybeleid.
 7. Iedere Gebruiker die in de veronderstelling verkeert dat haar inloggegevens bekend zijn bij, of gebruikt worden door onbevoegde derden, zal onmiddellijk actie ondernemen door haar wachtwoord zélf (of door middel van melding aan Veilingnotaris B.V.) te (laten) wijzigen.
 8. Veilingnotaris B.V. behoudt zich het recht voor om te allen tijde - zonder voorafgaand bericht of opgave van redenen - de inloggegevens van haar Gebruikers te wijzigen.

7. Aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt door Veilingnotaris B.V. met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

 1. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de Website aangeboden informatie.
 2. Veilingnotaris B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website of uit de onvolledigheid en/of onjuistheid van de op de Website verstrekte informatie en/of voor schade ten gevolge van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van (delen van) de Website.
 3. De door de Gebruiker geplaatste profiel-, bedrijfs- en persoonsgegevens en/of advertenties of de geplaatste andere informatie valt/vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker.
 4. Deze Website van Veilingnotaris B.V. bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar andere websites die niet door Veilingnotaris B.V. worden beheerd. Deze zijn opgenomen ter informatie van de bezoekers en te goede trouw geselecteerd voor de doelgroep van Veilingnotaris B.V. Veilingnotaris B.V. geeft geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van dergelijke websites.
 5. Veilingnotaris B.V. streeft ernaar om vraag en aanbod bij elkaar te brengen, maar is uitdrukkelijk géén partij bij (de totstandkoming van) een eventuele overeenkomst tussen Gebruikers onderling.
 6. Veilingnotaris B.V. biedt op geen enkele wijze garanties ten aanzien van het daadwerkelijk tot stand komen van een (of meerdere) overeenkomst(en) tussen Gebruikers.
 7. Veilingnotaris B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van een niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten.

8. Overmacht

 1. Veilingnotaris B.V. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen (overmacht).
 2. Er is sprake van overmacht zodra - buiten de wil van Veilingnotaris B.V. om - omstandigheden ontstaan waardoor de levering van diensten door Veilingnotaris B.V. aan haar Gebruikers geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer - maar niet uitsluitend - van rechtswege of overheidswege opgelegde verplichtingen, (stroom)storingen in systemen die deel uitmaken van het internet en/of de hosting-infrastructuur of downtime als gevolg van hacking, DDOS-aanvallen of andere vormen van moedwillige hinder voor Veilingnotaris B.V. door derden.
 3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van haar verplichtingen door Veilingnotaris B.V. niet mogelijk is langer duurt of zal duren dan veertien dagen, is de Gebruiker niet gehouden de prijs voor de eventueel betaalde diensten te betalen voor de periode waarin deze niet door Veilingnotaris B.V. aan haar is geleverd.

9. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, auteursrechten, merkrechten en databankrechten op de informatie, teksten, afbeeldingen, logo's, foto's en illustraties op deze website en op de lay-out en vormgeving van deze Website berusten bij Veilingnotaris B.V. en/of haar Gebruikers.
 2. De informatie op de Website is slechts bedoeld voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden hergebruiken en openbaar maken van (delen van) de inhoud van deze Website voor niet persoonlijk gebruik, in welke vorm en op welke wijze ook, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Veilingnotaris B.V..
 3. Het is evenmin toegestaan (delen van) de inhoud van de database van Veilingnotaris B.V. herhaald en/of systematisch handmatig of met geautomatiseerde scripts op te vragen en/of te hergebruiken.

10. Toepasselijk recht

 1. Op het gebruik van deze website en de inhoud daarvan en op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit het gebruik van de website en/of de daarvan ontleende informatie zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Veilingnotaris B.V. haar vestigingsplaats heeft.