Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie

AVVEVI 2011

Inhoudsopgave

Artikel 1. Omschrijving registergoed
Artikel 2. Organisatie van de veiling
Artikel 3. Wijze van veilen
Artikel 4. Bod
Artikel 5. Bieden voor een ander
Artikel 6. Meer verkopers
Artikel 7. Inzetpremie
Artikel 8. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Artikel 9. Belasting en kosten
Artikel 10. Tijdstip van betaling
Artikel 11. Wijze van betaling, kwijting
Artikel 12. Waarborgsom
Artikel 13. Toerekening betalingen
Artikel 14. Informatieplicht/deelname aan de veiling/financiële gegoedheid
Artikel 14A. Registratie op website / technische storingen
Artikel 15. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
Artikel 16. Omschrijving van de leveringsverplichting
Artikel 17. Levering
Artikel 18. Risico en verzekering
Artikel 19. Aflevering
Artikel 20. Ontruiming
Artikel 21. Gevolgen van gebreken bij aflevering
Artikel 22. Niet nakoming
Artikel 23. Dwingend recht
Artikel 24. Slotbepalingen

Begrippen

In deze Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen Via lnternet (AWEVI) wordt verstaan onder:

 1. veiling
  de executoriale verkoop van registergoederen in het openbaar, ten overstaan van een notaris, in opdracht van een hypotheekhouder, een pandhouder van een onder 3 vermeld lidmaatschap of een beslaglegger.
 2. notaris
  de notaris of de waarnemer van zijn kantoor, te wiens overstaan de veiling wordt gehouden.
 3. registergoed
  de onroerende zaak die wordt geveild of het te veilen zelfstandig voor overdracht vatbare beperkte recht op een onroerende zaak. Onder het begrip registergoed wordt mede verstaan het lidmaatschap van een vereniging of een coöperatie, rechtgevend op het uitsluitend gebruik van één of meer onroerende zaken of gedeelten daarvan. Het begrip registergoed omvat ook de roerende zaken bedoeld in artikel 3:254lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens het daar vermelde pandrecht en het daar bedoelde beding, samen met de onroerende zaak worden geveild.
 4. verkoper
  degene(n) in wiens (wier) opdracht de veiling wordt gehouden en die tot het geven van die opdracht krachtens enig recht bevoegd is (zijn). De benaming "verkoper" voor de hypotheekhouder, pandhouder of beslaglegger heeft niet ten doel enige wijziging te brengen in de positie waaraan hij zijn bevoegdheid tot veilen ontleent.
 5. bod
  elk door een gegadigde in de veiling, hetzij bij opbod hetzij bij afmijning, geboden bedrag dat als zodanig wordt erkend.
 6. bieder
  degene die in de veiling een bod uitbrengt, onverschillig of dit bij opbod of afmijning geschiedt.
 7. inzetter
  degene die bij de inzet het hoogste en als zodanig erkende bod heeft gedaan.
 8. inzetsom
  het hoogste bij de inzet uitgebrachte en als zodanig erkende bod.
 9. afmijnbedrag
  het bedrag waarop bij de afslag wordt afgemijnd.
 10. gunning
  de verklaring van de verkoper waardoor, als resultaat van de veiling, de koopovereenkomst tussen de verkoper en de koper tot stand komt.
 11. akte de command
  de notariële akte waarbij de bieder zijn volmachtgever(s) noemt.
 12. koper
  degene aan wie wordt gegund, tenzij deze in een akte de command heeft verklaard voor één of meer anderen te hebben geboden, in welk geval de anderen als koper worden aangemerkt.
 13. koopsom
  het bod waarvoor wordt gegund.
 14. levering
  de rechtshandeling die nodig is om de koper eigenaar of gerechtigde te doen worden van/tot het registergoed.
 15. aflevering
  het stellen van het registergoed in het bezit van de koper.
 16. bijzondere veilingvoorwaarden
  de naast, in aanvulling op, of in afwijking van deze algemene veilingvoorwaarden geldende bepalingen, vermeld in de akte van
  veilingvoorwaarden of in het proces-verbaal van inzet en/of afslag.
 17. proces-verbaal van toewijzing
  een samenstel van notariële akten bestaande uit de eventuele afzonderlijke akte van bijzondere voorwaarden, van het/de proces(sen)-verbaal van inzet en afslag, van de eventuele akte van gunning en van de eventuele akte de command.
 18. notariële verklaring van betaling
  de notariële akte waarin ofwel door de notaris wordt verklaard dat de koopsom is ontvangen ofwel door de verkoper kwijting wordt verleend voor de koopsom.
 19. biedlimiet
  het maximale bedrag (exclusief kosten) dat in een veiling via de website kan worden uitgebracht, welk bedrag door de notaris (zo nodig in overleg met verkoper) wordt vastgesteld aan de hand van de door de bieder aangetoonde financiële gegoedheid als bedoeld in artikel 14
  lid 4.
 20. beheerder van de website
  de op de website kenbaar gemaakte beheerder van die website.
 21. website
  de door de notaris in de veilingvoorwaarden kenbaar gemaakte website, waarop alle veilinginformatie wordt geplaatst en door middel waarvan biedingen worden gedaan, welke website gedurende de periode dat biedingen worden gedaan onder toezicht staat van een Nederlandse notaris.
 22. WWFT
  de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme.

Artikel 1. Omschrijving registergoed

 1. De verkoper is verplicht het registergoed in de bijzondere veilingvoorwaarden op de in het rechtsverkeer gebruikelijke wijze te omschrijven, zo mogelijk met vermelding van of verwijzing naar die bijzonderheden, die mede de inhoud van de eigendom, respectievelijk het recht, zoals ter veiling aangeboden, bepalen.
 2. De omschrijving van een beperkt recht dient voorts ten minste te bevatten de vermelding of de verwijzing naar:
  • de akte van vestiging en eventuele nadien in de openbare registers ingeschreven akten van wijziging of aanvulling;
  • de op dat recht eventueel van toepassing verklaarde algemene voorwaarden;
  • de geldende civielrechtelijke bestemming van het recht;
  • de geldende al dan niet periodiek verschuldigde vergoeding ter zake van dat recht en de eventuele mogelijkheid van herziening daarvan; en
  • de tijdsduur van dat recht en de eventuele mogelijkheid van tussentijdse beëindiging en van verlenging.
 3. De omschrijving van een appartementsrecht dient voorts ten minste te bevatten de vermelding van of de verwijzing naar:
  • het toepasselijke reglement van splitsing;
  • de door het bestuur van de Vereniging van Eigenaars opgegeven al dan niet periodiek verschuldigde bijdrage; en
  • de verklaring van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars als bedoeld in artikel 5:122 van het Burgerlijk Wetboek.
 4. De omschrijving van een lidmaatschap dient ten minste te bevatten de vermelding van of de verwijzing naar:
  • de geldende statuten en reglementen met eventuele toelatingsbepalingen;
  • de door het bestuur opgegeven al dan niet periodiek verschuldigde bijdrage;
  • het hypotheekrecht waarmee gebouw en grond van de vereniging waarop het lidmaatschap betrekking heeft, zijn bezwaard.

Artikel 2. Organisatie van de veiling

 1. De organisatie, voorbereiding en de volledige tenuitvoerlegging van de veiling berusten bij de notaris.
 2. De notaris maakt de veiling en de veilingvoorwaarden bekend.
 3. De notaris informeert, desgevraagd, de gegadigden, voordat tot het bieden wordt overgegaan, zo goed mogelijk omtrent de verschuldigdheid van de voor rekening van de koper komende belastingen en kosten.
 4. De notaris heeft de bevoegdheid tijdens de zitting, ook zonder opgave van redenen:
  • een bod niet als zodanig te erkennen;
  • een of meer gegadigden van de veiling uit te sluiten;
  • bij de inzet de veiling te hervatten bij het voorlaatste bod, opnieuw tot afslag over te gaan, de veiling af te gelasten of te onderbreken;
  • andere, naar zijn oordeel noodzakelijke, maatregelen te treffen.
 5. De notaris stelt vast of bij het uitbrengen van het bod een zodanige vergissing is gemaakt, dat, naar het oordeel van de notaris, de bieder niet aan het uitbrengen van zijn bod gehouden kan worden.
 6. Het oordeel van de notaris omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en de uitleg of de toepassing van de veilingvoorwaarden tijdens de zitting, is - bij wijze van bindend advies - beslissend.
 7. Voor alles wat de veiling betreft, kiezen de bij de veiling betrokken partijen woonplaats op het kantoor van de notaris.
 8. Indien bij de notaris overeenkomstig de wet onderhandse biedingen worden gedaan, stuurt de notaris onverwijld een afschrift van het geschrift waaruit die bieding blijkt aan de verkoper en de eigenaar van of gerechtigde tot het registergoed.

Artikel 3. Wijze van veilen

 1. De veiling vindt plaats in twee fasen:
  • de eerste, de inzet, bij opbod;
  • de tweede, de afslag, bij afmijning.

  Dit gebeurt na elkaar in één zitting, of gespreid over twee zittingen. De notaris draagt er zorg voor dat alle (aanvullende) informatie die eventueel in de veilingzaal aan belangstellenden en bieders wordt verstrekt onverwijld - en in ieder geval voordat het bieden een aanvang neemt of voortgezet wordt - op de website wordt vermeld, zodat de informatievoorziening aan aanwezigen in de zaal en bieders die enkel via internet deelnemen steeds gelijkwaardig is.

  1. Het bieden bij opbod geschiedt doordat de bieders hun bieding ingeven en bevestigen op de daartoe duidelijk aangegeven plaats op de website. De biedingen worden onmiddellijk voor iedereen op de website zichtbaar en daardoor tevens op het/de daartoe in de veilingzaal aangebrachte en voor alle aanwezigen duidelijk zichtbare scherm(en).
   • De bieder krijgt op de website de mogelijkheid een automatische bieding in te stellen. Daarbij kan de bieder ingeven welk bod maximaal door hem wordt gedaan, welk maximale bod enkel voor de notaris en de beheerder van de website zichtbaar is. De website brengt alsdan in naam van de betreffende bieder steeds dusdanige biedingen uit dat deze de hoogste bieder blijft, totdat het maximum van de automatische bieding is bereikt.
   • lndien meerdere bieders hetzelfde maximale bod via automatische bieding hebben uitgebracht en geactiveerd, zal degene die deze automatische bieding als eerste heeft uitgebracht en geactiveerd tussen hen gelden als hoogste bieder.
  2. De notaris draagt na de opbodfase zorg voor bekendmaking in de veilingzaal en op de website van het tijdstip waarop, het bedrag waarbij en de stappen waarmee het bieden bij afmijning als bedoeld in het volgende lid start.
 2. Het bieden bij afmijning geschiedt op de daartoe aangegeven plaats op de website, en wel door het indrukken door een bieder van de daartoe tevoren duidelijk aangewezen toets (met daarop het woord 'mijn') bij het verschijnen van het bedrag op het scherm. Het einde van het biedproces wordt onmiddellijk daarna zichtbaar op de website en daardoor op het/de daartoe in de veilingzaal aangebrachte en voor alle aanwezigen duidelijk zichtbare scherm(en).
 3. Uitsluitend de notaris kan - indien dat naar zijn oordeel wenselijk is - toestaan dat een bieder in de zaal niet via de website biedt, maar op andere wijze. De betreffende biedingen worden vervolgens door de veilingmeester of - indien geen veilingmeester aanwezig is - door de notaris, ingegeven op de website.
 4. Tenzij de notaris anders bepaalt, geldt dat een bod eerst geacht wordt te zijn uitgebracht, zodra dat bod is ontvangen op de server.
 5. Zowel bij het bieden bij opbod als bij de afmijning geldt dat - indien onduidelijkheid ontstaat over de volgorde van ontvangst van biedingen - de notaris hierover beslist, mede aan de hand van het moment dat de server de door de betreffende bieders gedane biedingen heeft ontvangen.
 6. Brengen meer personen tegelijk het hoogste bod uit, dan wordt terstond tussen hen aanvullend bij opbod geveild. Indien genoemde personen op deze aanvullende veiling niet bieden, wordt tijdens de zitting de hoogste bieder aangewezen door middel van loting ten overstaan van de notaris.
 7. Tenzij de bijzondere veilingvoorwaarden anders bepalen is het hoogste bod gelijk aan de optelsom van het afmijnbedrag en de inzetsom. Wordt niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
 8. Indien de verkoper meer registergoederen in veiling brengt, kan hij deze bij de afslag, behalve afzonderlijk, ook in één of meer combinaties aanbieden, mits het voornemen daartoe bekend is gemaakt uiterlijk bij het begin van de veilingfase waarin de afslag plaatsvindt.

Artikel 4. Bod

 1. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud.
 2. lndien meer personen samen een bod uitbrengen of samen kopen, zijn zij hoofdelijk verbonden voor de op hen krachtens de veiling rustende verplichtingen.
 3. Een bod is niet meer van kracht zodra:
  • een hoger bod is uitgebracht, tenzij dat bod tijdens de zitting vóór het opmaken van het proces-verbaal van veiling wordt afgewezen;
  • vaststaat dat niet wordt gegund; of
  • de veiling wordt afgelast.

  Het hoogste bod bij de inzet blijft echter van kracht tot het einde van het beraad, tenzij eerder aan een ander wordt gegund of vaststaat dat niet wordt gegund. Hetzelfde geldt bovendien voor de hoogste biedingen op kavels ingeval in combinatie wordt geveild.

Artikel 5. Bieden voor een ander

 1. Degene die in de veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
 2. Iedere bieder heeft, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkelijk heeft voorbehouden, het recht overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen, welke andere(n) hierna verder word(t)(en) aangeduid met "vertegenwoordigde".
 3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom, doch uiterlijk zes (6) dagen na gunning, door de bieder aan de notaris te worden gedaan en eveneens uiterlijk zes (6) dagen na gunning door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
 4. De bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van de verplichtingen van de koper krachtens de veiling. Indien de bieder, ingeval de vertegenwoordigde in verzuim is, de koopsom geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koopovereenkomst voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval de levering van het registergoed aan hem plaatsvindt en hem kwijting wordt verleend. Van een en ander dient uit de notariële verklaring van betaling te blijken. Dit lid laat onverlet de rechten die de bieder eventueel jegens de vertegenwoordigde kan doen gelden.
 5. Het in de voorgaande leden bepaalde geldt ook voor degene die verklaart te bieden als gevolmachtigde of vertegenwoordigingsbevoegd orgaan van een rechtspersoon, tenzij het een publiekrechtelijk lichaam betreft en degene die heeft geboden tijdens de zitting aan de notaris verklaart en aantoont namens dat lichaam te handelen, in welk geval dat lichaam als bieder wordt aangemerkt.

Artikel 6. Meer verkopers

 1. Indien de veiling geschiedt in opdracht van meer verkopers, worden zij tezamen aangemerkt als één verkoper. Zij zijn hoofdelijk verbonden voor de uit de veiling en de opdracht daartoe voortvloeiende verplichtingen.
 2. In de opdracht tot veiling - die schriftelijk dient te worden gegeven - dient te blijken wie van de verkopers namens de anderen bevoegd is alle beslissingen terzake van de veiling te nemen, waaronder die van al of niet gunning en afgelasting.

Artikel 7. lnzetpremie

 1. De inzetter heeft het recht op een inzetpremie (plok), waarvan de hoogte in de bijzondere veilingvoorwaarden kenbaar wordt gemaakt. Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
 2. De notaris betaalt de inzetpremie aan de inzetter, zodra deze uit de bij de notaris gestorte gelden kan worden voldaan, tenzij de inzetter de koper is, in welk geval de inzetpremie met de koopsom wordt verrekend.
 3. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

Artikel 8. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting

 1. De koopovereenkomst ingevolge de veiling komt tot stand door de gunning. De overdracht komt tot stand door de inschrijving van het proces-verbaal van toewijzing in de openbare registers, waarbij tevens de notariële verklaring van betaling dient te worden overgelegd.
 2. De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt de derde werkdag volgende op de afslag om 17.00 uur of zo veel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
 3. Nadat het hoogste bod bekend is geworden, dient de verkoper te verklaren of hij gunt en aan wie, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of dat hij niet gunt. Deze verklaring dient opgenomen te worden in het proces-verbaal van inzet en/of afslag.
 4. Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
 5. Indien de verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.
 6. Bij veiling in combinatie kan de verkoper aan bieders voor kavels gunnen, zelfs als het bod voor de combinatie van die kavels hoger is.
 7. De veiling kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.

Artikel 9. Belasting en kosten

 1. Voor zover verschuldigd komen voor rekening van koper:
  1. de overdrachtsbelasting en/of omzetbelasting;
  2. de kosten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden;
  3. de kosten van ontruiming;
  4. een in de bijzondere veilingvoorwaarden vermeld percentage van de koopsom, ter vergoeding aan verkoper van de door deze ingevolge lid 2 te maken kosten, danwel een in de bijzondere veilingvoorwaarden vermeld vast bedrag;
  5. de kosten van een akte de command.
 2. Voor zover verschuldigd worden aan de verkoper in rekening gebracht, in mindering op de veilingopbrengst overeenkomstig artikel 13 lid 3:
  1. het honorarium van de notaris;
  2. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
  3. het honorarium van de beheerder van de website:
  4. de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur;
  5. de kosten van doorhaling van inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
  6. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
  7. de inzetpremie;
  8. de kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden; een en ander voor zover deze kosten niet kunnen worden voldaan uit het bedrag dat door koper is voldaan als bedoeld in lid 1 sub d. Indien het ingevolge lid I sub d door koper betaalde bedrag de hoogte van de voor rekening van verkoper komende kosten overschrijdt, handelt de notaris met het overschot op de wijze als bepaald in artikel 17 lid 6.
 3. De verkoper is verplicht in de bijzondere veilingvoorwaarden te verklaren of ter zake van de levering krachtens de wet omzetbelasting verschuldigd is. Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod begrepen. De aan de koper af te geven aankoopnota dient het bedrag aan omzetbelasting afzonderlijk te vermelden, indien de koper een ondernemer in de zin van de Wet op de Omzetbelasting 1968 is.
 4. De in lid 1 van dit artikel vermelde belastingen en kosten maken nimmer deel uit van het gedane bod, maar zijn daar boven verschuldigd.

Artikel 10. Tijdstip van betaling

 1. Het door de koper verschuldigde dient te worden betaald binnen de volgende termijnen:
  1. de belasting en de kosten vermeld in artikel 9 lid 1 sub a tot en met e: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning;
  2. de waarborgsom volgens artikel 12lid 1: uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning;
  3. de koopsom: uiterlijk zes (6) weken na de gunning, een en ander onder verrekening van de sub b hiervoor bedoelde waarborgsom alsmede de eventueel door de notaris daarover te vergoeden rente.
 2. Als vaststaat dat de veiling geen doorgang vindt of de verkoper niet tot gunning overgaat, dienen de door verkoper te betalen kosten zoals executiekosten en inzetpremie zo spoedig mogelijk te worden voldaan.
 3. Indien de grootte van het te betalen bedrag op het moment van opeisbaar worden nog niet vaststaat, dient een door de notaris daarvoor te schatten bedrag te worden voldaan, ter nadere verrekening.
 4. Zodra de koper nalatig is in enige betalingsverplichting, geldt dit als verzuim in de zin van artikel 22 en dient hij zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, vanaf dat moment over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente verhoogd met twee procent (2%) te vergoeden.

Artikel 11. Wijze van betaling, kwijting

 1. Al het door de koper en verkoper terzake van de veiling verschuldigde, waaronder begrepen de koopsom inclusief de omzetbelasting, dient te worden gestort bij de notaris op de door de notaris aan te geven wijze in euro's.
 2. Indien krachtens de Wet op de Omzetbelasting 1968 de heffing van de verschuldigde omzetbelasting is verlegd naar de koper, draagt de koper aan de notaris ter voldoening van de koopsom af het bedrag van het door hem uitgebrachte bod, verminderd met de daarin begrepen omzetbelasting.
 3. Het recht van de koper om de betaling op te schorten of verrekening toe te passen wordt, voor zover de wet dit toestaat, uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens verrekening met de gestorte en niet bestede waarborgsom of met de aan de koper verschuldigde inzetpremie.
 4. Zodra de koper aan al zijn betalingsverplichtingen krachtens de veiling heeft voldaan, zal daarvan blijken uit een notariële verklaring van betaling.

Artikel 12. Waarborgsom

 1. De koper dient aan de notaris een waarborgsom te betalen, ten bedrage van tien procent (10%) van de koopsom.
 2. De notaris restitueert de waarborgsom aan de koper, indien de koopovereenkomst anders dan door een toerekenbare tekortkoming van de koper is ontbonden, tenzij de verkoper en de koper anders zijn overeengekomen.
 3. Indien de koper in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, of indien niet vaststaat of hij in verzuim is, houdt de notaris - behoudens eensluidende betalingsopdracht van verkoper en koper - de door de koper gestorte waarborgsom onder zich, totdat ingevolge een in kracht van gewijsde gegane beslissing van de bevoegde rechter of andere bindende uitspraak vaststaat aan wie uitbetaling moet plaatshebben. Onder een in kracht van gewijsde gegane beslissing wordt mede verstaan een aan de woonplaats van gedaagde betekend verstekvonnis, waartegen binnen zes (6) weken na de datum van die betekening geen verzet is gedaan. De notaris brengt op deze waarborgsom in mindering de volgens artikel 9 ten laste van de koper komende belastingen en kosten, voor zover verschuldigd en nog niet voldaan.
 4. De koper kan aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom ook voldoen door aan de notaris voor eenzelfde bedrag een garantieverklaring af te geven, die:
  1. onvoorwaardelijk is en geldig is tot ten minste één (1) maand na de voor de betaling van de koopsom vastgestelde uiterlijke datum;
  2. afgegeven dient te zijn door een bank of instelling die onder toezicht staat krachtens de Wet toezicht kredietwezen of de Wet toezicht verzekeringsbedrijf;
  3. de clausule bevat dat de desbetreffende bank of instelling op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. Indien het bedrag van de garantie niet tot uitkering is gekomen en op de koper geen betalingsverplichtingen meer rusten, bericht de notaris de bank of instelling dat de garantie kan vervallen.
 5. Het omtrent de waarborgsom met betrekking tot de koper bepaalde, geldt ook voor degene die overeenkomstig artikel 5 voor hem heeft geboden, en voor de inzetter, met dien verstande dat voor deze laatste het bedrag van de waarborgsom dan wordt berekend over de inzetsom. Deze waarborg vervalt en wordt ongedaan gemaakt, zodra de verplichtingen krachtens de veiling van de inzetter of de bieder zijn geëindigd.
 6. Indien de koper of inzetter of degene die afmijnt niet op tijd voldoet aan zijn verplichting tot storting van een waarborgsom casu quo afgifte van een garantieverklaring, geldt dit als verzuim waarop het bepaalde in artikel 22 van toepassing is, met dien verstande dat ingebrekestelling niet vereist is.

Artikel 13. Toerekening betalingen

 1. De betalingen door of namens de koper aan de notaris gedaan, strekken ter voldoening van het door de koper verschuldigde, en wel in volgorde:
  1. de ingevolge de inhoud van de akte(n) verschuldigde overdrachtsbelasting en overige kosten als vermeld in artikel 9 lid 1;
  2. rente, boete en schadevergoeding;
  3. de koopsom, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 lid 2.
 2. Indien in de betaling krachtens artikel 10 lid 1 onder a een bedrag bestemd voor overdrachtsbelasting is begrepen die niet verschuldigd blijkt te zijn, wordt dit bedrag niet aan de koper gerestitueerd, maar aangemerkt als waarborgsom volgens artikel 12 casu quo als toevoeging daaraan.
 3. De netto-opbrengst van de veiling wordt gevormd door de koopsom, verminderd met de in artikel 9 lid 2 eerste zin, bedoelde bedragen en vermeerderd met het in artikel I lid 2 tweede zin, bedoelde overschot.

Artikel 14. Informatieplicht/deelname aan de veiling/financiële gegoedheid

 1. De bieder en de koper zijn verplicht zich tegenover de notaris voorafgaand aan de veiling te legitimeren en desgevraagd al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de veiling kan worden voldaan. Zij geven door het uitbrengen van het bod toestemming aan de notaris, waar nodig, die informatie in te winnen. De notaris is gerechtigd maar niet verplicht ter zake informatie in te winnen.
 2. Teneinde biedingen te kunnen doen heeft een bieder het in artikel 14A bedoelde internetaccount en een wachtwoord nodig, alsmede de in lid 3 bedoelde biedtoegang en biedlimiet.
 3. Biedtoegang (de mogelijkheid biedingen te doen in een bepaalde veiling) wordt enkel verstrekt aan degene die:
  1. zich tijdig voor aanvang van de veilingzitting ten behoeve van de notaris heeft geïdentificeerd conform de regels van de WWFT (inclusief identificatie van de - voor zover van toepassing - ultimate beneficial owner als bedoeld in die wet);
  2. tijdig voor aanvang van de veilingzitting de voor deelname aan de veiling gevraagde registratieverklaring en volmacht heeft ondertekend en deze - voorzien van een door een notaris gelegaliseerde handtekening - aan de notaris (waaronder tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) heeft geretourneerd.

  Een biedlimiet wordt enkel verstrekt aan degene die naar genoegen van de notaris heeft laten blijken van zijn financiële gegoedheid als hierna onder d. bedoeld.

 4. De bieder dient tijdig vóór de veilingzitting van zijn financiële gegoedheid te doen blijken, door storting van een waarborgsom bij de notaris, overlegging van een bankgarantie als bedoeld in artikel 12lid 4 aan de notaris of overlegging van - ter beoordeling van de notaris - een afdoende verklaring van financiële gegoedheid. De notaris draagt vervolgens zorg voor toekenning van de biedlimiet aan de bieder door de beheerder van de website.
 5. De in het vorige lid bedoelde waarborgsom, bankgarantie of verklaring van financiële gegoedheid (deze laatste voor zover die in origineel is verstrekt), wordt door de notaris onverwijld na het einde van het beraad geretourneerd, tenzij de bieder de koper is. In dat geval wordt de waarborgsom of bankgarantie aangewend voor het door de bieder voldoen aan de verplichtingen van de
  koper als bedoeld in artikel 12 AVVE.
  Indien de waarborgsom of bankgarantie het bedrag van de verplichtingen uit artikel 12 AVVE overtreft, wordt de waarborgsom voor het meerdere aangewend voor (en geldt de bankgarantie voor het meerdere tot zekerheid voor) de voldoening van de verplichtingen van de koper uit hoofde van artikel 9 AVVE.

Artikel 14A. Registratie op website / technische storingen

 1. Een internetaccount en wachtwoord kunnen op de website door eenieder worden aangevraagd, middels het daartoe op de website beschikbaar gestelde registratieformulier. Door invulling van het formulier geeft de bieder aan de beheerder uitdrukkelijk toestemming zijn persoonsgegevens ter beschikking te stellen van de notaris (waaronder tevens begrepen de notaris die toezicht
  houdt op het op de website verlopende biedproces) ten behoeve van de behandeling van de veiling en ten behoeve van alle daarmee gemoeide werkzaamheden. De beheerder stelt bedoelde gegevens niet ter beschikking van anderen dan de notaris of diens medewerkers.
 2. De gebruikersnaam en het wachtwoord, de biedtoegang en de biedlimiet, waarover de bieder de beschikking krijgt en waarvan de bieder gebruik maakt bij een veiling zijn strikt persoonlijk en mogen door bieder niet aan derden worden overgedragen. Als de bieder vreest dat een derde zijn wachtwoord kent, dient de bieder de beheerder van de website en/of de notaris (waaronder
  tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. De verdere toegang tot de website wordt vervolgens geblokkeerd om misbruik in naam van de bieder te voorkomen.
 3. Indien biedingen zijn ontvangen die zijn gedaan door gebruik van het wachtwoord en de gebruikersnaam van de bieder, worden deze biedingen aangemerkt als biedingen die door de bieder zelf zijn uitgebracht en is de bieder, ook in geval van misbruik van wachtwoord en/of gebruikersnaam, gebonden aan de aldus uitgebrachte biedingen en is hij zelf aansprakelijk voor
  de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van de betreffende biedingen voortvloeien.
 4. De beheerder van de website, verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) zijn niet aansprakelijk voor in het kader van de veiling veroorzaakte schade als gevolg van computerstoringen, waaronder mede worden begrepen gebreken en/of storingen van hard- en/of software. De beheerder van de
  website, verkoper en de notaris zijn derhalve onder andere niet aansprakelijk voor schade indien de bieder als gevolg van een computerstoring niet in staat is een bod uit te brengen. De beheerder van de website, verkoper en de notaris zijn evenmin
  aansprakelijk voor in het kader van een veiling veroorzaakte schade als gevolg van eventueel via de website verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden.
 5. De in lid 4 opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van de beheerder van de website, verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces) gelden ook tussen hen onderling en worden hierbij tevens bij wijze van derdenbeding bedongen ten behoeve van - en aanvaard namens - de door de beheerder van de website, verkoper en de notaris eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 15. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen

 1. De verkoper staat er niet voor in dat het registergoed wordt geleverd vrij van bijzondere lasten en beperkingen, waaronder mede begrepen beperkte rechten, erfdienstbaarheden, en la,kwalitatieve verplichtingen. De koper kan zich er niet op
  beroepen dat het registergoed behept is met een last of een beperking die er niet op had mogen rusten, of dat het niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de verkoper dat wist. Evenmin staat de verkoper in voor de afwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed waaronder mede begrepen eventuele verontreiniging van de bodem. De koper aanvaardt de in de bijzondere veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen.
 2. Voor zover de wet zulks toelaat, sluiten de notaris en de verkoper elke aansprakelijkheid uit.
 3. Voor zover de wet zulks toelaat, verlenen de notaris en de verkoper geen enkele vrijwaring.

Artikel 16. Omschrijving van de leveringsverplichting

 1. De verkoper is verplicht aan de koper de eigendom of - indien het registergoed een ander recht betreft - dat recht te leveren.
 2. Indien de door verkoper opgegeven maat of grootte van het registergoed niet juist is, zal geen van de partijen daaraan enig recht ontlenen. Dit lijdt ten opzichte van de koper uitzondering, indien de desbetreffende door de verkoper gedane opgave niet te goeder trouw is geschied.
 3. Indien het registergoed verhuurd of verpacht is, gaan de rechten en plichten uit de huur of pacht op de koper over voor zover de wet dit voorschrijft. Indien huur- en pachttermijnen alsmede overige aanspraken zijn verpand aan de verkoper of derden, dient deze daarvan mededeling te doen in de bijzondere veilingvoorwaarden. Per de datum van de notariële verklaring van betaling doet de verkoper afstand van het pandrecht, waaronder begrepen van de bevoegdheid tot het innen van nog niet betaalde huur- en pachttermijnen, hetgeen door de koper wordt aanvaard. Eventueel reeds geïnde of nog te innen termijnen worden per de datum van betaling verrekend tussen verkoper en koper.
 4. Roerende zaken die op of in het registergoed aanwezig zijn en niet vallen onder de omschrijving bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek, zijn niet in de verkoop of levering begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de bijzondere veilingvoorwaarden.
 5. Indien het registergoed een ander recht dan eigendom betreft, geldt het in dit artikel bepaalde voor zover de voorwaarden van dat recht niet anders luiden.

Artikel 17. Levering

 1. Zodra de aan de gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de levering van het registergoed worden voltooid als in de leden 2 en 3 omschreven. Zowel de koper als de verkoper kan dit eenzijdig bewerkstelligen.
 2. De levering van het registergoed geschiedt door de inschrijving in de openbare registers van de eventuele afzonderlijke akte van bijzondere veilingvoorwaarden, van het/de proces(sen)-verbaal van inzet en afslag, van de eventuele akte van gunning, van de eventuele akte de command, samen met de notariële verklaring van betaling.
  Zonder bovenbedoelde notariële verklaring van betaling zijn de overige genoemde akten niet bestemd en evenmin geschikt voor inschrijving in de openbare registers en kunnen deze derhalve de overdracht niet bewerkstelligen.
 3. In geval van veiling van een lidmaatschap kunnen de ter zake van de veiling opgemaakte akten de overdracht van het lidmaatschap, met inachtneming van de daarvoor in de statuten gestelde eisen, eerst tot stand brengen nadat zij gevolgd zijn door de notariële verklaring van betaling.
 4. De notariële verklaring van betaling moet door de notaris binnen tien (10) dagen na ondertekening ter registratie worden aangeboden.
 5. Na de levering kan ontbinding van de koopovereenkomst niet meer gevorderd worden. Dit beding is naar het oordeel van verkoper en koper in de onderhavige executieverkoop een kernbeding als bedoeld in artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek, zonder welke de overeenkomst niet tot stand zou zijn gekomen.
 6. De notaris handelt met de door hem ontvangen koopsom op de wijze als de wet in artikel 3:270 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 551 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering aan de notaris voorschrijft.
 7. De verkoper is niet tot enige assistentie gehouden bij de doorhaling van inschrijvingen van vervallen hypotheken, beslagen en beperkte rechten bedoeld in artikel 3:273 leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek, behoudens voor zover het betreft de inschrijvingen van vervallen beperkte rechten die ten behoeve van de verkoper zelf zijn gevestigd.

Artikel 18. Risico en verzekering

 1. Het registergoed is voor risico van de koper vanaf de gunning.
 2. De koper is verplicht vanaf het moment dat hij het risico draagt tot het moment van betaling van de koopsom ervoor te zorgen dat de tot het registergoed behorende opstallen bij een solide verzekeringsmaatschappij op de in Nederland bij schadeverzekeringsmaatschappijen gebruikelijke voorwaarden voor herbouwwaarde verzekerd zijn.
  Deze verplichting geldt niet voor zover de koper kan aantonen, dat een dergelijke verzekering in redelijkheid niet mogelijk is of de koper een overheidsinstantie is die haar opstallen niet pleegt te verzekeren. De koper dient desverlangd het bewijs van verzekering en van premiebetaling over te leggen. De verkoper is bevoegd bij de verzekeringsmaatschappij inlichtingen te vragen. Is de koper nalatig in zijn verplichting tot verzekeren of in het verstrekken van informatie daarover, dan is de verkoper gemachtigd de verzekering op naam en voor rekening van de koper te sluiten.

Artikel 19. Aflevering

 1. Aflevering van het registergoed vindt, tenzij in de bijzondere veilingvoorwaarden anders is bepaald, plaats op de dag dat de koopsom moet worden betaald, mits de koper de koopsom en alle overige ter zake van de veiling door hem verschuldigde bedragen heeft voldaan.
 2. Indien de aflevering op grond van de bijzondere veilingvoorwaarden of een nadere overeenkomst plaatsvindt voordat de koopsom betaald is, vergoedt de koper over de koopsom de wettelijke rente vanaf de dag van aflevering tot en met de dag van betaling.
  Indien de koper vervolgens nalatig is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, eindigt zijn gebruiksrecht terstond en dient hij het registergoed onmiddellijk in de oorspronkelijke staat, leeg en ontruimd, ter beschikking van de verkoper te stellen. De verplichting tot betaling van de wettelijke rente en de verhoging van twee procent (2%) eindigt aan het einde van de dag waarop het registergoed weer in de voorgeschreven staat ter beschikking van de verkoper staat, onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 4.
 3. De verkoper zal de koper voor zover mogelijk in de gelegenheid stellen het registergoed voor de aflevering te bezichtigen.
 4. Het registergoed wordt afgeleverd in de feitelijke toestand waarin het zich op het moment van aflevering blijkt te bevinden. Indien het registergoed na de gunning, geheel of gedeeltelijk, tenietgaat, wordt beschadigd of anderszins in waarde daalt kan dit, ongeacht de oorzaak, niet aan de verkoper worden tegengeworpen.
 5. De aanwezigheid van bewoners en/of gebruikers bij de aflevering van het registergoed is voor rekening en risico van de koper.

Artikel 20. Ontruiming

 1. Indien het registergoed bij de eigenaar en de zijnen in gebruik is, en derhalve niet vrij van gebruik wordt afgeleverd, kan de koper de ontruiming bewerkstelligen uit kracht van de grosse(n) van de daartoe benodigde akte(n), desnoods met behulp van de sterke arm. Dit geldt niet indien op grond van de bijzondere veilingvoorwaarden aflevering plaatsvindt niet vrij van bewoners en/of gebruikers.
 2. In de bijzondere veilingvoorwaarden wordt opgenomen welke van de volgende(delen van) leden van toepassing zijn:
  1. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
  2. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
  3. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen.
  4. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt
   gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
  5. Ingeval het registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd volgens het aan de akte van veilingvoorwaarden gehechte verzoekschrift .
  6. Ingeval het registergoed niet uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, doet de verkoper bij deze een beroep op de nietigheid van huur, pacht- of andere gebruiksrechten alsmede van de vooruitbetaling van huur- of pachtpenningen, alles voor zover deze zijn aangegaan of verricht in strijd met het huurbeding ten behoeve van de verkoper.
  7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.

  Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming,

 3. Ingeval van een executieveiling door een beslaglegger doet deze een beroep op nietigheid van na de beslaglegging gesloten overeenkomsten van huur of pacht, behoudens het bepaalde in artikel 505 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke
  Rechtsvordering ten aanzien van de verhuur van woonruimte.

Artikel 21. Gevolgen van gebreken bij aflevering

Gezien het bepaalde in de artikelen 18 lid 1 en 19 lid 4 zijn de gevolgen in geval van gebreken bij aflevering die niet zijn het gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de verkoper volledig voor rekening van de koper.

Artikel 22. Niet nakoming

 1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de koopovereenkomst, anders dan door een niet aan één der partijen toe te rekenen tekortkoming, is de nalatige partij aansprakelijk voor alle daaruit voor de wederpartij ontstane schade met kosten en rente, ongeacht het feit of de nalatige partij in verzuim is in de zin van het volgende lid.
 2. Indien één van de partijen, na bij deurwaardersexploit of aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld, gedurende drie (3) dagen met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen nalatig blijft, is deze partij in verzuim en heeft de wederpartij de keuze tussen:
  1. nakoming van de koopovereenkomst te vorderen indien dit in redelijkheid van de nalatige verlangd kan worden, in welk geval de nalatige na afloop van de vermelde termijn van drie (3) dagen voor elke sedertdien ingegane dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van drie pro mille (3 o/oo) van de koopsom met een minimum van in elk geval duizend euro (€ 1.000,-), of,
  2. de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren en betaling van een onmiddellijk opeisbare boete van vijftien procent (15%) van de koopsom te vorderen.
 3. In geval van niet-nakoming door de verkoper heeft de koper het in lid 2 sub b vermelde recht slechts, indien het gebrek van zodanige aard en omvang is, dat de koper aannemelijk kan maken, dat hij niet gekocht zou hebben indien hij van dit gebrek op de hoogte zou zijn geweest. Zo niet, dan heeft de koper alleen recht op vergoeding van de door het gebrek veroorzaakte waardevermindering en andere schade. Indien partijen van mening verschillen omtrent het in dit lid 3 bepaalde, is de uitspraak van drie deskundigen, die op de in lid 5 vermelde wijze worden benoemd, beslissend.
 4. Indien de verkoper, na de koopovereenkomst ontbonden te hebben verklaard, binnen zes (6) maanden tot herveiling overgaat op dezelfde voorwaarden als waarop de oorspronkelijke veiling plaatsvond, wordt de schade van de verkoper, vastgesteld op het nadelig verschil tussen de koopsom van de oorspronkelijke veiling en die van de herveiling, verhoogd met kosten en rente. Indien in de herveiling de koopsom hoger is dan die van de oorspronkelijke veiling, zal de in verzuim zijnde koper van die meerdere opbrengst geen voordeel genieten.
 5. In alle andere gevallen dan verkoop in herveiling, overeenkomstig het bepaalde in lid 4, zal de door de verkoper geleden schade worden vastgesteld door drie deskundigen die benoemd worden door de kantonrechter, binnen wiens ressort het registergoed is gelegen. Nadat de meest gerede partij zich jegens de wederpartij schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, heeft de wederpartij gedurende een maand de gelegenheid om voor berechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
 6. Betaalde of verschuldigde boete strekt in mindering van verschuldigde schadevergoeding met rente en kosten.

Artikel 23. Dwingend recht

De veilingvoorwaarden gelden slechts voor zover de wet niet dwingend een andere regeling voorschrijft.

Artikel 24. Slotbepalingen

 1. De Algemene Termijnenwet (Staatsblad 1964, nummer 314) is van toepassing op de termijnen, die in deze veilingvoorwaarden zijn vermeld.
 2. Aan de koper wordt niet eerder een grosse afgegeven dan nadat hij aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit de veiling, heeft voldaan.
 3. Eenieder wordt geacht onmiddellijk belanghebbende persoon te zijn in de zin van artikel 49 van de Wet op het Notarisambt ten aanzien van de inhoud van de akte, waarbij de inhoud van deze veilingvoorwaarden is vastgesteld.
 4. Deze voorwaarden gelden in aanvulling op de door de beheerder van de website gehanteerde algemene voorwaarden voor online veilingen, welke voorwaarden integraal op de website staan vermeld . In geval van tegenstrijdigheid tussen die voorwaarden en deze algemene voorwaarden, gelden de laatste.
 5. Van eventuele aanvullingen op, of afwijkingen van deze voorwaarden dient uit de bijzondere veilingvoorwaarden te blijken. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en de bijzondere veilingvoorwaarden gelden de laatste.
 6. Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "AVVEVI".