Zweedsestraat 141b Rotterdam

13

feb

2008

Zweedsestraat 141b
3028 TS Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 13 februari 2008
vanaf 17:30

Veilinglocatie

Vendu Notarishuis

Kipstraat
ROTTERDAM

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 29 januari 2008 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, complexaanduiding 1825-A, appartementsindex 4, welk appartementsrecht omvat:
a. het één/twaalfde (1/12e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond, met de zich op die grond bevindende opstallen, uitmakende vijf panden met toebehoren, plaatselijk bekend Zweedsestraat 135, 137, 139, 141 en 143 te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 956, groot vijf are en vierenveertig centiare (5 a en 44 ca);
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de begane grond met achtertuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zweedsestraat 141b te 3028 TS Rotterdam
alsmede alle roerende zaken zoals bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

woning op de begane grond met achtertuin

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, complexaanduiding 1825-A, appartementsindex 4
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vendu Notarishuis

Kipstraat
ROTTERDAM

woensdag 13 februari 2008 vanaf 17:30

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Fokkema Linssen Notarissen - Rotterdam

Heemraadssingel 131
3022 CD Rotterdam

Telefoonnummer 010 - 476 26 88

mw. mr. P. van Biezen

Telefoonnummer 010-4762688
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar alsmede onrechtmatig in gebruik bij c.q. verhuurd aan derden.
De benodigde toestemming voor de ontruiming conform 3:264 lid 5 Bw juncto 549 lid 1 Rv van de op het onderhavige adres ingeschreven personen is bij de Voorzieningenrechter aanhangig. Indien gemeld verlof wordt verleend, laat de hypotheekhouder de bevoegdheid tot inroeping van het huurbeding aan koper over. De uitoefening van deze bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
De koper dient (zonodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.

voor zover bij de bank bekend rust er op het registergoed geen aanschrijving doch wel een dossier bij DS+V; dit dossier heeft betrekking op het project Zweedsestraat 135 t/m 143, welke panden inmiddels met subsidie zijn opgeknapt; koper dient de voorwaarden en verplichtingen die verbonden zijn aan de betreffende subsidiebeschikking te accepteren; nadere informatie verkrijgbaar bij de notaris;

betaling van de koopsom en kosten dient uiterlijk zes weken na gunning plaats te vinden;

een ieder kan tot 14 dagen voor de verkoop (t/m dinsdag 29 januari 2008) bij mijn kantoor schriftelijk een onvoorwaardelijk bod doen uitbrengen;

bij de betaling van de kooppenningen dient gelijktijdig door de koper te worden voldaan een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode welke verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling;

het registergoed valt onder de leefmilieuverordening Oud-Mathenesse

koper dient binnen 6 werkdagen na gunning 10 % van de koopsom alsmede de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 van de AVVE te voldoen dan wel voor dit bedrag zekerheid te stellen;

koper is hoofdelijk aansprakelijk voor de verschuldigde voorschotbijdragen en definitieve bijdragen aan de V.v.E. die in het lopende of in het voorafgaande boekjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, voor zover bekend tot en met februari thans bedragende € PM;

bieders dienen bij de openbare verkoop een verklaring van hun bank te overleggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt;

in afwijking van het gestelde in artikel 8 lid 2 AVVE eindigt de termijn van beraad op de derde werkdag volgende op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.