24

apr

2008

Den Heuvel 3
5688 EM Oirschot

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting donderdag 24 april 2008
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

CMS Derks Star Busmann

Newtonlaan
UTRECHT

Object

het bedrijvencomplex met grond en verder toebehoren gelegen te Oirschot, Den Heuvel 3, Den Heuvel 3 -10 tot en met 3-17, 3-20 tot en met 3-23, 3-25 tot en met 3-27, 3-30 tot en met 3-38, kadastraal bekend gemeente Oirschot sectie F nummer 7049, groot tachtig are vijftig centiare

het bedrijvencomplex met grond en verder toebehoren

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Oirschot sectie F nummer 7049
Bezichtiging In overleg

Kaart en omgeving

Veiling

CMS Derks Star Busmann

Newtonlaan
UTRECHT

donderdag 24 april 2008 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Geen
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op deze openbare verkoop bij inschrijving zijn van toepassing:
A. algemene inschrijvingsvoorwaarden voor zover bij deze akte daarvan niet is afgeweken of deze niet zijn aangevuld: de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN REGISTERGOEDEREN 1996 (verder te noemen "de Algemene Voorwaarden"), vastgesteld bij akte op een april negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr E. Postmus te Hoorn verleden, ingeschreven op twee april negentienhonderd zevenennegentig ondermeer ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Eindhoven, in register hypotheken 4, deel 12785 nummer 1; waarbij gewezen dient te worden op twee onjuistheden in deze algemene voorwaarden:
- de verwijzing in artikel 10 lid 2 sub a naar "artikel 12 lid 7" is onjuist en moet zijn "artikel 12 lid 6";
- de verwijzing in artikel 21 lid 3 naar "artikel 19 lid 6" is onjuist en moet zijn "artikel 19 lid 5";
en;
B. Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, welke te dezen luiden als volgt:
1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting op vierentwintig april tweeduizend acht om veertien uur (14.00 uur), ten kantore van CMS Derks Star Busmann, Newtonlaan 203 te Utrecht, ten overstaan van mevrouw mr. P.J.G. Erkens, notaris met plaats van vestiging Utrecht, door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden en sub 3 van deze bijzondere voorwaarden zijn ingeleverd bij de notaris.
2. Bezichtiging
Verkoper stelt gegadigden in de gelegenheid het registergoed te bezichtigen vóór achttien april tweeduizend acht na telefonische afspraak met de heer Van der Wiel voornoemd (telefoonnummer 0646-422352).
3. Het bod
Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden wordt aangevuld als volgt:
Het inschrijvingsbiljet dient te zijn vergezeld van:
- een recente, originele verklaring van gegoedheid afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling een en ander ten genoegen van de notaris;
- indien de bieder een rechtspersoon zal zijn: een zo recent mogelijk uittreksel uit het handelsregister, een kopie van de geldende statuten en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigd.
- indien de bieder een natuurlijk persoon zal zijn: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
Het inschrijfbiljet mag ook per "aangetekende post met ontvangstbewijs" worden gezonden naar CMS Derks Star Busmann, ter attentie van mevrouw E.C. Ruiter-Overbeeke, Postbus 85250, 3508 AG, Utrecht.
Aangezien de enveloppen met inschrijfbiljet gesloten moeten worden gehouden tot de zitting, dient het opsturen van inschrijfbiljetten als volgt plaats te vinden:
De enveloppe die wordt verstuurd dient een andere gesloten enveloppe te bevatten. In deze gesloten enveloppe zit het inschrijfbiljet met de bijlagen overeenkomstig dit artikel, waarbij op de gesloten enveloppe wordt vermeld:
1. "deze enveloppe bevat een inschrijfbiljet";
2. het registergoed op welke het betrekking heeft; alsmede
3. de naam van degene die de enveloppe aanbiedt.
De inschrijfbiljetten die vóór de zitting worden aangeboden, hetzij door overhandiging, hetzij per aangetekende post met ontvangstbewijs, moeten uiterlijk op vierentwintig april tweeduizend acht om twaalf uur zijn ontvangen door CMS Derks Star Busmann te Utrecht.
Na dit tijdstip ontvangen biedingen en biedingen die niet aan deze bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden voldoen zijn ongeldig.
4. De betaling
De koopprijs en het verder aan verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan op dertien juni tweeduizend acht, of zoveel eerder of later als partijen nader zullen overeenkomen.
Met verwijzing naar het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden dient het door koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, te worden voldaan uiterlijk op de dag waarop de koopprijs moet zijn voldaan.
5. Waarborgsom
Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van koper is hij verplicht uiterlijk op acht mei tweeduizend acht bij de notaris een waarborgsom te storten van eenhonderd duizend euro (€.100.000,00).
In plaats van deze waarborgsom kan koper desgewenst uiterlijk per de hiervoor genoemde datum, bij en ten genoegen van de notaris een door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie tot het hiervoor vermelde bedrag deponeren. Deze bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn en haar geldigheid te behouden tot een augustus tweeduizend acht (ten minste betalingsdag of wellicht zelfs meer) en voorts de bepaling te bevatten, dat de bank op eerste verzoek van de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren.
6. Omzet-, overdrachtsbelasting
Volgens opgave van verkoper is ter zake van de levering géén omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Dit laat onverlet de mogelijkheid van koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening en risico van koper.
7. Aanvaarding
Koper kan het gekochte aanvaarden in verhuurde staat.
Indien koper overeenkomstig het bepaalde onder 4 eerder dan dertien juni tweeduizend acht overgaat tot voldoening aan al zijn betalingsverplichtingen, kan hij het gekochte ook eerder, onmiddellijk na die betaling, aanvaarden.
Het gekochte is voor rekening en risico van koper vanaf de onder 4 vermelde vervaldag voor de betaling van de koopprijs of zoveel eerder als deze betaling overeenkomstig het bepaalde onder 4 plaats vindt.
Artikel 19 lid 3 wordt uitgelegd als volgt: indien koper deze wens te kennen geeft, zal verkoper koper in de gelegenheid stellen het registergoed voor de aflevering te bezichtigen.
8. Risico
Overeenkomstig artikel 18 lid 1 van de Algemene Voorwaarden is het registergoed voor risico van koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of - ingeval van eerdere aflevering - vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.
9. Eigenschappen
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de bouwkwaliteit van het verkochte. Zonder uitputtend te zijn staat verkoper niet in voor de bouwkundige kwaliteit van vloeren, plafonds, leidingen van elektriciteit, water, gas en riolering en afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaliteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het in dit artikel omschreven laatstelijk gebruik.
Ten aanzien van eventuele asbest wordt te dezen verwezen naar het hierna onder 10 vermelde onderzoek.
10. Verontreinigingsrisico
Koper aanvaardt het registergoed voor wat de bodemkwaliteit betreft in de staat waarin het zich thans bevindt, waarvoor verwezen wordt naar de globale asbestinventarisatie en verkennend bodemonderzoek gedateerd tien maart tweeduizend zeven, verricht in opdracht van verkoper, waarvan een kopie in het informatiepakket is opgenomen.
Het risico dat achteraf blijkt dat nog niet in hiervoor bedoelde rapportage gesignaleerde verontreiniging in het registergoed aanwezig is, is voor rekening en risico van koper.
Koper vrijwaart verkoper voor iedere aansprakelijkheid terzake van in de bodem/het grondwater van het registergoed thans aanwezige of te eniger tijd aan te treffen bodemverontreiniging en zal jegens verkoper geen enkele aktie hebben in verband met onvoldoende bodemkwaliteit.
11. Aan het registergoed verbonden rechten en plichten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar een akte van levering, waarvan een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Eindhoven op twee april tweeduizend drie in register hypotheken 4, deel 40020 nummer 69, verleden voor mr. B.J. van der Kolk, notaris te Tilburg, op een april tweeduizend drie, waarin woordelijk staat vermeld:
"Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Op koper gaan over en door hem zijn uitdrukkelijk aanvaard:
a. de volgende erfdienstbaarheden, in een akte zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig verleden voor notaris J.P. van Hussen te Udenhout, overgeschreven ten hypotheekkantore te Eindhoven dertig december daaraanvolgende in register Hypotheken 4 deel 9676 nummer 55, omschreven als volgt:
"7. Indien tussen het hiervoor verkochte en het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel Oirschot F 6216 bouwkundige situaties mochten bestaan welke in strijd zijn met de wettelijke voorschriften betreffende naburige erven, mochten deze bouwkundige situaties bestendigd blijven en worden deze, voor zoveel nodig, bij deze als erfdienstbaarheden verleend, gevestigd en voorbehouden, ten behoeve en ten laste van de betreffende erven, met dien verstande dat erfdienstbaarheden om niet te bouwen hierdoor niet ontstaan.";
alsmede
"De comparanten, handelend als gemeld verklaarden voorts:
Bij deze wordt gevestigd ten laste van het hiervoor verkochte en ten behoeve van het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel Oirschot F 6216 de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar den Heuvel over de ter plaatse aanwezige oprit over een strook ter breedte van ongeveer drie en een halve meter evenwijdig aan en tegen de perceelsgrens van het heersend erf evenwel ter maximale diepte, vanuit den Heuvel, gerekend van het heersend erf. Deze strook mag ook worden gebruikt om op te parkeren doch nimmer zodanig dat daardoor het gebruik door het dienend erf wordt gehinderd. De eigenaar van het heersend erf is niet bevoegd tot het aanbrengen van gebouwen, werken of beplantingen.".
b. de volgende bijzondere verplichtingen, in voormelde akte van zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig omschreven als volgt:
"6. Scheidingsmuren en afsluitingen welke met het hart op de eigendomsgrens staan, zijn gemeen."
Overdracht bijzondere verplichtingen
Verkoper legt hierbij op aan koper, die op zich neemt, de hiervoor vermelde bijzondere verplichtingen en verkoper aanvaardt namens belanghebbenden het op zich nemen door koper van deze verplichtingen. Voor zoveel nodig verklaart koper nog verkoper te ontslaan van de verplichting die bijzondere verplichtingen woordelijk in deze akte op te nemen."
Tevens wordt verwezen naar een akte van levering, waarvan een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Eindhoven op dertig januari negentienhonderd zevenennegentig in register hypotheken 4, deel 12675 nummer 34, verleden voor J.P. van Hussen, notaris te Udenhout, op negenentwintig januari negentienhonderd zevenennegentig, waarin woordelijk staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Op de deelgenoot sub 2 gaan over en zijn uitdrukkelijk aanvaard:
a. de volgende erfdienstbaarheden:
1. in voormelde aankomsttitel op tien november negentienhonderd negenentachtig verleden omschreven als volgt:
"7. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het hiervoor verkochte de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare straat, Den Heuvel, Oirschot, over de thans ter plaatse aanwezige toegangsweg, gelegen aan de westzijde van voormeld kadastraal perceel Oirschot sectie F nummer 6216.";
2. in voormelde aankomsttitel op zevenentwintig december negentienhonderd eenennegentig verleden omschreven als volgt:
"7. Indien tussen het hiervoor verkochte en het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel Oirschot F 6216 bouwkundige situaties mochten bestaan welke in strijd zijn met de wettelijke voorschriften betreffende naburige erven, mogen deze bouwkundige situaties bestendigd blijven en worden deze, voor zoveel nodig, bij deze als erfdienstbaarheden verleend, gevestigd en voorbehouden, ten behoeve en ten laste van de betreffende erven, met dien verstande, dat erfdienstbaarheden om niet te bouwen hierdoor niet ontstaan.";
alsmede
"De comparanten, handelend als gemeld verklaarden voorts:
Bij deze wordt gevestigd ten laste van het hiervoor verkochte en ten behoeve van het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel Oirschot F 6216 de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar Den Heuvel over de ter plaatse aanwezige oprit over een strook ter breedte van ongeveer drie en een halve meter evenwijdig aan en tegen de perceelsgrens van het heersend erf evenwel ter maximale diepte, vanuit Den Heuvel, gerekend van het heersend erf. Deze strook mag ook worden gebruikt om op te parkeren doch nimmer zodanig dat daardoor het gebruik door het dienend erf wordt gehinderd. De eigenaar van het heersend erf is niet bevoegd tot het aanbrengen van gebouwen, werken of beplantingen.";
b. de volgende bijzondere verplichtingen, in voormelde akte op tien november negentienhonderd negenentachtig verleden omschreven als volgt:
"8. Ingeval mocht worden vastgesteld dat het gekochte ten tijde van kopers' eigendomsverkrijging zodanig was verontreinigd dat, ook al gebeurt dat naderhand, van overheidswege wordt geconcludeerd dat, uit het oogpunt van volksgezondheid grondontsmetting of grondvervanging noodzakelijk is, zal de door kopers dientengevolge te lijden schade door verkoopster worden vergoed.
Onverminderd het hiervoor bepaalde zal de verkoopster niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van na heden ingevloeide of bijgestorte stoffen."
OVERDRACHT BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
De deelgenoot sub 1 legt hierbij op aan de deelgenoot sub 2 die op zich neemt, de hiervoor vermelde bijzondere verplichtingen en de deelgenoot sub 1 aanvaardt namens belanghebbenden het op zich nemen door de deelgenoot sub 2 van deze verplichtingen. Voor zoveel nodig verklaart de deelgenoot sub 2 nog de deelgenoot sub 1 te ontslaan van de verplichting die bijzondere verplichtingen woordelijk in deze akte op te nemen."
Voorts wordt verwezen naar een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden, tweeëntwintig februari tweeduizend acht verleden voor een waarnemer van mr. P. Wedemeijer-Dagelet, notaris te Oirschot, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op vijfentwintig februari tweeduizend acht in register hypotheken 4 deel 54131 nummer 187, waarin onder meer het volgende staat vermeld:
"- dat bij een akte van levering op tien november negentienhonderd negenentachtig voor voornoemde notaris van Hussen, verleden, ingeschreven ten kantore van voormelde Dienst op dertien november negentienhonderd negenentachtig in register Hypotheken 4, deel 8926, nummer 11 de navolgende erfdienstbaarheid werd gevestigd en aangenomen, woordelijk luidend als volgt:
"7. Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het hiervoor verkochte de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare straat, den Heuvel, Oirschot, over de thans ter plaatse aanwezige bestrate toegangsweg, gelegen aan de westzijde van voormeld kadastraal perceel Oirschot sectie F, nummer 6216."
de voormelde aangehaalde erfdienstbaarheid werd gevestigd ten behoeve van het heersend erf, zijnde het hiervoor vermelde perceel F 7046, eigendom van van de Wiel en ten laste van het dienend erf, zijnde het hiervoor vermelde perceel F 7049, eigendom van Bedrijvenhotel;
- dat partijen zijn overeengekomen de voormelde aangehaalde erfdienstbaarheid ook te vestigen en aan te nemen ten behoeve van de hiervoor vermelde percelen F 7850 en 7849 en uit te breiden ten aanzien van voormeld perceel F 7046;
VESTIGING EN UITBREIDING ERFDIENSTBAARHEDEN
A. Bedrijvenhotel en van Beers verklaarden ter uitvoering van de hiervoor bedoelde overeenkomst, bij deze te vestigen en aan te nemen:
eenzelfde erfdienstbaarheid als de hiervoren aangehaalde erfdienstbaarheid, doch dan ten behoeve van voormeld perceel F 7849, eigendom van van Beers en ten laste van voormeld perceel F 7049, eigendom van Bedrijvenhotel, uit te oefenen over een strook, zoals uitsluitend ter oriëntatie van partijen, met een zwarte arcering is aangegeven op een situatietekening, gemerkt "A", welke situatietekening aan deze akte zal worden gehecht;
B. Bedrijvenhotel en Rinus van Beers B.V. verklaarden ter uitvoering van de hiervoor bedoelde overeenkomst, bij deze te vestigen en aan te nemen:
eenzelfde erfdienstbaarheid als de hiervoren aangehaalde erfdienstbaarheid, doch dan ten behoeve van voormeld perceel F 7850, eigendom van Rinus van Beers B.V. en ten laste van voormeld perceel F 7049, eigendom van Bedrijvenhotel, uit te oefenen over een strook, zoals uitsluitend ter oriëntatie van partijen, met een zwarte arcering is aangegeven op een situatietekening, gemerkt "B", welke situatietekening aan deze akte zal worden gehecht; en
C. Bedrijvenhotel en van de Wiel, verklaarden ter uitvoering van de hiervoor bedoelde overeenkomst, bij deze de voormelde aangehaalde erfdienstbaarheid uit te breiden in die zin dat deze erfdienstbaarheid ook mag worden uitgeoefend over een strook, zoals uitsluitend ter oriëntatie van partijen, met een zwarte arcering is aangegeven op een situatietekening, gemerkt "C", welke situatietekening aan deze akte zal worden gehecht;
Bedrijvenhotel en van de Wiel verklaarden deze uitbreiding van de erfdienstbaarheid in voormelde zin te vestigen en aan te nemen.
Meerdere bebouwing, splitsing danwel verandering van aard of bestemming wordt geacht de bij deze akten gevestigde erfdienstbaarheden niet te verzwaren."
Daarnaast wordt verwezen naar een akte houdende vestiging erfdienstbaarheden, dertien maart tweeduizend acht verleden voor mr. P. Wedemeijer-Dagelet, notaris te Oirschot, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertien maart tweeduizend acht in register hypotheken 4 deel 54252 nummer 184, waarin onder meer het volgende staat vermeld:
"De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden te zijn overeengekomen te vestigen en aan te nemen een erfdienstbaarheid van weg ten behoeve van het voormelde perceel van Sanders en ten laste van het voormelde perceel van Bedrijvenhotel.
VESTIGING ERFDIENSTBAARHEID.
Bedrijvenhotel en Sanders verklaarden ter uitvoering van de hiervoor bedoelde overeenkomst, bij deze te vestigen en aan te nemen:
ten behoeve van het hiervoor vermelde perceel van Sanders, kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie F nummer 7048 (heersend erf) en ten laste van het hiervoor vermelde perceel van Bedrijvenhotel , kadastraal bekend gemeente Oirschot, sectie F nummer 7049 (dienend erf), de erfdienstbaarheid van weg om vanaf de weg den Heuvel met alle soorten voertuigen en/of te voet te gaan naar de toegangspoort zich bevindend op het heersend erf en omgekeerd, uit de oefenen over een strook grond, welke met een zwarte arcering, uitsluitend ter oriëntatie van partijen, met een zwarte arcering is aangegeven op een situatietekening, welke situatietekening aan deze akte zal worden gehecht.
Meerdere bebouwing, splitsing danwel verandering van aard of bestemming wordt geacht de bij deze akte gevestigde erfdienstbaarheid niet te verzwaren.
De comparanten, handelend als gemeld, komen uitdrukkelijk overeen dat de eigenaar van het heersend erf tevens het recht heeft om voertuigen op voormelde strook grond te parkeren en dat het onderhoud van de voormelde strook grond, waarover voormelde erfdienstbaarheid kan worden uitgeoefend geheel voor rekening en risico komt van Bedrijvenhotel, doch dat eventuele schade aan die strook grond, welke veroorzaakt wordt door de gebruiker van gemelde erfdienstbaarheid uitdrukkelijk voor rekening komt van de veroorzaker."
Koper aanvaardt deze erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen, onder de opschortende voorwaarde van gunning, door het ondertekenen van het inschrijvingsbiljet.
Verkoper neemt de hiervoor omschreven rechten bedongen ten behoeve van belanghebbende voor deze aan.
12. Voorbehoud recht van beraad
Verkoper zal gebruik maken van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Indien verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
In afwijking van artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden eindigt de termijn van beraad op acht mei tweeduizend acht om zeventien uur (17:00 uur) precies. Verkoper heeft het recht, zonder opgaaf van redenen, niet te gunnen.
13. Bekendmaking inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zullen ter inzage worden gelegd van belangstellenden. Ook in de beschikbaar te stellen inschrijfbiljetten zal worden verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.