Engelselaan  7 Roosendaal

27

mei

2008

Engelselaan 7
4703 AE Roosendaal

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting dinsdag 27 mei 2008
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Rademakers Van Kreij Notarissen

Brugstraat
Roosendaal

Object

Ruime vrijstaande woning (bouwjaar 1948) gelegen aan de Engelselaan 7 te Roosendaal.

Inhoud 697 m3
Perceeloppervlakte 492 m2

Begane grond:
Ruime woonkamer, keuken, slaapkamer en badkamer, hal, bijkeuken, garage, serre.
De woning is voorzien van een kelder.
Verdieping:
Badkamers en 3 slaapkamers.
Zolder:
Bergzolder.

woonhuis met garage, erf en tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Engelselaan 7 te 4703 AE Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie K nummer 4946, groot 4 are 92 centiare
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Rademakers Van Kreij Notarissen

Brugstraat
Roosendaal

dinsdag 27 mei 2008 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Van Kreij Notariskantoor

Brugstraat 35
4701 LB Roosendaal

Telefoonnummer 0165-541852
E-mailadres Stuur e-mail

mr. mw. mr. L. Rademakers en/of Grund

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN

In afwijking van de Algemene Voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996, vastgesteld bij notariële akte verleden voor Mr. E. Postmus, notaris te Hoorn, en ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda in register hypotheken 4 deel 10826 nummer 1, zoals deze van toepassing zijn verklaard op de inschrijving gelden nog de volgende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden:

1. In afwijking van artikel 3 van de Algemene Voorwaarden dient de inschrijving te geschieden bij de notaris middels tijdige inlevering van een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfbiljet in een gesloten enveloppe, aan de buitenzijde vermeldend: "inschrijving Engelselaan 7 te Roosendaal" en de naam van de aanbieder; de aanbieder ontvangt een bewijs van ontvangst getekend door de notaris en/of één van zijn medewerkers.
2. In afwijking van artikel 4 van de Algemene Voorwaarden sluit de inschrijving op de dag der zitting, te weten dinsdag 27 mei 2008 om 12.00 uur, waarna om 16.00 uur de ingediende enveloppen zullen worden geopend op het kantoor van Mr. A.A.C.C. Rademakers, notaris te Roosendaal, gevestigd aan de Brugstraat 35 te Roosendaal.
3. In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 4 zal de notaris allereerst alle namen van de bieders op alfabetische volgorde noemen, waarna de notaris alle gedane biedingen in willekeurige volgorde kenbaar zal maken. De namen van de 3 hoogste bieders zullen in het proces verbaal dat de notaris van de zitting op zal stellen worden vermeld.
4. In afwijking van artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden dient voor guldens euro's te worden gelezen.
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene Voorwaarden behoudt de opdrachtgever zich het recht voor zich te beraden tot woensdag 28 mei 2008 zestien uur desmiddags.
6. In afwijking van het bepaalde in artikel 9 leden 1 en 2 zullen alle kosten verbonden aan de procedure van openbare inschrijving inclusief de verschotten voor rekening van koper komen.
7. Er is geen omzetbelasting verschuldigd. Er is wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
8. De (goederenrechtelijke) overeenkomst tot overdracht en levering welke door het proces verbaal van openbare inschrijving danwel door de akte van gunning tussen verkoper en koper tot stand mocht komen, zal uitdrukkelijk ten behoeve van verkoper de ontbindende voorwaarde tot verkrijging van de machtiging van de kantonrechter om over de woning aan de Engelselaan 7 te Roosendaal door verkoop en levering daarvan te beschikken een en ander overeenkomstig artikel 1:441 lid 2 onder a van het Burgerlijk Wetboek.

Bijzondere bepalingen overeenkomstig de aankomsttitel van verkoper:
Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot bekende bijzondere verplichtingen wordt te dezen verwezen naar het bepaalde voorkomende in een akte van transport op zestien september negentienhonderd vier en zeventig verleden voor Ch. C.W. Roovers, destijds notaris te Roosendaal en Nispen, houdende kwijting voor de koopsom en afstanddoening van de rechten om op grond van het bepaalde in de artikelen 1302 en 1303 van het (oud) Burgerlijk Wetboek ontbinding of vernietiging van de desbetreffende overeenkomst te vorderen of te eisen, van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda op zeventien september negentienhonderd vier en zeventig in deel 2986 nummer 6, luidende:
""4. Koper verplicht zich de op het door hem bij deze akte gekochte staande woning steeds als woning te gebruiken of te doen gebruiken zullende het hem zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders der Gemeente niet toegestaan zijn die bestemming te veranderen of te doen veranderen.
Bij niet-nakoming van de hierboven vermelde verplichting zal koper ten behoeve van de Gemeente bij wijze van vooraf vastgestelde schadeloosstelling een dadelijk opeisbare boete verbeuren van een honderd gulden voor elke dag dat die niet nakoming voortduurt.
5. Bij elke gehele of gedeeltelijke eigendomsoverdracht van het bij deze akte verkochte van of op het bij deze akte verkochte of een deel daarvan zal koper aan de opvolgende eigena(a)r(en) of zakelijk gerechtigde(n) de hiervoor sub 4 vermelde bepaling alsmede de onderhavige bepaling ten behoeve van de Gemeente moeten opleggen.
Bij niet-nakoming van de onderhavige bepaling zal (zullen) diegene(n), die tot nakoming van de onderhavige bepaling gehouden is (zijn) ten behoeve van de Gemeente een dadelijk opeisbare boete van tienduizend gulden verbeuren, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist.""
"wordende de hiervoor aangehaalde bepalingen bij deze aan de onderhavige koper als kettingbeding opgelegd, verklarende verkoper, als vrijwillig thans waarnemende de belangen van de gemeente Roosendaal en Nispen, een en ander voor en ten behoeve van de gemeente Roosendaal en Nispen aan te nemen."

Foto's
Downloads
download.cgi?fileID=001tT5SH2P7%2FM afbeelding
download.cgi?fileID=00Z3WLfZhmDxo pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.