Thorbeckelaan 264 Roosendaal

28

nov

2008

Thorbeckelaan 264
4708 MH Roosendaal

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting vrijdag 28 november 2008
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Notariskantoor Tummers

Lenaertsstraat
Wouw

Object

Het verkochte betreft een geheel vrijstaande semi-bungalow met losstaande garage en berging gelegen op een prachtige locatie aan de rand van het buitengebied met een fraai aangelegde en prima onderhouden tuin en een naastgelegen weide.

Op de begane grond bevindt zich een ruime entree met toegang naar de woonkamer, oorspronkelijke keuken, badkamer, toilet en twee slaapkamers. De keuken is gerealiseerd in een ruime aanbouw, die bereikbaar is vanuit de oorspronkelijke keuken van de woning. De eerste verdieping betreft een zolder die zich uitstrekt over de gehele benedenverdieping met uitzondering van de aanbouw. Deze zolder is geschikt voor het realiseren van extra slaapkamers, hobbyruimten en dergelijke. Onder de vaste trap naar de zolder bevindt zich een kelderkast.

De losstaande garage beschikt over een schuin dak en kan worden voorzien van een zolder.

Inhoud woning: ca 430 m3
Inhoud aanbouw: ca 65 m3
Inhoud garage: ca 131 m3

De woning is voor rekening van verkoper gebouwd omstreeks 1971 en de garage is omstreeks 1975 bijgezet. De woning verkeert in een goede staat van onderhoud.

Vrijstaande semi-bungalow

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het vrijstaande woonhuis met garage, berging, weiland, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Thorbeckelaan 264 te 4708 MH Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie G nummers 2341, groot vijftien are vijf en tachtig centiare, en 2342, groot twintig are vijf en twintig centiare,
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Notariskantoor Tummers

Lenaertsstraat
Wouw

vrijdag 28 november 2008 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Mr J.A.M.J. Tummers - Wouw

Lenaertsstraat 24
4724 AM Wouw

A. Temmen-Geluk

Telefoonnummer 0165-301280
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
voor de verkoop bij openbare inschrijving van:

1. Registergoed
het vrijstaande woonhuis met garage, berging, weiland, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Thorbeckelaan 264 te 4708 MH Roosendaal, kadastraal bekend gemeente Roosendaal en Nispen sectie G nummers 2341, groot vijftien are vijf en tachtig centiare, en 2342, groot twintig are vijf en twintig centiare,

BIJLAGEN I EN II: UITTREKSEL KADASTRALE KAART
Bijlage III: nadere beschrijving met foto's

2. Verkrijging door rechthebbende
Voormeld kadastraal nummer 2341 is verkregen door de heer A.J. van Aert door de inschrijving (destijds overschrijving) ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Hypotheekkantore) te Breda op veertien juni negentienhonderd acht en tachtig in deel 7553 nummer 60, van het afschrift van een akte van transport, houdende afstanddoening van het recht om op grond van enige wetsbepaling ontbinding te vorderen van de betrokken koopovereenkomst en kwijting voor de betaling van de koopsom, op dertien juni negentienhonderd acht en tachtig voor P.J.A. Goderie, destijds notaris te Wouw, verleden, en vervolgens middels vererving overgegaan op de eigenaar.
Voormeld kadastraal nummer 2341 is verkregen door de eigenaar deels door de inschrijving (destijds overschrijving) ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Hypotheekkantore) te Breda op dertien september negentienhonderd een en zeventig in deel 3047 nummer 104, van het afschrift van een akte van scheiding en deling, houdende kwijting en afstanddoening van het recht om op grond van enige wettelijke bepaling de ontbinding van de scheiding te vorderen, op zeven september negentienhonderd een en zeventig voor J.C. Dekkers, destijds notaris te Roosendaal, verleden, en deels door de inschrijving (destijds overschrijving) ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers (destijds Hypotheekkantore) te Breda op dertien oktober negentienhonderd tachtig in deel 5941 nummer 19, van een tweezijdige verklaring van verjaring, op zeven en twintig juni negentienhonderd tachtig getekend door de eigenaar en een vertegenwoordiger van de gemeente Roosendaal.

3. Algemene inschrijvingsvoorwaarden
Op deze inschrijving zijn van toepassing de Algemene voorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van registergoederen 1996, (bijlage IV) hierna te noemen: "AVIN", opgenomen in een notariële akte op een april negentienhonderdzevenennegentig verleden voor mr. E. Postmus, notaris te Hoorn en op twee april negentienhonderdzevenennegentig bij afschrift ingeschreven ten kantore van Dienst van het kadaster en de openbare registers te Breda, in deel 10826 nummer 1, welke voorwaarden van toepassing zijn, voor zover daarvan bij na te melden bijzondere inschrijvingsvoorwaarden niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.

4. Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden
De navolgende bijzondere inschrijvingsvoorwaarden zijn van toepassing:

1. Plaats, datum, tijdstip
De opening van de enveloppen zal plaatsvinden op 28 november 2008 om veertien uur (14:00 u.) uur ten kantore van notaris Mr J.A.M.J. Tummers aan de Lenaertsstraat 24 te 4724 AM Wouw.

2. Betaling koopprijs
De koopprijs moet worden betaald uiterlijk op 31 december 2008 of zoveel eerder als partijen overeen zullen komen. Dit betreft een afwijking van de AVIN.

3. Kosten
Voor rekening van koper komen de navolgende kosten: de notariskosten inzake het opstellen van de akten en andere benodigde stukken, de kadasterkosten en de overdrachtsbelasting. De notariële kosten inclusief BTW en kadasterkosten bedragen in totaal € 2.262,75. De overdrachtsbelasting bedraagt 6% van het geboden bedrag.
De kosten welke voor rekening van koper komen dienen te worden voldaan uiterlijk 8 december 2008.

4. Belastingen
Voor zover aan de eigenaar bekend is ter zake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

5. Bewoning en gebruik
Het registergoed zal bij de aflevering vrij van bewoners en gebruikers te zijn.

6. Voorbehoud recht van beraad
De eigenaar maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVIN. Indien de eigenaar vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadtermijn, op te maken akte van gunning.

7. Financiële gegoedheid
Teneinde de notaris in staat te stellen de financiële gegoedheid ingevolge art. 14 AVIN te kunnen beoordelen dient op eerste verzoek van de notaris aan laatstgenoemde te worden overlegd een schriftelijk bewijs van een erkende bankinstelling waaruit de financiële gegoedheid van de bieder blijkt.

8. Identificatie
Degenen die zich krachtens de AVIN dienen te identificeren zullen daartoe aan de notaris overleggen een kopie van een geldig legitimatiebewijs en indien van toepassing een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

9. Afwijking AVIN
In afwijking van artikel 3 lid 3 AVIN kunnen inschrijvingen vooraf geschieden door het inleveren van een gesloten enveloppe met daarin een volledig ingevuld en ondertekend inschrijfbiljet ten kantore van notaris Mr J.A.M.J. Tummers. Aan de buitenkant van gemelde gesloten enveloppe dient te worden vermeld: "Inschrijving Thorbeckelaan 264". Alleen waneer u daarom specifiek verzoekt, zal een kwitantie worden afgegeven.
Waar in de AVIN wordt gesproken van guldens dient u euro's te lezen.

5. Erfdienstbaarheden/bijzondere lasten en verplichtingen
Blijkens een erfdienstbaarhedenonderzoek de dato 27 oktober 2008 (bijlage V) zijn geen erfdienstbaarheden ten laste van het verkochte bekend.

6. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en die hiervoor niet zijn vermeld, bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers, maar voor de koper kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en/of voor de koper geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

7. Resultaten van onderzoek naar privaatrechtelijke en publiekrechtelijke situatie
Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.

8. Bestemmingsplan
Volgens het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Roosendaal-Nispen, reparatieplan" is het te koop aangebodene gelegen in het landelijk gebied en heeft het een agrarisch bouwblok.
Bijlage VII: kopie bestemmingsplan.

Foto's
Downloads
download.cgi?fileID=00NOnwuhTI2QM afbeelding
download.cgi?fileID=00v.gMHEdCQlQ pdf-document
download.cgi?fileID=00eD7iYqoecME pdf-document
download.cgi?fileID=00KRCnJZWYhmk pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.