Burgemeester Frieswijkweg 21 Doornspijk

12

dec

2008

Burgemeester Frieswijkweg 21
8085 RA Doornspijk

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting vrijdag 12 december 2008
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Wemes Weber Scheiberlich notarissen

Minderbroederslaan
HARDERWIJK

Object

Parterre: entree, hal, vide, gesloten keuken voorzien van inbouwapparatuur te weten: magnetron, gasfornuis/oven, afzuigkap. Betegelde bijkeuken met wasmachineaansluiting, separaat toilet, badkamer voorzien van douche en ligbad, royale L-vormige woonkamer met inbouwhaard inclusief ventilatoren., computerkamer met allesbrander, slaapkamer/hobbyruimte.
Extra entree: woonkamer, keuken, de slaapkamer en badkamer zijn gesitueerd in een apart bakhuis, welke ook te bereiken zij door middel van een tussendeur. Dit gedeelte van de woning is uitstekend geschikt voor dubbele bewoning.

Eerste verdieping: overloop, 3 slaapkamers waarvan 2 met bergruimte, toilet en een CV ruimte met berging. Tevens is de verdieping voorzien van een kamer met losse trap naar de bergzolder en 2 dakkapellen.
Deze woonboerderij is uitstekend geschikt voor paardenliefhebbers. De bijgebouwen bestaan uit een rietgedekte stenen garage voorzien van twee roldeuren, een apart toegangsdeur en een houten bovenverdieping (stahoogte). Op het terrein bevindt zich ook een hondenkennel en een paardenstal welke wordt gebruikt voor opslag.

woonboerderij met dubbele garage, bijgebouwen, ondergrond, erf, tuin en ver

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens , kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 4421, groot 1 ha 3 are en 25 centiare.
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Wemes Weber Scheiberlich notarissen

Minderbroederslaan
HARDERWIJK

vrijdag 12 december 2008 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Wemes Weber Scheiberlich notarissen - Harderwijk

Minderbroederslaan 1
3841 DK Harderwijk

B.V. Makelaardij Ponsteen 0525-652063

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

VERKOOPVOORWAARDEN

OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

betreffende:

een woonboerderij met dubbele garage, bijgebouwen, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Burg.Frieswijkweg nummer 21 te 8085 RA Doornspijk, kadastraal bekend gemeente Doornspijk, sectie D, nummer 4421, groot 1 ha 3 are en 25 centiare.

De verkoop geschiedt onder de volgende bedingen:

INSCHRIJVINGSFORMULIEREN
Artikel 1
De inschrijvingen/biedingen geschieden door middel van inschrijvingsformulieren, welke door makelaardij Ponsteen B.V., Herenveldweg 6, 8084 EL 't Harde beschikbaar zijn/worden gesteld. .

Een bieding kan uitsluitend schriftelijk en met gebruikmaking van het bijgevoegd inschrijfformulier in een gesloten envelop, worden gedaan zonder enig voorbehoud en zonder nader te stellen voorwaarden.

De bieding moet inhouden de naam, voorletters, geboortedatum en plaats, adres en voor bedrijven onder vermelding van het nummer Kamer van Koophandel van de bieder, de zaak waarop de bieding betrekking heeft en het bedrag van de beding zowel in cijfers als in letters afgerond op hele euro"s en dient voorzien te zijn van een handtekening.

De bieding moet in gesloten envelop, voorzien van "Bieding Burg.Frieswijkweg 21 te Doornspijk" op uiterlijk 12 december 2008 vóór 16.00 uur zijn ingeleverd of ontvangen bij het kantoor van Wemes, Weber, Scheiberlich Notarissen, Minderbroederslaan 1 te Harderwijk.
Te laat ontvangen inschrijfformulieren c.q. biedingen die niet aan de in de hierboven genoemde voorwaarden voldoen zijn ongeldig en worden niet in behandeling genomen.

Aan de biedingen mogen geen voorwaarden worden verbonden.

Onvolledige ingevulde inschrijvingsformulieren kunnen tot ongeldigverklaring leiden. De beslissing omtrent de geldigheid over de vraag of een formulier onvolledig is ingevuld, berust bij de notaris.

BEZICHTIGINGEN:
Op de volgende data: zaterdag 15 november 2008 tussen 11.00 en 14.00 uur, vrijdag 21 november 2008 tussen 15.00 en 17.00 uur en zaterdag 29 november 2008 tussen 11.00 en 14.00 uur.

OPENEN ENVELOPPEN:
De opening van de enveloppen zal plaats vinden op vrijdag 12 december 2008 om 16.00 uur ten overstaan van een notaris verbonden aan het kantoor van Wemes, Weber, Scheiberlich notarissen of diens waarnemer.

BIEDINGEN
Artikel 2
a. Elk bod is onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud.
b. Iedere inschrijver wordt geacht voor zichzelf te hebben geboden, tenzij hij op het inschrijvingsformulier verklaart voor- en als gevolmachtigde van een ander te hebben geboden; in dit laatste geval is de inschrijver verplicht op het inschrijvingsformulier de vereiste gegevens van zijn opdrachtgever te vermelden.
c. De inschrijver blijft in elk geval, met degene, voor wie hij verklaart te hebben ingeschreven, hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen, die uit de inschrijving en eventuele gunning voortvloeien.
d. Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en zij tevens de hoogste inschrijvers zijn, hebben zij het recht terstond, met verhoging van hun inschrijfsom, opnieuw in te schrijven, totdat een hunner de hoogste inschrijver is.
e. Maakt geen van hen gebruik van het recht tot verhoging, dan zal door de notaris door loting worden uitgemaakt wie van hen als hoogste inschrijver zal worden beschouwd.
f. In andere gevallen dan hiervoor in dit artikel vermeld is verhoging van het bedrag waarvoor is ingeschreven niet toegestaan.

GUNNING
Artikel 3
Door de verkoper wordt beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van de biedingen en omtrent de gunning binnen 14 dagen na opening van de enveloppen. De verkoper behoud zich nadrukkelijk het recht voor, om welke reden dan ook, om niet te gunnen zulks zonder nadere motivatie.

De gunning wordt zowel telefonisch als schriftelijk meegedeeld aan degene aan wie is gegund. De bieders aan wie niet is gegund ontvangen hiervan schriftelijk bericht uiterlijk binnen 21 dagen na gunning.

Bieder(s) aan wie is gegund moet(en) binnen 10 dagen na dagtekening van de schriftelijke gunning, waarbij hem mededeling is gedaan van de gunning, de koopovereenkomst, opmaakt door Wemes, Weber, Scheiberlich notarissen te Harderwijk ondertekenen en zorg dragen om binnen voormelde tien dagen na gunning voor een storting van een waarborgsom dan wel bankgarantie zijnde 10% van de koopsom.
Door gunning is echter wél reeds een koopovereenkomst onherroepelijk tot stand gekomen, waarop de bepalingen uit onderhavige voorwaarden en na te melden Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

FINANCIËLE GEGOEDHEID
Artikel 4
Iedere inschrijver is verplicht op eerste verzoek van de notaris onmiddellijk voldoende inlichtingen te verstrekken over zijn financiële gegoedheid; hij machtigt de notaris om bij een bankinstelling of op andere wijze die informatie te nemen, welke de notaris nodig mocht vinden om zich van de juistheid van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen te overtuigen.

HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 5
Wanneer twee of meer personen tezamen koper zijn geworden, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de koopsom met kosten en voor de nakoming van alle verdere uit de koop voortvloeiende verplichtingen. Alle verbintenissen welke uit deze verkoop bij inschrijving voortvloeien, zijn ondeelbaar.

KOSTEN
Artikel 6
De overdrachtskosten, waaronder te verstaan de eventuele overdrachtsbelasting, de kadastrale rechten, de notariële kosten, komen ten last van de koper.

LEVERINGSVERPLICHTING VAN DE VERKOPER
Artikel 7
Verkopers hebben zich verplicht aan de koper eigendom te leveren die:
a. onvoorwaardelijk is;
b. niet bezwaard is met beslagen en/of hypotheken of met inschrijvingen daarvan;
c. niet bezwaard is met kwalitatieve verplichtingen, anders dan hierna eventueel vermeld;
d. niet bezwaard is met beperkte rechten, behoudens erfdienstbaarheden, van welke de aan verkopers bekende hierna zullen worden vermeld;
e. niet belast is met andere lasten en beperkingen uit overeenkomst, anders dan hierna eventueel vermeld.

GARANTIES VAN DE VERKOPERS
Artikel 8
Verkopers geven aan de koper de volgende garanties:
a. zij zijn bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte;
b. het verkochte is vrij van huur/pacht en/of van andere aanspraken tot gebruik;
c. het verkochte is evenmin zonder recht of titel in gebruik bij derden;
d. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan;
e. aan verkoper is niet bekend, dat het verkochte enige verontreiniging bevat, die ten nadele strekt van het hierna omschreven gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van het verkochte, danwel het nemen van andere maatregelen;
f. het is verkoper niet bekend dat zich in het registergoed eventueel asbesthoudende materialen bevinden;
g. verkopers kunnen niet wegens toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad worden aangesproken tot sanering of vervanging of het nemen van maatregelen ten aanzien van het registergoed of naburige percelen, dan wel tot vergoeding van enige schade.
Koper kan deze overeenkomst niet ontbinden of wegens dwaling vernietigen of doen wijzigen, indien blijkt van verontreiniging van het registergoed of aanwezigheid van asbest in het registergoed en deze verontreiniging of aanwezigheid van asbest niet aan de verkoper bekend is bij het tot stand komen van deze overeenkomst en niet op dat moment op grond van hem bekende feiten bekend had behoeven te zijn.

FEITELIJKE LEVERING, STAAT VAN HET VERKOCHTE
Artikel 9
a. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat, waarin het zich ten tijde van gemelde inschrijving bevindt.
b. Het verkochte is voorheen gebruikt als woonhuis.
Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik, nodig zijn.
Aan koper kenbare en niet-kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan, komen uitdrukkelijk voor diens risico.
Verkopers kunnen terzake dus nimmer worden aangesproken.
c. De feitelijke levering van het verkochte zal in beginsel geschieden terstond na betaling van de koopsom en al het verder verschuldigde, vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten van derden.
Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij ondertekening van de notariële akte van levering, eindigt de zorgplicht van verkopers per het tijdstip van feitelijke levering tenzij anders overeen te komen.
d. Koper heeft het recht het verkochte voor de feitelijke levering te inspecteren.
e. Indien koper voornemens is het verkochte te gebruiken voor een ander doel dan in het bestemmingsplan is toegelaten, komt de realisering daarvan geheel voor zijn rekening.

BETALING EN JURIDISCHE LEVERING
Artikel 10
a. De voor de overdracht vereiste akte van levering zal worden verleden ten overstaan van een notaris verbonden aan het kantoor van Wemes, Weber, Scheiberlich Notarissen met plaats van vestiging Harderwijk, zijn/haar waarnemer of opvolger, hierna te noemen: de notaris, op 5 januari 2009 of zoveel eerder of later als partijen nader zullen overeenkomen;
b. De betaling van de koopprijs en van de overige kosten, rechten en belastingen vindt plaats via het kantoor van de notaris.
c. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen vóór het ondertekenen van de akte van levering door creditering van de bank- en/of girorekening(en) van de notaris per valuta van die dag.

ZAKELIJKE LASTEN EN BELASTINGEN
Artikel 11
De zakelijke belastingen met betrekking tot het verkochte (waterschapslasten, onroerende zaak belasting) komen voor rekening van de koper vanaf de feitelijke levering en dienen over het lopende jaar tegelijk met de betaling van de koopsom te worden verrekend.

GROOTTE-VERSCHIL - ANDERE AFWIJKINGEN OMSCHRIJVING
Artikel 12
a. Indien mocht blijken, dat de werkelijke grootte van het verkochte afwijkt van de in de omschrijving van het verkochte vermelde grootte, zal aan geen van partijen enig recht verlenen.
b. Indien de verdere omschrijving van het verkochte niet juist of niet volledig mocht blijken te zijn, zal dit eveneens aan geen van partijen enig recht verlenen.

OVERGANG AANSPRAKEN - BESCHEIDEN
Artikel 13
a. Alle rechten en aanspraken, die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden gaan over op de koper.
b. Voor zover voor deze overgang een leveringshandeling van de verkoper is vereist, geldt deze akte als akte van cessie en zijn beide partijen bevoegd de voor de levering vereiste mededeling aan de debiteur te doen.

AFRASTERING
Artikel 14
Onder de verkoop en koop zijn mede begrepen de op het verkochte aanwezige afrasteringen, voor zover deze eigendom zijn van de verkoper.

INGEBREKESTELLING, ONTBINDING EN BOETE
Artikel 15
a. Indien één van de partijen, na in gebreke te zijn gesteld, gedurende acht dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze verkoop bij inschrijving voortvloeiende verplichtingen zal deze overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de wederpartij alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt.
b. In beide gevallen zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van tien procent (10 %) van de koopsom verbeuren, onverminderd het recht op verdere schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.
Indien de nalatige partij na ingebreke te zijn gesteld binnen de voormelde termijn van acht dagen alsnog zijn verplichtingen nakomt, is deze partij desalniettemin gehouden aan de wederpartij diens schade als gevolg van de niet-tijdige nakoming te vergoeden.

DOMICILIEKEUZE
Artikel 16
Partijen kiezen voor de tenuitvoerlegging van deze verkoop woonplaats ten kantore van de notaris.

BIJZONDERHEDEN
Artikel 17
Voor zover hierboven niet is afgeweken zijn van toepassing de algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996 van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Vastgesteld bij akte op 1 april 1997 voor notaris mr E. Postmus, te Hoorn verleden.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.