Utrechtsestraat 55 Arnhem

6

jul

2009

Utrechtsestraat 55
6811 LV Arnhem

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting maandag 6 juli 2009
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Den Hartog Heuff Notarissen

Velperweg
Arnhem

Object

tuin

perceel grond bestemd tot tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P nummer 5273, groot 7.23 aren
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Den Hartog Heuff Notarissen

Velperweg
Arnhem

maandag 6 juli 2009 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
géén omzetbelasting verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Den Hartog Heuff Notarissen - Arnhem

Velperweg 84
6824 HL Arnhem

H.L.M. Janssen

Telefoonnummer 026-3843439
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

In afwijking van het vorenstaande is bezichtiging mogelijk uitsluitend via Spitman Makelaardij te Arnhem, telefoonnummer 026-4452500; contactpersoon mevrouw S. van der Aa.
De verkoopdocumentatie/brochure is uitsluitend beschikbaar via Spitman Makelaardij.
In de plaats van bovengemelde algemene voorwaarden voor openbare inschrijvingen zijn de navolgende verkoopvoorwaarden van toepassing, woordelijk luidende:

"Verkoopvoorwaarden behorende bij de verkoop bij inschrijving
Op verzoek van de huidige eigenaren wordt het in deze brochure omschreven object, zijnde het perceel met de bestemming tuin gelegen te Arnhem aan de Utrechtsestraat 55, kadastraal bekend gemeente Arnhem, sectie P, nummer 5273 grootte 7 are 23 centiare, middels openbare inschrijving verkocht. Deze uitnodiging tot het doen van een onherroepelijk aanbod aan de huidige eigenaren geschiedt onder de volgende voorwaarden;

1. De biedingen vinden plaats op het door Spitman makelaardij te Arnhem uit te reiken inschrijvingsformulier waarop dienen te worden ingevuld:
a. Indien de bieder een natuurlijk persoon is:
de naam, de voornamen, de geboorteplaats, de geboortedatum, het
beroep en het volledig adres, telefoonnummer, burgerlijke staat,
huwelijksgoederenrecht en het legitimatienummer van de inschrijver(s)
en of hij biedt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf,
alsmede een kopie van het geldig legitimatiebewijs:
b. Indien de bieder een rechtspersoon is:
de statutaire naam, de zetel en het volledig adres van de rechtspersoon,
alsmede de naam, de voornamen, de geboorteplaats en geboortedatum,
het adres van de bestuurders(s) of perso(o)n(en) die bevoegd is (zijn)
namens de rechtspersoon het bod uit te brengen, het telefoonnummer
van de rechtspersoon, alsmede een recent uittreksel uit het
handelsregister van de Kamer van Koophandel;
c. het bedrag dat de inschrijver biedt; en
d. de handtekening van de bieder(s) respectievelijk degene(n) die de
rechtspersoon vertegenwoordig(t)(en).
2. De inschrijfsom moet worden vermeld in hele euro's.
Mocht een gedeelte van een euro zijn vermeld dan wordt dit naar boven
afgerond op een hele euro. Elk bod is onvoorwaardelijk, onherroepelijk en
zonder enig voorbehoud, behoudens het financieringsvoorbehoud.
3. De bieding is exclusief overdrachtsbelasting en eventueel verschuldigde
omzetbelasting;
4. Ongetekende inschrijvingsformulieren zijn ongeldig.
5. De inschrijvingsformulieren moeten worden ingeleverd uiterlijk op
maandag 6 juli 2009 vóór 17.00 uur, door overhandiging van een enveloppe die het inschrijvingsformulier bevat aan Den Hartog Heuff Notarissen, Velperweg 84, 6824 HL Arnhem, telefoonnummer 026-3843434 en faxnummer 026-3843400.
De bieder kan zich hierbij laten vertegenwoordigen door een ander. De
enveloppe dient gesloten aan voornoemde notaris of een betreffende
medewerker te worden aangeboden en aan de buitenzijde vermelden
"inschrijving tuingrond aan de Utrechtsestraat 55 te Arnhem" alsmede de
naam van degene die de enveloppe aanbiedt. Te laat ontvangen biedingen
zijn ongeldig.
6. De bieder is vanaf het moment waarop hij zijn schriftelijke bieding inlevert tot uiterlijk 8 september 2009 onvoorwaardelijk (behoudens het
financieringsvoorbehoud) en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.
Nadat en voor zover gunning heeft plaatsgehad dan wel anderszins de
termijn van beraad is geëindigd, eindigt deze gebondenheid voor hem aan
wie niet is gegund.
7. Opening van de inschrijvingsformulieren geschiedt door de notaris in
tegenwoordigheid van de verkopers, op dinsdag 7 juli 2009 om 12.00 uur
Aan de notaris komt de onvoorwaardelijke beslissing toe omtrent de
geldigheid van een inschrijving. Iedere bieder (of een door de bieder
aangewezen vertegenwoordiger) evenals diens aankopend makelaar, heeft
het recht om bij de opening aanwezig te zijn. Nadat de notaris de
inschrijfformulieren heeft geopend, stelt hij alleen de verkoper in kennis van de hoogte en het eventuele financieringsvoorbehoud van de gedane
biedingen. Vanaf donderdag 9 juli 2009 worden de hoogte met eventueel
financieringsvoorbehoud van de gedane biedingen, voor degenen die aan de inschrijving hebben meegedaan, ter inzage gelegd ten kantore van de
verkopend makelaar.
8. Indien blijkt dat twee of meer inschrijvers even hoog hebben ingeschreven en tevens de hoogste inschrijvers zijn, hebben zij -doch enkel indien de betreffende inschrijver(s) of diens schriftelijk gevolmachtigde bij gelegenheid van de opening van de enveloppen aanwezig is (zijn) - het recht om terstond, met verhoging van de inschrijfsom, opnieuw in te schrijven tot één hunner de hoogste inschrijver is. Maakt geen van hen van het recht tot verhoging gebruik, dan zal door verkoper worden bepaald wie de koper(s) is (zijn).
9. De bieders zijn op eerste verzoek van de notaris verplicht zich tegenover hem te legitimeren en al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de gunning kan worden voldaan.
10. Ieder van de inschrijvers is verplicht om een bewijs van zijn gegoedheid ter hoogte van het inschrijvingsbedrag vermeerderd met kosten koper te overleggen.
11. De verkopers behouden zich tot uiterlijk woensdag 8 juli om 17.00 uur het recht voor om zich omtrent gunning of niet gunning te beraden.
Verstrijkt deze termijn zonder dat gunning plaats heeft gehad dan zijn de
inschrijvers van hun verplichting bevrijd.
12. De verkopers behouden zich het recht voor om niet te gunnen zonder opgaaf van redenen. Het staat de verkopers ook vrij om te gunnen aan een andere dan de hoogste inschrijver.
13. Indien twee of meer personen/bieders tezamen koper zijn geworden is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de koopsom en de kosten en voor nakoming van alle verdere uit de koop voortvloeiende verplichtingen.
14. Door een gunning komt de koopovereenkomst tot stand.
15. Degenen aan wie is gegund, moet(en) binnen 2 maanden, uiterlijk 8
september 2009, na dagtekening van de brief waarbij hem de mededeling is gedaan van de gunning, de koopprijs betalen en meewerken aan het verlijden van een akte van levering op basis van de bepalingen en bedingen, vermeld in de koopovereenkomst onderdeel uitmakende van de verkoopdocumentatie, voor de door verkoper aangewezen notaris en zoveel eerder als de notaris alle benodigde stukken voor de eigendomsoverdracht compleet heeft.
16. De verkoop bij inschrijving kan zolang niet is gegund, steeds en zonder
opgave van reden worden afgelast.
17. De koper dient op eerste verzoek van de verkoper aan de notaris een
waarborgsom te betalen, ten bedrage van 10% van de koopsom, strekkende tot verhaal van het door de koper krachtens de verkoop bij inschrijving verschuldigde.".

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.