Steenstraat 2 Millingen

14

jul

2009

Steenstraat 2
6566 AP Millingen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting dinsdag 14 juli 2009
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Notariskantoor Stoker

Bijleveldsingel
Nijmegen

Object

woonhuis met schuur, ondergrond, erf en tuin;
perceel in totaal groot 23 a 47 ca
ook bestemd voor herontwikkeling;
mogelijkheid tot bouwkavels in centrum Millingen
rapport bodemonderzoek 1992 beschikbaar

woonhuis met schuur, ondergrond, erf en tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Millingen sectie A nummers 3135, 2624 en 2637
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Notariskantoor Stoker

Bijleveldsingel
Nijmegen

dinsdag 14 juli 2009 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Notariskantoor mr R.A. Stoker - Nijmegen

Bijleveldsingel 28
6521 AT Nijmegen

Telefoonnummer 024-3297828

mr. R.A. Stoker

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met:
Makelaardij Hendriks
Postbus 1500
6501 BA Nijmegen
contactpersoon: dhr. J. Janssen
024-3818250
www.hendriks.nl

Inschrijvingsbiljetten verkrijgbaar bij makelaar en bij notaris Stoker

Op de openbare verkoop bij inschrijving zijn van toepassing de:
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP BIJ OPENBARE INSCHRIJVING VAN REGISTERGOEDEREN 1996 (verder te noemen "de Algemene Voorwaarden") van de Koninklijke Notariële Broederschap, vastgesteld bij akte op een april negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr E. Postmus te Hoorn verleden, ingeschreven op twee april negentienhonderd zevenennegentig ondermeer ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem, in register hypotheken 4, deel 15529 nummer 1;
en de
BIJZONDERE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN, die vooraf bekend zijn gemaakt, te weten:
1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting op veertien juli tweeduizend negen om zestien uur, op het kantoor van mij notaris aan de Bijleveldsingel 28 te Nijmegen, waarvan verslag wordt gedaan in dit proces verbaal. De inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden zijn ingeleverd bij mij, notaris.
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van de Algemene Voorwaarden dient elk bod te worden uitgedrukt in euro's.
2. De betaling
De koopprijs en het verder aan de verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op vijfentwintig augustus tweeduizend negen.
Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, ongeacht of deze ook werkelijk verschuldigd blijkt, dienen te worden voldaan uiterlijk op de achtste dag na de gunning.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid sub b van de Algemene Voorwaarden bedraagt het aldaar bedoelde honorarium zes promille van de koopsom met een minimum van zeventienhonderd euro.
3. Omzet , overdrachtsbelasting
Volgens opgave van de verkoper is ter zake van de levering geen omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Dit laat onverlet de mogelijkheid van de koper om op grond van de wet in aanmerking te komen voor vrijstelling van overdrachtsbelasting, doch dit is voor rekening van de koper.
4. Aanvaarding
De koper kan het gekochte aanvaarden vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten van derden.
Indien de koper eerder dan onder 2 voorzien overgaat tot voldoening aan al zijn betalingsverplichtingen, kan hij het gekochte ook eerder, onmiddellijk na die betaling, aanvaarden.
Het gekochte is voor rekening en risico van de koper vanaf de onder 2 vermelde vervaldag voor de betaling van de koopprijs of zoveel eerder als deze betaling plaats vindt.
5. Eigenschappen en verontreinigingsrisico
Voor zover verkoper bekend dateert de opstal van voor negentienhonderd zes en twintigen is sedertdien in gebruik geweest als woonhuis en benzinepomp.
De verkoper wijst op de volgende bijzonderheden:
Op vier en twintig februari negentienhonderd twee en negentig is een rapport opgesteld van het op het verkochte uitgevoerde indicatief bodemonderzoek. Een kopie van het rapport is aan deze akte gehecht.
Het risico van de geschiktheid voor toekomstig gebruik berust bij de koper, met dien verstande dat de verkoper geen redenen bekend zijn welke het ongeschikt maken voor voortzetting van het huidig gebruik als woning.
De verkoper is niets bekend omtrent verontreiniging van de bodem of van de opstallen welke het naar de thans geldende maatstaven ongeschikt maken voor het hiervoor aangegeven gebruik, behoudens lichte verontreiniging van de grond, waarvan blijkt uit een rapportage indicatie bodemonderzoek, de dato vierentwintig februari negentienhonderd tweeënnegentig, verricht door Dibec B.V., van welke rapportage een kopie aan deze akte is gehecht.
Uit de conclusie van dit rapport wordt het navolgende aangehaald:
"Het verdient aanbeveling bij herstratingswerkzaamheden de aanwezige lichte verontreiniging te ontgraven en af te voeren in overleg met de provincie naar een gecontroleerde stortplaats of erkende grondreiniger.".
De verkoper weet van de aanwezigheid van ondergrondse opslagtanks voor vloeistoffen of gassen. Het opslaan van deze vloeistoffen is beëindigd en van deze beëindiging is kennis gegeven aan het bevoegd gezag. De tank is geleegd en schoongemaakt.
Mocht alsnog van verontreiniging anders dan hiervoor vermeld blijken dan is dit voor rekening van de koper, tenzij deze kan aantonen dat de verkoper in zijn verklaringen hierover is te kort geschoten.
Verkoper wordt door koper gevrijwaard voor elke aanmaning en aansprakelijkheid voor kosten en werkzaamheden van verwijdering van de voormelde geconstateerde verontreiniging.
6. Aan het registergoed verbonden rechten en plichten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt in voormelde akte van verkrijging de dato zestien november negentienhonderd één en zestig niets vermeld.
8. Voorbehoud recht van beraad
De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het vervolg van dit proces-verbaal direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 lid 3 van de Algemene Voorwaarden. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.
9. Bekendheid met de inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zijn ter inzage gelegd van belangstellenden, waarvan melding is gemaakt in publicaties vooraf. Ook in de beschikbaar gestelde inschrijfbiljetten wordt verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals de verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.