't Holland 5 Duiven

13

okt

2009

't Holland 5
6921 GX Duiven

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 13 oktober 2009
vanaf 19:00

Veilinglocatie

Mercure Hotel

Europaweg
ARNHEM

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 28 september 2009 om 23:59.

Object

het bedrijfspand met showroom, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden

het bedrijfspand met showroom, ondergrond, erf en verdere aanhorigheden

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Duiven, sectie C nummer 798, groot 19.89 are
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Mercure Hotel

Europaweg
ARNHEM

dinsdag 13 oktober 2009 vanaf 19:00

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Dirkzwager advocaten & notarissen - Arnhem

Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Telefoonnummer 026 365 55 48
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

DLA Piper Nederland N.V.

Telefoonnummer 020-5419899
E-mailadres Stuur e-mail

Trees Holslag-Broek

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET PAND:

Voor meer informatie met betrekking tot het pand kunt u ook de volgende sites raadplegen:
www.jacobs-makelaardij.nl en/of
www.funda.nl

INHOUD AKTE BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:

HME - 29002669 / 1
MLA\THO\THO\20047617\167478

AKTE HOUDENDE VASTSTELLING veilingvoorwaarden
't Holland 5 te Duiven

Heden, drieëntwintig september tweeduizend en negen, verscheen voor mij, mr. Robertus Franciscus Maria Brugman, notaris te Arnhem:
mevrouw Anita Magdalena van Wijk, geboren te Amsterdam op twaalf november negentienhonderd zevenenzestig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ Arnhem, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van mevrouw Theresia Reginia Holslag-Broek, kantoor houdende aan de Amstelveenseweg 638 te 1081 JJ Amsterdam, geboren te Amsterdam op drie september negentienhonderd drieënvijftig, houdster van rijbewijs met nummer 3181113224, afgegeven op zes september tweeduizend, geldig tot zes september tweeduizend en tien, gehuwd,
die deze volmacht gaf in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde - met het recht van substitutie - van de naamloze vennootschap ING BANK N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1102 MG Amsterdam Zuidoost, Bijlmerplein 888 (postadres: Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam), ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 33031431,
ING Bank N.V. hierna te noemen: "verkoper" en/of "schuldeiser".
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
REGISTERGOED
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TOTAL PROJECTS BRICKS B.V., statutair gevestigd te Duiven, kantoorhoudende te 6921 GX Duiven, 't Holland 5, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09186715, is gerechtigd tot:
het bedrijfspand met showroom, ondergrond en erf, staande en gelegen te 6921 GX Duiven, 't Holland 5, kadastraal bekend gemeente Duiven sectie C nummer 798, groot negentien aren en negenentachtig centiaren,
hierna te noemen: "registergoed".
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Blijkens kadastrale recherche de dato twintig augustus tweeduizend en negen geldt ten aanzien van het registergoed dat er geen beperkingen bekend zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
VERKRIJGING
Het registergoed is door Total Projects Bricks B.V. voornoemd, verkregen door de inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers op twee oktober tweeduizend en acht in register Hypotheken 4, deel 55546 nummer 99, van het afschrift van een akte van levering, op één oktober tweeduizend en acht verleden voor mr. J.C.G. ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden).
HYPOTHEKEN/BESLAGEN
Het registergoed is niet anders met hypotheek en/of beslag belast dan met:
1. een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de schuldeiser, tot een bedrag van negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00), te vermeerderen met renten en kosten zoals nader in de akte van geldlening met hypotheekstelling/ hypotheekverlening is omschreven, welke akte bij afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op twee oktober tweeduizend en acht in register Hypotheken 3, deel 57245 nummer 150, krachtens akte op één oktober tweeduizend en acht verleden voor mr. J.C.G. ten Brink voornoemd;
2. een tweede hypothecaire inschrijving ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Piga Apeldoorn B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn en kantoorhoudende aldaar aan de van Huutstraat 5, (postcode 7311 AG) tot een bedrag van vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), te vermeerderen met renten en kosten zoals nader in de akte van geldlening met hypotheekstelling/hypotheekverlening is omschreven, welke akte bij afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op vier juni tweeduizend en negen in register Hypotheken 3, deel 58655 nummer 49, krachtens akte op vier juni tweeduizend en negen verleden voor mr. J.C.G. ten Brink voornoemd.
Voormelde eerste hypothecaire inschrijving werd genomen tot zekerheid van de betaling door:
1. Total Projects Bricks B.V. voornoemd,
2. de krachtens rechterlijke uitspraak de dato zestien juli tweeduizend en negen in staat van faillissement verklaarde rechtspersonen:
a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Projects Comfort B.V., statutair gevestigd in de gemeente Duiven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09164630,
b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Projects Engineering B.V., statutair gevestigd in de gemeente Duiven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09143151,
c. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Projects Participations B.V., statutair gevestigd in de gemeente Duiven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09143155,
d. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Total Projects West B.V., statutair gevestigd in de gemeente Duiven en ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09172099,
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dijkslag Beheer B.V., statutair gevestigd te Westervoort, kantoorhoudende te 6932 AP Westervoort, 't Eeland 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09143152,
4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid R.E. van Gessel Beheer B.V., statutair gevestigd te Ulft, kantoorhoudende te 7316 JN Apeldoorn, Edisonlaan 86, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 09143154,
hierna, zo tezamen als ieder afzonderlijk en al dan niet hoofdelijk, te noemen: "schuldenaar" van:
- de hoofdsom ad negenhonderdduizend euro (€ 900.000,00) of het onafgeloste gedeelte hiervan;
- de bedongen rente en eventueel later overeen te komen verhogingen daarvan en al wat de bank, in verband met het vorenstaande aan renten, boeten, kosten, premies of anderszins, verder te vorderen heeft of zal hebben, tezamen begroot op veertig procent van de hoofdsom, derhalve een bedrag van driehonderd zestigduizend euro (€ 360.000,00),
een en ander tot een totaal bedrag ter grootte van de hoofdsom, vermeerderd met evenbedoelde veertig procent van de hoofdsom, derhalve een bedrag van één miljoen tweehonderd zestigduizend euro (€ 1.260.000,00).
INGEBREKESTELLING
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde:
- de schuldenaar is tekortgekomen in zijn verplichting tot betaling van rente en aflossing jegens de schuldeiser, welke tekortkoming hem kan worden toegerekend;
- de schuldeiser heeft de schuldenaar verschillende malen gesommeerd om de verschuldigde bedragen te voldoen, welke sommaties niet tot betaling hebben geleid;
- de schuldeiser wenst thans tot uitwinning van het hypotheekrecht over te gaan.
AANZEGGING VAN DE VEILING
De voorgenomen openbare verkoop is aangezegd aan:
1. de schuldenaar op twee september tweeduizend en negen, bij exploot uitgebracht door H.A.R.P. van de Haar, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van J.C. Bottenberg, als gerechtsdeurwaarder gevestigd te Leeuwarden;
2. de tweede hypotheekhouder op twee september tweeduizend en negen, bij exploot uitgebracht door H.A.R.P. van de Haar, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van J.C. Bottenberg, als gerechtsdeurwaarder gevestigd te Leeuwarden.
De exploten zijn aan deze akte gehecht.
VOORWAARDEN EXECUTIE
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde voorts bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder de openbare verkoop zal plaatsvinden op dertien oktober tweeduizend en negen in het Mercure Hotel, Europaweg 25 te Arnhem, na negentien uur (19.00 uur), ten overstaan van genoemde notaris mr. R.F.M. Brugman of zijn plaatsvervanger.
De openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan blijkens het na te meldene niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2006, hierna te noemen "AVVE" en/of "AVVE 2006", opgenomen in een akte op eenendertig januari tweeduizend en zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers (destijds te Arnhem) op een februari tweeduizend en zes in deel 30977 nummer 119, welke voorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen en waarvan de eventuele koper op de veiling geacht wordt tevoren kennis te hebben genomen en aan de inhoud waarvan hij geacht wordt zich te onderwerpen.
Met betrekking tot het registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden:
Wijze van veilen:
Opbod en afslag worden na elkaar in één zitting gehouden op de wijze als in artikel 3 van de AVVE 2006 omschreven.
Gebruik:
Het registergoed is, voor zover schuldeiser bekend, in gebruik bij de schuldenaar die op grond van de voorwaarden die van toepassing zijn op voormelde hypothecaire inschrijving verplicht is het registergoed bij levering ten gevolge van executoriale verkoop te ontruimen.
Bestemming:
Het registergoed valt in het bestemmingsplan "'t Holland", vastgesteld door de Raad van de gemeente Duiven op zesentwintig april negentienhonderd zesenzeventig en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op achtentwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig nummer 13898/631-3308.
Een kopie van het desbetreffende bestemmingsplan is aan deze akte gehecht.
Bodeminformatie:
Blijkens schriftelijke opgave de dato vierentwintig augustus tweeduizend en negen van de gemeente Duiven, zijn terzake de locatie van het registergoed geen bodemonderzoeken bekend bij de gemeente Duiven.
Een uittreksel uit het bodemarchief is aan deze akte gehecht.
Lasten:
Aan lasten is door de eigenaar verschuldigd:
- onroerende zaakbelasting (jaar 2009):
Vijfhonderd zesenvijftig euro en zevenentachtig eurocent (€ 556,87) per jaar;
- watersysteemheffing gebouwd (jaar 2009):
eenhonderd zestien euro en drie eurocent (€ 116,03) per jaar.
Achterstanden:
De achterstand in de betaling van watersysteemheffing gebouw (inclusief invorderingskosten) bedraagt eenhonderd eenenzestig euro en drie eurocent (€ 161,03) en komt voor rekening van de koper.
Waarborgsom
De waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE dient te worden voldaan uiterlijk de vijfde dag na de gunning op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is beschreven.
Betaling binnen acht dagen:
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient de koper te betalen op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is beschreven:
a. het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor als volgt:
1. tot een koopsom van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) twee procent (2 %) met een minimum van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00),
2. met een koopsom tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00) twee procent (2 %) over vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) en een procent (1 %) over het meerdere boven vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00),
3. met een koopsom boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00) twee procent (2 %) over vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00), een procent (1 %) over het meerdere boven vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) en vijf/tiende procent (0,5%) boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
b. de overdrachtsbelasting;
c. de inzetpremie;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
e. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
f. de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur;
g. achterstand in de watersysteemheffing;
h. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld;
een en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
Verrekening baten en lasten:
De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de koopsom voor rekening van de koper.
Betaling koopsom:
De koopsom, en hetgeen met inachtneming van het voormelde overigens terzake van de veiling door koper verschuldigd is, moet overeenkomstig artikel 10 lid 1 sub c. van de AVVE worden voldaan op uiterlijk drie weken na de gunning op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is omschreven.
Plok (inzetpremie):
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt een procent (1%) van de inzetsom. Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
Gunning/Beraad:
De verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad vierentwintig uur (24 uur) bedraagt vanaf het tijdstip van de afslag.
Belasting:
Over de koopsom van het registergoed is de koper, voor zover verkoper bekend, geen omzetbelasting verschuldigd.
De koper is wel overdrachtsbelasting over de koopsom van het registergoed verschuldigd.
Verzekering:
Het registergoed is, voorzover verkoper bekend, verzekerd. De koper kan de verzekeringsovereenkomsten niet overnemen.
Garanties:
De verkoper verleent geen enkele garantie voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die met betrekking tot het registergoed is verstrekt, in deze akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Risico:
Alle risico's waaronder het kraakrisico zijn van de gunning af voor rekening van de koper.
Ontruiming/Gebruik:
Van artikel 20 "AVVE" is van toepassing het bepaalde in lid 1 eerste zin (eigen gebruik), aangezien, voor zover bekend bij de schuldeiser, het verkochte in gebruik is bij de eigenaar.
Voor zover het registergoed niet vrij van gebruik zou kunnen worden afgeleverd, is van artikel 20 "AVVE" van toepassing het bepaalde in lid 2 sub b., f. en g.
Leveringsverplichting, levering, aflevering:
1. Verkoper is verplicht het registergoed zoals hiervoor ruimer omschreven te leveren.
2. Zodra de aan de gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de levering van het registergoed worden voltooid op de wijze als is omschreven in artikel 17 van de AVVE.
3. De aflevering van het registergoed vindt plaats uiterlijk drie weken na de gunning (de dag van betaling van de koopsom en het overigens door de koper op grond van deze veilingvoorwaarden en de AVVE verschuldigde). Indien de aflevering op een eerder tijdstip plaatsvindt is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van de AVVE van toepassing.
4. Voor bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst (deel 55546 nummer 99), waarin het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"Omschrijving erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de akte van levering, op dertig december negentienhonderd zesenzeventig verleden voor de heer mr G.A.H. Buisman, destijds notaris te Zevenaar, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te ARNHEM op éénendertig december negentienhonderd zesenzeventig in register Hypotheken 4 deel 4703 nummer 42, waarin woordelijk staat vermeld:
"8. Het terrein mag uitsluitend worden gebezigd voor het bouwen en hebben van bouwwerken in overeenstemming met de voor het onderhavige terrein van kracht zijnde stedebouwkundige voorschriften zoals bepalingen van bestemmingsplan, bouwverordening en dergelijke. Koper is verplicht het op het verkochte te stichten gebouw aan te sluiten op een eventueel te zijner tijd te stichten centraal antennesysteem en aan de instandhouding daarvan mede te werken, zullende het niet zijn toegestaan op of aan enig op de grond te stichten gebouw antennes ten behoeve van de ontvangst van radio en televisie dan wel soortgelijke inrichtingen aan te brengen. Het in het vorige lid bedoelde verbod geldt niet voor houders van een zendmachtiging voor amateurs, voor zover zij een antenne nodig hebben voor hetgeen binnen bedoelde machtiging valt.
9. Het terrein moet zijn bebouwd indien en voor zover dit ingevolge de in artikel 8 genoemde voorschriften voor bebouwing is bestemd, binnen drie jaren, na heden. In zeer bijzondere gevallen te zijner beoordeling kan het Dagelijks Bestuur de termijn genoemd in het eerste lid met een door hem te bepalen termijn verlengen.
10.1. De koper mag niet dan met goedkeuring van het Dagelijks Bestuur aan welke goedkeuring voorwaarden kunnen worden verbonden, tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het gekochte overgaan alvorens de daarop te stichten opstallen glas- en waterdicht zijn.
2. Het eerste lid van dit artikel geldt niet bij openbare verkoop krachtens artikel 1223, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Bij niet-nakoming van de in het eerste lid van dit artikel vermelde bepaling verbeurt de koper een boete, gelijk aan het bedrag van de koopsom, ten bate van het orgaan.
11.1. Voor iedere maand, gedurende welke niet is voldaan aan een van de in artikelen 8 en 9 vermelde bepalingen verbeurt de koper telkens een boete, gelijk aan tien procent (10%) van het bedrag der koopsom, ten bate van het orgaan, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van het Dagelijks Bestuur, moet dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.
2. De aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat de eigenaar tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven, indien in die tijd ten genoegen van het Dagelijks Bestuur is voldaan aan de vooromschreven bepalingen.
3. Bij toepassing van het gestelde in het eerste lid van dit artikel wordt de maand gesteld op dertig dagen en wordt een gedeelte van een maand gerekend voor een volle maand.
12.1. Indien te eniger tijd voor werken van openbaar belang de verkoper de beschikking wenst te verkrijgen over gedeelten van het verkochte, waarop geen opstallen zijn opgericht, zijn de koper en iedere opvolger in de eigendom van het gekochte gehouden hun medewerking tot de vereiste overdracht te verlenen.
2. De onder lid 1 vereiste medewerking dient te worden verleend binnen drie maanden, nadat de koper of de opvolgende eigenaren mededeling is gedaan, dat een daartoe genomen besluit van de Raad van Bestuur van het orgaan de goedkeuring van hoger bestuur heeft verkregen.
3. Als vergoeding voor het weder aan te kopen gedeelte geldt de prijs, welke door het Dagelijks Bestuur van het orgaan in onderling overleg met de eigenaar is vastgesteld. Indien hierbij geen overeenstemming wordt bereikt, zal de vaststelling geschieden op gezamenlijke kosten van de eigenaar en van het orgaan ieder voor respectievelijk één vierde- en drie vierde gedeelte, door drie deskundigen, waarvan binnen één maand na dagtekening van de onder lid 2 bedoelde mededeling - er één wordt aangewezen - door het Dagelijks Bestuur, voornoemd, één door de eigenaar en één door de twee aldus benoemden. Bij niet benoeming binnen de gestelde termijn van één of van beide door partijen te benoemen deskundigen, zal/zullen deze worden aangewezen door de Kantonrechter;
komen de benoemde deskundigen niet overeen omtrent het bedrag van de vast te stellen prijs, dan zal voor de prijs worden aangehouden het bedrag, dat noch het hoogst, noch het laagst is. Aan deze waardebepaling door de deskundigen zijn beide partijen gehouden.
13. Deze verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing op het verkochte bij herbouw of herstel na het eventueel te niet gaan van de bestaande bebouwing.
14. Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onroerend goed is de koper of de opvolgende verkrijger verplicht de in de artikelen 8, 9, 10, 11 12 en 13 genoemde bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, op te nemen in de akte van overdracht op straffe van verbeurte van een boete, gelijk aan het bedrag bedoeld in artikel 10, lid 3, door de overdragende partij die dit verzuimt en indien meer personen als overdragende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd, ten bate van het orgaan en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van het Dagelijks Bestuur, met dien verstande, dat iummer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat de eigenaar tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming van de in het eerste lid vermelde bepaling opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven, indien in die tijd ten genoegen van het Dagelijks Bestuur is voldaan aan vooromschreven bepaling.
16.a. De koper verbindt zich om indien het Dagelijks Bestuur dit te eniger tijd nodig of gewenst acht ten behoeve van de openbare diensten en nutsbedrijven, alsdan mee te werken aan de vestigen om niet van een erfdienstbaarheid van pad of weg ten laste van de als dan niet bebouwde gedeelten van het bij deze verkochte en ten behoeve van nabij gelegen percelen van het orgaan of van derden en/of de vestiging om niet van een zakelijk recht tot het leggen, hebben, onderhouden, wegnemen, vernieuwen van kabels en leidingen in de onbebouwde gedeelten van het perceel.
b. De koper en ieder opvolger in de eigendom van het door de koper gekochte perceel zijn verplicht bij eventuele vervreemding van het geheel of een gedeelte de hiervoren sub a vermelde bepaling de onderhavige bepaling en die hierna sub c vermelde bepaling in de akte van vervreemding op te nemen, de daarin vervatte bedingen aan de nieuwe verkrijger in de eigendom op te leggen en deze ten behoeve van het orgaan aan te nemen.
c. Bij niet-nakoming van een der hiervoren sub a en b vermelde verplichtingen zal de nalatige, zonder dat enige ingebrekestelling of sommatie vereist zal zijn, ten behoeve van het orgaan een direct opeisbare boete ten bedrage van vijf en twintig duizend gulden (ƒ 25.000,--) verbeuren, zullende de nalatige door het enkele feit van de niet-nakoming dus uit kracht der verbintenis zelve in gebreke zijn."."
Voorzover in het voorgaande bepalingen voorkomen die aan de koper ter veiling moeten worden opgelegd, dan doet verkoper dat bij deze. Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling aanvaardt koper op de veiling voormelde oplegging door verkoper van voormelde bepalingen.
Legitimatie/Verklaring financiële gegoedheid:
Legitimatie:
De bieder/koper in veiling verplicht zich bij de verkoper casu quo de notaris schriftelijk te legitimeren door middel van een geldig paspoort of rijbewijs; ingeval een niet-natuurlijk persoon alsdan bieder en/of koper is, dient legitimatie voorts vergezeld te gaan van overlegging van een recent uittreksel van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken waaruit de juiste naam van de bieder en/of koper blijkt en waaruit de bevoegdheid blijkt van de persoon, die namens de bieder en/of koper optreedt.
Verklaring financiële gegoedheid:
Elke bieder is verplicht onmiddellijk en op eerste verzoek van de notaris een bewijs van zijn financiële gegoedheid te overleggen aan de verkoopster en/of de notaris, zulks door middel van overlegging van een brief van een bankinstelling waarin zulks wordt verklaard; beslissing omtrent de gegoedheid van de bieder is ter uitsluitende beoordeling van de verkoper. In geval een bieding ongeldig is verklaard, zal het registergoed opnieuw in opbod respectievelijk in afslag worden gebracht.
Energieprestatie-certificaat:
Verkoper beschikt niet over een energieprestatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen.
Volmacht tot doorhaling hypotheken/beslagen
Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling verleent de koper volmacht aan mij, notaris, en elk van mijn medewerkers, tot het verrichten van al hetgeen nodig of wenselijk is ter doorhaling van hypothecaire inschrijving(en) en beslagen die vóór de levering op het registergoed rustten en tot het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt.
Slotbepaling
De in de aanhef van deze akte genoemde notaris conformeert zich aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
Verkoper is daarmee akkoord, terwijl de koper op veiling zich, door ondertekening van het proces-verbaal van veiling, daarmee accoord verklaart.
Volmacht
Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte wordt gehecht, terwijl van de volmacht gegeven door de schuldeiser aan mevrouw Th.R.Holslag-Broek blijkt uit een volmacht gehecht aan een akte van depot, welke op vier april tweeduizend en drie is verleden voor een waarnemer van prof. mr. P.H.M. Gerver, destijds notaris te Amsterdam.
De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Arnhem op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparante gewezen op de gevolgen van deze akte.
De comparante heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, ondertekend om tien uur tien minuten.

Foto's
Downloads
P1000277.JPG afbeelding
P1000278.JPG afbeelding
P1000279.JPG afbeelding
P1000280.JPG afbeelding
P1000281.JPG afbeelding
P1000282.JPG afbeelding
uittreksel+bodemarchief.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.