Newtonplein 35A II 's-Gravenhage

15

dec

2009

Newtonplein 35A II
2562 JW 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 december 2009
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 30 november 2009 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend NEWTONPLEIN 35 A II TE 'S-GRAVENHAGE, postcode 2562 JW, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AM nummer 6573 A-3, uitmakende het twee/zevende (2/7e)aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een benedenwoning met twee afzonderlijke bovenwoningen, plaatselijk bekend Newtonplein 35 en 35 A te 's-Gravenhage, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AM nummer 1824, groot één are negentien centiare;

"Tweede verdiepingwoning"

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage sectie AM nummer 6573 A-3.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 15 december 2009 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
n.v.t.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Buren van Velzen Guelen - 's-Gravenhage

Johan de Wittlaan 15
2517JR 's-Gravenhage

A.P. Schaap

Telefoonnummer 070-3184200
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ONDERZOEK KOPER:
Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15, lid 1, van de AVVE genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.
GEBRUIK EN BEWONING:
Dienst Burgerzaken onderzoek geeft aan dat er een derde persoon op het onderpandadres van voormeld registergoed staat ingeschreven.
Sleutels zijn niet op kantoor verkrijgbaar. Bezichtiging alleen mogelijk met medewerking bewoner.
Voorts wordt ten behoeve van kopers voor zoveel nodig verwezen naar de brochure van de Gemeente 's-Gravenhage, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
"Veilig verhuren" welke op de website veilingnotaris is geplaatst.
LASTEN EN KOSTEN, VOOR ZOVER THANS BEKEND, WELKE KOPER IN REKENING ZULLEN WORDEN GEBRACHT:
PLAATSELIJKE LASTEN: de achterstallige plaatselijke lasten zijn niet voor rekening van een koper, wel de heffing van het lopende jaar.
Onroerend zaakbelasting € 52,72
Rioolrecht € 118,14
Achterstallige plaatselijke lasten € 218,86
ZAKELIJKE LASTEN: de achterstallige zakelijke lasten (gebruikersbelasting) zijn niet voor rekening van een koper
HHR van Delfland/Rijnland (eigenarenbelasting jaar 2009) € 13,84
Achterstallig HHR van Delfland/Rijnland (eigenarenbelasting) € 55,84
DIVERSE KOSTEN:
KOSTEN:
Deurwaarderskosten begroot op € 350,00
Advertentiekosten openbare betekening begroot op € 700,00
Veilingbiljetkosten € 178,50
Venduehuiskosten € 1.455,45
ONDERZOEKEN:
Kosten onderzoek GBA en DBZ begroot op € 65,00;
Kosten opvragen bestemming, bodemonderzoek, onderzoek aanschrijvingen (onderhoud) en informatie inzake wet publiekrechtelijke beperkingen begroot op € 85,00;
Kosten controles Kamer van Koophandel, Verificatie Informatie Systeem, Faillissementsregister en Curatele register begroot op € 75,00;
Kosten van kadastrale en hypothecaire recherches en kosten opvragen bescheiden kadaster begroot op € 85,00;
VERZOEKSCHRIFTEN:
Kosten verzoekschrift 3:264 BW € 773,50 (incl. BTW);
Griffierecht verzoekschrift 3:264 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:270 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht per verzoekschrift 3:270 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:273 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht per verzoekschrift 3:273 BW € 102,00;
Mocht er voor het hiervoor genoemde verzoekschrift ex artikel 3:264 een zitting worden vastgesteld dan zullen de kosten per verzoekschrift worden verhoogd naar €. 1.071,00 (incl. BTW).
VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE):
De VVE is voor zover de thans bekende gegevens niet actief.
Het is niet bekend of het registergoed collectief is verzekerd. De koper dient zelf voor verzekering van het registergoed zorg te dragen.
Het verkochte bevindt zich in een Intensief Beheer Gebied. Koper is bekend dat terzake een verscherpt beleid ten aanzien van (achterstallig)onderhoud wordt gevoerd.
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN:
De Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen AVVE 2006 zijn van toepassing en met de bijzondere veilingvoorwaarden op het kantoor van genoemde notaris verkrijgbaar.
BIJZONDERE BEPALINGEN:
BESCHERMD STADSGEZICHT/MONUMENT:
Het registergoed bevindt zich in een gebied dat valt onder gemeentelijk beschermd stadsgezicht: "Beschermd Stadsgezicht Valkenboskwartier" als bedoeld in artikel 14 van de Monumentenverordening Den Haag.
INTENSIEF BEHEER GEBIED:
Het registergoed valt in een door de gemeente 's-Gravenhage aangewezen Intensief Beheer Gebied, koper dient rekening te houden met het feit dat terzake een verscherpt beleid ten aanzien van (achterstallig) onderhoud wordt gevoerd.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT:
Verkoper is geen eigenaar geweest van het registergoed en beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen.
Verkoper zal derhalve niet een energieprestatiecertificaat van het registergoed aan koper ter beschikking stellen. Koper dient dit voor zijn risico te nemen.
MILIEUBEPALINGEN:
Ten deze wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15 van de nog op veilingnotaris.nl te plaatsen akte vaststelling voorwaarden hypotheekveiling.
SPLITSINGSAKTE:
Volgens de akte van splitsing zijn er met betrekking tot het onderhoud geen afwijkende afspraken gemaakt.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:
BIEDINGSTERMIJN:
Er kan tot en met maandag 30 november 2009 bij de notaris schriftelijk een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding worden uitgebracht.
HUURBEDING:
De verkoper heeft het hiervoor bedoelde verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de Voorzieningenrechter gevraagd. De beschikking is afgegeven.
Het risico van de ontruiming van het registergoed en de daaraan verbonden kosten komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING:
Alle kosten terzake van deze veiling, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van koper (o.a. de kosten die in artikel 9 van AVVE zijn opgenomen en tevens de deurwaarderskosten, procureurskosten, taxatiekosten, de buitengerechtelijke kosten etc), met uitzondering van de inzetpremie.
De inzetpremie is voor rekening van de verkoper.
RENTEVERGOEDING:
Koper dient van de dag van de gunning tot en met de uiterste dag van betaling aan de verkoper de wettelijke rente (verhoogd met twee procent punten) over de koopsom te voldoen.
LEGITIMATIE, VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID, BANKGARANTIE OF WAARBORGSOM:
Bieders/kopers dienen zich tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Bieders/kopers moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen door een verklaring van een bank te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
De bieder dient uiterlijk vierentwintig (24) uur na de veiling (17:00 uur) aan de notaris een waarborg te stellen als bedoeld in artikel 12 van de AVVE, welke waarborg dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE of middels het storten van de waarborgsom van 10% van de veilingkoopsom op een door de notaris op te geven rekening.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING:
Het recht van beraad wordt voorbehouden. Wanneer het recht van beraad zal zijn opgeheven en de waarborgsom door de koper is betaald zal gunning aan koper plaatsvinden.
KOSTEN EN BETALING KOOPSOM; NA GUNNING:
Koper dient uiterlijk de zesde werkdag na de gunning de veilingkosten en de overdrachtsbelasting te voldoen. De veilingkoopsom (voor zover van toepassing: en de verschuldigde rente) dient uiterlijk dinsdag 26 januari 2010 te zijn voldaan.
Aan de objectinformatie kunnen geen rechten ontleend worden. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige opgaaf van gegevens.
Contactpersoon: de heer A.P. Schaap.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.