John F Kennedyplantsoen 57 Voorschoten

15

dec

2009

John F Kennedyplantsoen 57
2252 EV Voorschoten

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 december 2009
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 30 november 2009 om 23:59.

Object

"Woonhuis"

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Voorschoten, sectie B nummer 7377
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 15 december 2009 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
n.v.t.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Buren van Velzen Guelen - 's-Gravenhage

Johan de Wittlaan 15
2517JR 's-Gravenhage

A.P. Schaap

Telefoonnummer 070-3184200
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ONDERZOEK KOPER:
Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15, lid 1, van de AVVE genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.
GEBRUIK EN BEWONING:
Voor zover bekend is het registergoed niet in gebruik bij de eigenaar. Dienst Burgerzaken onderzoek geeft aan dat er thans geen personen op het onderpandadres van voormeld registergoed staan ingeschreven. Sleutels zijn niet op kantoor verkrijgbaar. Bezichtiging alleen mogelijk met medewerking van eventuele bewoner.
Bij bezichtiging is er een lekkage in de badkamer geconstateerd vanwege een verstopte riolering.
Voorts wordt ten behoeve van kopers voor zoveel nodig verwezen naar de brochure van de Gemeente 's-Gravenhage, Dienst Stedelijke Ontwikkeling
"Veilig verhuren" welke op de website veilingnotaris is geplaatst.
LASTEN EN KOSTEN, VOOR ZOVER THANS BEKEND, WELKE KOPER IN REKENING ZULLEN WORDEN GEBRACHT:
PLAATSELIJKE LASTEN: de achterstallige plaatselijke lasten zijn niet voor rekening van een koper, wel de heffing van het lopende jaar.
Onroerend zaakbelasting € 346,00
ZAKELIJKE LASTEN: de achterstallige zakelijke lasten (gebruikersbelasting) zijn niet voor rekening van een koper
HHR van Delfland/Rijnland (eigenarenbelasting jaar 2009) € 52,22
DIVERSE KOSTEN:
KOSTEN:
Deurwaarderskosten begroot op € 350,00
Advertentiekosten openbare betekening begroot op € 700,00
Veilingbiljetkosten € 178,50
Venduehuiskosten € 1.455,45
ONDERZOEKEN:
Kosten onderzoek GBA en DBZ begroot op € 65,00;
Kosten opvragen bestemming, bodemonderzoek, onderzoek aanschrijvingen (onderhoud) en informatie inzake wet publiekrechtelijke beperkingen begroot op € 85,00;
Kosten controles Kamer van Koophandel, Verificatie Informatie Systeem, Faillissementsregister en Curatele register begroot op € 75,00;
Kosten van kadastrale en hypothecaire recherches en kosten opvragen bescheiden kadaster begroot op € 85,00.
VERZOEKSCHRIFTEN:
Indien van toepassing: kosten verzoekschrift 3:264 BW € 773,50 (incl. BTW) en griffierecht verzoekschrift 3:264 BW € 102,00;
Indien van toepassing: kosten verzoekschrift 3:268 BW € 773,50 (incl. BTW) en griffierecht verzoekschrift 3:268 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:270 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht per verzoekschrift 3:270 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:273 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht per verzoekschrift 3:273 BW € 102,00;
Mocht er voor één van de hiervoor genoemde verzoekschriften ex artikel 3:264 of 3:268 BW een zitting worden vastgesteld dan zullen de kosten per verzoekschrift worden verhoogd naar € 1.071,00 (incl. BTW).
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN:
De Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen AVVE 2006 zijn van toepassing en met de bijzondere veilingvoorwaarden op het kantoor van genoemde notaris verkrijgbaar.
BIJZONDERE BEPALINGEN:
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT:
Verkoper is geen eigenaar geweest van het registergoed en beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen.
Verkoper zal derhalve niet een energieprestatiecertificaat van het registergoed aan koper ter beschikking stellen. Koper dient dit voor zijn risico te nemen.
MILIEUBEPALINGEN:
Ten deze wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 15 van de nog op veilingnotaris.nl te plaatsen akte vaststelling voorwaarden hypotheekveiling.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:
BIEDINGSTERMIJN:
Er kan tot en met maandag 30 november 2009 bij de notaris schriftelijk een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding worden uitgebracht.
KOSTEN VEILING:
Alle kosten terzake van deze veiling, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van koper (o.a. de kosten die in artikel 9 van AVVE zijn opgenomen en tevens de deurwaarderskosten, procureurskosten, taxatiekosten, de buitengerechtelijke kosten etc), met uitzondering van de inzetpremie.
De inzetpremie is voor rekening van de verkoper.
RENTEVERGOEDING:
Koper is geen rente verschuldigd.
LEGITIMATIE, VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID, BANKGARANTIE OF WAARBORGSOM:
Bieders/kopers dienen zich tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Bieders/kopers moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen door een verklaring van een bank te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
De bieder dient uiterlijk vierentwintig (24) uur na de veiling (17:00 uur) aan de notaris een waarborg te stellen als bedoeld in artikel 12 van de AVVE, welke waarborg dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE of middels het storten van de waarborgsom van 10% van de veilingkoopsom op een door de notaris op te geven rekening.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING:
Het recht van beraad wordt voorbehouden. Wanneer het recht van beraad zal zijn opgeheven en de waarborgsom door de koper is betaald zal gunning aan koper plaatsvinden.
KOSTEN EN BETALING KOOPSOM; NA GUNNING:
Koper dient uiterlijk de zesde werkdag na de gunning de veilingkosten en de overdrachtsbelasting te voldoen. De veilingkoopsom dient uiterlijk dinsdag 26 januari 2010 te zijn voldaan.
Aan de objectinformatie kunnen geen rechten ontleend worden. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige opgaaf van gegevens.
Contactpersoon: de heer A.P. Schaap.

Foto's
Downloads
Definitieve+akte+vaststelling+veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.