Escamplaan 182 's-Gravenhage

15

dec

2009

Escamplaan 182
2547 GM 's-Gravenhage

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 december 2009
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 30 november 2009 om 23:59.

Object

"Appartement"

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AL nummer 5438 A-2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 15 december 2009 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
n.v.t.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Buren van Velzen Guelen - 's-Gravenhage

Johan de Wittlaan 15
2517JR 's-Gravenhage

K. Lalmahomed

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

ONDERZOEK KOPER:
Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15, lid 1, van de AVVE genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.
ERFPACHT:
De erfpachtcanon bedraagt € 207,35 per halfjaar achteraf te voldoen en de beheerkosten bedragen € 11,25 per halfjaar achteraf te voldoen.
De herziening van de erfpachtcanon zal plaatsvinden per 1 januari 2014.
GEBRUIK EN BEWONING:
Voor zover bekend: is het registergoed vermoedelijk zonder toestemming van de eerste hypotheekhouder aan derden in gebruik afgestaan/verhuurd. Met betrekking tot de verhuur van gemeld registergoed is niet bekend wie de huurders zijn. Sleutels zijn niet op kantoor verkrijgbaar. Bezichtiging alleen mogelijk met medewerking bewoner.
LASTEN EN KOSTEN, VOOR ZOVER THANS BEKEND, WELKE KOPER IN REKENING ZULLEN WORDEN GEBRACHT:
PLAATSELIJKE LASTEN: de achterstallige plaatselijke lasten zijn niet voor rekening van een koper, wel de heffing van het lopende jaar.
Onroerend zaakbelasting € 65,24
Rioolrecht € 118,14
Achterstallige plaatselijke lasten € 1.034,92
ZAKELIJKE LASTEN: de achterstallige zakelijke lasten (gebruikersbelasting en aanmaningskosten) zijn niet voor rekening van een koper
HHR van Delfland (eigenarenbelasting jaar 2009) € 17,13
Achterstallig HHR van Delfland (eigenarenbelasting, gebruikersbelasting en aanmaningskosten) € 221,33
Erfpachtcanon en beheerkosten tweede halfjaar 2009 € 218,60
Achterstand erfpachtcanon en beheerkosten € 623,40
DIVERSE KOSTEN:
KOSTEN:
Deurwaarderskosten € 350,00
Veilingbiljetkosten € 178,50
Venduehuiskosten € 1.455,45
ONDERZOEKEN:
Kosten onderzoek GBA en DBZ € 65,00;
Kosten opvragen bestemming, bodemonderzoek, onderzoek aanschrijvingen (onderhoud) en informatie inzake WKPB € 85,00;
Kosten controles Kamer van Koophandel, Verificatie Informatie Systeem, Faillissementsregister en Curatele register € 75,00;
Kosten van kadastrale en hypothecaire recherches en kosten opvragen bescheiden kadaster € 85,00;
VERZOEKSCHRIFTEN:
Kosten verzoekschrift 3:264 BW € 773,50 (incl. BTW);
Griffierecht verzoekschrift 3:264 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:270 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht verzoekschrift 3:270 BW € 102,00;
Kosten verzoekschrift 3:273 BW € 297,50 (incl. BTW);
Griffierecht verzoekschrift 3:273 BW € 102,00;
VERENIGING VAN EIGENAARS (VVE):
De VVE is voor zover bekend wel actief.
Het boekjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
De maandelijkse bijdrage bedraagt: € 25,00.
Aan een koper zal in rekening worden gebracht:
- de administratiekosten VVE i.v.m. overdracht € 148,75;
- de achterstallige bijdragen over het lopende en voorafgaande boekjaar € 175,00;
- de bijdrage januari 2010 € 25,00.
Het registergoed is voor zover bekend collectief verzekerd.
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN:
De Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen AVVE 2006 zijn van toepassing en met de bijzondere veilingvoorwaarden op het kantoor van genoemde notaris verkrijgbaar.
BIJZONDERE BEPALINGEN:
INTENSIEF BEHEER GEBIED:
Het registergoed valt in een door de gemeente 's-Gravenhage aangewezen Intensief Beheer Gebied. Dit betekent dat de gemeente 's-Gravenhage een actief beleid voert ter bestrijding van (eventueel) achterstallig onderhoud. Voor ieder registergoed in dit gebied is of wordt een Meerjaren Onderhouds Plan c.q. Bouwkundig Onderhoudsrapport opgesteld. Alle kosten die hieruit kunnen voortvloeien zijn voor rekening van de koper.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT:
Verkoper is geen eigenaar geweest van het registergoed en beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen.
Verkoper zal derhalve niet een energieprestatiecertificaat van het registergoed aan koper ter beschikking stellen. Koper dient dit voor zijn risico te nemen.
MILIEUBEPALINGEN:
Ten deze wordt uitdrukkelijk verwezen naar artikel 14 van de akte vaststelling voorwaarden hypotheekveiling die op de website van veilingnotaris is geplaatst.
SPLITSINGSAKTE:
Volgens de akte van splitsing zijn er met betrekking tot het onderhoud geen afwijkende afspraken gemaakt.
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN:
BIEDINGSTERMIJN:
Er kan tot en met maandag 30 november 2009 bij de notaris schriftelijk een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bieding worden uitgebracht.
HUURBEDING:
De verkoper heeft het hiervoor bedoelde verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de Voorzieningenrechter gevraagd. Het gevraagde verlof is verleend bij beschikking van de voorzieningenrechter te 's-Gravenhage op 9 december 2009.
De beschikking zal worden betekend aan de huurders en onderhuurders. De termijn waarbinnen geen ontruiming mag plaatsvinden is vastgesteld op één maand betekening van deze beschikking aan de huurders en onderhuurders.
Het risico en de kosten van de ontruiming komen geheel voor rekening van de koper.
KOSTEN VEILING:
Alle kosten terzake van deze veiling, hoe ook genaamd, zijn voor rekening van koper (o.a. de kosten die in artikel 9 van AVVE zijn opgenomen en tevens de deurwaarderskosten, procureurskosten, taxatiekosten, de buitengerechtelijke kosten etc), met uitzondering van de inzetpremie.
De inzetpremie is voor rekening van de verkoper.
RENTEVERGOEDING:
Koper dient van de dag van de gunning tot en met de uiterste dag van betaling aan de verkoper de wettelijke rente (verhoogd met twee procent punten) over de koopsom te voldoen.
LEGITIMATIE, VERKLARING VAN FINANCIELE GEGOEDHEID, BANKGARANTIE OF WAARBORGSOM:
Bieders/kopers dienen zich tegenover de notaris te legitimeren door een geldig identiteitsbewijs te overleggen.
Bieders/kopers moeten hun financiële gegoedheid kunnen aantonen door een verklaring van een bank te overleggen, waaruit blijkt dat zij over voldoende financiële middelen beschikken om de prijs en de bijkomende kosten te kunnen betalen.
De bieder dient uiterlijk vierentwintig (24) uur na de veiling (17:00 uur) aan de notaris een waarborg te stellen als bedoeld in artikel 12 van de AVVE, welke waarborg dient te worden gesteld in de vorm van een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de AVVE of middels het storten van de waarborgsom van 10% van de veilingkoopsom op een door de notaris op te geven rekening.
RECHT VAN BERAAD EN GUNNING:
Het recht van beraad wordt voorbehouden. Wanneer het recht van beraad zal zijn opgeheven en de waarborgsom door de koper is betaald zal gunning aan koper plaatsvinden.
KOSTEN EN BETALING KOOPSOM; NA GUNNING:
Koper dient uiterlijk de zesde werkdag na de gunning de veilingkosten en de overdrachtsbelasting te voldoen. De veilingkoopsom (voor zover van toepassing: en de verschuldigde rente) dient uiterlijk dinsdag 26 januari 2010 te zijn voldaan.
Aan de objectinformatie kunnen geen rechten ontleend worden. De verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste en onvolledige opgaaf van gegevens.
Contactpersoon: de heer K. Lalmahomed.

Foto's
Downloads
Afschrift+heruitgifte+erfpacht.PDF pdf-document
Afschrift+rectificatie+heruitgifte.PDF pdf-document
Kosten+veiling+Escamplaan+182.pdf pdf-document
akte+vaststelling+voorwaarden+hypotheekveiling+escamplaan+182.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.