Vredehof 1 Bussum

8

jan

2010

Vredehof 1
1402 AW Bussum

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 8 januari 2010
vanaf 11:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 24 december 2009 om 23:59.

Object

a. uitsluitend het gebruik van de zich op de begane grond, eerste- en tweede verdieping bevindende woning met berging in de stallinggarage, plaatselijk bekend te 1402 AW Bussum, Vredehof 1; en
b. uitmakende het éénhonderd vijf/drieduizend vierennegentigste (105/3094) onverdeeld aandeel in de gemeenschap zijnde een gebouw genaamd: "Vredekwartier II", bestaande uit twintig (20) woningen en een stallinggarage met zesendertig (36) bergingen en tweeënnegentig (92) parkeerplaatsen, plaatselijk bekend als Vredehof 1 tot en met 20 te Bussum, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten
B.het onverdeeld één/vierenvijftigste (1/54) aandeel in het terrein bestaande uit het Vredekwartierpark met de hierop gesitueerde werken, gelegen te Bussum aan en nabij de Van Oeverenstraat en de Nieuwstraat, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie G nummer 3247, groot vier are dertien centiare (4.13 are), nummer 3298, groot acht are zevenentachtig centiare (8.87 are), nummer 3295, groot één are negenentwintig centiare (1.29) en nummer 3296, groot elf centiare (0.11 centiare),
a. uitsluitend het gebruik van een parkeerplaats gelegen in de stallinggarage van het hiervoor onder 1.a. omschreven gebouw, gelegen nabij de Van Oeverenstraat en de Nieuwstraat te Bussum; en
b. uitmakende het tien/drieduizend vierennegentigste (10/3094) onverdeeld aandeel in de onder 1. genoemde gemeenschap,

3. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie G, complexaanduiding 3247-A, appartementsindex 118:
a. uitsluitend het gebruik van een parkeerplaats gelegen in de stallinggarage van het hiervoor onder 1.a. omschreven gebouw, gelegen nabij de Van Oeverenstraat en de Nieuwstraat te Bussum; en
b. uitmakende het tien/drieduizend vierennegentigste (10/3094) onverdeeld aandeel in de onder 1. genoemde gemeenschap,

appartement met berging en parkeerplaats in stallinggarage

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Bussum, sectie G, complexaanduiding 3257-A, appartementsindices 1 en 117
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

vrijdag 8 januari 2010 vanaf 11:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.J.M. van der Horst

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor¬waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bij¬zon¬dere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 30 december 2009 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 24 december 2009kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 februari 2010.

Foto's
Downloads
Bijz.+Veilingvoorwaarden+1 pdf-document
Kostenopgave+1.pdf pdf-document
Splitsingstekening+1.pdf pdf-document
huurovk+1.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.