Haag en Veld 294 E Amsterdam Zuidoost

11

dec

2009

Haag en Veld 294 E
1102 GP Amsterdam Zuidoost

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 11 december 2009
vanaf 11:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 26 november 2009 om 23:59.

Object

Appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met tuin gelegen op de begane grond en eerste verdieping met berging gelegen op de begane grond, plaatselijk bekend Haag en Veld 294e te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L nummer 8138-A-18, uitmakende een vierhonderdzevenenzestig/tienduizendste (467/10.000ste) aandeel in de gemeenschap, welke gemeenschap bestaat uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van drieëntwintig (23) woningen met bergingen en vier (4) ruimten, gelegen op de begane grond en eerste verdieping van het gebouw, plaatselijk bekend Haag en Veld 192, 193a, 194, 196, 243, 244a, 244b, 245a, 245b, 247, 294a, 294b, 294c, 294d, 294e, 295a, 341, 145a, 146b, 193b, 195, 197a, 197b, 248a, 248b, 295b en 295c te Amsterdam, kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel, sectie L, complexnummer 8138-A, appartementsindex 1, uitmakende het éénhonderdachtenveertig/éénduizendste (148/1000ste) aandeel in de gemeenschap bestaande uit de voortdurende erfpacht van de percelen, eigendom van de Gemeente Amsterdam, plaatselijk bekend Haag en Veld, met het daarop gestichte appartementencomplex bestaande uit drieëntwintig (23) woningen met bergingen en daarbij behorende tuinen alsmede vier (4) ruimten op de begane grond en eerste etage van het gebouw alsmede éénhonderdtachtig (180) woningen met bergingen, gelegen op de tweede tot en met tiende etage van het gebouw, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie L nummers 8051 groot vierentwintig centiare, 8052 groot vijfentwintig are zesentwintig centiare, 8065 drie are vierendertig centiare, 8066 groot zesenvijftig centiare, 8067 groot acht are twee centiare en 8068 groot één are vijfendertig centiare.

appartementsrecht met gebruik van woning met tuin op de begane grond.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Weesperkarspel sectie L nummer 8138-A18
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

vrijdag 11 december 2009 vanaf 11:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Niet verschuldigd.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Lenning Notariaat Amstelveen

Oranjebaan 13
1183 NN Amstelveen

Telefoonnummer 020-4967676 Faxnummer 020-4967126
E-mailadres Stuur e-mail

M.F.M. Coll

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het honorarium van de notaris is inclusief omzetbelasting en kadasterkosten, deurwaardersexploten, huur veilinghuis, afslager en advertentiekosten veilingnotaris. De kosten van de advertentie die geplaatst wordt in een landelijk dagblad worden separaat in rekening gebracht, alsmede eventuele kosten huurbeding, procureurskosten, alsook kosten doorhaling hypotheken en/of beslagen en de inzetpremie, zijnde een procent van het hoogste bod bij inzet.

De verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de afslagveiling direkt tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad als vermeld in artikel 8 van de AV. De termijn van beraad eindigt de eerste werkdag volgend op de afslag om vijf (5) uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.

Indien de verkoper vervolgens wil gunnen, zal hij daarvan doen blijken uit een, voor het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.

De veiling geschiedt bij opbod en afslag in een zitting. Het hoogste bod als bedoeld in Artikel 3 lid 6 van de AV wordt gevormd door de optelsom van het opbodbedrag en het afmijnbedrag.

Uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning dient de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AV, alsmede de belastingen en kosten vermeld in artikel 9 lid 1 sub a tot en met h van de AV, voldaan te worden.

Het registergoed kan worden aanvaard na betaling van de kooppenningen en al hetgeen verder verschuldigd is, welke betaling moet geschieden uiterlijk zes weken na de veiling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE 2006), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van kwijting, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 8 dagen voor de veiling ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 14 dagen voor de veiling kan onderhands een schriftelijk bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.