Het Zwiggelterveld 13 Zwiggelte

9

dec

2009

Het Zwiggelterveld 13
8035 RK Zwiggelte

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 december 2009
vanaf 16:00

Veilinglocatie

congrescentrum De Vijverhoeve

Noordelijke Ruitenweg
ZWOLLE

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 24 november 2009 om 23:59.

Object

32 appartementsrechten rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een perceel grond met de zich daarop eventueel bevindende opstal en verder toebehoren gelegen op het recreatiepark "Hart van Drenthe"te Zwiggelte, kadastraal bekend gemeente Weterbork, sectie R, complexaanduiding 865-A, appartementsindices 184, 186, 188, 190 t/m 193, 195 t/m 202, 204 t/m 220

app.rechten 32 percelen grond met 1 recreatiebungalow

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Westerbork, sectie R, complexaanduiding 865-A, appartementsindices, 184, 186, 188, 190 t/m 193, 195 t/m 202, 204 t/m 220.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

congrescentrum De Vijverhoeve

Noordelijke Ruitenweg
ZWOLLE

woensdag 9 december 2009 vanaf 16:00

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
wel verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De Verkoper stelt voor om ter zake de Veiling van het Registergoed van toepassing te verklaren de Algemene Veilingvoorwaarden en, in aanvulling op en in afwijking van de Algemene Veilingvoorwaarden, de navolgende bijzondere voorwaarden. In de navolgende bijzondere voorwaarden zijn de gehanteerde begrippen gelijk aan de begrippen vermeld in de Algemene Veilingvoorwaarden, voor zover niet anders is bepaald.
In aanvulling casu quo afwijking van:
- Artikel 3. (Wijze van veilen):
- vindt de veiling bij inzet en afslag plaats na elkaar in één zitting;
- kan een bieder uitsluitend bieden namens:
- zichzelf;
- een (rechts)persoon van wie hij schriftelijk volmacht heeft om te bieden mits:
- de bieder de originele schriftelijke volmacht aan de notaris kan overhandigen;
- de bieder, ter uitsluitende beoordeling van de notaris, op grond van de volmacht bevoegd is om het betreffende bod namens de volmachtgever uit te brengen; en
- ter uitsluitende beoordeling van de notaris, voldoende vaststaat (bijvoorbeeld door notariële legalisatie van de handtekening) dat de volmacht is ondertekend door de ondertekenaar en (bijvoorbeeld door het overleggen van (een) recente origine(e)l(e) uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel) dat de ondertekenaar, ingeval de volmachtgever een rechtspersoon is, bij het verlenen van de volmacht rechtsgeldig vertegenwoordigd is door de ondertekenaar;
of
- namens een rechtspersoon die de bieder direct of indirect zelfstandig kan vertegenwoordigen mits hij die bevoegdheid overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 tegenover de notaris kan aantonen,
een en ander laat onverlet het in artikel 5 lid 5 bepaalde;
- behoudt de verkoper behoudt zich het recht voor om het registergoed in delen te doen inzetten en in delen of als geheel of een combinatie daarvan te doen afslaan;
- dient, indien het geheel wordt afgeslagen na een inzet in delen, het bod hoger te zijn dan de som van de inzetsommen op de afzonderlijke delen;
- gelden de onderscheiden inzetsommen als hoogste bod als er niet wordt afgemijnd;
- Artikel 5 (Bieden voor een ander):
- dient de verklaring bedoeld in lid 3 vóór de betaling van de koopsom, door de bieder aan de notaris te worden gedaan en eveneens uiterlijk vóór de betaling van de koopsom door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd;
- heeft de vertegenwoordigde geen enkel recht jegens de verkoper of de notaris indien de levering van het registergoed conform lid 4 aan de koper plaatsvindt;
- heeft alleen diegene die na de veiling van inzet en de veiling van afslag het hoogste bod heeft uitgebracht het in lid 2 bedoelde recht om te verklaren dat hij het bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen;
- Artikel 7 (Inzetpremie):
- bedraagt de inzetpremie een procent (1%) van zijn inzetsom, exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting;
- heeft de inzetter die tevens de koper is geen recht op de inzetpremie;
- heeft diegene die niet in de veiling bij inzet maar na afloop van de termijn als bedoeld in artikel 547 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering het hoogste bod heeft gedaan geen recht op de inzetpremie;
- Artikel 8 (Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting):
- eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund;
- wordt de verkoper geacht gebruik te maken van het recht van beraad indien het proces-verbaal van inzet en afslag geen gunning inhoudt;
- kan de veiling, nadat een onderhandse koopovereenkomst ter goedkeuring is ingediend bij de voorzieningenrechter, steeds en zonder opgaaf van redenen worden afgelast zolang de voorzieningenrechter de ingediende koopovereenkomst niet heeft goedgekeurd;
- is de koop van de roerende zaken, die op of in het registergoed aanwezig zijn, vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek en aan de verkoper overeenkomstig artikel 3:237 juncto artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek zijn verpand, afhankelijk van de koop van het registergoed en zal een geschil ter zake een of meer van deze roerende zaken op geen enkele wijze leiden tot aantasting van de koop van het registergoed;
- Artikel 9 (Belasting en kosten):
- worden voorzover verschuldigd uitsluitend aan de koper in rekening gebracht:
a. de verschuldigde inzetpremie;
b. de verschuldigde overdrachtsbelasting;
c. het notariële honorarium voor de akte van command (indien de bieder overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Veilingvoorwaarden heeft verklaard voor de koper te hebben geboden), groot tweehonderd vijftig euro (€ 250,00) exclusief omzetbelasting; voor kantoorkosten (tekstverwerking, telefoon, fax, kopiëren, vergaderfaciliteiten en dergelijke) zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht;
d. het vaste notariële honorarium voor de veiling, dat bij een koopsom:
- van minder dan tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00): vierduizend euro (€ 4.000,00);
- van tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00) tot vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00): zesduizend euro (€ 6.000,00);
- van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) tot zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00): negenduizend euro (€ 9.000,00);
- van zevenhonderdvijftigduizend euro (€ 750.000,00) tot een miljoen euro (€ 1.000.000,00): twaalfduizend euro (€ 12.000,00); en
- van een miljoen euro (€ 1.000.000,00) of meer: achttienduizend euro (€ 18.000,00),
exclusief omzetbelasting bedraagt; voor kantoorkosten (tekstverwerking, telefoon, fax, kopiëren, vergaderfaciliteiten en dergelijke) zal een bedrag gelijk aan zes procent (6%) van het te declareren honorarium in rekening worden gebracht;
e. een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek over de periode die begint op de dag van gunning (dan wel de dag van goedkeuring van de koopovereenkomst door de voorzieningenrechter ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek) en eindigt op de dag van betaling van de koopsom, met dien verstande dat als de dag van betaling van de koopsom gelegen is later dan de dag gelegen zes (6) weken na de gunning, terwijl de oorzaak daarvan niet aan de koper is te wijten, de periode waarover de rente verschuldigd is eindigt op de dag gelegen zes (6) weken na de gunning;
g. de verschuldigde omzetbelasting;
- worden aan de verkoper in rekening gebracht, in mindering op de
veilingopbrengst overeenkomstig artikel 13 lid 3, alle niet aan de koper in rekening gebrachte kosten terzake de veiling;
- is ter zake de levering van het registergoed van rechtswege omzetbelasting verschuldigd;
- wordt het registergoed op grond van artikel 3 lid 5 Wet op de omzetbelasting 1968 geacht te worden geleverd door de eigenaar aan de notaris en door de notaris aan de koper;
- is omzetbelasting over de koopsom verschuldigd en derhalve niet in het bod begrepen;
- worden tussen de verkoper en de koper geen (zakelijke) lasten verrekend;
- staat het de koper vrij om deze belasting en heffingen met de eigenaar te verrekenen;
- is de verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor de eventuele verrekening van deze belastingen en heffingen;
- Artikel 10 (Tijdstip van betaling):
- ingeval van openbare verkoop als bedoeld in artikel 519 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering:
- dienen de in artikel 9 bedoelde verschuldigde inzetpremie en het in artikel 9 bedoelde vaste notariële honorarium voor de veiling inclusief kantoorkosten en de over beide verschuldigde omzetbelasting, door de koper te worden betaald uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning;
- dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te worden betaald uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning;
- dienen de koopprijs en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en lasten en de koopsom uiterlijk zes (6) weken na de gunning door de koper te worden betaald;
- ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek:
- dient de waarborgsom bedoeld in artikel 12 lid 1 door de koper te worden betaald uiterlijk zes (6) werkdagen nadat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;
- dienen de koopprijs en de overige in artikel 9 bedoelde kosten en lasten en de koopsom uiterlijk zes (6) weken nadat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd door de koper te worden betaald;
- Artikel 11 (Wijze van betaling, kwijting):
- behoeft de koper, omdat de heffing van de verschuldigde omzetbelasting op grond van artikel 12 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 juncto artikel 24ba lid 1 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 is verlegd naar de koper, geen omzetbelasting over de koopsom te storten bij de notaris;
- Artikel 12 (Waarborgsom):
- dient de bankgarantie afgegeven te zijn door een Nederlandse kredietinstelling in de zin van de Wet op het financieel toezicht;
- Artikel 14 (Informatieplicht):
- geschiedt de legitimatie tegenover de notaris bij een natuurlijk persoon door een geldig legitimatiebewijs en bij een rechtspersoon door een recent origineel uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel tezamen met een geldig legitimatiebewijs van de vertegenwoordiger(s);
- dienen de bieder en de koper aan te tonen dat zij aan de financiële verplichtingen ingevolgde veiling kunnen voldoen door middel van het verstrekken aan de notaris van een verklaring van een bank of instelling, als bedoeld in artikel 12 lid 4 onder b, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt;
- Artikel 15 (Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen):
- wordt onder beperkingen tevens begrepen een eventueel ten tijde van de aflevering van het registergoed ter zake het registergoed uitgeoefend retentierecht, tenzij de verkoper uitdrukkelijk heeft bepaald dat de aflevering van het registergoed plaatsvindt vrij van retentierechten;
- wordt van de koper verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 lid 1 genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper, de notaris en/of de door de verkoper ingeschakelde makelaar;
- aanvaardt de koper niet alleen de in deze bijzondere veilingvoorwaarden vermelde bijzondere lasten en beperkingen, doch ook die, welke niet vermeld zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan;
- aanvaardt de koper zonder voorbehoud dat de verkoper, de notaris en de door de verkoper ingeschakelde makelaar zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot de bijzondere lasten en beperkingen;
- wordt onder materiële gebreken in of aan het registergoed begrepen de aanwezigheid van materialen die (bij verwijdering) schadelijk kunnen zijn voor milieu of de volksgezondheid of die kunnen worden beschouwd als chemisch afval, waaronder begrepen asbesthoudende materialen;
- wordt onder bodem begrepen het grondwater behorende tot het registergoed;
- zal de eventuele aanwezigheid van materiële gebreken in of aan het registergoed nimmer aanleiding zijn tot ontbinding van de koop van het registergoed, tot betaling van enige schadevergoeding of tot enigerlei verrekening;
- Artikel 16 (Omschrijving van de leveringsverplichting):
- staat de verkoper er niet voor in dat de huur- en/of pachttermijnen alsmede overige aanspraken niet zijn verpand aan derden, ook al wordt daarvan in deze bijzondere veilingvoorwaarden geen mededeling gedaan;
- wordt uitsluitend een huur- en/of pachttermijn die betrekking heeft op de betaalperiode van de huur- en/of pachtovereenkomst waarin de datum van betaling valt, tussen de verkoper en de koper op en per de datum van betaling verrekend voor zover de verkoper de betreffende huur- en pachttermijn heeft ontvangen;
- worden de roerende zaken, die op of in het registergoed aanwezig zijn, vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek en aan de verkoper overeenkomstig artikel 3:237 juncto artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek zijn verpand, mede in verband met de heffing van overdrachtsbelasting, geacht voor nihil euro te zijn begrepen in de koopsom;
- komt het risico dat een roerende zaak, die tezamen met het registergoed volgens de voor hypotheek geldende regels wordt geëxecuteerd, wordt getroffen door het bodemrecht als bedoeld in artikel 22 Invorderingswet 1990, geheel voor rekening van de koper;
- zijn de roerende zaken, die op of in het registergoed aanwezig zijn en niet vallen onder de omschrijving als bedoeld in artikel 3:254 Burgerlijk Wetboek, niet in de verkoop en levering begrepen en is de verkoper, indien bij de aflevering als bedoeld in artikel 19 lid 1 nog dergelijke roerende zaken op of in het registergoed aanwezig zijn, niet gehouden deze roerende zaken te verwijderen of de kosten van de eventuele verwijdering van deze roerende zaken voor zijn rekening te nemen;
- Artikel 18 (Risico en verzekering):
- is het registergoed voor risico van de koper vanaf het moment dat de gunning hem is meegedeeld, dan wel, ingeval van onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, vanaf het moment dat de voorzieningenrechter de koopovereenkomst heeft goedgekeurd;
- Artikel 19 (Aflevering):
- wordt conform artikel 9 een bedrag aan rente bij de koper in rekening gebracht, ook als de aflevering niet plaatsvindt voordat de koopsom betaald is;
- geeft het (feit dat) voormalige of huidige gebruik van het registergoed (op publiek- of privaatrechtelijke gronden (niet) is toegestaan) de koper geen enkel recht jegens de verkoper;
- Artikel 20 (Huurbeding):
- zijn de eventueel verschuldigde kosten ter zake de ontruiming voor rekening van de koper;
- zijn de volgende leden van lid 2 van toepassing:
- b;
en, voor zover het registergoed ten tijde van de feitelijke levering toch als niet-woonruimte blijkt te zijn verhuurd:
- g;
- Artikel 24 (Slotbepalingen):
- geven de verkoper, de notaris en de door de verkoper ingeschakelde makelaar geen garantie en aanvaarden geen aansprakelijkheid omtrent datgene wat zij ter zake van het registergoed mededelen, of waarvan mededeling achterwege blijft;
- garandeert de koper:
- ingeval hij een naamloze vennootschap is: dat het bepaalde in artikel 2:94c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de koopovereenkomst niet van toepassing is;
- ingeval hij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is: dat het bepaalde in artikel 2:204c Burgerlijk Wetboek ten aanzien van de koopovereenkomst niet van toepassing is;
- wordt de koopovereenkomst, ingeval van een onderhandse verkoop als bedoeld in artikel 3:268 lid 2 Burgerlijk Wetboek, niet overeenkomstig artikel 7:3 Burgerlijk Wetboek ingeschreven in de openbare registers.
Voor wat betreft lasten en beperkingen ter zake van het Registergoed verklaarde de Verkoper te verwijzen naar het bepaalde voorkomende in:
1. de op vijftien februari negentienhonderd negentig voor A. de Gier, destijds notaris te Utrecht, verleden akte van transport, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de Openbare Registers te Assen op negentien februari negentienhonderd negentig in register Hypotheken 4, deel 4632, nummer 64 waarin een gedeelte van het vervallen perceel kadastraal bekend gemeente Westerbork, sectie R, nummer 84 werd verkocht aan de naamloze vennootschap: N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe, bij welke akte ten laste van genoemd perceel 84 een erfdienstbaarheid en een beperkt zakelijk recht werden gevestigd, woordelijk luidende als volgt:
"VESTIGING ERFDIENSTBAARHEDEN
Bij deze wordt gevestigd ten behoeve van het verkochte en ten laste van het bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Westerbork sectie R nummer 84, de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare weg, van en naar het verkochte, op de voor de eigenaar van het lijdend erf minst bezwarende wijze.
VESTIGING ZAKELIJK RECHT
Voorts wordt bij dezen door de comparant sub 1, handelend als gemeld, ten behoeve van de naamloze vennootschap N.V. Energiebedrijf voor Groningen en Drenthe, gevestigd, namens welke vennootschap de comparant sub 2 verklaarde aan te nemen, het op de Belemmeringenwet Privaatrecht gegronde zakelijk recht tot het mogen aanleggen, gebruiken, in stand houden, vervangen, inspecteren en verwijderen van kabels en/of leidingen met bijbehoren ten behoeve van de electriciteitsvoorziening, ten laste van een strook grond gelegen te Zwiggelte, gemeente Westerbork, nabij het Oranjekanaal Noordzijde 18, uitmakende een zodanig gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Westerbork sectie R nummer 84, zoals schetsmatig met een onderbroken streepaanduiding is aangegeven op voormelde aan deze akte gehechte tekening."
Naar aanleiding van het voorstel van de Verkoper en ter voldoening aan het bepaalde in artikel 517 lid 1 Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, stel ik, notaris, bij dezen de hiervoor in vermelde voorwaarden vast als de voorwaarden waaronder de Veiling van het Registergoed zal plaatsvinden.

Foto's
Downloads
Assen+OZ4_dl_7841_nr_2+wijziging+splitsingsakte.pdf pdf-document
Assen+OZ4+dl+4758+nr+38+splitsingsakte.pdf pdf-document
bodeminfo.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_WESTERBORK_R_857.pdf pdf-document
bestemmingsplan+Zwiggelterveld.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.