Zuidergors 1 Hoek Van Holland

26

jan

2010

Zuidergors 1
3151 ZG Hoek Van Holland

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 26 januari 2010
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 11 januari 2010 om 23:59.

Object

1. het erfpachtsrecht, eindigende op zeventien december tweeduizend negenennegentig, van een perceel grond aan de Zuidergors te Hoek van Holland gemeente Rotterdam - eigendom van de gemeente Rotterdam - kadastraal bekend gemeente Hoek van Holland, sectie A, nummer 1718 groot zevenenvijftig centiare, met de rechten van de erfpachter op de daarop staande bedrijfsruimte 3151 ZG Hoek van Holland, Zuidergors 1, met toebehoren;
2. het een/drie endertigste (1/33e) onverdeeld aandeel in het erfpachtsrecht, eindigende op zeventien december tweeduizend negenennegentig, van een perceel grond dienend als uitweg en parkeervooziening aan de ulkweg, Dwarskulk en Zuidergors te Hoek van Holland, gemeente Rotterda - eigendom van de gemeente Rotterdam - grenzend aan de hiervoor onder 1. genoemde perceel, kadastraal bekend gemeente Hoek van Holland, sectie A nummer 1714, geheel groot zeventien are achtenveertig centiare;
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:252 van het Burgerlijk Wetboek;

bedrijfsruimte met parkeervoorziening

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hoek van Holland sectie A nummers 1718 en 1714
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 26 januari 2010 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Ellens & Lentze Notariaat en Mediation - 's-Gravenhage

Parkstraat 93
2514 JH 's-Gravenhage

Dhr. J.A. Singo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

CMS Derks Star Busmann

Telefoonnummer 030-2121111
E-mailadres Stuur e-mail

mw. I.D. Louis

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor zover bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar.

Bezichtigingen (indien mogelijk) in overleg met onderstaand notariskantoor.

De koper dient (zonodig) zelf, voor eigen rekening en risico, de ontruiming te bewerkstelligen.

Op de veiling zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE 2006), opgenomen in een akte verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel op 31 januari 2006 en gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda op 6 februari 2006 onder nummer 8/2006, voorzover daarvan niet wordt afgeweken in de nog vast te stellen bijzondere veilingvoorwaarden. De Veilingvoorwaarden zullen ter inzage liggen bij onderstaand notariskantoor.

Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad €.1000,00, alsmede alle kosten verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE 2006.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient de koper uiterlijk 27 januari 2010 om 14.00 uur bij onderstaande notaris te storten een bedrag ter grootte van 15% van de koopsom voor de betaling van de kosten als bedoeld in art. 9 lid 1 van de van toepassing zijnde AVVE 2006.

Gegadigden kunnen tot en met 11 januari 2010, 17.00 uur onderhands per fax/post een schriftelijk onvoorwaardelijk ondertekend bod uitbrengen bij Notariskantoor Ellens & Lentze, Parkstraat 93 2514 JH Den Haag, t.a.v. dhr. mr M.J.J.R. Lentze.

Recht van beraad wordt voorbehouden. De termijn van beraad eindigt op de derde werkdag na de afslag om 17:00 uur of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund.

Foto's
Downloads
uittreksels+kadastrale+kaart+en+omgevingskaart.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.