Arkelhof 74 Zevenbergen

21

jan

2010

Arkelhof 74
476 1M Zevenbergen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 21 januari 2010
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 6 januari 2010 om 23:59.

Object

eengezinswoning met berging en tuin

woonhuis met berging en tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zevenbergen sectie L groot 1 are 35 centiare
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 21 januari 2010 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Geleijns Uw Notaris - Roosendaal

Molenstraat 7
4701JK Roosendaal

Dhr. B. de Vugt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor­waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bij­zon­dere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 12 januari 2010 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 6 januari 2010 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 4 maar 2010.

ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN
De verschenen persoon, handelend als hiervoor vermeld, verklaarde voorts:
op deze openbare verkoping zijn van toepassing de ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN VOOR EXECUTIEVEILINGEN 2006 (verder te noemen: AVVE) van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, welke AVVE zijn ingeschreven in Register Hypotheken 4 gehouden ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda op één februari tweeduizend zes in deel 15420, nummer 188, en voorts de volgende boven deze AVVE prevalerende
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN EN AFWIJKINGEN VAN-/AANVULLINGEN OP DE AVVE
1. Wijze van veilen
De veiling geschiedt in een zitting:
inzet en afslag op éénentwintig januari tweeduizend tien vanaf veertien uur in het Van der Valk Hotel Gilze-Rijen aan Klein Zwitserland 8 te Gilze.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald vóór of op vier maart tweeduizend tien, voor des middags twaalf uur, ten kantore van de notaris die de veiling heeft gehouden of zijn waarnemer, in goed gangbaar geld, welke betaling en onderberustingstelling van gelden tevens inhoudt machtiging aan de notaris die de veiling heeft gehouden of zijn waarnemer, het aldus ontvangene uit te keren aan wie zulks behoort.
Indien de verkoper daartoe zijn medewerking verleent, kan gehele of gedeeltelijke betaling van de koopsom op een later tijdstip dan hierna vermeld plaatshebben, zodat de akte van kwijting voor het geheel of een gedeelte op een later tijdstip plaatsvindt. Elk risico verbonden aan zodanig door de verkoper verleend uitstel komt voor rekening van koper, hoe onvoorzien dit risico ook moge zijn.
Bij de betaling van de koopsom moet koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
3. Belasting
Voorzover verkoper bekend is terzake van de levering geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
4. Uitdrukkelijke afwijkingen van -/aanvullingen op AVVE.
a. Bij de begrippen (definities) dient onder punt 11 "akte de command" deze rechtsfiguur niet beperkt te worden tot de gevallen waarin sprake is van lastgeving of volmacht.
Onder de akte de command kan ook worden begrepen contracts- en schuldoverneming als bedoeld in afdeling 3 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 155 tot en met 159). Ingeval sprake is van schuldovername blijft de oorspronkelijke bieder hoofdelijk medeverbonden en is het in artikel 5 der AVVE bepaalde van overeenkomstige toepassing op de oorspronkelijke bieder. In verband hiermee vervallen de woorden ", doch uiterlijk zes (6) dagen na gunning", in artikel 5, lid 3, AVVE.
b. De omschrijvingsverplichting in artikel 1 AVVE is slechts een inspanningsverplichting van de verkoper.
c. In plaats van de woorden "ten minste" in artikel 1, leden 2, 3 en 4, AVVE dient gelezen te worden de woorden "bij voorkeur".
d. In afwijking van het bepaalde in artikel 3, lid 4, AVVE wordt, indien meerdere personen in de tweede fase van de veiling, de afslag, tegelijk het hoogste bod uitbrengen, terstond opnieuw afgeslagen. Indien alsdan op een lager bedrag zou worden afgemijnd, zijn de eerdere afmijners hoofdelijk voor het verschil aansprakelijk. Wordt er niet afgemijnd, dan geldt de inzetsom als hoogste bod.
e. De inzetpremie wordt, zo deze verschuldigd is, door de notaris voldaan aan de inzetter, zodra de in artikel 11 lid 4 van de AVVE bedoelde verklaring door de notaris wordt afgegeven.
f. De inzetpremie komt slechts dan ten laste van de verkoper indien de veiling na de (eerste fase) inzet doch vóór de afmijning wordt gestaakt of indien geen gunning plaatsvindt nadat de afmijning heeft plaatsgevonden.
g. In afwijking van de in artikel 8, lid 2, AVVE genoemde termijn van beraad, eindigt de termijn van beraad op de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund.
h. In aanvulling op artikel 9, lid 1, AVVE komen de kosten verbonden aan het verkrijgen van de toestemming van de Voorzieningenrechter van de desbetreffende rechtbank om te komen tot de gedwongen onderhandse verkoop ingevolge artikel 3:268 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek voor rekening van koper.
i. Het bepaalde in artikel 9, lid 2, tweede volzin, AVVE vervalt en in de plaats daarvan wordt gelezen "Indien omzetbelasting verschuldigd is, is deze niet in het bod noch in de koopsom begrepen en wordt deze naast de koopsom afzonderlijk in rekening gebracht."
j. In afwijking van het in artikel 10, leden 1 a en 1 b AVVE bepaalde dienen de overdrachtsbelasting en de waarborgsom, een en ander tot een totaal van tien procent (10%) van de koopsom, te worden voldaan uiterlijk op de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper mocht hebben gegund en moet Artikel 10, lid 1, letter b, AVVE worden aangevuld met de woorden "of zoveel eerder als de notaris zulks bepaalt", zodat de notaris ook tijdens de veiling een directe aanbetaling kan vorderen, alvorens de verkoper tot acceptatie van een bod of tot gunning in de veiling zal overgaan.
k. Aan artikel 15, lid 1, AVVE wordt toegevoegd:
Van koper wordt verwacht dat hijzelf onderzoek instelt op alle in gemeld artikel 15, lid 1, genoemde punten, danwel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris. De koper aanvaardt niet alleen de in deze bijzondere voorwaarden vermelde aan het Registergoed verbonden erfdienstbaarheden, buurwegen en/of kwalitatieve verplichtingen, doch ook die, welke niet vermeld zouden zijn in de bijzondere veilingvoorwaarden en (achteraf) wel blijken te bestaan. Koper aanvaardt zonder voorbehoud dat de verkoper en de notaris zich bij hun onderzoek naar deze lasten en beperkingen beperken tot hetgeen voorkomt in de laatste titel van aankomst en hetgeen zij feitelijk uit andere bronnen van het registergoed weten met betrekking tot deze lasten en beperkingen.
Het Registergoed wordt, indien de bijzondere veilingvoorwaarden niet anders bepalen, verkocht vrij van daarop rustende rechten of beperkingen, voorzover deze niet door de Executant geëerbiedigd of aanvaard behoeven te worden.
l. De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart verkoper voor alle (eventuele) aanspraken ter dier zake. Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
k. Voor rekening van koper komen alle kosten waaronder begrepen de publicatiekosten (advertenties, veilingbiljetten en veilingnotities), de kosten van zaalhuur, afslagersloon, bezichtigingskosten, inzetpremie (één procent (1%) van de hoogst geboden som bij de inzet), de griffierechten, de advocaat en procureurskosten, voorts de kadasterkosten voor inschrijving en de kosten van de kadastrale recherches, de kosten voor het uitbrengen van exploiten en verdere kosten om tot de veiling te geraken, de kosten van doorhaling van hypotheken en beslagen, de eventuele kosten om tot ontruiming te geraken waaronder begrepen een eventueel vonnis tot ontruiming tegen de eigenaar/hypotheekgever en de zijnen en tegen eventuele huurders en/of gebruikers en de eventuele kosten voor het aanbrengen van nieuwe sloten al welke kosten vermeerderd worden met daarover verschuldigde omzetbelasting ad negentien procent (19%), met uitzondering van de inzetpremie.
Koper dient er voorts rekening mee te houden dat naast het door hem te betalen gedeelte van het notarieel tarief (kopers gedeelte) zoals vóór één april tweeduizend drie vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, door hem tevens betaald moet worden het verkopers gedeelte van het tarief vastgesteld door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, welk notarieel tarief vermeerderd dient te worden met omzetbelasting ad negentien procent (19%), echter met dien verstande dat de totale kosten, met uitzondering van de achterstallige lasten, inzetpremie, advocaat- en procureurskosten en de kosten van ontruiming/vonnis/nieuwe sloten, niet meer zullen bedragen dan zevenduizend vijfhonderd euro (€ 7.500,00).
Voor rekening van koper komen tevens de achterstallige waterschapslasten.
Deze achterstallige waterschapslasten dienen op de betaaldatum voor de veilingkosten te worden voldaan.
5. In gebruik zijn van de onroerende zaak/huur.
Bewoning en gebruik. Eigenaar
a. Schuldenaar is voorzover het registergoed (nog) bij hem in gebruik is, danwel blijkens de akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt tot zijn gebruik bestemd is geweest, conform het bepaalde in de voormelde akte van geldlening met hypotheekstelling casu quo de Algemene Voorwaarden van geldlening met hypotheekstelling van de verkoper gehouden het registergoed op de dag van aanvaarding te hebben ontruimd, zullende bij niet voldoening daaraan de koper die ontruiming voor zijn (kopers) rekening kunnen bewerkstelligen, op vertoon van de grosse van de akten van veiling zonder tussenkomst van de rechter. De koper aanvaardt het registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
b. Niet is gebleken dat het registergoed aan derden in huur of gebruik is afgestaan.
De akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt, bevat het huurbeding als bedoeld in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek.
Voorzover er sprake mocht zijn van een andere na het verlijden van de akte van geldlening met hypotheekstelling op grond waarvan de executoriale verkoop plaatsvindt door Schuldenaar zonder toestemming van de verkoper gesloten overeenkomst en van verhuur en huur of enige andere overeenkomst tot ingebruikgeving en ingebruikneming, danwel elk ander recht krachtens hetwelk het registergoed in gebruik zal blijken en te zijn afgestaan casu quo genomen, danwel blijkt dat aan derden het recht op huur- of pachtpenningen is vervreemd of verpand, danwel blijkt dat huurpenningen of pachtpenningen vooruitbetaald zijn, beroept de verkoper zich op de nietigheid ten opzichte van hem van zodanige verhuur en huur, eventuele vooruitbetaling, vervreemding en/of verpanding van huur- en pachtpenningen, ingebruikgeving en ingebruikneming danwel elk ander recht krachtens hetwelk het registergoed in gebruik zal blijken te zijn afgestaan, casu quo genomen.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het registergoed te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Aan het registergoed verbonden rechten en plichten
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar de akte van levering, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda, in register Hypotheken 4, op drie december negentienhonderd negenennegentig, in deel 12370, nummer 28, waarin woordelijk staat vermeld:
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering verleden voor notaris Mr H.C.A. de Kort-Kramer te Zevenbergen op vijf en twintig februari negentienhonderd drie en negentig,
ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda daags daarna in register Hypotheken 4 deel 8960 nummer 36, waarin letterlijk staat vermeld:
Partijen verklaren bij deze overeen te komen:
Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve en ten laste van het resterende gedeelte van voormeld perceel gemeente Zevenbergen sectie L nummer 4569, eigendom van verkoper, zijn of worden onderling en over en weder gevestigd alzodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin zich de betrokken opstallen bevinden wordt gehandhaafd, speciaal wat betreft de afvoer ¬van hemelwater, gootwater en faecaliën door riolering als anderszins, --¬eventuele inbalking, inankering, toevoer van licht en lucht enzovoorts,
zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen en welke erfdienstbaarheden zullen blijven bestaan, ook al mochten de heersende erven door bebouwing als anderszins van aard of bestemming worden veranderd, waardoor verzwaring dier erfdienstbaarheden zal plaats hebben.
De muren, schuttingen en verdere afscheidingen, dienende tot -¬afscheiding van het gekochte van nevengelegen gebouwen met grond,. eigendom van verkoper, zijn gemeenschappelijk eigendom van de eigenaren der elkander onderscheidenlijk belendende percelen en moeten voor hun gemeenschappelijke rekening worden onderhouden.
Voorts wordt verwezen naar een akte van transport, verleden voor een waarnemer van notaris J.C.G. van de Zande te Zevenbergen op tien juni negentienhonderd vijf en zeventig, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda daags daarna in deel 3053 nummer 33 waarbij van toepassing zijn verklaard de Algemene Verkoopvoorwaarden voor Bouwterrein der gemeente Zevenbergen, vastgesteld door de Raad van de gemeente Zevenbergen bij haar besluit van elf december negentienhonderd negenenzestig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant bij haar besluit van elf februari negentienhonderdzeventig, vastgelegd in een akte op een juli negentienhonderdzeventig ten overstaan van de destijds te Zevenbergen gevestigde notaris J.C.G. van de Zande verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda op twaalf augustus
negentienhonderdzeventig in deel 2665 nummer 19, en zoals deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn gewijzigd bij raadsbesluit van twaalf december negentienhonderdtweeënzeventig, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op tien januari negentienhonderddrieënzeventig en vastgelegd in een akte van transport op vijfentwintig april negentienhonderddrieënzeventig voor genoemde -- notaris Van de Zande verleden, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda op zevenentwintig april negentienhonderddrieënzeventig in deel -¬2860 nummer 94, in welke Algemene Verkoopvoorwaarden voor zover van belang, is bepaald:
Artikel 7.
De koper is verplicht, voor zover het gekochte een tot voor- en/of zijtuin bestemde strook grond bevat, deze strook ten genoegen van Burgemeester en Wethouders als siertuin aan te leggen en te en moet deze. tuin aan de zijde van de openbare weg ¬afscheiden en afgescheiden houden door middel van een groenblijvende beplanting, welke een hoogte van ongeveer zestig centimeter niet mag -¬overschrijden; deze siertuin mag zonder toestemming van Burgemeester en Wethouders geen beplanting bevatten hoger dan een meter vijftig -- centimeter.
Artikel 7a.
1. Indien het verkochte is gelegen binnen een gebied waarin door of vanwege de gemeente Zevenbergen een centraal antennesysteem voor radio- en televisie-ontvangst is of wordt aangelegd, is koper verplicht de op het verkochte te bouwen woningen, scholen en dergelijke opstallen -op zijn kosten aan te sluiten en aangesloten te houden op dit centrale antennesysteem.
2. De aansluiting op het centrale antennesysteem, waaronder begrepen is het treffen van bouwkundige voorzieningen zoals het leggen van loze leidingen, mantelbuizen en het aanbrengen van een contactdoos, dient - te geschieden conform de aanwijzingen van de directie van gemeentewerken.
3. Naast de aansluitkosten op het centrale antennesysteem is koper verplicht maandelijks aan de gemeente Zevenbergen een vergoeding van de exploitatielasten te betalen naar een tarief zoals dit door de gemeente Zevenbergen is of wordt vastgesteld en eventueel later zal worden gewijzigd.
Artikel 8.
1. De koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat palen, kabels, draden, aanduidingsbordjes, pijpleidingen en andere voorwerpen voor openbare doeleinden of werken van algemeen nut op, in, aan of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht, onderhouden of vernieuwd, op de plaatsen waar en wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig achten. Omtrent de plaats waar en de wijze waarop die voorwerpen worden aangebracht heeft overleg met de eigenaar plaats.
2. Om aan het bepaalde onder lid 1 uitvoering te kunnen geven, moeten koper en zijn rechtverkrijgenden gedogen, dat het verkochte en de opstallen worden betreden voor de aanleg, het onderhoud en de -- vernieuwing van de in het vorige lid bedoelde voorwerpen, waarbij er naar zal worden gestreefd, dat alles zoveel mogelijk in de oude toestand zal worden hersteld.
3. Indien door de aanleg, het onderhoud of de vernieuwing van de in het eerste lid bedoelde voorwerpen duidelijk aantoonbare schade wordt toegebracht aan de eigendommen van de koper, dan zal deze schade, voorzover het werken vanwege de gemeente betreft, door haar aan de koper worden vergoed.
Artikel 12.
1. Deze algemene verkoopvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing bij herbouw op het terrein, na afbraak ener bestaande of goedgekeurde bebouwing.
2. Bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht van het gehele onroerend goed of een deel daarvan, moeten de artikelen 7, 7a, 8 en 13 alsmede dit artikel zelve, van deze algemene voorwaarden en alle overige bepalingen der oorspronkelijke akte van overdracht, aan de volgende eigena(a)r(en) of zakelijk gerechtigde(n) worden opgelegd en - ten behoeve van de gemeente Zevenbergen worden bedongen en aangenomen.
Artikel 13.
1. Bij overtreding van de bepalingen dezer algemene verkoopvoorwaarden of van een der bepalingen van de akte van overdracht kunnen Burgemeester en Wethouders (onverminderd de - verbeurte van de waarborgsom, bedoeld in artikel 1, tweede lid, aan de gemeente) een boete opleggen van drieduizend gulden, met dien verstande dat bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 7, 7a en 10, lid 1, 2 en 3 een boete kan worden opgelegd van VIJFTIEN GULDEN (f15,-) voor elke dag of gedeelte van de dag dat de overtreding voortduurt.
2. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding zelve zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en laat onverminderd het recht van de gemeente om herstel, verandering of verwijdering van hetgeen in afwijking van de voorwaarden van overdracht is geschied, te eisen. De comparanten sub 1 verklaarden voormelde Algemene Verkoopvoorwaarden bij deze aan de koper op te leggen en die ten behoeve van de GEMEENTE MOERDIJK als rechtsopvolgster van de voormalige gemeente Zevenbergen, kantoorhoudende te 4761 BJ Zevenbergen, Pastoor van Kessellaan 15, te bedingen.
Enzovoorts."
7. Voorbehoud recht van beraad
De Verkoper maakt, tenzij hij blijkens het proces-verbaal van de veiling bij inzet en afslag direct tot gunning overgaat, gebruik van zijn recht van beraad. Indien de verkoper vervolgens wil gunnen zal hij daarvan doen blijken uit een, vóór het verstrijken van de beraadstermijn, op te maken akte van gunning.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.