Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Degenburg 34 Nieuwegein

12

feb

2010

 

Degenburg 34
3437 RE Nieuwegein

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 12 februari 2010
uitgesteld datum onbekend
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op donderdag 28 januari 2010 om 17:00.

Object

1. het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de woning op de tweede, derde en vierde verdieping met verder toebehoren te Nieuwegein, plaatselijk bekend Degenburg 34, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, complexaanduiding 10461A, appartementsindex 66, uitmakende het éénhonderd drieëndertig/tienduizend achtste aandeel in de gemeenschap bestaande uit vier (4) (kadastraal niet aan elkaar grenzende) gebouwen, bestaande uit woningen met bergingen, carports, ondergrond, erven, tuinen en verder toebehoren, staande en gelegen te Nieuwegein, plaatselijk bekend Zwaardenburg 65 tot en met 103 (oneven nummers), Zwaardenburg 105 tot en met 135 (oneven nummers), Degenburg 4 tot en met 42 (even nummers) en Bogenburg 1 tot en met 16 (even en oneven nummers), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B nummers 10320, 5978, 9346, 10323, 9349, 9350, 10322 en 9348, respectievelijk groot zestien are tweeënnegentig centiare, tien are tweeënzestig centiare, drie centiare, zestien are vijfenveertig centiare, vijf centiare, vier centiare, elf are achtenzestig centiare en vier centiare;
2. het appartementsrecht omvattende de bevoegdheid tot het uitsluitend gebruik van de berging en verder toebehoren op de begane grond, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, complexaanduiding 10461A, appartementsindex 80, uitmakende het zes/tienduizend achtste aandeel in voormelde gemeenschap;

het appartementsrecht gelegen op de begane grond en 1e verdieping

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sectie B, complexaanduiding 10461A, appartementsindex 66 en 80
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 12 februari 2010 vanaf 13:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Geen
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 020-3016301 Faxnummer 020-3016333

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf februari tweeduizend tien om dertien (13.00) uur, in Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek aan de Holle Bilt 1 te De Bilt.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE - met uitzondering van de inzetpremie - en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn. Hieronder is met name begrepen de vergoeding (in verband met de bezichtiging casu quo publicatiekosten) aan de makelaar.
De inzetpremie als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c komt voor rekening van verkoper.
Ingeval van onderhandse executie zijn alle daarmee verband houdende kosten, zoals salaris advocaat, door deze te maken verschotten, griffierechten et cetera voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper maximaal vierduizend tweehonderd veertig euro (€ 4.240,00) in rekening worden gebracht te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo het Reglement houdende Algemene Voorwaarden van Geldleningen, hypotheek- en/of andere zekerheidstelling van de Westland/Utrecht Hypotheekbank N.V, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen. Koper is hiermee volledig bekend en vrijwaart de verkoper voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.
Koper is zich ervan bewust, dat indien hij een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen wenst te verkrijgen, hij daartoe zelf dient zorg te dragen.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt op alle in artikel 15 lid 1 van de AVVE genoemde punten, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.
7. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Tot gunning van het registergoed zal eerst worden overgegaan nadat door de koper in veiling de verschuldigde waarborgsom in handen van de met de veiling belaste notaris is gestort, casu quo nadat door de koper een bankgarantie is gesteld.
8. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zes werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 sub b tot en met h van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b dient door de koper uiterlijk de eerste werkdag na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven. De overdrachtsbelasting dient gelijktijdig met de koopsom door de koper te worden voldaan.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 8 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Het gestelde in artikel 13 van de AVVE ten aanzien van de volgorde waarin betalingen worden toegerekend, komt, voorzover in strijd met het in dit lid 8 bepaalde te vervallen.
9. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
10. Inzetpremie
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
11. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
VERENIGING VAN EIGENAREN/SPLITSING
Op het registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars appartementencomplex Zwaardenburg 65 tot en met 135, oneven nummers, Degenburg 4 tot en met 42, even nummers en Bogenburg 1 tot en met 16, even en oneven nummers", gevestigd te Nieuwegein, bestaande uit:
a. het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 6987, nummer 1, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op negen september negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. A.J.A. van Orsouw, (destijds) notaris te Utrecht, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Utrecht op diezelfde dag in register Hypotheken 4, in deel 11018, nummer 22.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten een honderd tien euro en vijf en zestig eurocent (€ 110,65) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met januari twee duizend tien: zeven honderd vier en tachtig euro en drie eurocent (€ 784,03) .
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: een duizend negen honderd negen en twintig euro en drie en zestig eurocent (€ 1.929,63).
In verband met vervanging van de rabatdelen van de woningen in het complex zal de koper respectievelijk zijn rechtsopvolger(s) voor de jaren twee duizend tien (2010) en twee duizend elf (2011) aangeslagen worden voor een extra bijdrage ad vier honderd negen en tachtig euro en dertien eurocent (€ 489,13) respectievelijk drie honderd zes en twintig euro en negen eurocent (€ 326,09).
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden kwalitatieve bedingen en/of aan koper op te leggen bijzonder verplichtingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar:
a. in een akte op zestien maart negentienhonderd achtenzeventig verleden voor een plaatsvervanger van J. Stolk, destijds notaris te Vianen, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht op zeventien maart daarna in deel 3560 nummer 84, waarin woordelijk voorkomt:
"7. De kosten voor het plaatsen en onderhouden van erfafscheidingen, voorzover deze door de Gemeentelijke bouwverordening worden bevolen, dan wel toegestaan, komen voor rekening van de koper.
8. De enzovoorts.
10. a.Koper is verplicht te gedogen dat in iedere op het verkochte te stichten woning of wooneenheid een aansluiting op een centrale antenne-inrichting voor de ontvangst van radio- en televisiesignalen wordt aangebracht. Het aanbrengen van de benodigde bouwkundige voorzieningen voor deze aansluiting dient te geschieden door of vanwege koper voor rekening van koper (ten genoegen van burgemeester en wethouders).
b. Tenzij burgemeester en wethouders bepalen, dat de aanleg door of wegens de gemeente geschiedt, zal de aanleg van de centrale antenne-inrichting geschieden door en voor rekening van koper.
c. De machtiging tot aanleg, de instandhouding en exploitatie van de centrale antenne-inrichting dient in alle gevallen ten name van de gemeente te worden gesteld.
d. Indien aanleg geschiedt door of vanwege de gemeente is koper aan de gemeente de kosten van aanleg verschuldigd, te voldoen tegelijk met de betaling van de koopsom. Vanwege het gebruik van de aansluiting zal aan koper, casu quo gebruikers periodiek een nader te bepalen bedrag voor instandhouding en exploitatie in rekening worden gebracht.
In afwijking van het in de vorige alinea gestelde kan de gemeente bepalen dat de kosten van aanleg tezamen met de kosten van instandhouding en exploitatie in de vorm van een periodieke bijdrage aan koper, casu quo gebruikers in rekening worden gebracht.
e. Indien de gemeente niet zelf voor de aanleg zorgdraagt, dient ten aanzien van systeem, fabrikaat, aanleg en kostprijs vooraf de goedkeuring van burgemeester en wethouders verkregen te worden.
In het in de vorige alinea bedoelde geval dient de eigendom, beheer en exploitatie van de centrale antenne-inrichting op een nader door burgemeester en wethouders te bepalen tijdstip, om niet aan de gemeente of aan een door haar aan te wijzen instelling te worden overgedragen. Vanaf het tijdstip van overdracht zal de gemeente of de door haar aan te wijzen instelling beheer, exploitatie en instandhouding waaronder begrepen onderhoud, verzorgen.
Tot het moment van overdracht bedoeld in vorig lid draagt koper zorg voor de goede werking en het technisch verantwoord onderhoud van de centrale antenne-inrichting.
Koper dient zodanige regelingen te treffen met de installateur dat deze verplicht kan worden gedurende tenminste één jaar na de inbedrijfstelling het volledige onderhoud te verzorgen alsmede alle storingen te verhelpen op basis van een zogenaamd all-in contract, ter goedkeuring van burgemeester en wethouders.
Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de centrale-inrichting aan een technische keuring zal worden onderworpen. Indien de keuring hiertoe aanleiding geeft of wanneer in een eerder stadium gebreken of afwijkingen ten aanzien van het in de eerste alinea van dit artikel 10 e. goedgekeurde
"P.T.T.-voorschriften" of goede werking geconstateerd worden, dient koper deze terstond te herstellen of te verhelpen. Mocht koper hierin in gebreke blijven dan hebben burgemeester en wethouders het recht deze werkzaamheden door derden te laten uitvoeren voor rekening van koper.
De aan de gebruikers in rekening te brengen kosten voor instandhouding en exploitatie dienen in overleg met de gemeente te worden vastgesteld.
f. Ook in het geval de aanleg niet door of vanwege gemeente geschiedt, kan deze bepalen dat ten aanzien van de kosten een soortgelijke regeling als genoemd in dit artikel 10 d. tweede alinea wordt getroffen.
g. Koper wordt geen eigenaar van de aansluiting in de woning ongeacht of de aansluiting geheel of ten dele voor rekening van koper is aangelegd, zodat de overdracht bedoeld in de tweede alinea van dit artikel 10 e. mede betrekking heeft op de aansluitingen.
h. Het gebruik van de aansluitingen op de centrale antenne-inrichting zal aan nader door burgemeester en wethouders te stellen voorschriften gebonden zijn, ongeacht of beheer en exploitatie in aanvang verzorgd wordt door koper, dan wel vanwege de gemeente.
i. Indien personeel van de machtigingshouder zich als zodanig legitimeert is koper gehouden deze toegang te verlenen tot de tot de centrale antenne-inrichting behorende onderdelen, voor inspectie of andere werkzaamheden.
11. a.Het is de koper niet toegestaan de bestemming van het verkochte en de daarop te stichten opstallen zoals deze bestemming in de akte van eigendomsoverdracht dan wel in de daarvoor in de plaats tredende publiekrechtelijke voorschriften is omschreven te wijzigen dan wel het verkochte en de daarop te stichten opstallen te gebruiken, te doen of te laten gebruiken anders dan overeenkomstig de bestemming zoals deze hierboven is uitgedrukt.
b. Bij overtreding van het verbod als bedoeld onder a. van dit artikel, is de koper gehouden - zulks onverminderd zijn verplichting tot betaling van de hierop gestelde boete - op eerste aanzegging van burgemeester en wethouders de oorspronkelijke toestand te herstellen.
12. Koper moet, zonder vergoeding daarvoor te kunnen eisen, gedogen dat palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsborden en pijpleidingen, voor openbare (nuts)doeleinden bestemd, alsmede voorzieningen ten behoeve van een antenne-inrichting, in, op, aan of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht, onderhouden, geïnspecteerd en vernieuwd op de plaatsen en de wijze, waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten. Omtrent de plaats wordt tevoren met de koper, casu quo eigenaar overlegd.
Deze is verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht te laten bestaan.
13. Enzovoorts.
14. a. Bij niet, niet tijdige, niet behoorlijke nakoming of overtreding van een van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of van de hieruit voortvloeiende akten, kunnen burgemeester en wethouders de koper of diens rechtsopvolgers in de eigendom of zakelijk genotsrecht van het verkochte - dan wel van een gedeelte daarvan - een boete opleggen als hieronder nader aangeduid, zonder dat enige ingebrekestelling of aanmaning is vereist, zijnde de koper of diens rechtsopvolgers door het enkele feit van het niet, niet tijdig, niet behoorlijk nakomen in verzuim, onverminderd het recht van de gemeente om nakoming en/of schadevergoeding te vragen naast de boete, te weten bij niet, niet tijdige, niet behoorlijke nakoming van:
de artikelen 6, 9 onder a. en 10 onder b. en e. eerste en vierde alinea een door burgemeester en wethouders nader te bepalen boete van ten hoogste het bedrag van de koopsom; de artikelen 11 onder a. en 12 een boete van eenduizend gulden (f 1.000,00) voor elke dag dat aan het bepaalde in die artikelen niet wordt voldaan;
iedere hier niet in het bijzonder genoemde bepaling een boete van vijfhonderd gulden (f 500,00), alsmede een boete van vijfhonderd gulden (f 500,00) voor elke dag of gedeelte van een dag, dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt.
b. De boete wordt verbeurd onverminderd het recht van de Gemeente om herstel, verandering of verwijdering te eisen van hetgeen in afwijking van het in deze Algemene Verkoopvoorwaarden gestelde is geschied.
De boete moet worden betaald binnen de termijn in de daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van burgemeester en wethouders gesteld.
c. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde zal, wanneer aan de eis van de Gemeente tot herstel of verwijdering binnen de door burgemeester en wethouders in een daartoe strekkende aanschrijving gestelde termijn niet wordt voldaan, de geëiste herstelling, verandering of verwijdering door of vanwege de Gemeente kunnen geschieden op kosten van koper of diens rechtverkrijgenden. Diens erf en opstallen zullen tot dit doel kunnen worden betreden door de daartoe door burgemeester en wethouders aan te wijzen personen.
15. a. Tenzij burgemeester en wethouders hebben toegestaan, dat van het bepaalde in dit artikel wordt afgeweken, moeten alle bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van voormeld onroerend goed of vestiging van zakelijke genotsrechten daarop aan elke opvolger in de eigendom of rechthebbende op het zakelijk genotsrecht in de akte van transport casu quo de akte van vestiging worden opgelegd, onder verbeurte van een, door het enkele feit van de overtreding of niet-nakoming hiervan - zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist - aan de Gemeente door de overtreder verschuldigde, dadelijk opeisbare, boete tot een bedrag van ten hoogste gelijk aan de koopsom, een en ander ten behoeve van de Gemeente Nieuwegein, die deze bedingen reeds nu voor alsdan aanvaardt en te kennen geeft de naleving daarvan te wensen. Deze boete zal tot het door burgemeester en wethouders te bepalen bedrag moeten worden betaald binnen veertien dagen na daartoe strekkende schriftelijke aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande, dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist.
b. Alle hiervoor onder a. aangegeven bepalingen, alsmede deze bepaling, blijven tevens van toepassing bij herbouw of herstel van het verkochte na het tenietgaan van de bestaande bebouwing voor zover deze bepalingen op dat tijdstip naar hun aard (nog) niet zijn uitgewerkt en/of voor onbepaalde tijd beogen voort te duren.
H. OMSCHRIJVING VERDERE VERPLICHTINGEN, BIJZONDERE LASTEN EN BEPERKINGEN
1) In de oorspronkelijke eigendomstitel van verkoper, zijnde de akte van levering tot eigendomsoverdracht ingevolge koop, zestien maart negentienhonderd acht en zeventig verleden voor de waarnemer van het vacante kantoor van J. Stolk, destijds notaris te Vianen, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op zeventien maart daarna, in deel 3560, nummer 84, gerectificeerd (kadastrale omschrijving) bij akte, vijftien december negentienhonderd acht en zeventig verleden voor mr. J.H.A. Tromp, notaris te Vianen, bij afschrift overgeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op achttien december daarna, in deel 3739, nummer 54 worden geen bijzondere lasten en beperkingen vermeld/gevestigd terzake het bij die akte aan genoemde Onze Woning, thans na fusies Stichting Mitros, geleverde eigendom, waaruit de kadastrale percelen gemeente Jutphaas, sektie B, nummers 10320, 5978, 10323 en 10322 zijn ontstaan.
2) Ter zake verplichtingen welke hierbij door verkoper namens de gemeente Nieuwegein van koper worden bedongen en hem worden opgelegd, alsmede gevestigde erfdienstbaarheden wordt verwezen naar de akte van levering tot eigendomsoverdracht ingevolge koop, zestien augustus negentienhonderd vier en negentig verleden voor genoemde notaris Tromp, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op zeventien augustus daarna, in deel 8137, nummer 28, waarbij in eigendom werden overgedragen aan genoemde Onze Woning, thans na fusies Stichting Mitros, diverse perceeltjes grond, thans - voor zover van belang kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummers 9346, 9348, 9349 en 9350, direkt grenzende aan de haar reeds in eigendom toebehorende gebouwen met ondergrond aan de Zwaardenburg, Degenburg, Bogenburg, waarin de navolgende erfdienstbaarheden zijn gevestigd:
"De comparanten verklaarden ter uitvoering van voormelde overeenkomst van acht december negentienhonderd drieënnegentig nog de volgende erfdienstbaarheden te vestigen:
a. enzovoorts.
b. ten behoeve van het sub b. verkochte perceeltje grond en het reeds aan koper toebehorende perceel Jutphaas sektie B nummer 5967 en ten laste van het aan de gemeente Nieuwegein verblijvende deel van het perceel Jutphaas sektie B nummer 8237 het recht van overbouw, zoals aangegeven op voormelde tekening G-BN-191B;
c. ten behoeve van het sub d. verkochte perceelje grond en het reeds aan koper toebehorende perceel Jutphaas sektie B nummer 5978 en ten laste van het aan de gemeente Nieuwegein verblijvende deel van het perceel Jutphaas sektie B nummer 8237 het recht van overbouw, zoals aangegeven op voormelde tekening G-BN-191D;
d. enzovoorts; 60900275/ECR/Rabo Regio Schiphol/Vorstelman, Nieuwveens Jaagpad 28 Nieuwveen,
f. ten behoeve van het aan de gemeente Nieuwe gein verblijvende deel van het perceel Jutphaas sektie B nummer 8237 en ten laste van de aan de koper verkochte gedeelten van dat perceel, alsmede ten laste van de reeds aan koper toebehorende percelen Jutphaas sektie B nummers 5934, 5967, 5977 en 5978 de erfdienstbaarheid tot het aanbrengen, leggen, hebben, houden, onderhouden, inspecteren, repareren, vervangen en verwijderen van palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en leidingen voor openbare doeleinden op, in, aan of boven de grond en/of aan de daarop te stichten gebouwen, zulks het bepaalde in de Belemmeringenwet Privaatrecht van dertien mei negentienhonderd zevenentwintig, Staatsblad 159.
Ten aanzien van de sub f. gevestigde erfdienstbaarheid zijn nog de volgende bepalingen overeengekomen:
Burgemeester en Wethouders van de gemeente zullen na gepleegd overleg met de eigenaar de plaatsen vaststellen waar de hiervoor vermelde werken zullen worden aangebracht, evenals de wijze waarop.
2. De koper of zijn rechtverkrijgende(n) is (zijn) verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is aangebracht te laten bestaan. Burgemeester en wethouders van de gemeente kunnen bij niet-nakoming of overtreding van het in dit artikel bepaalde een boete opleggen van eenhonderd gulden (f.100,00) voor elke dag of gedeelte van een dag dat het aanbrengen en onderhoud verhinderd of niet toegestaan wordt. Deze boete is onmiddellijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit van de niet-nakoming of overtreding zelfs zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
Verder zijn tussen de partijen nog de volgende bedingen overeengekomen:
1. In het gekochte (tekening nummer G-BN-191) ligt een gasleiding, welke door de koper dient te worden gedoogd. De door de koper aan te leggen beplantingen mogen niet diepwortelend zijn. De koper dient zich te onthouden van alle handelingen, welke de goede werking van de gasleiding kan belemmeren, dan wel beïnvloeden. De koper is aansprakelijk voor alle schade aan de gasleiding, wegens verkeerd gebruik van het gekochte. De gemeente heeft te allen tijde het recht tot het mogen in gebruik nemen van het gekochte, zulks ten behoeve van het verrichten van werkzaamheden (onderhoud, inspectie, vervanging, etcetera) aan de betreffende gasleiding, zonder dat de koper enige aanspraak kan maken op vergoeding van kosten en/of schaden.
2. De kosten voor het maken en onderhouden van erfafscheidingen, voorzover deze door de gemeentelijke bouwverordeningen worden bevolen danwel toegestaan, komen voor rekening van de koper.
3. a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde sub f. de bedingen ten aanzien van puntf, alsmede deze bedingen sub 1 tot en met 4, bij overdracht van het geheel of een gedeelte van het gekochte, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in voormelde artikelen bepaalde in de akte van overdracht of verlening van beperkt recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete gelijk aan het bedrag van de koopsom ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hierboven bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde en de verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger/beperkt gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
4. a. Bij niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit deze koopovereenkomst, verbeurt de koper, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan het bedrag van de koopsom, op welk bedrag de door de gemeente ter zake van de wanprestatie te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald.
b. Naast het gestelde in lid a. van dit artikel behouden de gemeente en de koper het recht om bij niet-nakoming van enige uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen."
Verklarende tekst
Tekening G-Bn-191B heeft betrekking op de huidige kadastrale percelen gemeente Jutphaas, sektie B, nummers 9349 en 9350/strookjes grond aan/nabij entree/trappenhuis bij Degenburg 22/42.
Tekening G-Bn-191D heeft betrekking op het huidige kadastrale perceel gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 9346/strookjes grond aan/nabij trap bij kopgevel Zwaardenburg 105/121.
Nummer 5934 is gebouw Zwaardenburg 2 tot en met 40.
Uit het vervallen nummer 5967 zijn ondermeer onstaan nummer 10323 (Degenburg 4 tot en met 42) en nummer 10322 (Bogenburg 1 tot en met 16). Nummer 5977 is Zwaardenburg S 1/53 en andere en voor de onderhavige akte niet relevant.
Nummer 5978 is gebouw Zwaardenburg 105 tot en met 135.
3) Ter zake gevestigde erfdienstbaarheden wordt verder verwezen naar de akte van levering tot eigendomsoverdracht ingevolge koop, vijf en twintig mei negentienhonderd acht en negentig verleden voor notaris mr. E.K. Dijkstra te Nieuwegein, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op zes en twintig mei daarna, in deel 10225, nummer 40, waarbij in eigendom werd overgedragen door Wbv NieuwegeinlMitros het registergoed Zwaardenburg 63, kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 9553 gedeeltelijk, thans kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 10161, waarin de navolgende erfdienstbaarheden zijn gevestigd:
"Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel, worden bij deze gevestigd - voor zoveel nodig en voor zover niet eerder gevestigd, al zodanige erfdienstbaarheden ter bestendiging van de thans bestaande toestand, als vastgesteld en uitgewerkt in voormelde akte van acht augustus negentienhonderd zes en negentig.
4) Ter zake gevestigde erfdienstbaarheden wordt voorts verwezen naar de akte van levering tot eigendomsoverdracht ingevolge koop, zestien augustus negentienhonderd zes en negentig verleden voor de plaatsvervanger van genoemde notaris Dijkstra, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op drie oktober daarna, in deel 9179, nummer 50, waarbij in eigendom werden overgedragen door de Wbv Nieuwegein/Mitros het registergoed Zwaardenburg 3, thans kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 9560 en de separate berging, thans kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 9561, gelegen achter de schuur van de woning Bogenburg 11, in die akte kadastraal bekend gemeente Jutphaas, sektie B, nummer 5967 gedeeltelijk, gerectificeerd bij akte (kadastrale omschrijving moet zijn twee gedeelten), twee oktober negentienhonderd zeven en negentig verleden voor genoemde notaris Dijkstra, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op drie oktober daarna, in deel 9846, nummer 30, waarin de navolgende erfdienstbaarheden zijn gevestigd:
" Ten behoeve en ten laste van het bij deze verkochte en ten behoeve en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel, worden bij deze gevestigd - voor zoveel nodig en voor zover niet eerder gevestigd - al zodanige etfdienstbaarheden ter bestendiging van de thans bestaande toestand, als vastgesteld en uitgewerkt in voormelde akte van acht augustus negentienhonderd zes en negentig."
De hier aangehaalde erfdienstbaarheden werden in soortgelijke bewoordingen ook gevestigd voor de woning Zwaardenburg 1 met separate berging in de akte welke is ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 in deel/nummer 9856/1.
5) Verklarende tekst
De onder 4 en 5 aangehaalde akte van acht augustus negentienhonderd zes en negentig is de akte, houdende vaststelling erfdienstbaarheden verleden voor genoemde notaris Dijkstra, ingeschreven in gemeld register Hypotheken 4 op diezelfde dag, in deel 9167, nummer 20.
Het betreft:
- al zodanige erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin de in die akte omschreven kadastrale percelen, waartoe ondermeer behoren de kadastrale percelen zoals hiervoor vermeld onder H. 2), zich ten opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd;
- erfdienstbaarheden ten dienste van de centrale antenne-inrichting en stadsverwarming;
- in algemene bewoordingen gestelde erfdienstbaarheid van voetpad; zoals deze erfdienstbaarheden zullen worden gevestigd bij elke verkoop en levering van het in die akte breder omschreven woningencomplex, waartoe ondermeer behoren diverse gebouwen welke in de gemelde splitsing in appartementsrechten zijn betrokken.".
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar voormelde ongedateerde verklaring van de gemeente Nieuwegein, in welk schrijven de gemeente stelt dat de gemeentelijke huisvestingverordening, het splitsingsvergunningsstelsel en de Huisvestingswet van toepassing is. Een kopie van gemelde verklaring wordt aan deze akte gehecht. In gemelde verklaring staat vermeld:
"Concreet betekent dit dat belanghebbende bij een splitsing van woonruimte een vergunning moet aanvragen enzovoorts.".
Gemelde publiekrechtelijke beperkingen zijn geregistreerd in voormelde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.