Neerbosscheweg 620 Nijmegen

16

mrt

2010

 

Neerbosscheweg 620
6544 LL Nijmegen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 16 maart 2010
uitgesteld datum onbekend

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 1 maart 2010 om 17:00.

Object

het kasteel genaamd: "Het Slot van de Baron", met ondergrond, erf, parkeerterrein, tuin annex bos en verder toebehoren, staande en gelegen te Nijmegen, plaatselijk bekend Neerbosscheweg 620, kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie H nummer 5046, groot vierenzestig are tweeënzestig centiare, alsmede het perceeltje kadastraal bekend gemeente Neerbosch sectie H nummer 5044, groot zes centiare,
welk gehele registergoed een monument is in de zin van de Monumentenwet 1988

het kasteel met erf, parkeerterrein, tuin annex bos en verder toebehoren

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Neerbosch, sectie H nummer 5046 en kadastraal bekend gemeente Neerbosch sectie H nummer 5044
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 16 maart 2010 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Geen
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Hekkelman Advocaten & Notarissen

Telefoonnummer 024-3828486
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. W.U. Dijkstra

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op zestien maart tweeduizend tien om veertien (14.00) uur, in Hotel en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3 te (6816 VD) Arnhem.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad
eenduizend euro (€ 1.000,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper het maximale notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op een aan de akte van depot gehechte tarievenlijst, verleden op negentien oktober tweeduizend zes voor mr. P.J.G. Erkens, notaris te Utrecht, te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zeventien maart tweeduizend tien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"Omschrijving erfdienstbaarheden en bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar een akte van levering op een februari negentienhonderd negenennegentig verleden voor mr. M.J.L.M. Baron van Hövell tot Westerflier, notaris te Wijchen, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op twee februari negentienhonderd negenennegentig in deel 17378 nummer 43, waarin woordelijk staat vermeld:
"Het verkochte wordt in eigendom overgedragen met alle erfdienstbaarheden, zowel die ten nutte als die ten laste van het verkochte, alsmede alle eventuele andere beperkte rechten en kettingbedingen, alsmede met alle kwalitatieve rechten en verplichtingen.
In dit verband wordt verwezen naar voormelde eigendomstitel (14426/8) waarin woordelijk staat vermeld:
In dit verband wordt vermeld dat in voorafgaande akten (deel 11699 nummer 25 en 11991 nummer 23) geen erfdienstbaarheden zijn gevestigd, noch zijn aangehaald uit vroegere akten. Evenmin komt in voormelde akten een verwijzing naar kwalitatieve rechten en/of verplichtingen en/of kettingbedingen voor. Verkoper verklaart hierbij dat er geen rechtshandelingen (noch feitelijk noch in juridische zin) zijn verricht welke een wijziging hebben gebracht in bovenstaande aangehaalde tekst.".
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor een akte tot vestiging recht van opstal, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negentien juni tweeduizend negen in register Hypotheken 4, deel 56810 nummer 152, op negentien juni tweeduizend negen verleden voor mr. J.P.W.V. Hopmans, notaris te Nijmegen, waarin staat vermeld:
"B. Toegang tot de transformatorruimte; kwalitatieve verplichting
De eigenaar is verplicht te dulden dat de opstaller te allen tijde toegang heeft tot de ruimte en de opstallen met de nodige vervoermiddelen, materialen en werktuigen. Deze toegang zal plaatsvinden op de minst bezwarende wijze. Bij de overeenkomst zijn de eigenaar en de opstaller overeengekomen, dat in verband hiermee een erfdienstbaarheid gevestigd zou worden; in afwijking van de overeenkomst zijn zij nader overeengekomen dat deze verplichting het karakter van een kwalitatieve verplichting zal hebben.
Deze verplichting wordt bij dezen ten behoeve van de opstaller of zijn rechtsopvolger aangegaan en aanvaard als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Deze verplichting gaat derhalve over op diegenen die het registergoed onder algemene of bijzondere titel verkrijgen. Deze verplichting wordt in de openbare registers ingeschreven als kwalitatieve verplichting. Aan deze kwalitatieve verplichting zal mede gebonden zijn diegene die van de eigenaar of diens rechtsopvolger(s) een recht tot gebruik van het registergoed verkrijgt."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld, behoudens voornoemd besluit op basis van de Monumentenwet 1988.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.