Ameland 12 Emmeloord

14

apr

2010

Ameland 12
8302 LL Emmeloord

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 14 april 2010
vanaf 16:00
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 30 maart 2010 om 23:59.

Object

De onderstaande obejectbeschrijving is afkomstig van derden. Zowel de notaris als de verkopende bank staan niet in voor de juistheid hiervan.
Dit dient door u zelf bij een bezichtiging gecontroleerd te worden.

Objectbeschrijving:
In de woonwijk "de Erven" staat deze ruime , aan een waterpartij gelegen, vrijstaande woning met inpandige garage, bijkeuken, en extra werkkamer op de beganegrond. Achter in de tuin ligt een zwembad en deze tuin is grotendeels bestraat. Deze vrijstaande woning is gebouwd in 1994 en staat op 640 m2 eigen grond. De tuin aan de achterzijde biedt veel privacy. Geheel voorzien van dubbel glas en de raampartijen aan de voorzijde en zijkant van de woning zijn voorzien van rolluiken.

Omschrijving
Hal/entree, m.k, toilet, trapopgang, een bijkeuken met a.s. wasmachine en droger, zeer ruime woonkamer met open keuken welke is voorzien van een keramische kookplaat, elektrische oven, magnetron, afzuigkap, koelkast, dubbele spoelbakken. In de woonkamer staat een voorzethaard. Vanuit de woonkamer komt men via een schuifpui op het terras aan de achterzijde van de woning. een geisoleerde garage met openslaande deuren en een carport.

De gehele beganegrond is voorzien van plavuizen.

Eerste verdieping
overloop, 6 slaapkamers waarvan een zeer ruime.
Separaat toilet op de overloop, een badkamer welke is voorzien van een ligbad,
douchecabine en een wastafel.

Tweede verdieping
bereikbaar via een vlizotrap, waar opstelling combiketel van 2008.
Tevens staat hier de mechanische afzuiging van de woning.

Bijzonderheden
Mooie ligging aan het einde van een straat met alleen bestemmingsverkeer,
Veel privacy aan de achterzijde van de woning,
Achterzijde gelegen aan waterpartij,
In de tuin ligt een mooi zwembad,
Woning is voorzien van 6 slaapkamers.
Nieuwe combiketel 2008

het vrijstaande woonhuis met tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Noordoostpolder sectie AZ nummer 7476 groot 6 are en 40 centiare
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

woensdag 14 april 2010 vanaf 16:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Kosteninschatting: veilingkosten: 4500,- + overdrachtsbelasting: (6% van de koopsom met kosten). + notarieel honorarium: volgens tabel (afhankelijk van koopsom). voorbeeld: koopsom 350.000 : notarieel honorarium: 7305,- incl btw.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Lever Netwerk Notarissen - Meppel

Stationsweg 54
7941 HG Meppel

mr. H.B. Lever

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, hierna te noemen: "AVVE", opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1.Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op veertien april tweeduizend tien om zestien (16.00) uur, in Zalencentrum De Vijverhoeve te Zwolle, Noordelijke Ruitenweg 1.
2.Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3.Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad
eenduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad tweehonderd vijfentachtig euro (€ 285,00) (inclusief BTW) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper het maximale notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op een aan de akte van depot gehechte tarievenlijst, verleden op negentien oktober tweeduizend zes voor mr. P.J.G. Erkens, notaris te Utrecht, te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
4.Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5.Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk vijftien april tweeduizend tien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Koper verklaarde ermee bekend te zijn dat het bij deze akte verkochte - voor wat de grond betreft - deel heeft uitgemaakt van door de gemeente Noordoostpolder als bouwterrein uitgegeven grond en dat daarop van toepassing zijn de bepalingen en bedingen vermeld in de hoofdstukken 1, 2, 3 en de artikelen 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8, 4.9 en 4.13 van hoofdstuk 4 van de "Algemene Voorwaarden voor de verkoop van grond", zoals deze zijn vastgesteld door de Raad van de gemeente Noordoostpolder bij besluit van vierentwintig september negentienhonderd twee en negentig nummer 9027-2 en gewijzigd bij besluit van zesentwintig november negentienhonderd twee en negentig nummer 16414-2, daarna opgenomen in een akte op eenentwintig december negentienhonderd twee en negentig voor mr. A.W.A. van der Velden destijds notaris gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder, verleden, bij afschrift ingeschreven ten voormelde kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers op drie en twintig december daarna, in deel 276 nummer 17.
Koper verklaarde een exemplaar van voornoemde "Algemene Voorwaarden voor de verkoop van grond" te hebben ontvangen, met de inhoud bekend te zijn en het ervoor te houden alsof deze Algemene Voorwaarden in deze akte letterlijk zijn opgenomen en daarmee één geheel uit te maken.
Voor zover in bovengenoemde Algemene Voorwaarden verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar een ongedateerde verklaring van de gemeente Noordoostpolder. Een kopie van gemelde verklaring wordt aan deze akte gehecht.
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
BESTEMMING EN GEBRUIK / BODEMINFORMATIE
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed/bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
- gemelde ongedateerde verklaring van de gemeente Noordoostpolder en een kopie van het bestemmingsplan "De Erven Fase 1 West, Noordelijk deel", van welk bestemmingsplan een kopie aan deze akte is gehecht;
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.