Heinoseweg 1 Zwolle

16

feb

2011

Heinoseweg 1
8026 PA Zwolle

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 februari 2011
vanaf 16:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op .

Object

het boomkwekerijcomplex omvattende erf met de daarop aanwezige bedrijfswoning en bijbehorende opstallen alsmede agrarische grond grotendeels in gebruik als boomkwekerij, een gedeelte "dijk" alsmede aan- en toebehoren

Boomkwekerijcomplex incl. opstallen en bomenbestand

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie B, nummers: 5824, groot 2 hectaren 87 aren en 16 centiaren; 5821, groot 3 hectaren 30 aren en 80 centiaren; 5907, groot 2 hectaren 58 aren en 95 centiaren; 5908, groot 9 aren en 30 centiaren; 6631, groot 5 hectaren, 75 aren en 15 centiare; en kadastraal bekend gemeente Zwolle sectie M, nummer 635, groot 7 aren 23 centiaren, derhalve totaal 14 ha. 68 aren 59ca,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

woensdag 16 februari 2011 vanaf 16:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

mr. A.J. van Stel

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

a het boomkwekerijcomplex omvattende erf met de daarop aanwezige bedrijfswoning en bijbehorende opstallen alsmede agrarische grond grotendeels in gebruik als boomkwekerij, een gedeelte "dijk" alsmede aan- en toebehoren, plaatselijk bekend Heinoseweg 1 te Zwolle, kadastraal bekend gemeente Zwolle, sectie B, nummers:
- 5824, groot 2 hectaren 87 aren en 16 centiaren;
- 5821, groot 3 hectaren 30 aren en 80 centiaren;
- 5907, groot 2 hectaren 58 aren en 95 centiaren;
- 5908, groot 9 aren en 30 centiaren;
- 6631, groot 5 hectaren, 75 aren en 15 centiare;
en kadastraal bekend gemeente Zwolle sectie M, nummer 635, groot 7 aren 23 centiaren, derhalve totaal 14 ha. 68 aren 59ca,
hierna tezamen te noemen "Het Registergoed"

b. de aan de executant verpande bomen, heesters en planten met het recht tot oogsten daarvan die op het registergoed aanwezig zijn, hierna ook te noemen: Het Bomenbestand".

De veiling betreft in één koop de combinatie van de kavels a + b, waarbij de waarde van de opstallen en de ondergrond 15% van de koopsom beslaat, de agrarische grond voorzover niet bebouwd met opstallen, 36% van de koopsom omvat en het Bomenbestand geacht wordt de resterende 49% van de opbrengst uit te maken.

Op het Registergoed rust geen omzetbelasting. Terzake van verkoop van het Bomenbestand en het Registergoed is sprake van vrijstelling van omzetbelasting ex art. 37d. Wet Omzetbelasting. Terzake van de overdrachtsbelasting geldt dat sprake is van een verplichting om de cultuurgrond tenminste tien jaar als zodanig in stand te houden.

Het perceel met nummer 5824 is belast met:
-een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de NV Nederlandse Gasunie;
-een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Edon Groep B.V.;
- een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de Gemeente Zwolle.
Het perceel met nummer 5821 is belast met:
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de NV Nederlandse Gasunie.
De percelen met nummers 6631 en 635 zijn belast met:
- een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de Gemeente Zwolle.

Het geheel is niet verhuurd. Wel staat op het terrein hoogspanningsmasten. Essent vergoedt jaarlijks EUR 2.754,-- en T-mobile vergoedt jaarlijks ongeveer EUR 820,--. Tennet T50 wenst een recht van opstal voor de hoogspanningsleiding.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 4 februari 2011 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 1 februari 2011 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 maart 2011.

Foto's
Downloads
DSCN1114.jpg afbeelding
DSCN1115.jpg afbeelding
DSCN1119.jpg afbeelding
DSCN1120.jpg afbeelding
DSCN1121.jpg afbeelding
DSCN1124.jpg afbeelding
DSCN1131.jpg afbeelding
DSCN1133.jpg afbeelding
kostenoverzicht+Heinoseweg+1+Zwolle.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_B_5821.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_B_5824.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_B_5907.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_B_5908.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_B_6631.pdf pdf-document
Uittreksel_kadastrale_kaart_ZWOLLE_M_635.pdf pdf-document
Bestemmingsplan+Heinoseweg+1.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.