't Blok 8 Bergharen

15

feb

2011

't Blok 8
6617 KN Bergharen

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 februari 2011
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 31 januari 2011 om 17:00.

Object

het bedrijfscomplex met kantoor-, werk- en opslagruimte, (onder)grond, erf en verder toebehoren aan 't Blok 8 te Bergharen, kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593, ongeveer groot zevenenzestig are eenenvijftig centiare, zoals oorspronkelijk in zijn geheel verkregen door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Arnhem op dertig december tweeduizend vier in register Hypotheken 4, deel 30679 nummer 7 van een afschrift van een akte tot levering, op negenentwintig december tweeduizend vier verleden voor mr. J.J.E.M. Huberts, notaris te Oss, doch waarvan een gedeelte is overgedragen bij akte op negenentwintig oktober tweeduizend negen verleden voor mr. C.J.M. van der Maas, notaris te Arnhem, ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op dertig oktober tweeduizend negen in register Hypotheken 4, deel 57384 nummer 10

bedrijfscomplex met kantoor-, werk- en opslagruimte

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593, ongeveer groot zevenenzestig are eenenvijftig centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 15 februari 2011 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Hekkelman Advocaten & Notarissen

Telefoonnummer 024-3828486
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. W.U. Dijkstra

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 7 februari 2011 op te vragen bij Hekkelman Advocaten & Notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijftien februari tweeduizend elf om veertien (14.00) uur, in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad
eenduizend euro (€ 1.000,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper het maximale notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op een aan de akte van depot gehechte tarievenlijst, verleden op negentien oktober tweeduizend zes voor mr. P.J.G. Erkens, notaris te Utrecht, te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zestien februari tweeduizend elf om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, deel 57384 nummer 10, waarin staat vermeld:
"Artikel 12
Vestiging erfdienstbaarheden
De verschenen personen verklaarden bij dezen te verlenen respectievelijk aan te nemen en door inschrijving van een afschrift van deze akte in de daartoe bestemde openbare registers de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen, waarbij het bij verkoper in eigendom verblijvende perceelsgedeelte (thans bekend als het perceel kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593) geldt als dienend erf en het verkochte (uitmakende een gedeelte van thans bekende perceel kadastraal bekend gemeente Bergharen, sectie G nummer 593) geldt als heersend erf:
1. De erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienende erf het overlopende water van de daken van de op het heersende erf gebouwde opstallen te ontvangen. Gezien het feit dat de molsgoot tot het verkochte behoort, geldt de erfdienstbaarheid van afvoer van regenwater en drop ook voor de eigenaar van het heersende erf, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het heersende erf het overlopende water van de daken op het dienende erf gebouwde opstallen te ontvangen.
2. De erfdienstbaarheid van licht, inhoudende de bevoegdheid om aan en in de op het heersende erf volgens de huidige situatie, te bouwen opstallen, balkons, ramen en lichten op kortere afstand van het dienende erf te hebben dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor een van de in de wet genoemde beperkingen geldt.
3. De erfdienstbaarheid van uitzicht, inhoudende het verbod voor de eigenaar van het dienende erf om de grond gelegen rondom zijn opstallen, voor zover deze onmiddellijk grenzen aan de openbare straat en voor zover de eigenaar van het heersende erf hierover uitzicht heeft naar de openbare straat waaraan het heersende erf is gelegen, anders te gebruiken dan als braakliggende grond en hierin zodanige beplantingen of opstallen te hebben, dat hierdoor het uitzicht uit de ramen in de voorgevel van de volgens de heden bestaande situatie op het heersende erf te bouwen casu quo gebouwde woning wordt belemmerd;
4. De erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën, inhoudende de verplichting voor het dienende erf om te dulden dat huishoudwater en faecaliën van het heersende erf via het dienende erf worden afgevoerd naar de daarvoor bestemde openbare riolen door leidingen en via putten, die aangebracht worden overeenkomstig de bestaande situatie.
Deze erfdienstbaarheid houdt mede in, dat de eigenaar van het dienende erf verplicht is op zijn terrein het verrichten van nodige onderhoudswerkzaamheden toe te laten.
Dit onderhoud, waaronder mede begrepen het weer in de oorspronkelijke staat brengen van het dienende erf, geschiedt op kosten van de eigenaar van het heersend erf.
Vanaf het punt, waarop op de leidingen ook de leidingen van het dienende erf zijn aangesloten, geschiedt het onderhoud voor gezamenlijke kosten.
5. De erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van leidingen, inhoudende de verplichting ten laste van het dienende erf tot het dulden van het aanbrengen, hebben, houden, onderhouden, repareren, vervangen en verwijderen van draadomroep-, telefoon- en televisiegeleidingen en manipulatiekasten in, op of boven het dienende erf.
6. De erfdienstbaarheid van onderhoud en reparaties, inhoudende de verplichting voor het dienende erf om het gebruik van het dienende erf gelegen aan de westzijde van Hal 1 te dulden in verband met het verrichten van het noodzakelijk onderhoud, reparaties en dergelijke aan Hal 1.
7. De erfdienstbaarheid van hekwerk, inhoudende de verplichting voor het heersende erf om te dulden dat bij het openen van de bestaande poort waarmee het dienende erf wordt afgesloten, een gedeelte van deze poort over het verkochte heen zal steken.
Indien een erfdienstbaarheid mede de verplichting tot het dulden van onderhoud casu quo vervanging inhoudt, dient dit onderhoud, casu quo deze vervanging, te geschieden op een voor de eigenaar van het dienende erf minst storende wijze en moet eventuele schade ten gevolge van dit onderhoud op kosten van de onderhoudsplichtige worden hersteld. De eigenaar van het dienende erf kan aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen geen vergoedingsrechten ontlenen."
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.