Albrecht Durerweg 88 Almere

23

mrt

2011

Albrecht Durerweg 88
1328 TK Almere

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 23 maart 2011
vanaf 18:30

Veilinglocatie

Flevovastgoedveiling

Van der Valk Hotel
Veluwezoom 45
1327AK Almere

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 8 maart 2011 om 17:00.

Object

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Albrecht Durerweg 88 te Almere, kadastraal bekend gemeente Almere sectie P nummer 5814, groot 1 are veertig centiare.

Woonhuis met ondergrond en verder toebehoren.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Almere sectie P nummer 5814, groot 1 are veertig centiare.
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Flevovastgoedveiling

Van der Valk Hotel
Veluwezoom 45
1327AK Almere

woensdag 23 maart 2011 vanaf 18:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Heldoorn Eggels Netwerk Notarissen

Telefoonnummer 036-5340520
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. Zaal

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 15 maart 2011 op te vragen bij Notariskantoor Heldoorn-Eggels te Almere. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op drieëntwintig maart tweeduizend elf om achttien uur dertig (18.30 uur), in het Van der Valk Hotel Almere, Veluwe Zoom 45 te 1327 AK Almere.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad
eenduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad tweehonderd vijfentachtig euro (€ 285,00) (inclusief BTW) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper het maximale notariële tarief in rekening worden gebracht zoals is vermeld op een aan de akte van depot gehechte tarievenlijst, verleden op negentien oktober tweeduizend zes voor mr. P.J.G. Erkens, destijds notaris te Utrecht, te vermeerderen met negentien procent (19%) omzetbelasting.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk vierentwintig maart tweeduizend elf om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN / BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het registergoed, (hetwelk tijdens de bouwfase bekend was als bouwkavel 167) wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering (deel 2616 nummer 152), waarin staat vermeld:
"Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot bijzondere bepalingen verklaarden de verschenen personen, handelend als gemeld, te verwijzen naar voormelde aankomsttitel, waarin ondermeer staat vermeld:
"Deze verkoop en koop geschiedt voor een koopsom van (enzovoorts) en voorts onder de "Algemene Voorwaarden 1999 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere" (verkort "AV 1999), zoals vastgesteld bij raadsbesluit de dato zeven en twintig mei negentienhonderd negen en negentig nummer 92, laatstelijk gewijzigd de dato zevenentwintig november tweeduizend, "Erratum AV 1999", waaronder begrepen, voor zover van toepassing, de volgende bepalingen:
"E. NIET-NAKOMING
E.2.1. Niet-nakoming van verplichtingen
1. Behoudens eventuele toepassing van artikel B.3.5. van hoofdstuk III verbeurt de koper bij niet-, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene voorwaarden, na ingebrekestelling en na verloop van de daarin gestelde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent (10%) van de koopprijs, met een minimum van tienduizend gulden [thans], tenzij op de betreffende niet-nakoming in enig artikel afzonderlijk een boete is gesteld, in welk geval de afzonderlijke boeteregeling van toepassing is.
2. Naast het gestelde in lid 1 behouden de gemeente en de koper het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van de Algemene Verkoopvoorwaarden, nakoming te vorderen.
3. Artikel C.3.1. is van toepassing op het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel, zodat deze als kettingbeding dienen te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.
F. DIVERSEN
enzovoort
F.2.3. Gedoogplicht
1. De koper is verplicht te gedogen, dat op, in, aan of boven de onroerende zaak voor openbare doeleinden bestemde voorzieningen (zoals aanduidingsborden, schakelkasten, armaturen en dergelijke), worden aangebracht, onderhouden en/of vernieuwd. De gemeente is niet gehouden tot het betalen van enige vergoeding terzake van het gedogen.
2. Het aanbrengen, het onderhoud en/of het vernieuwen van deze openbare voorzieningen zal door de gemeente plaatsvinden na overleg met de koper.
3. Alle schade, die een onmiddellijk gevolg is van het vorenstaande en die redelijkerwijs niet ten laste van de koper kan blijven zal door de gemeente, naar keuze van de koper, worden hersteld of aan de koper worden vergoed.
4. Artikel C.3.2. is van toepassing op het bepaalde in lid 1 tot en met 3, zodat deze als kwalitatieve verplichting zullen gelden in iedere opvolgende overeenkomst.
HOOFDSTUK III:
enzovoort
B.3.7. Stadsverwarming
De onroerende zaak is gelegen in een gebied waar geen gas kan worden geleverd doch stadsverwarming aanwezig is.
B.3.11 Vervreemdingsverbod (bedrijven)
1. Het is de koper, nu en in de toekomst, verboden de door hem te bouwen danwel de reeds gebouwde (bedrijfs)woning met de daarbij behorende perceelsgedeelte afzonderlijk van de rest van de onroerende zaak over te dragen of met enig beperkt recht te bezwaren, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van burgemeester en wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen aan de toestemming voorwaarden verbinden.
Eventuele toestemming zal niet worden verleend in geval er geen duidelijke bedrijfsmatige relatie blijft bestaan tussen de eigenaar van casu quo de gerechtigde op het bedrijfsperceel en de koper van casu quo de gerechtigde op het woonperceel.
2. Bij overtreding van het in lid 1 genoemde vervreemdingsverbod verbeurt de koper ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk na constatering van het feit van de zonder toestemming gerealiseerde verkoop, opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f. 100.000,00) [thans].
3. In geval van toestemming, als bedoeld in lid 1, zal de verkopende partij bij wijze van derdenbeding ten behoeve van de gemeente een beding opnemen zoveel mogelijk inhoudende het bepaalde in lid 1 en 2 op zodanige wijze dat het woonperceel niet anders dan aan de eigenaar van casu quo de gerechtigde op het bedrijfsperceel kan worden verkocht of met een beperkt zakelijk recht kan worden belast of slechts tegelijkertijd met het bedrijfsperceel aan een derde kan worden verkocht of met een beperkt zakelijk recht kan worden belast. Op overeenkomstige wijze zal het bepaalde in lid 4 worden opgenomen. De koper zal het derdenbeding tevens namens de gemeente aanvaarden en de gemeente een afschrift van de betrokken akte ter verifiëring toezenden.
4. Artikel C.3.2. is van toepassing op het bepaalde in lid 1 en 2, zodat deze als kwalitatieve verplichting zullen gelden in iedere opvolgende overeenkomst.
5. Artikel C.3.1. is van toepassing op het bepaalde in lid 3, zodat deze als kettingbeding dient te worden opgenomen in iedere opvolgende overeenkomst.
C.3.1. Kettingbeding
1. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de in de koopovereenkomst van toepassing verklaarde artikelen (zolang en voor zover deze artikelen van toepassing zijn) - en in ieder geval de verplichting ex artikel E.2.1. van de Algemene Verkoopvoorwaarden - bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij verlening daarop van een beperkt zakelijk gebruiksrecht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde op te leggen en om de desbetreffende bepalingen in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direkt opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f.100.000,00) [thans] ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen.
2. Op gelijke wijze als hiervoor onder lid 1 van dit artikel bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen, bij wijze van derdenbeding, van de nieuwe eigenaar of beperkt zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolger(s) respectievelijk beperkt gerechtigde(n). Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
C.3.2. Kwalitatieve verplichting
1. Partijen komen overeen dat de in de koopovereenkomst aangewezen artikelen - en in ieder geval de verplichting ex artikel F.2.3. van de onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden als kwalitatieve verplichting op de onroerende zaak rusten en van rechtswege overgaan op degene(n) die de zaak onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gevonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van de zaak zullen verkrijgen.
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde verplichting(en) wordt/worden bij dezen overeenkomstig artikel 252 lid 2 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichting opgelegd.
enzovoorts
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen.
Omschrijving erfdienstbaarheden
Met betrekking tot op het verkochte van toepassing zijnde bekende erfdienstbaarheden wordt verwezen naar voormelde aankomsttittel, waarin ondermeer woordelijk staat vermeld:
"Erfdienstbaarheden van overpad
Op de aan deze akte gehechte tekening 9202.2990 staat ondermeer vermeld:
"erfdienstbaarheden 2L4e"
Ter uitvoering van de koopovereenkomst tussen de Gemeente Almere en Van den Breemer en de onderhavige gesloten en/of nog te sluiten koop-/aannemingsovereenkomst(en) worden, voor zover zulks nog niet is geschied, erfdienstbaarheden van voetpad gevestigd om te komen van en te gaan naar de openbare weg, ten nutte en ten laste van de kavels, geprojecteerd in de op de laatst gemelde tekening aangeduide bouwblokken, ten aanzien van welke erfdienstbaarheden die navolgende bepalingen zullen gelden:
1. In het gebruik van de erfdienstbaarheid van voetpad is begrepen het recht een fiets, bromfiets, kinderwagen en dergelijke andere kleine voertuigen aan de hand te leiden.
2. Het is verboden vervoermiddelen als vorenbedoeld alsmede andere voorwerpen op het voetpad te plaatsen.
3. Het is verboden eventuele toegangshekjes tot de tuinen over het pad te laten scharnieren.
4. Het onderhoud van het voetpad alsmede herstel en vernieuwing daarvan komen voor rekening van de krachtens de erfdienstbaarheid tot gebruik gerechtigden van het pad, ieder voor een evenredig gedeelte, en wel:
A. (enzovoort);
D. voor het voetpad, ter breedte van ongeveer één meter vijftig centimeter, langs de achtergrens en voor de helft liggende in de tuin van de bouwkavels aangeduid met de nummers 139 tot en met 155 en 156 tot en met 172;
deze erfdienstbaarheid over en weer ten nutte en ten laste van alle hierboven genoemde bouwkavels;
al welke kavels deel uitmaken van voormelde kadastrale percelen nummers 4694, 4695 en 4696;
(enzovoort)."
Vestiging algemene erfdienstbaarheden
Tengevolge van de ligging van de bouwkavels en het daarvoor geprojecteerde bouwplan worden ten behoeve en/of ten laste van de bij deze verkochte bouwperceel en/of de overige aan verkoper verblijvende bouwpercelen, eveneens uitmakende gedeelten van voormeld(e) kadastra(a)l(e) perce(e)l(en) worden - voorzover zulks nog niet eerder is geschied - bij deze gevestigd de erfdienstbaarheden waardoor de toestand waarin voormelde bouwpercelen zich ten opzichte van elkander bevinden blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon-, radio- en/of televisieaansluitingen; almede de erfdienstbaarheden van afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken, drainagesystemen of anderszins, eventuele inbalking, inankering, overbouw, licht en uitzicht, waaronder begrepen voor de uitspringende muren de erfdienstbaarheid tot inankering bij eventuele uitbouw, alsmede de erfdienstbaarheid tot het aanbrengen en hebben van bevestigingspunten ten nutte van het aangrenzende perceel, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende ervan.
Alle kosten van onderhoud en vernieuwing van ieder gedeelte der tot deze erfdienstbaarheden behorende werken worden gedragen door de eigenaren dier percelen die ervan profiteren, voor gelijke delen.
Voormelde rechten van erfdienstbaarheden geven de eigenaar van het heersend erf te allen tijde het recht het lijdend erf te betreden, indien dit voor genot dier erfdienstbaarheden en het onderhoud of de vernieuwing der daarmede in verband staande werken nodig is."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Een kopie van de "Algemene Voorwaarden 1999 betreffende de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almere" (verkort AV 1999) zal aan deze akte worden gehecht.
ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar een door de gemeente Almere verstrekt kadastraal uittreksel waarop staat vermeld: "Er zijn geen beperkingen in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie." Een kopie van gemeld schrijven met bijlage wordt aan deze akte gehecht.
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.