Haarstraat 65-67 Gorinchem

22

dec

2011

Haarstraat 65-67
4201 JB Gorinchem

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting donderdag 22 december 2011
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Mr A.Z. Snoek, notaris

Hoge Torenstraat
Gorinchem

Object

Het kantoorgebouw met de navolgende indeling:
Begane grond: entree aan de voor en achterzijde welke toegang biedt aan de centrale bankhal met toegang tot diverse spreekkamers, geldautomatenruimte en trappenhuis met personenliftinstallatie
naar de kelder en de verdiepingen alsmede een tweede trappenhuis met toegang naar de kelder.
Kelder: bereikbaar middels voornoemde trappenhuizen alsmede liftinstallatie, via centrale gang toegang tot: diverse opslagruimten, toiletten, brandvertragende archiefruimtes, kluisruimte.
Eerste verdieping: bereikbaar middels vaste (voornoemde) trap en personenlift. Toegang tot diverse kantoorkamers, toiletruimtes, brandvertragend archief en computerruimte.
Tweede verdieping: bereikbaar middels vaste (voornoemde) trap en personenlift. Toegang tot vergader/instructieruimte, toiletten, bedrijfsrestaurant en technisch ruimte. Aan de achterzijde is op
eigen terrein een afsluitbaar parkeerterrein aanwezig.

Op de onderhavige locatie stond oorspronkelijk een hotel met bar, restaurant genaamd:
"De Vijfheerenlanden" met woning en garageboxen. Het onderhavige gebouw is omstreeks 1980 gerealiseerd en gebouwd in een stijl waarbij vele aspecten overeenkomen met het oorspronkelijke
gebouw zijnde het hotel: "De Vijfheerenlanden".
De ingeschatte vloeroppervlakten zijn als volgt:
· Kelder circa: 275 m² B.V.O.
· Begane grond circa: 500 m² B.V.O.
· 1e verdieping circa: 330 m² B.V.O.
· 2e verdieping circa: 330 m² B.V.O.

Het bankkantoorgebouw is gelegen op een zeer goede zichtlocatie nabij het centrum van Gorinchem. De bereikbaarheid is goed. Het kantoorgebouw beschikt over diverse parkeerplaatsen
op eigen grond.

Bestemming
Het onderhavige perceel valt onder het bestemmingsplan "Binnenstad binnen de Wal" van de gemeente Gorinchem. Conform dit bestemmingsplan rust op het onderhavige registergoed de
bestemming: "gemengde doeleinden klasse B" (zie tevens bijlagen). Aan deze informatie en bijgevoegde (bestemmingsplan)gegevens kunnen jegens verkoper (of diens vertegenwoordigers) geen rechten worden ontleend. De gegadigde dient zelf te informeren bij de Gemeente omtrent het door hem beoogde gebruik. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gegadigde.
Haarstraat 56-67 te Gorinchem Bescherm Stads- en/of Dorpsgezicht
Het onderhavige registergoed is gelegen in een gebied dat sinds 28 juli 1988 is ingeschreven in het register van beschermde stads- en dorpsgezichten. Hiermee is gevolg gegeven aan de doelstelling
het unieke cultuurhistorische karakter van de vesting en omgeving te beschermen.

Terug te huren deel
Verkoper huurt van koper een deel terug met ingang van datum van overdracht. De keuze van het terug te huren deel (optie 1 of optie 2) van het terug te huren deel zal in overleg met de (uiteindelijke) koper worden vastgesteld. Zo is er een huuroptie waarbij een deel van het front voor derden beschikbaar is en een optie waarbij de Rabobank ondermeer het gehele front middels zal terughuren.
Het terug te huren deel van huuroptie 1 heeft een oppervlakte van circa 140 m² op de begane grond (zie tevens de bijgevoegde tekening met kenmerk: "Huuroptie 1"). Het terug te huren deel van huuroptie 2 heeft een oppervlakte van circa 145 m² op de begane grond waarbij het hele front (Haarstraat zijde) wordt gehuurd (zie tevens de bijgevoegde tekening met kenmerk: "Huuroptie 2").
Tevens worden er door de verkoper/huurder 2 parkeerplaatsen gehuurd op het buitenterrein (ongeacht de keuze van optie 1 danwel optie 2).
De, door verkoper/huurder, te betalen aanvangshuurprijs bij optie 1 bedraagt € 18.500,--. (zegge: achtienduizendvijfhonderd Euro) per jaar. De, door verkoper/huurder, te betalen aanvangshuurprijs bij optie 2 bedraagt € 24.000,--. (zegge: vierentwintigduizend Euro) per jaar.
De huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd en de huurovereenkomst wordt aangegaan voor een huurperiode van 5 + 5 jaar en telkens te verlengen met 1 jaar waarbij de huurder het recht heeft om
gedurende de optieperiode van 5 jaar op ieder gewenst moment de huurovereenkomst (tussentijds) te beëindigen (met een opzegtermijn van 1 jaar). Het terug te huren deel geschiedt op basis van de bij deze brochure gevoegde huurovereenkomst. Een tekening van het terug te huren deel is bij de hiervoor bedoelde huurovereenkomst gevoegd.
Noodzakelijke verbouwingen Na moment van (eventuele) gunning en voor het moment van eigendomsoverdracht zal verkoper, voor diens rekening en risico, zorgdragen voor de benodigde verbouwingen, als hierna bedoeld. Het hierbij te koop aangebodene zal worden geleverd met (de benodigde) bouwkundige scheidingswanden (e.e.a. zoals aangegeven op de tekening behorende bij de huurovereenkomst).
Het terug te huren deel wordt voorzien van zelfstandige elektra-aansluiting (inclusief elektrameter).
Alle verbouwingen in het terug te huren deel zullen voor rekening en risico van huurder worden uitgevoerd. Het staat huurder geheel vrij om alle verbouwingen te laten plaatsvinden die huurder nodig acht.

bankkantoorgebouw

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Gorinchem, sectie D nummer 3740, groot 8 are en 80 centiare
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Mr A.Z. Snoek, notaris

Hoge Torenstraat
Gorinchem

donderdag 22 december 2011 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

B.V. Notarispraktijk Mr A.Z. Snoek - Gorinchem

Hoge Torenstraat 3-5
4201 GC Gorinchem

A. Moret

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Voorwaarden
Deze uitnodiging tot het doen van een bod op voormelde onroerende zaak geschiedt onder de volgende voorwaarden;
Artikel 1: Koopovereenkomst
De verkoop vindt plaats overeenkomstig de hierbij gevoegde koopovereenkomst.
Artikel 2 : Wijze van bieden
1. Een bieding kan uitsluitend schriftelijk, door gebruikmaking van het
bijgevoegd inschrijfformulier in een gesloten envelop, worden gedaan
zonder enig voorbehoud en zonder nader te stellen voorwaarden. De
bieder mag, ter keuze op huuroptie 1 of huuroptie 2 danwel bij beide
huuropties een bod uitbrengen.
2. Op het inschrijvingsformulier dient te worden ingevuld:
a. indien een bieder een natuurlijk persoon is:
zijn naam, voornamen, geboorteplaats en -datum, zijn huwelijkse
staat en zijn volledige adres; of
b. indien een bieder een rechtspersoon is:
de statutaire naam, zetel en het volledige adres van de
rechtspersoon, alsmede naam, voornamen, geboorteplaats en
datum, volledig adres en kwaliteit van de bestuurder(s) of perso(o)n
(en) die krachtens statuten, reglement of wet bevoegd is
(zijn) namens de rechtspersoon het bod uit te brengen; en
c. het onvoorwaardelijke bod van de bieder voor het registergoed.
Indien naast het voorwaardelijke bod een onvoorwaardelijk bod
ontbreekt, dan is de desbetreffende inschrijving ongeldig.
Daarnaast mag een bieder op het inschrijfformulier, indien hij/zij dit
wenst, een voorwaardelijk bod van de bieder voor het registergoed
vermelden, met duidelijke vermelding van de voorwaarden die de
bieder aan zijn bod verbindt.
3. De bieding moet inhouden de naam, de voorletters, adres en voor
bedrijven onder vermelding van het nummer van inschrijving bij de
Kamer van Koophandel van de bieder,
de zaak waarop het bod betrekking heeft en het bedrag van de bieding
in Euro's zowel in cijfers als in letters.
4. Onder de bieding moet bieder zijn handtekening zetten.
5. De bieding moet in een gesloten envelop, met op de omslag goed
leesbaar de aanduiding "verkoop bankgebouw Haarstraat 65-67 te
Gorinchem" uiterlijk op 22 december 2011 voor 12.00 uur te zijn
ingeleverd op het kantoor van notaris Mr. A.Z. Snoek per adres: Hoge
Torenstraat 3-5 te 4201 GC te Gorinchem aldaar (postbus 26, 4200 AA
te Gorinchem).
Telefoonnummer: 0183-631000. Persoonlijk overhandigen van de
envelop aan de notaris (of diens vertegenwoordiger) op 22 december
2011 is ook mogelijk echter wel voor de aanvang van de opening als
omschreven in artikel 5 van deze brochure.
6. Te laat ontvangen inschrijfformulieren c.q. biedingen en biedingen die
niet aan de in het eerste tot en met het vijfde lid van dit artikel
vermelde voorwaarden voldoen kunnen ongeldig worden verklaard.
7. De bieding is exclusief overdrachtsbelasting en eventueel door de
koper verschuldigde omzetbelasting en andere aankoopkosten.
Haarstraat 56-67 te Gorinchem
Artikel 3: Het bod
1. De bieders hebben de mogelijkheid op het inschrijfformulier ten minste
één (1) en ten hoogste vier (4 ) biedingen uit te brengen zoals
vermeldt in artikel 2 lid 2:
a. ten minste één onvoorwaardelijk en onherroepelijk bod, zonder enig
voorbehoud, noodzakelijk om aan het verkoopproces deel te nemen.
Een bod in strijd hiermee is ongeldig, en
b. ter keuze van de bieder, een voorwaardelijk bod, waarbij de bieder
bevoegd is aan zijn bod nadere voorwaarden te verbinden.
c. De bieder mag, ter keuze op huuroptie 1 of huuroptie 2 danwel bij
beide huuropties een bod uitbrengen.
2. Het bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro's,
vermeld in zowel in cijfers als in letters. Een niet in gehele euro's
uitgedrukt bod wordt steeds naar beneden op euro's afgerond.
Artikel 4 : Aansprakelijkheid bieder
1. Met het doen van zijn bod onderwerpt de bieder zich aan alle
voorwaarden en bepalingen van de verkoop.
2. Hij is vanaf het moment waarop hij zijn inschrijfformulier inlevert, tot
en met dertig dagen na de in artikel 2, vijfde lid, genoemde dag
onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan zijn bieding gebonden.
3. Personen c.q. rechtspersonen (of alleen personen) die gezamenlijk een
bod hebben gedaan, zijn ieder voor het geheel aansprakelijk.
Artikel 5 : Openen enveloppen (besloten)
Na de in artikel 2, zesde lid, genoemde datum en tijdstip worden de enveloppen door de notaris en enkel in aanwezigheid van
de "Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Noord & Oost U.A." en
"Rabo Onroerend Goed Nederland" geopend en de biedingen voorgelezen. Hiervan wordt ten behoeve van opdrachtgever proces-verbaal opgemaakt. Vervolgens zal binnen de directie van de bank een nader beraad plaatsvinden omtrent het al dan niet aanvaarden van de biedingen en omtrent de gunning.
Artikel 6 : Informatieplicht
De bieder is op eerste verzoek van Rabo Onroerend Goed Nederland, voornoemd verplicht zich tegenover hem nader te legitimeren en al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge een gunning kan worden voldaan. Hij geeft door het uitbrengen van een bod toestemming informatie in te winnen.
Artikel 7 : Gunning
1. Door "de Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Noord & Oost U.A."
wordt beslist omtrent het al dan niet aanvaarden van de biedingen en
omtrent de gunning.
2. De gunning wordt zowel telefonisch als schriftelijk medegedeeld aan
degene aan wie is gegund. De bieders aan wie niet is gegund
ontvangen hiervan schriftelijk bericht uiterlijk binnen 40 dagen na
(eventuele) gunning.
3. Bieder(s) aan wie is gegund, moet(en) binnen een week na
dagtekening van de schriftelijke gunning waarbij hem mededeling is
gedaan van de gunning, de koopovereenkomst ondertekenen
en zorgdragen voor storting van de in artikel 7 van de
koopovereenkomst bepaalde waarborgsom.
Artikel 8 : Niet-nakoming verplichtingen
Bij niet nakoming van de in artikel 7 derde lid en artikel 7 van de koopovereenkomst bedoelde
verplichtingen zal zonder dat ingebrekestelling is vereist:
a. "de Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Noord & Oost U.A.", zijnde
de verkoper, bevoegd zijn de koopovereenkomst te ontbinden.
b. de koper een boete verschuldigd zijn, gelijk aan tien procent van de
koopsom, onverminderd de bevoegdheid van de verkoper om
vergoeding te vorderen van de geleden c.q. te lijden schade, voorzover
deze het bedrag van de boete te boven gaat.
Artikel 9 : Aansprakelijkheid Rabo Onroerend Goed Nederland
Rabo Onroerend Goed Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mededelingen of inlichtingen die niet in deze aankondiging of in de hierbij gevoegde koopovereenkomst zijn opgenomen. Voor mededelingen of inlichtingen opgenomen in deze aankondiging of in de hierbij
gevoegde koopovereenkomst aanvaardt Rabo Onroerend Goed Nederland alléén dan aansprakelijkheid indien voor zover deze mededelingen en inlichtingen uitdrukkelijk zijn gegarandeerd.

Foto's
Downloads
Haarstraat+Gorinchem+VBI+DEF+DEF+1.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.