Fabritiusstraat 30 's-Gravenhage

23

dec

2011

Fabritiusstraat 30
2525 VE 's-Gravenhage

Appartement

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting vrijdag 23 december 2011
vanaf 13:15
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

kantoor Van Heukelem Govers Nusteling notarissen

De Linie 5
295 AP Capelle aan den IJssel

Object

woning op de tweede verdieping met achterbalkon

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 's-Gravenhage, sectie L, complexaanduiding 11868-A, appartementsindex 3
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

kantoor Van Heukelem Govers Nusteling notarissen

De Linie 5
295 AP Capelle aan den IJssel

vrijdag 23 december 2011 vanaf 13:15

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling vrijdag 30 december 2011
Verkoopsom  

Notariskantoor

Govers | Nusteling Notarissen

Laan op Zuid 380
Postbus 21750
3001 AT Rotterdam

Telefoonnummer 010-4597272

Mevr. mr. C.M. van de Veerdonk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De algemene voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van registergoederen 1996, vastgesteld bij akte op 1 april 1997 verleden voor mr. E. Postmus, notaris te Hoorn, bij afschrift ingeschreven op 2 april 1997 in deel 13708 nummer 1.

Bijzondere voorwaarden

B. Bijzondere inschrijvingsvoorwaarden, welke te dezen luiden als volgt:
1. De openbare zitting en de inschrijving
De inschrijving vindt plaats tijdens een openbare zitting op drieëntwintig december tweeduizend elf vanaf dertien uur en vijftien minuten (13:15) uur ten kantore van Van Heukelem Govers Nusteling Notarissen te Capelle aan den IJssel (De Linie 5), ten overstaan van mr F.W.W.M. Govers, notaris te Capelle aan den IJssel, hierna te noemen "de notaris", door middel van inschrijfbiljetten die overeenkomstig artikel 3 van de Algemene Voorwaarden en sub 3 van deze bijzondere voorwaarden zijn ingeleverd bij de notaris.
2. Het bod
Artikel 3 van de Algemene Voorwaarden wordt aangevuld als volgt:
Het inschrijvingsbiljet dient te zijn vergezeld van:
- indien de bieder een rechtspersoon is, een zo recent mogelijk uittreksel Kamer van Koophandel, een kopie van de geldende statuten en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) van de persoon die namens de rechtspersoon ondertekend;
- indien de bieder een natuurlijk persoon is: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart).
Het inschrijfbiljet mag ook per aangetekende post worden gezonden naar Van Heukelem Govers Nusteling Notarissen, Postbus 605, 2900 AP Capelle aan den IJssel, ter attentie van de notaris (mr F.W.W.M. Govers).
De inschrijfbiljetten die vóór de zitting worden aangeboden, hetzij door overhandiging, hetzij per aangetekende post, moeten uiterlijk op drieëntwintig december tweeduizend elf om dertien uur en vijftien minuten (13:15) uur zijn ontvangen door de notaris.
Na dit tijdstip ontvangen biedingen en biedingen die niet aan deze bijzondere voorwaarden en de Algemene Voorwaarden voldoen zijn ongeldig.
3. De betaling
De koopprijs en het verder aan verkoper verschuldigde dienen te worden voldaan uiterlijk op dertig december tweeduizend elf.
Met verwijzing naar het bepaalde in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden dient het door koper verschuldigde bedrag aan kosten, alsmede het bedrag dat overeenkomt met de ter zake van de koop te betalen overdrachtsbelasting, te worden voldaan uiterlijk op de dag waarop de koopprijs moet zijn voldaan.
In afwijking van het bepaalde in artikel 9 leden 1 tot en met 4 van de Algemene Voorwaarden geldt het volgende:
- Het door de koper verschuldigde bedrag aan kosten (waaronder begrepen het notarieel honorarium, kadasterkosten en omzetbelasting) zal éénduizend éénhonderd zesentachtig euro en vijfentwintig eurocent (€ 1.186,25) bedragen.
- Voorzover de daadwerkelijke kosten het bedrag van éénduizend éénhonderd zesentachtig euro en vijfentwintig eurocent (€ 1.186,25) te boven gaan, komen deze ten laste van verkoper.
4. Omzet- en overdrachtsbelasting
Volgens opgaaf van verkoper is terzake van de levering géén omzetbelasting, doch wel overdrachtsbelasting naar het tarief van twee procent (2,00%) verschuldigd.
5. Verklaring van gegoedheid
Artikel 8 lid 2 van de Algemene Voorwaarden wordt aangevuld als volgt:
Verkoper heeft het recht aan een bieder te vragen om een verklaring van gegoedheid afgegeven door een in Nederland gevestigde bankinstelling, een en ander ten genoegen van de verkoper.
6. Aanvaarding
Koper kan het gekochte aanvaarden vrij van huur of andere gebruiksrechten van derden.
Indien koper eerder dan onder 4 voorzien overgaat tot voldoening aan al zijn betalingsverplichtingen, kan hij het gekochte ook eerder, onmiddellijk na die betaling, aanvaarden.
Artikel 19 lid 3 wordt uitgelegd als volgt: indien koper deze wens te kennen geeft, zal verkoper koper in de gelegenheid stellen het registergoed voor de aflevering te bezichtigen.
7. Risico
Overeenkomstig artikel 18 lid 1 van de Algemene Voorwaarden is het registergoed voor risico van koper vanaf de dag waarop de koopsom moet worden voldaan of - ingeval van eerdere aflevering - vanaf de dag waarop de aflevering plaatsvindt.
8. Eigenschappen
Verkoper geeft geen enkele garantie ten aanzien van de bouwkwaliteit van het registergoed. Zonder uitputtend te zijn staat verkoper niet in voor de bouwkundige kwaliteit van vloeren, plafonds, leidingen van elektriciteit, water, gas en riolering en afwezigheid van doorslaand of optrekkend vocht. Bouwkundige kwaltiteitsgebreken worden geacht niet belemmerend te werken op het gebruik van het registergoed als woning.
9. Aan het registergoed verbonden rechten en plichten
De erfpachtcanon bedraagt éénenzestig euro en éénenzeventig eurocent (€ 61,71) euro per halfjaar, achteraf te voldoen op één juli en één januari van ieder kalenderjaar, te vermeerderen met een bedrag van elf euro en vijftig eurocent (€ 11,50) per halfjaar voor beheerkosten.
10. Bekendmaking inschrijvingsvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden en deze Bijzondere Voorwaarden zullen ter inzage worden gelegd op het kantoor van de notaris en het kantoor van de vereffenaar ten behoeve van belangstellenden en zijn op aanvraag beschikbaar. Ook in de beschikbaar te stellen inschrijfbiljetten zal worden verwezen naar deze voorwaarden.
Door in te schrijven erkent de bieder met deze Algemene en Bijzondere Voorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daaraan, evenals verkoper, onvoorwaardelijk gebonden.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.