Kanaalstraat 310 Apeldoorn

26

apr

2012

Kanaalstraat 310
7311 MZ Apeldoorn

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 april 2012
vanaf 09:00
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

Accommodatie De Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 april 2012 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de flatwoning gelegen op de tweede verdieping van hierna omschreven gebouw, plaatselijk bekend Kanaalstraat 310 te Apeldoorn, alsmede de berging gelegen in de onderbouw van het gebouw, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA complexaanduiding 2569, appartementsindex 65, welk appartementsrecht omvat:
vijfennegentig/twaalf duizend eenhonderd zevenenzestigste (95/12.167e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit een gebouw met ondergrond en erf staande en gelegen te Apeldoorn aan hert Kanaal Noord/Kanaalstraat (gebouw Woondrôme), ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA nummer 2507, groot een centiare, nummer 2523 groot twaalf are vierenveertig centiare, nummer 2532 groot een are eenenzestig centiare, nummer 2563 groot drie centiare, nummer 2537 groot tweeëntwintig centiare, nummer 2545 groot negenenvijftig centiare, nummer 2546 groot zeventien centiare, nummer 2547 groot twee are achtenzestig centiare, nummer 2548 groot zeventien are eenentwintig centiare, nummer 2554 groot zestien centiare, nummer 2555 groot vijf are vijftig centiare, nummer 2556 groot acht centiare, nummer 2559 groot drie centiare, nummer 2560 groot zeven centiare, nummer 2565 groot drie centiare en nummer 2566 groot vijfentwintig centiare;
2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeergarage het hiervoor omschreven gebouw Woondrôme, plaatselijke bekend Kanaal Noord/Kanaalstraat te Apeldoorn, kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, complexaanduiding 2569, appartementsindex 204, welk appartementsrecht omvat:
het een/eenhonderd tiende (1/110e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitende gebruik van de parkeergarage, welk laatstbedoelde appartementsrecht omvat het drieduizend eenhonderd vijfenvijftig/twaalfduizend eenhonderd zevenenzestigste (3.155/12.167e) aandeel in de hiervoor onder sub 1 bedoelde gemeenschap, ten tijde van de ondersplitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, complexaanduiding 2569 appartementsindex 106.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA complexaanduiding 2569, appartementsindex 65 en kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA, complexaanduiding 2569, appartementsindex 204
Bezichtiging 10 april 2012 13:00 – 14:00
24 april 2012 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Accommodatie De Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

donderdag 26 april 2012 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1%
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig april tweeduizend twaalf vanaf tien uur (10.00 uur), in Accommodatie de Polder, Veesteeg 6a te 6658 KP Beneden-Leeuwen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een recente verklaring van financiële gegoedheid van een Nederlandse bank; of
b. een onvoorwaardelijke getekende hypotheekofferte; of
c. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
d. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro (€ 10.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Kanaalstraat 310 te Apeldoorn/aanbetaling veiling de dato zesentwintig april tweeduizend twaalf".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
11. Biedlimiet
In afwijking van de AVVEVI zal er geen biedlimiet worden gehanteerd.
Vereniging van Eigenaars / Splitsing
Op het registergoed sub 1 is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Gebouw Woondrôme Kanaal Noord/Kanaalstraat te Apeldoorn", met statutaire zetel te Apeldoorn, bestaande uit:
a. het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11098, nummer 1, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zes mei negentienhonderd zesennegentig verleden voor mr. Th.A. Ritsema, destijds notaris te Apeldoorn, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op zeven mei negentienhonderd zesennegentig in register Hypotheken 4, in deel 14641, nummer 7.
Op het registergoed sub 2 is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Parkeergarage Kanaal Noord/Kanaalstraat Gebouw Woondrôme te Apeldoorn", met statutaire zetel te Apeldoorn, bestaande uit:
a. het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11098, nummer 1, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars betreffende het registergoed sub 2. als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zes mei negentienhonderd zesennegentig verleden voor mr. Th.A. Ritsema, destijds notaris te Apeldoorn, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Arnhem) op zeven mei negentienhonderd zesennegentig in register Hypotheken 4, in deel 14641, nummer 8.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten voor het registergoed sub 1 tweeëntachtig euro en zevenennegentig cent
(€ 82,97) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met maart tweeduizend twaalf: driehonderd negentig euro en tweeënvijftig cent (€ 390,52).
Het aandeel in het reservefonds voor het registergoed sub 1 bedraagt: eenduizend zeshonderd drieënzeventig euro en vijfennegentig cent (€ 1.673,95).
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten voor het registergoed sub 2 vijfennegentig euro (€ 95,00) per zes maanden. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen: vijfennegentig euro (€ 95,00).
Het aandeel in het reservefonds voor het registergoed sub 2 bedraagt: zeshonderd eenenzeventig euro en zesenveertig cent (€ 671,46).
Omschrijving bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
A. Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar het bepaalde in de artikelen 13, 14, 15, 19 en 20 van de akte van ruiling, verleden op zeventien juli negentienhonderd tweeënnegentig voor mr. P.A.J.M. Meuwese, destijds notaris te Apeldoorn, ingeschreven ten kantore van het Kadaster op twintig juli negentienhonderd tweeënnegentig in deel 11428 nummer 53, met dien verstande dat het bepaalde in lid 4 van artikel 13 uitsluitende betrekking heeft op de central- loggia- en veranda-appartementen, waarin woordelijk staat vermeld:
" Artikel 13.
1. Zo enigszins mogelijk zullen de partijen bevorderen dat, ingeval de publiekrechtelijke toewijzingsnormen van de gemeente Apeldoorn niet van toepassing zijn, verhuur/verkoop van een in het plangebied te realiseren woning plaatsvindt aan woningzoekenden die ingezetenen dan wel sociaal-economisch gebonden zijn aan de gemeente Apeldoorn;
ingezetenen en sociaal-economisch gebondenen genieten in ieder geval de voorkeur.
2. Slokker is gehouden bij verkoop en overdracht van woningen aan derden het in lid 1 bepaalde als een beding in de overeenkomst op te nemen, opdat aan het met deze bepaling beoogde doel daadwerkelijk gestalte wordt gegeven.
3. Het hiervoor in de leden 1 en 2 bepaalde blijft ook gelden na het einde van de tussen Slokker en de gemeente gesloten samenwerkingsovereenkomst.
4. A. Bij verkoop van woningen waarvoor van overheidswege een subsidie al of niet in de vorm van een eenmalige bijdrage is/wordt verleend dient Slokker van zijn wederpartij in de akte van overdracht de volgende bepalingen op te leggen:
a. De eigenaar is verplicht de op het verkochte te stichten casu quo gestichte woning zelf als hoofdbewoner te bewonen.
b. De koper mag binnen drie jaar na de datum van oplevering ter bewoning van de op het verkochte te stichten woning niet dan met schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en wethouders, aan welke toestemming voorwaarden kunnen worden verbonden, overgaan tot gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte.
c. De hiervoor in lid b bedoelde toestemming zal in ieder geval worden verleend indien de vervreemding geschiedt aan een ingezetene van of een economisch gebondene aan de gemeente Apeldoorn. De toestemming zal eveneens worden verleend indien de vervreemding geschiedt tegen de door een beëdigd taxateur, blijkens diens schriftelijk rapport bepaalde - vrije verkoopwaarde aan een gegadigde die ingezetene is van of economisch verbonden aan het gebied van het Streekplan Veluwe, zoals dat is vastgesteld door de Provincie Staten van Gelderland bij besluit de dato zeventien januari negentienhonderd negenenzeventig.
d. Indien de eigenaar ten genoegen van het college van burgemeester en wethouders aantoont dat hij na verloop van drie maanden niet is geslaagd in verkoop met inachtneming van de in lid c vermelde criteria, zal het college van burgemeester en wethouders de gevraagde toestemming verlenen zonder toetsing aan die criteria.
e. Eigendomsovergang krachtens boedelmenging of erfrecht en krachtens scheiding van een huwelijksgemeenschap of nalatenschap, waarin degene, op wie de eigendom overgaat, was gerechtigd als rechtverkrijgende onder algemene titel, alsmede toedeling of verblijven aan een mede-eigenaar wordt niet als vervreemding aangemerkt.
f. Het college van burgemeester en wethouders kan gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van het hiervoor in de leden a, b, c, d en hierna in lid h bepaalde op grond van gebleken hardheid welke buiten verhouding staat tot het algemeen belang, dat met de toepassing van die bepalingen wordt beoogd.
g. Het hiervoor bepaalde in de leden a, b, c en d is niet van toepassing ingeval van verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3: 174, alsmede bij executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers volgens artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek.
h. Bij overtreding van de hiervoor in lid b omschreven bepaling verbeurt de overtreder, door het enkele feit der overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijk tussenkomst zal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan het bedrag van de voor de grond door Slokker bedongen koopsom, ten bate van de gemeente, als een bij voorbaat vastgestelde schadeloosstelling, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders onverminderd de rechten van de gemeente om in de plaats van boete nakoming te vorderen.
De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de overtreder tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de overtreding opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien in die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders de overtreding zal zijn hersteld.
De subsidietoekenning met betrekking tot de nieuw te bouwen woningen in het projekt Koningshaven zal plaatsvinden op basis van het Besluit Woninggeboden Subsidies en de daarop gebaseerde gemeentelijke (subsidie)verordening.
Als ingevolge een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat een hiervoor onder A opgenomen bepaling onredelijk bezwarend is, behoeft Slokker die bepaling niet meer aan haar wederpartij op te leggen.
B. Bij het niet opleggen van de in lid A van dit artikel vermelde bepalingen aan zijn wederpartij is Slokker ten behoeve van de gemeente door het enkele feit der overtreding zelve, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, per woning een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van vijfentwintigduizend gulden (ƒ 25.000,--).
5. Het onderhoud en de instandhouding van met name de parkeer- en stallingsvoorzieningen welke in het kader van de samenwerkingsovereenkomst worden aangelegd op het onbebouwd blijvende gedeelte van de gronden die tot de in het plangebied op te richten bebouwing behoren, dienen door de eigenaar deugdelijk en regelmatig te geschieden, ten genoegen van burgemeester in wethouders.
Bij nalatigheid van de eigenaar met betrekking tot de aanleg en/of onderhoud is de gemeente onherroepelijk gerechtigd de aanleg of het onderhoud, op kosten van de nalatige te doen uitvoeren na verloop van dertig dagen nadat deze bij aangetekend schrijven op zijn nalatigheid is gewezen, onverminderd verbeurt door de nalatige van een onmiddellijk opeisbare boete van eenduizend gulden (ƒ 1.000,--) ten bate van de gemeente voor elke maal dat hij nalatig is gebleven in de goede uitvoering van zijn verplichtingen, na verloop van voormelde periode van dertig dagen na aanschrijving. De kosten van aan te brengen erfafscheidingen komen voor rekening van Slokker.
Artikel 14.
1. De koper is verplicht de op het verkochte te stichten woningen aan te sluiten en aangesloten te houden op een door de gemeente opgerichte en geëxploiteerde centrale antenne-inrichting (hierna te noemen "de c.a.i.") voor het opvangen en distribueren van radio- en televisiesignalen, bestaande uit een centrale antenne met daarbij behorende installatie.
2. De koper moet gedogen dat de van de c.a.i. deel uitmakende versterkerkasten, kabels, leidingen, aansluitingen en verdere noodzakelijke voorzieningen, welke het eigendom zijn of blijven van de gemeente op, in of aan het verkochte en de daarop te stichten woning worden aangebracht en onderhouden op de wijze waarop burgemeester en wethouders zulks nodig achten;
hij is voorts verplicht al hetgeen krachtens die artikel is aangebracht te laten bestaan.
3. Bij overtreding van een der bepalingen of niet-nakoming van enigerlei verplichting krachtens de leden 1 en 2 is de overtreder of nalatige voor iedere overtreding door het enkele feit der overtreding zelve of voor elke niet-nakoming door het enkele feit der niet-nakoming zelve, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een onmiddellijk opeisbare schadevergoeding van eenhonderd gulden (ƒ 100,00) per dag, voor elke dag dat de overtreding of niet-nakoming voortduurt, te rekenen met ingang van de dag van overtreding of niet-nakoming, verschuldigd aan de gemeente, te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders.
Artikel 15.
Partijen verplichten zich op na heden mee te werken aan het over en weer om niet doen vestigen van zakelijke rechten wegens overbouwing van openbare gronden, het hebben van versnijdingen van fundering, dakoverstekken, voetpaden en dergelijke, voorzover deze, gezien de (toekomstige) eigendomsverhoudingen, ten behoeve van de in het plangebied te stichten bebouwing, noodzakelijk zullen blijken te zijn.
Ten behoeve van de aan de gemeente bij deze akte geleverde registergoederen en ten behoeve van de aan de gemeente reeds in eigendom toebehorende/verblijvende percelen gemeente Apeldoorn, sectie AA nummers 618, 2322, 1850, 1093 en 603, voorzover tezamen voormende de ondergrond en parkeergarage, als heersende erf en ten laste van her hiervoor genoemde door de gemeente bij deze akte geleverde gedeelte van het perceel 2322 ter grootte van vierhonderd twintig centiare (gedeelte tracé Molendwarsstraat), als dienend erf wordt bij deze gevestigd een erfdienstbaarheid tot het mogen hebben, houden, onderhoud, repareren, vervangen of verwijderen van kabels en/of leidingen in het dienend erf welke erfdienstbaarheid tevens een verbod tot het (doen) bebouwen van het dienend erf inhoudt.
Ten behoeve van de op te richten bebouwing langs de Stationsstraat zal bij nader op te maken akte "om niet" een erfdienstbaarheid worden gevestigd, om gedurende de openingstijden van de parkeergarage zoals die op enig moment van gemeentewege zullen worden vastgesteld, via de parkeergarage vanuit die bebouwing met auto's te kunnen in- en uitwegen van en naar de openbare (ontsluitings)weg.
Ten behoeve van de (de gebruiker/bezoeker van) de parkeergarage als heersend erf, zal gedurende de openingstijden van die parkeergarage zoals die op enig moment van gemeentewege zullen worden vastgesteld, bij nader op te maken akte "om niet" een erfdienstbaarheid van voetpad worden gevestigd ten laste van een te creëren voetgangerspassage, teneinde hierdoor te kunnen komen van/gaan naar de openbare weg, genaamd de Stationsstraat.
De omtrent deze erfdienstbaarheden nader overeen te komen regelingen zullen alsdan onderdeel vormen van de zakenrechtelijke verhouding.
Artikel 16. enzovoorts.
Artikel 19.
De koper moet gedogen, dat palen, kabels, aanduidingsbordjes en leidingen, voor openbare doeleinden op, in, aan of boven de te stichten opstallen worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop dit is vastgesteld in overleg tussen Burgemeester en Wethouders en Slokker.
Eenmaal aangebracht is de koper verplicht het aangebrachte te laten bestaan.
Artikel 20.
Bij gehele of gedeeltelijke vervreemding van de te stichten opstallen binnen het plangebied ingevolge de genoemde samenwerkingsovereenkomst is de eigenaar verplicht de in de artikelen 13, 14 en 19 genoemde bepalingen, alsmede de onderhavige bepaling, aan zijn wederpartij in de akte van eigendomsoverdracht op te leggen en aan te nemen ten behoeve van de gemeente Apeldoorn (ten blijke waarvan een afschrift van de akte van vervreemding binnen veertien dagen na haar opmaking moet worden gedeponeerd ten gemeentehuize van Apeldoorn, komende de kosten van dit afschrift voor rekening van koper of de opvolgende eigenaar), op straffe van verbeurte van een boete van vijfentwintigduizend gulden (ƒ 25.000,00) per wooneenheid respectievelijk bouwblok door de overdragende partij die dit verzuimt en indien meer personen als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijk debiteuren verschuldigd, ten bate van de gemeente en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling zal zijn vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de eigenaar tenminste dertig dagen tevoren per aangetekende brief op de niet-nakoming opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven indien binnen die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is voldaan aan voormelde bepaling."
B. Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 5 van de akte van levering op zeventien februari negentienhonderd vijfennegentig voor genoemde notaris Meuwese verleden, ingeschreven ten gemeld kantore van het Kadaster op twintig februari negentienhonderd vijfennegentig in deel 13578 nummer 35, luidende als volgt:
"ERFDIENSTBAARHEDEN
Artikel 5.
Bij deze worden nog gevestigd, geleverd en aanvaard de hierna volgende erfdienstbaarheden:
1. ten behoeve van:
a. het registergoed;
b. de percelen gemeente Apeldoorn, sectie AA nummers 2450, 2142 en 1850 voor zover (de betreffende gedeelten daarvan zijn) geleverd aan Aslofour B.V. blijkens meergenoemde akte van ruiling;
c. het perceel gemeente Apeldoorn, sectie AA nummer 2454, hetwelk is geleverd aan Aslofour B.V. blijkens akte van levering verleden op heden voor mij notaris;
d. gedeelten van de percelen gemeente Apeldoorn, sectie AA nummers 519 en 520, één en ander voor zover deze perceelsgedeelten nog ten name staan van:
- voor wat betreft het perceel nummer 519 van Autopelle B.V., voorheen genaamd Casparius Vastgoed B.V.; en
- voor wat betreft het perceel 520 van Gerhardus Thijsen en/of Riedi Bokhorst voornoemd;
derhalve voorzover deze perceelsgedeelten blijkens gemelde akte van ruiling niet zijn geleverd aan de gemeente Apeldoorn, als heersende erven;
e. ten laste van de aan de gemeente in eigendom toebehorende gedeelten van de percelen gemeente Apeldoorn, sectie AA nummers 2449 en 2142, voorzover zich daarin of daarop de hierna te omschrijven tunnel/doorgang bevindt casu quo wordt aangelegd,
als dienende erven, de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden van een gedeeltelijk boven het maaiveld gelegen tunnel/doorgang met bijbehorende bouwkundige werken en funderingen speciaal om de op de heersende erven te realiseren gebouwen met elkaar te verbinden ten behoeve van voetgangers.
De eigenaar van de dienende erven zal te allen tijde de eigenaar van de heersende erven moeten toestaan dat deze aan de betreffende bouwkundige voorzieningen onderhoudswerkzaamheden kan uitvoeren mits de aangrenzende gemeentegrond weer in de oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht.
Het risico en alle kosten verband houdende met deze tunnel en de bijbehorende werken zijn voor rekening van de eigenaren van de heersende erven;
2. Ten behoeve en ten laste van de hiervoor onder 1.d bedoelde perceelsgedeelten en ten behoeve en ten laste van de hiervoor onder 1.a en c bedoelde perceelsgedeelten, de erfdienstbaarheid van voetpad om te komen van en te gaan naar de op de percelen onder 1.a en c en 1.d te realiseren gebouwen over en via de onder 1 bedoelde voetgangerstunnel. Het risico en onderhoud en alle kosten verband houdende met deze tunnel komen voor rekening van de eigenaren van de percelen onder 1.a en c.
Als verzwaring van de hiervoor onder 1. en 2. bedoelde erfdienstbaarheden wordt niet gerekend als de hiervoor bedoelde te realiseren gebouwen zich ook op aangrenzende "kadastrale" percelen uitstrekken zodat van de betreffende te realiseren voorzieningen/gebouwen ook gebruik wordt gemaakt door de eigenaar/eigenaren van de betreffende bebouwingen;
3. ten behoeve van:
- het registergoed;
- het perceel gemeente Apeldoorn, sectie AA nummer 2454, hetwelk is geleverd aan Aslofour B.V. blijkens akte van levering verleden op heden voor mij notaris, als heersende erven; en
- ten laste van de aan de gemeente Apeldoorn toebehorende percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA nummers 2452 en 2453; en
- ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie AA nummer 2450, voorzover ten name van Aslofour B.V.;
de erfdienstbaarheid tot het voor eigen rekening en risico hebben, houden en onderhouden van overbouwingen, met de daarbij behorende steunpunten, ten behoeve van balkons, terrassen en dergelijke, één en ander volgens de voor het op het heersend erf te realiseren gebouw verleende bouwvergunning."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Energieprestatiecentificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
bestemmingsplan Kanaalstraat 310.pdf pdf-document
kostenschatting Kanaalstraat 310 te Apeldoorn.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.