Westwagenstraat 103 Gorinchem

26

apr

2012

Westwagenstraat 103
4201 HG Gorinchem

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 april 2012
vanaf 09:00
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

Accommodatie De Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 april 2012 om 23:59.

Object

het appartementsrecht omvattende het uitsluitend gebruik van woonruimte, gelegen op de begane grond, eerste en tweede verdieping van het gebouw plaatselijk bekend Westwagenstraat 103 te Gorinchem, kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie D, complexaanduiding 4359-A, appartementsindex 2

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Gorinchem, sectie D, complexaanduiding 4359-A, appartementsindex 2
Bezichtiging 10 april 2012 13:00 – 14:00
24 april 2012 13:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Accommodatie De Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

donderdag 26 april 2012 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1%
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig april tweeduizend twaalf vanaf negen (9.00) uur, in Accommodatie de Polder, Veesteeg 6a te 6658 KP Beneden-Leeuwen.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een recente verklaring van financiële gegoedheid van een Nederlandse bank; of
b. een onvoorwaardelijke getekende hypotheekofferte; of
c. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
d. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro (€ 10.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Westwagenstraat 103 te Gorinchem/aanbetaling veiling de dato zesentwintig april tweeduizend twaalf".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
11. Biedlimiet
In afwijking van de AVVEVI zal er geen biedlimiet worden gehanteerd.
Vereniging van Eigenaars / Splitsing
Op het registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars gebouw "Westwagenstraat 101-103 te Gorinchem", gevestigd te Gorinchem, bestaande uit:
a. het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11905, nummer 1, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op acht oktober tweeduizend vier verleden voor mr. P. Westbroek, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op elf oktober tweeduizend vier in register Hypotheken 4, in deel 40514, nummer 105.
De vereniging van eigenaren is een niet actieve vereniging zodat thans geen servicekosten verschuldigd zijn.
Omschrijving bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot splitsing van appartementsrechten, waarin staat vermeld:
"C. BEKENDE LASTEN EN BEPERKINGEN
Met betrekking tot het gebouw en de daarbij behorende grond zijn aan de gerechtigde de navolgende lasten en beperkingen bekend. Verwezen wordt naar een akte van levering waarbij de gerechtigde een gedeelte van de eigendom, zoals verkregen als hiervoor onder B is gemeld, heeft verkocht en geleverd:
"Verkoper en koper verklaarden dat zij blijkens voormelde overeenkomst van verkoop en koop met elkaar zijn overeengekomen, dat de navolgende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen nog gevestigd dienen te worden en alzo bij deze om niet vestigen:
A. Voor wat betreft de onderstaande erfdienstbaarheden geldt:
- het bij verkoper in eigendom verblijvend gedeelte hierna te noemen: "het dienend erf"
- het bij deze akte door koper gekochte, hierna te noemen: "het heersend erf"
1. de erfdienstbaarheid van overbouw, inhoudende:
de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden, dat de op het heersend erf gebouwde woning, gedeeltelijk boven het dienende erf is gebouwd en ook aldaar aan de achterzijde een dakterras heeft;
2. de erfdienstbaarheid van ladder- en steigerrecht, inhoudende:
de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om te dulden, dat de eigenaar van het heersend erf bij de uitvoering van onderhouds- en/of reinigingswerkzaamheden het dienend erf betreedt en/of daarop een lader en/of steiger plaatst ter uitvoering van die werkzaamheden;
3. de erfdienstbaarheid tot het hebben en houden en gedogen van een luchtdoorvoer/luchtafvoer systeem, inhoudende:
de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het hebben en houden en gedogen van een zich in het dienend erf bevindende luchtdoorvoer/luchtafvoer systeem ten behoeve van de op de begane grond van het heersend erf gelegen pantry/toiletruimte.
Terzake van deze erfdienstbaarheid is de eigenaar van het dienend erf verplicht de eigenaar van het heersend erf en alle personen die door laatstgenoemde eigenaar daartoe worden aangewezen, in de gelegenheid te stellen de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten en daaraan alle nodige medewerking te verlenen.
B. de erfdienstbaarheden over en weer ten behoeve en ten laste van het bij dezen akte gekochte en het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte, waardoor de toestand blijft gehandhaafd, waarin die percelen, zich ten opzichte van elkaar bevinden, ondermeer inhoudende:
de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden en vervangen van die bouwkundige constructies, waaronder begrepen inankering en inbalking en van die voorzieningen, dienende tot het verkrijgen van licht, lucht en uitzicht, tot ventilatie en tot al dan niet gemeenschappelijke afvoer, opvanging en lozing van (hemel)water, afvalstoffen en faecaliën zoals de gemeenschappelijke riolering op de begane grond, welke strijdig zouden kunnen worden geacht met het in de wet omtrent rechten en verplichtingen van eigenaren van aangrenzende of naburige erven bepaalde, conform de toestand waarin de woningen zich bevinden ten opzichte van elkaar, bij voortduring dienen te worden gedoogd, hetgeen bij dezen, voor zoveel nodig, wordt gevestigd als een erfdienstbaarheid ten behoeve en ten laste van het bij verkoper in eigendom verblijvend gedeelte en bij dezen akte verkochte registergoed.
C. Kwalitatieve verplichting
De eigenaar van het bij deze akte gekochte verplicht zich ten behoeve van de eigenaar van het bij deze akte bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte tot het hebben, houden en instandhouden van en hekwerk op het zich op het bij deze akte verkochte bevindende dakterras, tenminste een meter vanuit de erfgrens.
Het dakterras zal uitsluitend als zodanig mogen worden gebruikt en hierop zal nimmer zware plantenbakken/bouwsels, aarde en dergelijke mogen worden aangebracht welke het draagvermogen van het dakterras en het onderliggende dak overtreft, zulks ter voorkoming van schade aan het plafond/dak.
Tevens zal op het dakterras geen beplantingen mogen worden aangebracht waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat na volgroeiing alsnog het draagvermogen wordt overschreden of dat die beplanting dusdanig uitgroeit dat de lichtopbrengst voor het bij verkoper in eigendom verblijvende registergoed niet meer optimaal is.
Partijen verklaren dat de hiervoor omschreven verplichting als een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek is overeengekomen.
Kettingbeding.
De eigenaar van het bij dezen akte gekochte verbindt zich ten behoeve van de eigenaar van het bij deze akte bij verkoper verblijvende gedeelte, die dit voor zich aanvaardt, het hiervoor onder C bepaalde, bij geheel of gedeeltelijke vervreemding van het bij deze akte door koper gekochte, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker ten behoeve van de eigenaar van het bij deze akte bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om het hiervoor onder C bepaalde in de akte tot levering, vestiging van beperkt gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijke gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de eventuele vervanging van de naam van de eigenaar van het bij verkoper in eigendom verblijvende gedeelte in die van de nieuwe gerechtigde."
enzovoorts
"Aan dit artikel wordt een vierde zin toegevoegd luidende:
"Uit het oogpunt van veiligheid zal het niet zijn toegestaan om op enigerlei wijze de gemeenschappelijke ruimten alsmede vluchtwegen door het plaatsen van voorwerpen of andere obstakels te blokkeren (fietsen, vuilniszakken en (verplaatsbare) bloembakken daaronder begrepen)".
Artikel 13
Aan het tweede lid wordt toegevoegd:
"Wind en/of buitenzonwering en/of rolluiken zullen uitsluitend volgens daartoe door de vergadering gestelde normen en regels (constructie, materiaal en kleur), mogen worden aangebracht. Iedere eigenaar/gebruiker is gehouden de zonwering behoorlijk te onderhouden."
Het is toegestaan, mits met inachtneming van de daarvoor geldende gemeentelijke bepalingen, mede een kantoor- of beroepsruimte voor eigen gebruik in de woning te hebben.
In de privé-gedeelten mogen geen brandgevaarlijke of ontplofbare stoffen worden opgeslagen.
Het is niet toegestaan in de privé-gedeelten beroepen of bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van de horeca en/of erotiek uit te oefenen, noch daarin gelegenheid te geven tot het (doen) uitoefenen van gokspelen.
Voorts is het niet toegestaan de privé-gedeelten te exploiteren als pension of kamerverhuurbedrijf."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Energieprestatiecentificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
bodemgegevens Westwagenstraat 103.pdf pdf-document
bestemmingsplan Binnenstad Westwagenstraat 103 te Gorinchem.pdf pdf-document
kostenschatting Westwagenstraat 103 te Gorinchem.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.