Kerkweg 9 a 400 Hensbroek

20

sep

2012

 

Kerkweg 9 a 400
1711 RR Hensbroek

Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 20 september 2012
uitgesteld datum onbekend
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

Accommodatie de Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet mogelijk.

Object

een kavel grond, zijnde recreatie grond, met daarop geplaatst een chalet, op Campingpark Holiday, gelegen te 1711 RR Hensbroek, Kerkweg 9 A 400, kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie G, nummer 1648, groot één are zeventig centiare,

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Obdam, sectie G, nummer 1648, groot één are zeventig centiare.
Bezichtiging 4 september 2012 13:00 – 14:00
15 september 2012 13:00 – 14:00
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Accommodatie de Polder

Veesteeg 6a
6658 KP Beneden-Leeuwen

donderdag 20 september 2012 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann - Amsterdam

Amstelplein 8-A
1096BC Amsterdam

Mevr. I.D. Louis

Telefoonnummer 020-3016329 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 30 augustus 2012 op te vragen bij kantoor CMS Derks Star Busmann Notarissen te Amsterdam.

Bijzondere veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op twintig september tweeduizend twaalf vanaf negen (09:00) uur, in Accommodatie de Polder, Veesteeg 6a te 6658 KP Beneden-Leeuwen.
Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk negentien september tweeduizend twaalf gepubliceerd worden op de website.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning vóór twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij de eigenaar en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/eigenaar is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een recente verklaring van financiële gegoedheid van een Nederlandse bank; of
b. een onvoorwaardelijke getekende hypotheekofferte; of
c. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
d. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro (€ 10.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Kerkweg 9 a 400 te Hensbroek/aanbetaling veiling de dato 20-09-2012".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Parkbeheer
Volgens opgave van de parkbeheerder bedraagt de parkbijdrage éénduizend driehonderdachtentwintig euro en tweeëntwintig eurocent (€ 1.328,22) (inclusief BTW) per jaar. Het bedrag wordt in maandelijkse termijnen vooraf in rekening gebracht. Voorts komen de eenmalige aansluit- en administratie kosten ad tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) (inclusief BTW) voor rekening van koper.
Omschrijving bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"VERGUNNING
Koper verklaart er mee bekend te zijn dat het niet is toegestaan om in de maand januari te overnachten op het campingpark tussen twintig uur en acht uur.
Ten aanzien van het gebruik van het verkochte deelt verkoper mee, dat het hem niet bekend is dat dit gebruik op privaatrechtelijke of publiekrechtelijke gronden niet is toegestaan. De kampeervergunning wordt verleend per kalenderjaar. Verkoper danwel de exploitant van het campingpark zal al het mogelijke doen om ervoor zorg te dragen dat de betreffende vergunning jaarlijks wordt verleend danwel wordt verlengd.
Voorts is koper er mee bekend, dat conform het bestemmingsplan recreatiepercelen niet kleiner dan één are en twintig centiare en niet groter dan twee are mogen zijn. Hiermee dient de koper bij het plaatsen van een kampeermiddel en eventuele schuur rekening te houden.
Mocht de kavel van koper groter zijn dan de maximale toegestane oppervlakte, dan dient dit gedeelte als tuin of groenstrook te worden ingericht."
En voorts:
"Servicekosten/reglement
Artikel 7
1. Koper verklaart zich te houden aan de regels en voorwaarden die door de beheerder worden voorgeschreven aan de overige eigenaren/gasten op het park. Koper heeft een exemplaar van het desbetreffende reglement ontvangen en van de inhoud daarvan kennis genomen en zal deze naleven. Het reglement kan te allen tijde door de beheerder in het algemeen belang van het park worden aangepast tot uiterlijk éénendertig december tweeduizend acht. Ingeval de reglementen worden gewijzigd zijn deze pas van kracht nadat koper een exemplaar heeft ontvangen.
2. Koper is bekend met het feit dat hij als eigenaar aan de beheerder dient te voldoen een vergoeding wegens servicekosten. Deze kosten hebben onder meer betrekking op het onderhoud en herstel van de gemeenschappelijke voorzieningen en ruimten van de camping, alsmede de daarvoor verschuldigde heffingen, (verzekerings-)premies, personeelskosten, etcetera. Deze kosten worden voor het jaar tweeduizendzeven door verkoper per kavel begroot op vierhonderdvijfenzeventig euro ( € 475,00), exclusief omzetbelasting. De betaling van de kosten dient te geschieden in twaalf maandelijkse termijnen bij vooruitbetaling en wel op de eerste dag van elke maand. Beheerder verstrekt koper maandelijks een factuur. De kosten worden jaarlijks vooraf door de vergadering van aandeelhouders in het kapitaal van beheerder vastgesteld op basis van een begroting van de kosten voor het betreffende kalenderjaar. Beheerder garandeert dat de kosten tot en met éénendertig december tweeduizend acht nooit hoger zullen zijn dan vierhonderdvijfenzeventig euro ( € 475,00) exclusief omzetbelasting per jaar. Koper is er mee bekend dat het exploitatieresultaat tot en met éénendertig december tweeduizend acht voor rekening en risico van verkoper is.
3. Indien het verkochte betreft een kavel bestemd als parkeerplaats en een certificaat van een aandeel en koper reeds de eigendom bezit van een recreatieperceel op het park welke niet in eigendom is verkregen van verkoper, dan komen de bestaande bepalingen ten aanzien van de servicekosten voor dat recreatieperceel te vervallen en geldt het bepaalde in lid 2 van dit artikel in plaats daarvan.
Kwalitatieve verplichtingen
Artikel 8
1. Verkoper en koper zijn in het kader van de bewoning en gebruik van het verkochte op de camping na te melden kwalitatieve bedingen, zoals bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overeengekomen, te weten:
a. de verplichting tot het niet plaatsen of doen plaatsen van een erfafscheiding hoger dan negentig centimeter op de erfgrenzen van het verkochte;
b. de verplichting tot het dulden dat in, op, aan of boven het verkochte, dan wel het daarop te plaatsen kampeermiddel, ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, drainage, putten, lichtinval/uitzicht aanwezig zijn; (hieronder kan nimmer een verbod tot onderhouds- of herstelwerkzaamheden, bouwen of verbouwen worden verstaan);
c. de verplichting tot het niet aanbrengen of doen aanbrengen van andere zaken dan het te plaatsen kampeermiddel op het verkochte.
2. De verplichtingen dienen over te gaan op de rechthebbende(n) onder bijzondere titel en mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende(n) een recht tot gebruik verkrijgen met betrekking tot het verkochte. De rechthebbende(n) in deze verplichtingen is niet verplicht tot het doen van vergoedingen in het kader van deze verplichtingen.
3. Bij een handelen in strijd met de hiervoor vermelde verplichtingen dan wel bij toerekenbare tekortkoming verbeurt de overtredende, niet-nakomende of toerekenbare tekortkomende partij voor iedere dag dat niet wordt voldaan aan of de vereiste medewerking niet verleent voor de hiervoor bedoelde verplichtingen een direct door de beheerder opvorderbare boete zoals hierna nader omschreven.
Erfdienstbaarheid
Artikel 9
1. Ter uitvoering van hetgeen is overeengekomen in de hiervoor vermelde overeenkomst van verkoop en koop vestigen beheerder en koper de navolgende erfdienstbaarheden ten laste van de aan beheerder in eigendom toebehorende registergoederen, bestemd voor gemeenschappelijk gebruik en ten behoeve van het bij deze verkochte: de erfdienstbaarheid van weg/overpad uit te oefenen op de voor het dienende erf minst bezwarende wijze, zulks om te komen van en te gaan naar het verkochte en/of de openbare weg, zijnde de Kerkweg te Hensbroek, via de bestaande wegen/paden van de camping.
2. Van deze erfdienstbaarheid mag uitsluitend en alleen gebruik worden gemaakt in de periode dat de hiervoor bedoelde vergunning of toekomstige vergunningen het bewonen/verblijven toestaat.
Boetebeding
Artikel 10
Bij overtreding of toerekenbare tekortkoming van het in de hiervoor gemelde hoofdstukken "Servicekosten/reglement" en "Kwalitatieve verplichtingen", verbeurt de overtreder of toerekenbare tekortkomende partij een zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete, van vijfentwintig duizend euro ( € 25.000,00) ineens en voor elke dag dat de overtreding of toerekenbare tekortkoming voortduurt een opeisbare boete van tweehonderdvijftig euro ( € 250,00) ten behoeve van de beheerder, onverminderd het recht van de beheerder nakoming en/of herstel te vorderen.
Kettingbeding
Artikel 11
1. De bedingen in de hiervoor gemelde hoofdstukken "Vergunning", "Servicekosten/reglement", "Kwalitatieve verplichtingen" en "Boetebeding", alsmede in dit hoofdstuk, zullen bij elke eigendomsoverdracht of vestiging van een zakelijk en/of persoonlijk genotsrecht van het verkochte, aan de nieuwe verkrijger dan wel gebruiker in eigendom en/of zakelijk of persoonlijk genotsrecht moeten worden opgelegd, ten behoeve van rechthebbende van de camping moeten worden bedongen en aangenomen en in elke verdere akte van eigendomsoverdracht en/of vestiging van een zakelijk en/of persoonlijk genotsrecht woordelijk worden overgenomen, zulks op verbeurte door de verkrijger dan wel gebruiker in eigendom of zijn rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzonder titel in de eigendom en/of persoonlijk genotsrecht, die verzuimt op te leggen, te bedingen, aan te nemen of te doen aannemen, van een zonder ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete, welke niet voor matiging vatbaar is, van vijftig duizend euro ( € 50.000,00) ten behoeve van de beheerder, een en ander onverminderd de verplichting van de overtreder of toerekenbare tekortkomende partij tot vergoeding aan de beheerder van kosten, schaden en interessen.
2. Onder eigendomsoverdracht wordt hier verstaan, elke overdracht krachtens verkoop, schenking, ruiling, boedelscheiding, afgifte legaat, echtscheiding, inbreng of andere overeenkomst - hoe ook genaamd - welke als titel van eigendomsoverdracht is te beschouwen en onder uitgifte wordt hier verstaan, elke vestiging, verlenging, ingebruikgeving van een zakelijk en/of persoonlijk genotsrecht, onder welke titel dan ook, aan derden.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van de eigenaar voor deze te worden aangenomen.
In de voornoemde leveringsakte is tevens het volgende opgenomen, woordelijk luidende
"Certificaten
Artikel 12
1. Voorts zijn partijen nader overeengekomen, dat aan koper een certificaat van een aandeel of een andere vorm van deelneming, hierna te noemen: het certificaat, zal worden verstrekt in een door verkoper op te richten rechtspersoon, welke rechtspersoon het beheer zal gaan voeren van Holiday Park Hensbroek.
De betreffende rechtspersoon zal alle rechten en plichten overnemen van de huidige beheerder, waaronder begrepen de eigendom van de gemeenschappelijke voorzieningen en de verplichting tot het beheer en onderhoud van deze gemeenschappelijke voorzieningen, alsmede het recht tot inning van de servicekosten, echter met inachtneming van hetgeen hiervoor met betrekking tot de beheerder is bepaald.
2. Een kavel grond op Holiday Park Hensbroek zal niet kunnen worden vervreemd zonder gelijktijdige vervreemding van het certificaat. Een certificaat zal evenmin kunnen worden vervreemd zonder gelijktijdige overdracht van de kavel.
3. Het door koper betaalde deel van de koopsom dat wordt toegerekend aan de beheerder, zal in depot blijven bij mij, notaris, totdat de oprichting van de rechtspersoon, die het beheer zal voeren, door verkoper heeft plaatsgevonden.
4. Koper verklaart bij deze in te stemmen met de overgang van de rechten en verplichtingen van de beheerder op een door de verkoper op te richten rechtspersoon en zich tot stipte nakoming van de regels, zoals vastgesteld door de beheerder, te verbinden.
5. Koper verleent onherroepelijke machtiging aan ieder van de medewerkers van mij, notaris, om mee te werken aan de levering van het betreffende certificaat aan koper."
Rechthebbende heeft schriftelijk verklaard niet in het bezit te zijn van vorenbedoeld certificaat. Ook de beheerder van het Holiday Park Hensbroek heeft telefonisch medegedeeld dat er geen certificaten zijn uitgegeven aan de eigenaren van de kavels.
Overdracht zal derhalve zonder vervreemding van een certificaat plaatsvinden.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Tevens wordt verwezen naar een schrijven van de gemeente Koggenland de dato dertig mei tweeduizend twaalf, van welk een kopie aan deze akte wordt gehecht.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed is het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2000 Gemeente Obdam" van toepassing.
Blijkens voormeld schrijven van de gemeente Koggenland de dato dertig mei tweeduizend twaalf is het registergoed gelegen binnen de bestemming: "Verblijfrecreatie".
Permanente bewoning is niet toegestaan.
Bodeminformatie
Met betrekking tot bodeminformatie van het registergoed wordt te dezen verwezen naar voormeld schrijven van de gemeente Koggenland de dato dertig mei tweeduizend twaalf.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
kadastrale kaart.PDF pdf-document
Schatting kosten executoriale verkoop via internet Kerkweg 9 a 400 te Hensbroek.PDF pdf-document
Bestemming WKPB Bodem.PDF pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.