Grotestraat 341 Waalwijk

8

apr

2013

Grotestraat 341
5142 CA Waalwijk

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting maandag 8 april 2013
vanaf 15:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Gebouw Meerparc

Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam

Object

Het kantoorgebouw is gerealiseerd in 1972 en kent een totaal verhuurbaar vloeroppervlak van ca. 3.757 m² en beschikt over 57 eigen parkeerplaatsen. Het gebouw is momenteel niet verhuurd en wordt aangeboden in huidige staat.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Gemeente Waalwijk, sectie G nummer 1434, groot 48 are en 25 ca
Bezichtiging 26 maart 2013 10:00 – 12:00
2 april 2013 10:00 – 12:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Gebouw Meerparc

Amstelveenseweg 638
1081 JJ Amsterdam

maandag 8 april 2013 vanaf 15:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

DLA Piper Nederland N.V. - Amsterdam

Amstelveenseweg 638
1081JJ Amsterdam

Dhr. mr. M.E. Odink

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Heden, eenentwintig maart tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Maria Johanna Anna Laenen, notaris te Amsterdam:
de heer mr. Mervyn Elmer Odink, geboren te Amsterdam op vier augustus negentienhonderd drieënzeventig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, als schriftelijk gevolmachtigde van:
a. de heer Maurice Alexander KALSBEEK, geboren te Hengelo op zesentwintig februari negentienhonderd zevenenzeventig, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, geïdentificeerd aan de hand van een paspoort met nummer NRRHH4C10;
b. de heer Martinus Cornelis Antonius VEEKEN, geboren te Hoorn op dertig januari negentienhonderd zesenzeventig, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, geïdentificeerd aan de hand van een paspoort met nummer NS8L89919,
die ten tijde van het tekenen van de volmacht handelden als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd gevolmachtigden van:
MEXTRUST B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33058755,
welke vennootschap ten tijde van het tekenen van de volmacht handelde als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van:
DRACSO B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33099556, hierna te noemen "Dracso";
c. de heer mr. Jasper Reinier BERKENBOSCH, geboren te Zoetermeer op vijf januari negentienhonderd vierenzeventig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,
hierna te noemen: de "Bewindvoerder".
Dracso en de Bewindvoerder die ten tijde van het tekenen van de volmachten handelden als vertegenwoordigingsbevoegd gevolmachtigden respectievelijk bewindvoerder van:
PORTO KALI KANTOREN 6 B.V., (bij de Dienst voor het kadaster en de openbare registers nog bekend als b.v. mcgrew), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 34276113,
hierna te noemen: "Verkoper".
VOLMACHT
Van het bestaan van de aan de comparant gegeven volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken, waarvan blijkt uit twee aan deze akte te hechten onderhandse akten van volmacht (waarvan één volmacht in kopie aan deze akte is gehecht).
BEGRIPPEN
In deze inschrijvingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanbieder:
Degene die de enveloppe met het daarin het inschrijvingsbiljet aanbiedt aan de Notaris of een van haar medewerkers, onverschillig de vraag of hij ook Bieder is.
2. Aflevering:
Het stellen van het Registergoed in het bezit van de Koper.
3. Bankgarantie:
Een bankgarantie, die is afgegeven door een financiële onderneming als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die in de Europese Unie of in een staat die partij is bij de Koopovereenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte het bedrijf van bank mag uitoefenen, of, indien de bankgarantie wordt afgegeven door een financiële onderneming die het bedrijf van bank mag uitoefenen in een staat die geen partij is bij de Koopovereenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, een financiële onderneming die onder vergelijkbaar toezicht staat en die de gebruikelijke bepalingen kent.
4. Bod:
Het bedrag in euro's dat een Bieder door middel van zijn Inschrijving biedt.
5. Bieder:
Degene die door middel van de Inschrijving een Bod heeft uitgebracht.
6. Gunning:
De verklaring van de Verkoper waardoor, als resultaat van de Verkoop bij inschrijving, de koop tussen de Verkoper en de Koper tot stand komt.
7. Inschrijving:
Het uitbrengen van een Bod op de Zitting door middel van het inleveren van een inschrijvingsbiljet.
8. Inschrijvingsvoorwaarden:
De notariële akte waarin de Verkoper de Inschrijvingsvoorwaarden en de overige voor de Verkoop bij inschrijving relevante gegevens van toepassing verklaart.
9. Koopovereenkomst:
De overeenkomst van verkoop en koop die na Gunning door Koper en Verkoper wordt ondertekend.
10. Koopsom:
De koopsom voor het Verkochte, het Bod waarvoor wordt gegund.
11. Koper:
Degene aan wie krachtens Verkoop bij inschrijving wordt gegund.
12. Kwaliteitsrekening:
De in artikel 25 van de Wet op het Notarisambt bedoelde bijzondere rekening ten name van de hierna te noemen Notaris dan wel de vennootschap waarin zij met meer Notarissen samenwerkt, welke rekening wordt aangehouden bij ING Bank N.V. onder nummer 67.26.44.428 ten name van Derdengelden Notariaat DLA Piper.
13. Leveringsakte:
De voor de levering van het Verkochte aan Koper door Verkoper vereiste notariële akte te verlijden ten overstaan van de Notaris.
14. Notaris:
mr. M.J.A. Laenen, dan wel haar waarnemer of één van de andere notarissen verbonden aan DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam.
15. Overdrachtsdatum:
Een door Partijen gezamenlijk overeen te komen datum waarop de levering van het Verkochte zal plaatsvinden.
16. Overdrachtstijdstip:
Het tijdstip waarop de Leveringsakte door Verkoper, Koper en de Notaris wordt ondertekend.
17. Partijen:
De Verkoper en de Koper tezamen.
18. Verkochte:
Het kantoorgebouw met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Grotestraat 341, 5142 CA Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie G nummer 1434, groot achtenveertig are en vijfentwintig centiare.
19. Verkoop bij inschrijving:
De verkoop van Registergoed in het openbaar - anders dan bij veiling - ten overstaan van een Notaris, waarbij het Bod uitsluitend schriftelijk, door middel van inschrijvingsbiljetten, wordt uitgebracht.
20. Verkoopinformatie:
Alle documenten en informatie met betrekking tot het Verkochte, die beschikbaar is op www.veilingnotaris.nl, en tevens te verkrijgen is via de heer M. Hustinx, Bilfinger Real Estate B.V., telefoonnummer: 06-15951463 en e-mail: michiel.hustinx@bilfinger.com.
21. Zitting:
De openbare bijeenkomst waarop de inschrijvingsbiljetten worden ontsloten en openbaar gemaakt.
OPENBARE VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VAN HET REGISTERGOED
De comparant handelend als gemeld heeft aan mij, notaris, verzocht over te gaan tot openbare Verkoop bij inschrijving van het volgende registergoed:
het kantoorgebouw met ondergrond en erf, plaatselijk bekend Grotestraat 341, 5142 CA Waalwijk, kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie G nummer 1434, groot achtenveertig are en vijfentwintig centiare,
hierna te noemen: het "Verkochte" en/of het "Registergoed".
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Blijkens het kadastraal bericht object van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland geldt ten aanzien van het Registergoed dat er geen beperkingen bekend zijn in de gemeentelijke beperkingenregistratie en de kadastrale registratie.
EIGENDOMSVERKRIJGING
Verkoper, destijds genaamd B.V. Mcgrew, verkreeg de eigendom van het Verkochte door de inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen op tweeëntwintig juni tweeduizend zeven in Register Hypotheken 4 in deel 52524 nummer 55 van een afschrift van een akte van levering op eenentwintig juni tweeduizend zeven verleden voor mr. P.A.E. Kerckhoffs, destijds notaris te Amsterdam, ondermeer inhoudende:
- kwijting voor de betaling van de koopsom; en
- een vermelding dat de goedkeuring, als bedoeld in artikel 2:204c van het Burgerlijk Wetboek, voor de overeenkomst strekkende tot de verkrijging door Verkoper met inachtneming van dat artikel niet was vereist.
ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of andere bijzondere verplichtingen wordt ten deze verwezen naar voormelde titel van aankomst (deel 52524, nummer 55), waarin onder meer het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"1. naar een akte van levering op zesentwintig augustus negentienhonderdeen verleden voor notaris Rant te Waalwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch in register hypotheken 4 op eenendertig augustus negentienhonderdeen in deel 1342 nummer 17;
2. naar een akte van levering op achtentwintig februari negentienhonderdnegentien verleden voor notaris Schaap te Waalwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch, in register hypotheken 4, op zeven maart negentienhonderdnegentien in deel 1718 nummer 98;
3. naar een akte van levering op twaalf november negentienhonderdnegenentwintig verleden voor notaris Jansen te Waalwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch, in register hypotheken 4, op veertien november negentienhonderdnegenentwintig in deel 2013 nummer 128;
4. naar een akte van levering op vier februari negentienhonderdnegenenvijftig verleden voor notaris van Gurp te Waalwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch, in register hypotheken 4, op vijf februari negentienhonderdnegenenvijftig in deel 2818 nummer 24, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
2. Ten behoeve van het bij deze verkochte gedeelte van gemeld kadastraal perceel Gemeente Waalwijk Sectie C nummer 2740 als heersend erf en ten laste van het niet verkochte gedeelte van gemeld nummer 2740 als lijdend erf worden bij deze gevestigd: de erfdienstbaarheid van weg van en naar de Grotestraat over de dam, welke gedeeltelijk is gelegen op - en lopende voor dit gedeelte over een strook grond gelegen tegen de kadastrale ongeveer westgrens van - het niet verkochte gedeelte van gemeld nummer 2740; en de erfdienstbaarheid tot het hebben van ramen, vensters, deuren en of andere openingen, welke uitkomen op bedoelde dam;
zullende op gemelde erfdienstbaarheden overigens toepasselijk zijn het bepaalde in de akte, houdende vestiging erfdienstbaarheden, op dertig Augustus negentienhonderd acht en vijftig voor ondergetekende Notaris verleden.
3. Ten behoeve van het niet verkochte gedeelte van gemeld kadastraal perceel Gemeente Waalwijk Sectie C nummer 2740 als heersend erf en ten laste van het verkochte gedeelte van gemeld nummer 2740 als lijdend erf wordt bij deze gevestigd de navolgende erfdienstbaarheid, zulks altijddurend en om niet:
Het is de eigenaar van het lijdend erf verboden om op de strook grond, gelegen tussen de hierboven omschreven dan en de kadastrale ongeveer oostgrens van het verkochte, gebouwen of andere werken te stellen."
5. naar een akte van afstand en vestiging erfdienstbaarheden op dertig august negentienhonderdachtenvijftig verleden voor notaris van Gurop te Waalwijk, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch, in register hypotheken 4, op een september negentienhonderdachtenvijftig in deel 2798 nummer 157, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
B. bij deze te vestigen altijddurend en om niet als erfdienstbaarheden ten behoeve en ten laste van perceel 2701 enerzijds en ten behoeve en ten laste van perceel 2740 anderzijds, over en weder:
I. het recht van weg van en naar de Grotestraat over de dam, welke is gelegen op de beide percelen 2701 en 2740-in hoofdsaak tussen de ongeveer oostzijde van de reeds bestaande opstallen en de nieuwbouw op perceel 2701 enerzijds en de ongeveer westzijde van de reeds bestaande opstallen op perceel 2740 anderzijds;
zullende dit recht van weg kunnen worden uitgeoefend over de volle breedte van de dam, zoals die dam zal zijn na afbouw van de nieuwbouw, en zullende bedoeld recht van weg alleen geleden voor dat gedeelte van bedoelde dam, hetwelk is gelegen tussen de openbare weg (Grotestraat) en de westwaarts in een rechte lijn doorgetrokken kadastrale ongeveer noordgrens van het bovengemeld vervallen kadastraal perceel nummer 2235 (thans deel uitmakende van perceel 2740).
Bedoelde dam zal zoals die zal zijn na afbouw van de nieuwbouw steeds als open grond moeten blijven liggen en daarin of daarop mogen geen gebouwen of andere werken, beplantingen verhogingen als anderszins worden aangebracht, noch daarin voorwerpen worden geplaatst.
II. het recht tot het hebben en behouden van ramen, vensters, deuren en/of andere openingen, welke uitkomen op de sub I bedoelde dam en welke zicht thans bevinden in de oostgevel, respectievelijk westgevel, der reeds bestaande opstallen op de percelen 2701 en 2740, alsmede welke zich zullen bevinden in de oostgevel van de nieuwbouw.
Bedoelde ramen, vensters, deuren en/of openingen zullen gehandhaafd kunnen blijven ter plaatse alwaar en op de wijze waarin dezelve zich thans bevinden en voor wat de nieuwbouw betreft alwaar en op de wijze waarop zich die na de afbouw zullen bevinden;
geldende dit alles ook al zou een en/of andere zich bevinden op of binnen een afstand van twee meter uit de grensscheiding der betrokken percelen;
bedoelde ramen en vensters mogen voorzien zijn van blank of doorzichtig glas en zullen mogen geopend kunnen worden op de wijze waarop zulks thans het geval is, respectievelijk, voorwat de nieuwbouw betreft, op de wijze daarop zulks na afbouw daarvan het geval zal zijn.
Geschiedende voormelde vestiging van de sub I en II gemelde erfdienstbaarheden voorts onder de navolgende bepalingen:
a. Indien de heersende erven van aard en/of bestemming worden veranderd, als ook indien op de heersende erven meerder gebouwen of werken worden gesticht of de bestaande worden veranderd, zal dit niet gelden als verzwaring der erfdienstbaarheden:
b. de hiervoren bedoelde dam zal voor gezamenlijke rekening der wederzijdse erven moeten worden instandgehouden en onderhouden; elk der beide erven moet op eigen terrein en eigen kosten mor gen voorde afvoer van regen- en ander water, zodat bedoelde dam steeds in goed-bruikbare staat zal zijn;"
6. naar een akte van levering op vierentwintig november negentienhonderdzevenenne-gentig verleden voor de plaatsvervanger van notaris Oomen te 's-Hertogenbosch, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te 's-Hertogenbosch in register hypotheken 4 op vijfentwintig november negentienhonderdzevenennegentig, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
TE VESTIGEN ERFDIENSTBAARHEDEN
1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, zulks mede op verzoek van hiervoor genoemde economische eigenaar bij dezen ten behoeve en ten laste van het verkochte (Grotestraat 341 te Waalwijk uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk uitmakende een gedeelte van te perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk, sectie G nummer 1059) en ten behoeve en ten laste van het bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Waalrijk sectie G nummer 1059, (Grotestraat 335, 337 en 343) over en weer te verlenen en te aanvaarden:
Als die erfdienstbaarheden waardoor de toestand, waarin die percelen en de daarop gestichte opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van bovengrondse en ondergrondse leidingen, afvoer van hemelwater, gootwater en faecaliën door rioleringswerken of anderszins, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of the verbouwen.
2. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden, zulks mede op verzoek van de hiervoor genoemde economische eigenaar bij dezen ten laste van het verkochte (Grotestraat 341 te Waalwijk, uitmakende een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Waalwijk sectie G nummer 1059) en ten behoeve van het bij verkoper in eigendom blijvende gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Waalrijk sectie G nummer 1059 (Grotestraat 335, 337 en 343) te verlenen:
de erfdienstbaarheid van uitweg om te komen van en te gaan naar de openbare weg (zijnde de Grotestraat te Waalwijk), over het bestaande pad op de bestaande wijze, en wel te voet, met de fiets of ander klein voertuig (gemotoriseerde voertuigen mogen slechts met afgezette motor worden meegevoerd),
welke erfdienstbaarheid door verkoper wordt aanvaardt."
2. naar een akte van inbreng en levering op vierentwintig november negentienhonderdzevenennegentig verleden voor de plaatsvervanger van notaris Oomen te 's-Hertogenbosch, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Breda op vijfentwintig november negentienhonderdzevenen-negentig, in register hypotheken 4, in deel 11192 nummer 16, waarin onder meer woordelijk staat vermeld (het verkochte sub 6. Wordt hierna aangeduid als het registergoed sub 6.):
KETTINGBEDING
Ter uitvoering van het bepaalde in voormelde participatie-overeenkomst wordt terzake van de registergoederen sub 5, 6 en 27, het volgende recht van goedkeuring opgenomen.
De registergoederen sub 5, 6 en 27, hierna ook te noemen: de huurobjecten.
Zolang Delta Lloyd huurder is van de huurobjecten, is voor vervreemding van de huurobjecten aan een nieuwe eigenaar die direct of indirect behoort tot de kring van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen, met betrekking tot de persoon van die nieuwe eigenaar, de voorafgaande goedkeuring van Delta Lloyd vereist, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van vijfmiljoen gulden (f. 5.000.000,00) ten behoeve van Delta Lloyd. Deze goedkeuring is niet vereist indien het een verkrijger betreft waarin in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen deelnemen voor minder dan eenentwintig procent (21%).
Voormelde boete wordt verbeurd door het enkele feit van de niet-nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist en onverminderd het recht van Delta Lloyd op vergoeding van de eventueel meer geleden schade en om nakoming van de verbintenis te verlangen.
Kettingbeding
Verkrijger verplicht en verbindt zich jegens Delta Lloyd die dit, vertegenwoordigd door de comparant, voor zich aanvaardt, voormeld recht bij elke vervreemding in eigendom van het geheel of een gedeelte van een of meer van de huurobjecten of elke vestiging van een persoonlijk of zakelijk genotsrecht daarop, voorzover Delta Lloyd hiervan nog steeds huurder is, aan de nieuwe eigenaar of de verkrijger van het persoonlijke of zakelijke genotsrecht op te leggen en ten behoeve van Delta Lloyd te bedingen en aan te nemen en te dien einde in elke akte van vervreemding of verlening woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete groot vijfmiljoen gulden (f. 5.000.000,00) ten laste van de betreffende vervreemder en iedere opvolgende eigenaar die verzuimt een en ander op te nemen, te bedingen, aan te nemen of te doen nemen en ten behoeve van Delta Lloyd met de bevoegdheid van Delta Lloyd daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schaden te vorderen.
Deze boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet nakoming, zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist."
Koper heeft verklaard dat er sprake is van een deelname voor minder dan eenentwintig procent (21%) van in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen zodat de goedkeuring van Delta Lloyd niet is vereist.";".
Voor zover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen, lasten en/of beperkingen voorkomen die Verkoper verplicht is aan Koper op te leggen, doet hij dat bij dezen en worden die verplichtingen, lasten en/of beperkingen bij dezen door Koper uitdrukkelijk aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij dezen tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.
DE INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts bij dezen akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder de openbare verkoop van het Registergoed zal plaatsvinden op acht april tweeduizend dertien om vijftien (15:00) uur ten kantore van DLA Piper Nederland N.V., voornoemd, op dienstverlening van de notaris met betrekking tot deze Verkoop bij inschrijving zijn de Algemene Voorwaarden van DLA Piper Nederland N.V. van toepassing.
Artikel 1 - Zitting en Inschrijving
De Verkoop bij inschrijving vindt plaats tijdens de Zitting op acht april tweeduizend dertien om vijftien (15:00) uur ten kantore van DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutairgevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam, ten overstaan van de Notaris, dan wel haar waarnemer dan wel haar associé. De Inschrijving geschiedt door middel van inschrijfbiljetten die zijn ingeleverd bij de Notaris.
Artikel 2 - Bezichtiging
1. Bezichtigingen zijn mogelijk op:
- Dinsdag zesentwintig maart tweeduizend dertien vanaf tien (10:00) uur tot twaalf (12:00) uur; en
- Dinsdag twee april tweeduizend dertien vanaf tien (10:00) uur tot twaalf (12:00) uur.
2. Buiten deze data is bezichtiging mogelijk op afspraak, waarvoor contact dient te worden opgenomen met de heer M. Hustinx, Bilfinger Real Estate B.V., telefoonnummer: 06-15951463 en e-mail: michiel.hustinx@bilfinger.com. Eventuele vragen van de zijde van een Bieder dienen uiterlijk op vier april tweeduizend dertien te zijn gesteld aan: de heer Hustinx, Bilfinger Real Estate B.V. hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk. De hiervoor genoemde adviseur van Bilginger Real Estate B.V. zal alle ontvangen vragen doorsturen naar Verkoper.
Artikel 3 - Organisatie van de Verkoop bij inschrijving
1. De organisatie, voorbereiding en volledige tenuitvoerlegging van de Verkoop bij inschrijving berusten bij de Notaris.
2. De Notaris maakt de voorgenomen Verkoop bij inschrijving bekend. Hij stelt gegadigden en andere belanghebbenden in de gelegenheid tijdig vóór acht april tweeduizend dertien van de inhoud van de Inschrijvingsvoorwaarden kennis te nemen, verstrekt inschrijvingsbiljetten en geeft, desgevraagd, nadere informatie omtrent de gang van zaken en de door de Koper verschuldigde belasting en kosten.
3. De Notaris waakt over de ingevolge zijn ambt en de Inschrijvingsvoorwaarden in acht te nemen geheimhouding vóór de Zitting en de openbaarheid tijdens de Zitting.
4. De Notaris is bevoegd om vóór en tijdens de Zitting al die maatregelen te nemen die, naar zijn oordeel, noodzakelijk zijn voor een ordelijk verloop van de Verkoop bij inschrijving. Dit omvat de bevoegdheid, ook zonder opgave van redenen:
- een Bod niet als zodanig te erkennen;
- één of meer Bieders van de Verkoop bij inschrijving uit te sluiten;
- de Verkoop bij inschrijving te schorsen, uit te stellen of af te gelasten.
5. De Notaris stelt vast of er bij het uitbrengen van het Bod een zodanige vergissing is gemaakt dat, naar het oordeel van de Notaris, de Bieder niet aan het uitbrengen van zijn Bod gehouden kan worden.
6. Het oordeel van de Notaris omtrent datgene wat zich tijdens de Zitting afspeelt en de uitleg of de toepassing van de Inschrijvingsvoorwaarden tijdens de Zitting is beslissend.
7. De Notaris maakt van het verhandelde tijdens de Zitting proces-verbaal op. Daaruit blijkt tevens van de gedane biedingen, door middel van verwijzing naar de aangehechte inschrijvingsbiljetten en/of door vermelding in het proces-verbaal.
8. Voor alles wat de Verkoop bij inschrijving betreft, kiezen de daarbij betrokken Partijen woonplaats op het kantoor van de Notaris.
Artikel 4 - Biedingen
1. De inschrijvingsformulieren moeten hetzij door overhandiging, hetzij per aangetekende post met ontvangstbewijs, uiterlijk op acht april tweeduizend dertien om vijftien (15:00) uur zijn ontvangen door DLA Piper Nederland N.V. ter attentie van de heer mr. M.E. Odink, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam.
2. Tijdens de Zitting kunnen geen inschrijvingsformulieren meer worden ingeleverd en dienen derhalve alle inschrijvingsformulieren uiterlijk op de/het hiervoor in lid 1 van dit artikel gemelde datum en tijdstip te zijn ingeleverd. Alle na deze datum en tijdstip ingeleverde formulieren zullen als niet ontvangen worden beschouwd.
3. In het geval een inschrijvingsbiljet wordt ingeleverd zal:
a. iedere medewerker van de Notaris eveneens bevoegd zijn om de enveloppe(n) in ontvangst te nemen en aan de formaliteiten die hiermee samenhangen te voldoen;
b. op de enveloppe de naam van de Aanbieder, alsmede van de Bieder worden vermeld.
4. De Bieder kan zich laten vertegenwoordigen door een ander. De enveloppe dient gesloten aan de Notaris of één van zijn medewerkers te worden aangeboden en aan de buitenzijde te vermelden dat deze een inschrijvingsbiljet bevat, op welke Inschrijving het betrekking heeft alsmede de naam van de Aanbieder. Indien de Aanbieder bij de aanbieding verklaart de enveloppe aan te bieden in opdracht van een ander en van die opdracht een schriftelijk bewijs overlegt, vermeldt de Notaris ook de naam van de opdrachtgever op de enveloppe. Deze opdrachtgever kan ten aanzien van de aangeboden enveloppe dezelfde rechten uitoefenen als in deze voorwaarden toegekend aan de Aanbieder, waaronder na te melden recht om de enveloppe terug te vragen.
5. Het inschrijvingsformulier mag ook per "aangetekende post met ontvangstbewijs" worden gezonden naar DLA Piper Nederland N.V. ter attentie van mr. M.E. Odink, Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam.
Aangezien de enveloppe met inschrijvingsformulieren gesloten moeten worden gehouden tot de Zitting, dient het opsturen van de inschrijvingsformulieren als volgt plaats te vinden:
- De enveloppe die wordt verstuurd dient een andere gesloten enveloppe te bevatten. In deze gesloten enveloppe zit het inschrijvingsformulier met de bijlagen overeenkomstig dit artikel, waarbij op de gesloten enveloppe wordt vermeld:
- "deze enveloppe bevat een inschrijvingsformulier";
- het Registergoed waarop de bieding betrekking heeft; en
- de naam van degene die de enveloppe aanbiedt.
6. Het inschrijvingsbiljet dient te zijn vergezeld van:
a. indien de Bieder een rechtspersoon zal zijn: (een kopie van) een recent uittreksel uit het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart) van de perso(o)n(en) die namens de rechtspersoon onderteken(t)(en);
b. indien de Bieder een natuurlijk persoon zal zijn: een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, Nederlands rijbewijs, identiteitskaart).
7. De Notaris of één van zijn medewerkers controleert of aan de voorschriften is voldaan, neemt de enveloppe in aanwezigheid van de Aanbieder in deze gesloten vorm in bewaring, nadat de Aanbieder en de Notaris daarop over de sluitrand aan de achterzijde hun handtekening hebben geplaatst, voorzien van de datum van aanbieding en zo mogelijk het ambtsstempel van de Notaris
8. Tot aan de opening van de enveloppe op de Zitting mag de Aanbieder de Notaris verzoeken hem de enveloppe te tonen om zich ervan te vergewissen dat deze zich in de oorspronkelijke gesloten staat bevindt; ook kan de Aanbieder tot aan het moment waarop de Notaris op de Zitting om het inleveren van de inschrijfbiljetten vraagt om teruggave van de enveloppe verzoeken, aan welk verzoek de Notaris voldoet tegen bewijs van afgifte, waarna de enveloppe op de Zitting geen rol meer speelt. Bij het vorenstaande mag de Aanbieder of diens opdrachtgever zich laten vertegenwoordigen doch alleen tegen overlegging van een schriftelijke en ondubbelzinnige volmacht.
9. De beoordeling omtrent de geldigheid van het inschrijvingsbiljet en de betekenis van de inhoud daarvan berust uitsluitend bij de Notaris.
10. Desgewenst kan de Notaris tijdens de Zitting onmiddellijk na het openen doch vóór het openbaar maken van enig Bod, om nadere invulling of informatie vragen aan de Bieder of degene die een biljet heeft ingeleverd, mits deze ter Zitting aanwezig is, dit openbaar geschiedt en het geen verandering brengt in de identiteit van de Bieder of de hoogte van zijn Bod.
Artikel 5 - De Zitting en de Inschrijving
1. De Inschrijving vindt plaats tijdens de Zitting. De Zitting is openbaar en wordt gehouden op het Notariskantoor zoals omschreven in artikel 1.
2. De Notaris opent de Zitting, leidt deze in en verstrekt voor zover nodig en desgevraagd nadere gegevens en inlichtingen omtrent het Registergoed en de Verkoop bij inschrijving.
3. De Notaris opent de enveloppen met inschrijvingsbiljetten. De aldus aangetroffen inschrijvingsbiljetten voegt hij samen.
4. De Notaris neemt vervolgens kennis van de inhoud van de inschrijvingsbiljetten en beoordeelt deze op hun geldigheid en betekenis overeenkomstig de Inschrijvingsvoorwaarden.
5. Daarna maakt de Notaris alle geboden bedragen bekend. Hetzelfde geldt voor de namen van de Bieders, in een willekeurige volgorde los van de geboden bedragen, voorzover een Bieder niet vooraf en uitdrukkelijk om het niet-vermelden van zijn naam heeft verzocht. Voorzover vermelding van naam en Bod in het proces-verbaal nodig is kan voormeld voorbehoud niet gemaakt worden.
6. Indien de Bieder niet persoonlijk op de Zitting aanwezig is en een inschrijvingsbiljet vóór de Zitting heeft ingeleverd is deze ook gebonden aan datgene wat de Notaris ter Zitting, voorafgaande aan het inleveren, omtrent het Registergoed en de Verkoop bij inschrijving heeft bekend gemaakt.
7. Alle inschrijvingsbiljetten worden aan het proces-verbaal gehecht.
Artikel 6 - Het Bod
1. Elk Bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Een Bod in strijd hiermee is ongeldig.
2. Het Bod moet worden uitgedrukt in één bedrag in gehele euro's. Een niet in gehele euro's uitgedrukt Bod wordt steeds naar beneden op euro's afgerond.
3. Een Bod dat is uitgedrukt in relatie tot een ander Bod, zodanig dat het Bod gelijk is aan het andere Bod vermeerderd met een bedrag, is ongeldig.
4. Een op het inschrijvingsbiljet uitgebracht Bod kan na de inlevering niet worden verhoogd.
5. Indien echter blijkt, dat het hoogste Bod door meer Bieders - anders dan gezamenlijk - is uitgebracht, dan worden deze Bieders - voor zover ter Zitting aanwezig - terstond tijdens de Zitting in de gelegenheid gesteld opnieuw door middel van nieuwe inschrijvingsbiljetten te bieden totdat een van hen het hoogst heeft geboden. Maken de Bieders van deze gelegenheid geen gebruik of zijn niet allen van hen ter Zitting aanwezig, dan wordt de hoogste Bieder aangewezen door loting tijdens de Zitting ten overstaan van de Notaris.
6. Indien meer personen gezamenlijk het Bod uitbrengen, dan zijn zij hoofdelijk aansprakelijk voor de op hen krachtens de Verkoop bij inschrijving rustende verplichtingen en voor de daaruit eventueel voortvloeiende koop.
7. Elke Bieder blijft aan zijn Bod, ook al is dit niet het hoogste, gebonden, totdat:
a. de Verkoper gunt aan een ander; of
b. vaststaat dat niet wordt gegund; of
c. de termijn waarbinnen de Verkoper tot gunning kan overgaan is verstreken zonder dat is gegund; of
d. de Verkoop bij inschrijving wordt afgelast.
Artikel 7 - Bieden voor een ander
1. De Bieder is aan zijn Bod gebonden ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.
2. Elke Bieder heeft, ook zonder dat hij zich dit uitdrukkelijk heeft voorbehouden, het recht overeenkomstig het hierna in lid 3 bepaalde te verklaren, dat hij het Bod heeft uitgebracht namens één of meer anderen, welke andere(n) hierna verder word(t)(en) aangeduid met "vertegenwoordigde".
3. Deze verklaring dient uiterlijk tijdens de Zitting door de Bieder aan de Notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd.
4. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van de inschrijving. Hierdoor treedt de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de Verkoop bij inschrijving, alsof hij zelf het Bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 5 bepaalde.
5. De Bieder is, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de Koper krachtens de Verkoop bij inschrijving. Indien de Bieder, in geval de vertegenwoordigde in gebreke is, de Koopsom geheel voor eigen rekening voldoet, wordt hij geacht de koop voor zichzelf te hebben aangegaan, in welk geval hij verplicht is tot ondertekening van de Koopovereenkomst en de Levering van het Registergoed aan hem plaatsvindt.
6. Indien mocht blijken, dat een rechtspersoon, die biedt, overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, onbevoegd vertegenwoordigd is, danwel haar verplichtingen krachtens de Verkoop bij inschrijving niet nakomt, word(t)(en) degene(n) die overeenkomstig artikel 4, door ondertekening van het inschrijvingsbiljet, het Bod namens de rechtspersoon heeft (hebben) uitgebracht, geacht voor die rechtspersoon volgens lid 2 van dit artikel te zijn opgetreden waardoor het bepaalde in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is.
7. Indien de Bieder een makelaar in registergoederen is, kan deze zich, indien hij in die hoedanigheid voor een ander biedt, van zijn hoofdelijke aansprakelijkheid bevrijden door voor of tijdens de Zitting aan de Notaris over te leggen:
a. zijn schriftelijke opdracht; en
b. een bewijsstuk waaruit blijkt dat de vertegenwoordigde in staat moet worden geacht zijn financiële verplichtingen krachtens de Verkoop bij inschrijving na te komen en op voorwaarde dat tevens wordt voldaan aan het bepaalde in lid 3.
Artikel 8 - Gunning, beraad, niet Gunning en afgelasting.
1. De koop ingevolge de Verkoop bij inschrijving komt tot stand door de Gunning door Verkoper. De Gunning omvat ook de goederenrechtelijke overeenkomst van overdracht onder de opschortende voorwaarde dat de Koper de koopovereenkomst ondertekent en aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al of niet gunnen te beraden. De termijn van beraad eindigt op dinsdag zestien april tweeduizend dertien om zeventien (17:00) uur of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
3. Nadat de biedingen bekend zijn gemaakt, dient de Verkoper te verklaren of hij gunt en aan wie, of hij gebruik maakt van het recht van beraad of niet gunt. Deze verklaring dient opgenomen te worden in het proces-verbaal. Het staat de Verkoper vrij aan een ander dan de hoogste Bieder te gunnen.
4. Van de Gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de dag dat de termijn van beraad eindigt, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke Bieder wordt gegund.
5. Indien de Verkoper zich binnen de termijn van beraad niet heeft uitgesproken omtrent het al of niet gunnen, wordt hij geacht niet te hebben gegund.
6. De Verkoop bij inschrijving kan, zolang niet is gegund, steeds en zonder opgave van redenen worden afgelast.
7. De Koper aan wie het Verkochte door Verkoper gegund is verplicht om binnen vijf werkdagen na Gunning de Koopovereenkomst te ondertekenen, de tekst van de Koopovereenkomst is aan deze akte gehecht. Door het doen van een Bod verklaart Bieder bekend te zijn en in te stemmen met de inhoud van de Koopovereenkomst.
Artikel 9 - Belasting en kosten
1. Voor zover verschuldigd worden aan de Koper in rekening gebracht:
a. het honorarium van het Notariskantoor ad tweeduizend vijfhonderd euro
(€ 2.500,00) één en ander te verhogen met kantoorkosten zijnde vier procent (4%), te berekenen over het hiervoor omschreven honorarium;
b. de overdrachtsbelasting;
c. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
d. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen,
één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
2. De in lid 1 van dit artikel vermelde belastingen, kosten en lasten maken nimmer deel uit van het gedane Bod, doch zijn daarboven verschuldigd.
3 De onroerende zaak belasting (anders dan wegens feitelijk gebruik) en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de Koper vanaf het Overdrachtstijdstip.
Artikel 10 - Tijdstip betaling
1. De betaling van de Koopsom en van de overige kosten en belastingen alsmede de tussen Koper en Verkoper te verrekenen lasten, vindt plaats via het kantoor van de Notaris. Betalingen dienen te geschieden via de Kwaliteitsrekening.
2. Koper is verplicht al het verschuldigde te voldoen bij het ondertekenen van de Leveringsakte door creditering van de Kwaliteitsrekening, uiterlijk per de dag van het ondertekenen van de Leveringsakte per valuta van die dag.
3. Uitbetaling zal eerst plaatsvinden, nadat de Notaris:
a. door raadpleging van de desbetreffende kadastrale registratie inzake hypotheken en beslagen van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers is gebleken, dat de levering van het Verkochte is geschied zonder hypothecaire inschrijvingen en beslagen, welke dienen te zijn ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, die bij het ondertekenen van de Leveringsakte niet bekend waren, terwijl voor de bekende hypothecaire inschrijvingen en beslagen de Notaris een voorwaardelijke (welke voorwaardelijkheid slechts geldt ten aanzien van de inlossing van de vordering van de desbetreffende hypotheekhouder en/of beslaglegger) volmacht tot doorhaling daarvan heeft verkregen; en
b. door raadpleging van de kadastrale registratie, met uitzondering van de gegevens inzake hypotheken en beslagen, van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers niet is gebleken van het bestaan van inschrijvingen in de daartoe bestemde openbare registers die aan de onvoorwaardelijke en van beperkte rechten en/of kwalitatieve verplichtingen onbelaste verkrijging van het Verkochte door Koper in de weg staan, anders dan de in deze akte vermelde en/of bedoelde beperkte rechten en/of kwalitatieve verplichtingen;
c. door raadpleging van de overige registers, zoals vereist conform de beroeps- en gedragsregels van de Notaris heeft geconstateerd, dat er overigens geen bezwaren zijn.
4. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen één of meer werkdagen verstrijken.
5. Verkoper heeft jegens de Notaris recht op uitbetaling, zodra de Notaris is gebleken dat de overdracht is geschied overeenkomstig het in dit artikel bepaalde.
Artikel 11 - Waarborgsom
1. Tot meerdere zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen zal Koper te zijner keuze:
- een waarborgsom ten belope van tien procent (10%) van de Koopsom voldoen op de Kwaliteitsrekening;
- een Bankgarantie doen stellen ten belope van tien procent (10%) van de Koopsom.
2. Zulks uiterlijk op de datum van ondertekening van de Koopovereenkomst en onder de volgende voorwaarden:
a. Indien Koper een waarborgsom stelt, wordt de door de Notaris van zijn bank ontvangen rente over deze waarborgsom aan Koper vergoed.
b. De Notaris bevestigt schriftelijk aan Verkoper dat de waarborgsom dan wel Bankgarantie door hem is ontvangen.
c. De Notaris keert de waarborgsom aan Verkoper uit na het ondertekenen van de Leveringsakte.
d. De waarborgsom komt, voor zover niet eerder aan Verkoper uitgekeerd, in mindering op dat gedeelte van de Koopsom en dat gedeelte van de door Koper op grond van het bepaalde in de Koopovereenkomst verschuldigde kosten en belastingen, dat niet door of namens Koper uit andere middelen wordt voldaan.
e. De Notaris restitueert de waarborgsom aan Koper, indien de Koopovereenkomst anders dan door toerekenbare tekortkoming (wanprestatie) van Koper is ontbonden.
f. Indien beide Partijen tekortschieten in de nakoming van hun verplichtingen of indien de Notaris niet kan beoordelen wie van beide Partijen tekortschiet, houdt de Notaris behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide Partijen de waarborgsom onder zich, totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis is beslist, aan wie hij de waarborgsom moet afdragen.
Een gestelde Bankgarantie dient gedurende die tijd te worden verlengd bij gebreke waarvan de Notaris verplicht is de Bankgarantie te innen.
g. Indien is overeengekomen, dat Koper een Bankgarantie zal doen stellen, dient deze Bankgarantie:
- onvoorwaardelijk te zijn en voort te duren tot ten minste één maand na de Overdrachtsdatum; en
- de clausule te bevatten, dat op eerste verzoek van de Notaris het bedrag van de garantie aan de Notaris wordt uitgekeerd.
h. Indien het bedrag van de garantie aan de Notaris wordt uitgekeerd, zal deze daarmee handelen als hiervoor bepaald.
3. Partijen verlenen de Notaris volmacht om de door hem gemaakte kosten op de waarborgsom dan wel de uitkering krachtens de Bankgarantie, vermeerderd met de daarover gekweekte rente, in te houden.
4. Het is voor de toepassing van dit artikel ter uitsluitende beoordeling van de Notaris of de Koopovereenkomst is nagekomen, of één van de Partijen dan wel of beide Partijen tekortschiet(en) dan wel tenslotte of hij, Notaris zelve, niet kan beoordelen wie van beide Partijen tekortschiet, een en ander met dien verstande dat Partijen gedurende een maand nadat de Notaris het vorenstaande schriftelijk heeft verklaard, het recht hebben zich voor beslechting van het geschil te wenden tot de bevoegde rechter.
Artikel 12 - Toerekening betalingen
1. De betalingen door of namens de Koper aan de Notaris gedaan, strekken ter voldoening van het door de Koper verschuldigde, en wel in volgorde:
a. de ingevolge de inhoud van de akte(n) verschuldigde overdrachtsbelasting en de kosten en lasten;
b. rente, boete en schadevergoeding;
c. de Koopsom.
2. Indien in de betaling bestemd voor overdrachtsbelasting is begrepen, die niet verschuldigd blijkt te zijn, wordt dit bedrag niet aan de Koper gerestitueerd, maar aangemerkt als waarborgsom casu quo toevoeging daaraan.
Artikel 13 - Informatie- en identificatieplicht
De Bieder en Koper zijn verplicht zich tegenover de Notaris te identificeren en al die informatie te verstrekken die nodig is om te kunnen nagaan of aan de financiële verplichtingen ingevolge de Verkoop bij inschrijving kan worden voldaan. Zij geven door het uitbrengen van het Bod volmacht aan de Notaris, waar nodig, die informatie in te winnen.
Artikel 14 - Garanties Verkoper
De Verkoper garandeert met betrekking tot het Registergoed dat hij bevoegd is tot verkoop en levering.
Artikel 15- Eigenschappen
1. De bouwkundige staat en voorzieningen dienen door de Koper zelf te worden beoordeeld en eventueel te worden onderzocht op één van de bezichtigingsdagen.
2. Verkoper geeft geen enkele garantie, hoe ook genaamd, ten aanzien van het toekomstig gebruik door de Koper van het Registergoed of ten aanzien van de bouwkwaliteit van de zich op het Registergoed bevindende opstallen.
3. Verkoper staat er niet voor in dat de kadastrale of juridische grenzen in overeenstemming zijn met de feitelijke grenzen.
Artikel 16 - Milieukundige situatie
1. Alle eventuele asbesthoudende stoffen, zullen in het Registergoed achterblijven. Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren voor elke verplichting tot vergoeding van schade dan wel bijdrageplicht in verband met de aanwezigheid van gemelde asbesthoudende stoffen.
2. Het risico dat achteraf blijkt dat ten tijde van de levering verontreiniging in het Registergoed aanwezig is, is voor rekening van Koper. Koper is verplicht Verkoper te vrijwaren voor iedere aansprakelijkheid ter zake van in de Bodem en het grondwater van het voormelde Registergoed thans aanwezige of te eniger tijd aan te treffen Bodemverontreiniging, alsmede van ondergrondse tanks en heeft ter zake geen enkele aanspraak jegens Verkoper. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van asbest en/of andere schadelijke (bouw-)materialen in het Registergoed
3. Het risico van de geschiktheid voor toekomstig gebruik berust bij Koper.
4. Verkoper sluit uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid uit voor de aanwezigheid van asbest en/of andere schadelijke en/of milieuvervuilende stoffen in, aan en/of op het Verkochte, de van het Verkochte deeluitmakende gronden en/of het grondwater. De aanwezigheid van asbest en/of andere schadelijke en/of milieuvervuilende stoffen in, aan en/of op het Verkochte, de van het Verkochte deeluitmakende gronden en/of het grondwater en de mogelijke gevolgen daarvan zijn voor rekening en risico van Koper en zal nimmer aanleiding zijn tot het geven van enige (schade)vergoeding door Verkoper aan Koper en/of derde(n).
5. Koper vrijwaart Verkoper voor iedere aansprakelijkheid terzake van verontreiniging in welke vorm dan ook in, aan en/of op het Verkochte, de van het Verkochte deeluitmakende gronden en/of het grondwater.
6. In de Koopovereenkomst en in de Leveringsakte zal een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 252 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek gevestigd worden, met de volgende inhoud:
"Mocht achteraf in het Verkochte Bodem- en/of grondwaterverontreiniging aangetroffen worden, dan wel asbesthoudende stoffen in het Verkochte aanwezig zijn, dan zal Koper en zijn rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel Verkoper nimmer kunnen aanspreken terzake van (de gevolgen van) die verontreiniging casu quo aanwezigheid en vrijwaart Koper en zijn rechtsopvolgers onder algemene en bijzondere titel Verkoper voor iedere bijdrageplichtigheid en/of aansprakelijkheid deswege. Deze verplichting zal door inschrijving van deze akte in de Openbare Registers de werking hebben zoals bedoeld is in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek (kwalitatieve verplichting), zodat deze verplichting zal overgaan op degenen die het goed onder bijzondere titel zullen verkrijgen, en dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen krijgen."
Artikel 17 - Overdracht
1. De voor de overdracht van het Verkochte vereiste Leveringsakte zal uiterlijk per de Overdrachtsdatum worden verleden voor de Notaris.
2. Partijen zullen opdracht geven aan de Notaris om na het verlijden van de Leveringsakte een afschrift daarvan te doen aanbieden en te laten inschrijven in de daartoe bestemde Dienst voor het kadaster en de openbare registers.
3. Koper bevestigt bij deze bekend te zijn met de Verordening Beroeps- en gedragsregels en de Verordening interdisciplinaire samenwerking 2003 zoals vastgesteld door de ledenraad van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Koper stemt er uitdrukkelijk mee in dat het enkele feit dat de Notaris verbonden is aan DLA Piper Nederland N.V., voornoemd, er niet aan in de weg zal staan dat de mogelijkheid bestaat dat een advocaat verbonden aan DLA Piper Nederland N.V., voornoemd, Verkoper zal adviseren en voor Verkoper zal optreden ter zake van deze Koopovereenkomst en/of geschillen die uit deze Koopovereenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten mochten ontstaan.
4. Verkoper en Koper zijn ermee bekend dat de Notaris zich conformeert aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de Notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Volgens de wet mag de Notaris zijn opdrachtgever, Verkoper en Koper derhalve, niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Verkoper en Koper verklaren zich door ondertekening van de Koopovereenkomst daarmee akkoord te zijn en vrijwaren hierbij de Notaris onherroepelijk voor eventuele gevolgen voortvloeiende uit het doen van een dergelijke melding.
Artikel 18 - Risco-overgang
1. Verkoper verklaart dat het Verkochte verzekerd is en deze verzekering (aan)gehouden zal worden tot en met het tijdstip waarop de Leveringsakte is getekend.
2. Het risico van het Verkochte gaat over direct nadat de Leveringsakte is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaats heeft, in welk geval het risico met ingang van die dag overgaat op Koper.
Artikel 19 - Aanvaarding
1. Koper aanvaart het gekochte aanvaarden vrij van huur en pacht.
2. Koper aanvaart het Verkochte "as is" en derhalve met overeenkomstige toepassing van artikel 7:19 BW wordt gekocht van Verkoper waaronder Partijen voorts verstaan dat de artikelen 7:17, 7:20 tot en met 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten.
Artikel 20 - Energieprestatiecertificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen en zal deze ook niet nadien aan Koper overleggen.
Artikel 21 - Bekendheid Inschrijvingsvoorwaarden
1. Door in te schrijven erkent de Bieder met deze Inschrijvingsvoorwaarden bekend te zijn en acht hij zich daarvan, evenals Verkoper, onvoorwaardelijk gebonden. Het in de vorige zinnen bepaalde geldt ook voor de in de Verkoopinformatie opgenomen bijlagen en documenten.
2. Door in te schrijven verklaart de Bieder een kopie te hebben ontvangen van de Algemene Voorwaarden de Algemene Voorwaarden van DLA Piper Nederland N.V. en accepteert de Bieder dat deze van toepassing zijn.
Artikel 22 - Verkoopinformatie
1. Door het doen van een Bod op het Registergoed, verklaart Koper volledig op de hoogte te zijn van de inhoud van de Verkoopinformatie.
2. Op de Verkoopinformatie is de volgende disclaimer van toepassing:
De Verkoopinformatie is uitsluitend bedoeld om Bieders in de gelegenheid te stellen onderzoek te (laten) doen naar de juistheid en de volledigheid daarvan. In dit kader geldt het volgende:
a. De beschrijvingen, afmetingen, gegevens betreffende de bouwkundige staat, foto's en alle overige gegevens, als opgenomen in de Verkoopinformatie, zijn op basis van de thans bekende gegevens naar beste weten en kunnen verstrekt. Hierbij zij opgemerkt dat er stukken kunnen zijn bijgevoegd, die betrekking hebben op de oorspronkelijke situatie ten tijde van de verkrijging door Verkoper. Afwijkingen ten opzichte van de huidige situatie zijn derhalve mogelijk. De in de Verkoopinformatie opgenomen foto's en andere gegevens kunnen tevens andere Registergoederen omvatten dan het Registergoed.
b. Indien uit de informatie en/of gegevens direct of indirect een oordeel blijkt, is dat een persoonlijk oordeel van Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers en/of derden, die door Verkoper daarvoor zijn ingeschakeld, één en ander gebaseerd op basis van de thans ter beschikking staande gegevens. Aan een dergelijk oordeel en/of de door Verkoper of door derden daarvoor gehanteerde maatstaven kunnen geen rechten worden ontleend.
c. Het feit dat door Verkoper prognoses, planningen en dergelijke mochten zijn gemaakt, impliceert geen verplichting voor Verkoper om dienovereenkomstig te handelen. Voor dergelijke informatie, die tevens kan betreffen een opname van de huidige toestand en een inschatting voor de toekomstige toestand van het Registergoed, geldt het hiervoor bepaalde onverkort.
d. Geen enkele medewerker van Verkoper en geen van de door Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de makelaar en de Notaris) is gemachtigd om met betrekking tot het Registergoed (garantie)verklaringen te verstrekken.
e. Een Koper en diens eventuele vertegenwoordigde kunnen zich nimmer jegens Verkoper dan wel haar bestuurders of werknemers of door Verkoper ingeschakelde derden (daaronder begrepen de makelaar en de Notaris) beroepen op de onjuistheid of onvolledigheid van de Verkoopinformatie, noch dat hij niet voldoende in de gelegenheid is gesteld om zich te vergewissen van de juistheid en de volledigheid van de verstrekte informatie, noch dat hij niet in de gelegenheid is geweest elk ander onderzoek in de ruimste zin des woords te verrichten.
Artikel 23 - Discrepantie Inschrijfvoorwaarden en Koopovereenkomst
De Inschrijfvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Koopovereenkomst, waarvan een ontwerp aan deze akte is gehecht. Ingeval van discrepantie tussen hetgeen bepaald is in de Inschrijfvoorwaarden en de Koopovereenkomst, prevaleert hetgeen bepaald is in deze Koopovereenkomst.
Artikel 24 - Slotbepalingen
1. De Algemene Termijnenwet (Staatsblad 1964, nummer 314) is van toepassing op de termijnen, welke in de Inschrijvingsvoorwaarden zijn vermeld.
2. Een ieder wordt geacht onmiddellijk belanghebbende persoon te zijn in de zin van artikel 42 van de Wet op het Notarisambt ten aanzien van de inhoud van de akte, waarbij de inhoud van deze algemene voorwaarden van Verkoop bij inschrijving is vastgesteld.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris, om twaalf uur

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 52524 nr 55.pdf tekstdocument
WAALWIJK G 1434 hyp 4.pdf tekstdocument
WAALWIJK G 1434 tekening.pdf tekstdocument
628108_1_NLNOTMATTERS(Concept Koopovereenkomst Grotestraat Waalwijk).pdf tekstdocument
628116_1_NLNOTMATTERS(Inschrijfbiljet openbare verkoop Waalwijk).pdf tekstdocument
628114_1_NLNOTMATTERS(Akte van levering - Grotestraat 341 Waalwijk).pdf tekstdocument
20130321 - Investerings memorandum.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.