´s-Gravenweg 39 Nieuwerkerk aan den IJssel

19

jun

2013

´s-Gravenweg 39
2911 CD Nieuwerkerk aan den IJssel

Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet woensdag 12 juni 2013
vanaf 13:30
Afslag woensdag 19 juni 2013
vanaf 13:30

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rotterdam-Rijnmond-Dordrecht

Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 28 mei 2013 om 23:59.

Object

perceel grond, plaatselijk bekend te 2911 CD Nieuwerkerk aan den IJssel, ´s-Gravenweg 39, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel sectie E nummer 394, groot negen are tien centiare,
ten aanzien van welk perceel, volgens informatie verstrekt door de Dienst voor het kadaster en de openbare registers blijkens een inschrijving in register Hypotheken 4 deel 57830 nummer 88, een publiekrechtelijke beperking (beschikking) bestaat als bedoeld in artikel 29 juncto 37 en 39 van de Wet Bodembescherming en artikel 6.3 van de Provinciale milieuverordening,

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel sectie E nummer 394
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rotterdam-Rijnmond-Dordrecht

Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam

Inzet woensdag 12 juni 2013 vanaf 13:30
Afslag woensdag 19 juni 2013 vanaf 13:30

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom € 192.000,-
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Loyens & Loeff N.V. - Amsterdam

Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

mr. R.H. Meppelink

Telefoonnummer 020-5785484
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

UPDATE 13-06-2013
De hoogste bieding bij veiling bij opbod heeft bedragen: EUR 192.000,00 (inzetsom).
Afslag woensdag 19 juni 2013 om 13:30 uur.
Locatie: Vastgoedveiling Rotterdam-Rijnmond-Dordrecht (Venduhuis) te 3011 RT Rotterdam, Kipstraat 54.

UPDATE 11-06-2013
Onder de knop downloads is een beschikking in de zin van de Wet bodembescherming van
de omgevingsdienst Midden-Holland namens de Gedeputeerde Staten van Zuid-Hoilland toegevoegd.

UPDATE 27-05-2013
Onder de knop downloads is een vergunning m.b.t. ´s-Gravenweg 39 toegevoegd.

Door de veilingnotaris en de hypotheekhouder wordt met betrekking tot de (on)overdraagbaarheid van de vergunning geen enkele garantie verleend of aansprakelijkheid aanvaard.

VEILINGVOORWAARDEN
De openbare verkoop van de registergoederen zal plaatsvinden onder de bepalingen van de Algemene Voorwaarden voor Executieveilingen 2006, voorzover daarvan bij de akte van veilingvoorwaarden, opgemaakt door de notaris, niet wordt afgeweken (zie ook het gestelde onder veilingkosten).

De akte van veilingvoorwaarden ligt vanaf 8 dagen voor de veilingdatum bij veiling bij opbod ter inzage bij gemelde notaris en kan eveneens worden opgevraagd.

GEBRUIK VAN HET REGISTERGOED
Blijkens ingewonnen informatie zijn de opstallen (woonhuis met schuur) afgebroken.

Eventuele roerende zaken die zich in het registergoed bevinden worden niet meegeveild.

De executerende hypotheekbank staat niet in voor bovenstaande gegevens, en de gevolgen van het vorenstaande zijn geheel voor rekening en risico van de koper op de veiling.

BIEDINGEN:
Tot uiterlijk 14 dagen voor de datum van openbare verkoop bij opbod kan onvoorwaardelijk en onherroepelijk onderhands op het te verkopen object worden geboden bij een aan de veilingnotaris (mr. R.H. Meppelink) gericht schrijven.

LEGITIMATIE/GEGOEDHEIDSVERKLARING:
Bieders dienen bij de openbare verkoop een geldig legitimatiebewijs te overleggen.

Bieders dienen bij de openbare verkoop hun gegoedheid aan te tonen, middels:

1. een verklaring van hun bank, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt; of
2. door het storten van een waarborgsom op de derdengeldenrekening van de notaris (mr. R.H. Meppelink) voor de veiling, van ten minste 10% van de het bedrag dat men voornemens is te bieden op de veiling. (voor de gegevens van de derdengeldenrekening kunt u contact op nemen met de veilingnotaris)

ENERGIE PRESTATIE CERTIFICAAT:
De executerende hypotheekhouder beschikt niet over een energie prestatie certificaat, danwel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit. Koper op de veiling wordt geacht hiermee bekend te zijn en vrijwaart de executerende hypotheekhouder voor alle (eventuele) aanspraken te dier zake.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Blijkens een kadastraal uittreksel per 6 mei 2013 is ten aanzien van het verkochte de navolgende publiekrechtelijke beperking bekend:

“KENNISGEVING, VORDERING, BEVEL OF BESCHIKKING, WET BODEMBESCHERMING
(ZIE TEKENING)
Zie ingeschreven tekening voor ligging
Betrokken bestuursorgaan: Provincie Zuid-Holland
Ontleend aan: HYP 4 57830/88 d.d. 29-01-2010”

Het hiervoor bedoelde stuk met inschrijvingskenmerk “HYP 4 57830/88” treft u aan onder de knop “downloads”, waarin onder meer het navolgende staat vermeld, woordelijk luidende:
“Besluit
Gelet op het voorgaande en het bepaalde in artikel 29 juncto 37en 39 van de Wet
bodembescherming en artikel 6.3 van de Provinciale milieuverordening besluiten wij het
volgende.
1. Er is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging op genoemde locatie op
de percelen, kadastraal bekend gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel, sectie E,
nummers 394, (l-contour/grond), zoals weergegeven op de kadastrale kaart in bijlage A
bij deze beschikking;
2. De geconstateerde verontreiniging leidt voor het huidige gebruik (braakliggend) dan wel
voorgenomen gebruik van de bodem (wonen met tuin) of de mogelijke verspreiding van
de verontreiniging niet tot zodanige risico's voor mens, plant of dier dat spoedige
sanering noodzakelijk is;
4. Wij stemmen in met het aangeboden saneringsplan voor eerdergenoemd geval van
bodemverontreiniging.”

LASTEN EN BEPERKINGEN MET BETREKKING TOT HET REGISTERGOED
Voor eventuele erfdienstbaarheden en/of kwalitatieve verplichtingen en/of kettingbedingen of andere bijzondere lasten of beperkingen ten aanzien van het registergoed wordt verwezen naar de aankomsttitel en de kadastrale uittreksels, welke u aantreft onder de knop “downloads”.

BESTEMMING
Voor wat betreft de bestemming van het verkochte wordt te dezen speciaal verwezen naar “Bestemmingsplan 's Gravenweg 1995” en “Ontwerpbestemmingsplan 's-Gravenweg 2013”, welke u aantreft onder de knop “downloads”. Verder wordt te dezen verwezen naar de website van de gemeente Zuidplas.

De bestemming van het verkochte is thans bedrijfsruimte/tuin, doch blijkens het ontwerpbestemmingsplan wonen/tuin.

BEZICHTIGING
Bezichtiging van het registergoed is slechts mogelijk na afspraak met de veilingnotaris en onder voorbehoud dat de eigenaar zijn medewerking verleent.

ZAKELIJKE LASTEN EN BELASTINGEN
Eventuele achterstallige zakelijke lasten zijn slechts voor rekening van koper voorzover zij op het registergoed kunnen worden verhaald.

Volgens ingewonnen informatie bij de gemeente Zuidplas zijn er de volgende zakelijke lasten met betrekking tot het registergoed van het belastingjaar 2012.

OZB eigenaar: p.m.
WOZ-waarde: p.m.
Rioolrecht: p.m.

BATEN EN LASTEN
Alle baten en lasten met betrekking tot het registergoed zijn vanaf datum betaling kooppenningen voor rekening van koper. De hypotheekhouder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor betaling of verrekening van baten en lasten.

OVERDRACHTSBELASTING/OMZETBELASTING
Terzake de levering van het registergoed is overdrachtsbelasting verschuldigd. Er is geen omzetbelasting verschuldigd.

GUNNING/BERAAD
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden,
En zal zich daaromtrent uitspreken binnen 72 uur na de veiling van het betreffende perceel.

ONTRUIMING
Eventuele kosten in verband met ontruiming zijn voor rekening en risico van koper in veiling.

VEILINGKOSTEN
Voor rekening van koper komen de navolgende veilingkosten:
- notarieel honorarium (2 % van de koopprijs met een minimum van EUR 3.500,00 exclusief btw);
- belaste verschotten (ad EUR 50,00 ex btw);
- kadastraal recht (EUR 45,00 belast EUR 158,00 onbelast);
- leges rechtbank doorhaling hypotheken: EUR 117,00
- notarieel honorarium doorhaling hypotheek en beslagen: EUR 350,00 exclusief btw.
- overige kosten: p.m.

De inzetpremie is voor rekening van de hypotheekhouder.

UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID
Door de veilingnotaris en de hypotheekhouder wordt met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de op deze site opgenomen gegevens en bijlagen geen enkele garantie verleend of aansprakelijkheid aanvaard.

Foto's
Downloads
Verbeelding_ontwerp_blad_3[1].pdf tekstdocument
DMS-#13744320-v1-Kadastraal_bericht_object_NIEUWERKERK_AAN_DEN_IJSSEL_E_394_pdf.PDF tekstdocument
DMS-#13780521-v1-Afschrift_openbaar_register___digitaal_Hyp4_dl_57830_nr_88_pdf.PDF tekstdocument
Voorschriften_bestemmingsplan_'s_Gravenweg[1].pdf tekstdocument
DMS-#13501236-v1-Afschrift_openbaar_register___digitaal_Hyp4_dl_53839_nr_173_pdf.PDF tekstdocument
regels_ontwerpbestemmingsplan_'s-Gravenweg_2013[1].pdf tekstdocument
Kaart_1_bestemmingsplan_'s_Gravenweg[1].pdf tekstdocument
Vergunning s-Gravenweg_39.PDF tekstdocument
BESCHIKKING_Omgevingsdienst_Midden-Holland_namens_de_Gedeputeerde_Staten_van_Zuid-Hoilland.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.