Abdis Adamastraat 62  Roermond

19

sep

2013

Abdis Adamastraat 62
6041 VB Roermond

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 19 september 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 4 september 2013 om 23:59.

Object

- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de derde verdieping aan de Abdis Adamastraat 62 te Roermond;
- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een berging, gelegen op de begane grond aan de Abdis Adamastraat (ongenummerd) te Roermond;
- het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de buiten parkeerplaats, gelegen aan de Abdis Adamastraat (ongenummerd) te Roermond.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens - kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C complexaanduiding 5858A, appartementsindex 52; - kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, complexaanduiding 5858A, appartementsindex 59; - kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C, complexaanduiding 5858A, appartementsindex 79.
Bezichtiging 16 september 2013 15:00 – 16:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

donderdag 19 september 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Hecke Houben Notarissen

Telefoonnummer 0475-351919
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. J.M.J. van Rijt

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 11 september 2013 op te vragen bij Van Hecke Houben Notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bijzondere Veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negentien september tweeduizend dertien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen aan de Langereweg 21 te 6121 SB Born.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend euro (€ 1.000,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk twintig september tweeduizend dertien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet, www.vastgoedveilinglimburg.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
2. In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.vastgoedveilinglimburg.nl, de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: Vereniging van Eigenaars "Tanka", gevestigd te Roermond, bestaande uit:
a. het reglement van splitsing, vastgesteld bij akte van splitsing en ondersplitsing op zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig verleden voor mr. J.L. Houben destijds notaris te Roermond, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op zevenentwintig juni negentienhonderd zesennegentig in register Hypotheken 4, in deel 9930 nummers 30 en 32.
Op gemelde akte van splitsing is nog van toepassing een akte van wijziging/rectificatie appartementensplitsing op tien juli negentienhonderd zevenennegentig voor notaris Houben, voornoemd, verleden, ingeschreven op elf juli negentienhonderd zesennegentig, in register Hypotheken 4, in deel 10515 nummer 47.
b. het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Roermond) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 8002 nummer 1.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten eenhonderd vierenzeventig euro en vijftien cent (€ 174,15) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met de maand augustus tweeduizend dertien: achthonderd dertig euro en vijfenzeventig cent (€ 830,75).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: zesduizend eenentachtig euro en twintig cent (€ 6.081,20).
Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE
VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen terzake van het verkochte wordt verwezen naar
A.
gemelde akte tot levering de dato vier september negentienhonderd achtennegentig, waarin ondermeer letterlijk staat vermeld:
" Koopster moeten gedogen dat op, in, aan, boven of onder het verworvene ingevolge voormelde koop-/aannemingsovereenkomst, leidingen, kabels en dergelijke worden gelegd en onderhouden voor openbare doeleinden, waaronder ook te verstaan een gemeenschappelijke casu quo centrale antenne-installatie. Koopster of haar rechtverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel is/zijn verplicht al hetgeen krachtens dit artikel is aangebracht, te laten bestaan. Verkoopster heeft het recht, erfdienstbaarheden zowel ten nutte als ten laste van de gronde te vestigen, voorzover dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de grond ten opzichte van naburige erven, alsmede ten behoeve van het aanleggen, hebben, gebruiken, onderhouden, herstellen, wijzigen van leidingen, kabels, rioleringen, buizen en dergelijke, dienende voor het verkrijgen van elektriciteit, water, gas, telefoon, radio-en t.v.-ontvangst en dergelijke, en/of afvoer van schoon, vuil en rioolwater. "
B.
een akte tot levering op zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig voor mr. J.L. Houben, notaris te Roermond, verleden, ingeschreven in register Hypotheken 4 ten kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Roermond op zevenentwintig juni daarna in deel 9930 nummer 36, waarin ondermeer letterlijk staat vermeld:
Artikel 1.
Bebouwing/kwelwatervoorziening.
a. De koopster is verplicht:
het verkochte te bebouwen met twee appartementencomplexen, inclusief de daarbij behorende entourage in de vorm van parkeerplaatsen en groenvoorziening.
Voorzover koopster het in het kader hiervan nodig acht dat ten aanzien van het verkochte een civieltechnische voorziening wordt getroffen voor het in voorkomend geval afvoeren van kwelwater (om reden dat het verkochte lager is gesitueerd dan het belendende gebied, hetgeen bij hoog water problemen kan opleveren, waarvan koopster op de hoogte is), dient dit te geschieden voor eigen rekening en risico van koopster.
b. Binnen twee jaar na heden moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door burgemeester en wethouders van Roermond worden verlengd.
c. Zolang niet is voldaan aan de in lid a en b vermelde verplichting mag koopster het verkochte niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders van Roermond in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden.
Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
d. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen,
maar nog geen vijftig procent (50%) van de geschatte bouwtijd is verlopen, is koopster aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van tien procent (10%) van de koopsom.
e. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing is aangevangen, maar meer dan vijftig procent (50%) van de bebouwing gereed is, verlenen burgemeester en wethouders van Roermond uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is koopster aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid d, onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen.
Artikel 2.
Verbod tot ander gebruik dan conform Bestemmingsplan.
a. Het is verboden het terrein en/of de daarop te stichten gebouwen te gebruiken of te doen gebruiken voor andere doeleinden dan die welke volgens het Bestemmingsplan
Hammerveld West zijn toegestaan.
b. Bij overtreding van het onder a van dit artikel bedoelde verbod zal koopster een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van vijfduizend gulden (ƒ. 5.000,00) voor elke week, waarin bedoelde levering aan de consument plaatsvindt of op enigerlei wijze
geconstateerd wordt, zulks nadat koopster terzake van de overtreding door het college van burgemeester en wethouders van Roermond bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.
Artikel 3.
Kwalitatieve verplichting.
Het bepaalde in artikel 2. van de bijzondere verplichtingen blijft rusten op het registergoed en zal van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die
van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen. Aangezien van de overeenkomst tussen partijen een onderhavige akte van levering is opgemaakt die vervolgens zal worden ingeschreven in de openbare registers, wordt voldaan aan de eis van artikel 6:252 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Enzovoorts.
Artikel 5.
Voorbehoud in verband met erfdienstbaarheden casu quo
opstalrechten.
De gemeente Roermond heeft te allen tijde het recht "om niet" beperkte zakelijke rechten zowel ten nutte als ten laste van het verkochte te vestigen voorzover dit wenselijk of noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van het verkochte, alsmede ten behoeve van het aanleggen, hebben, houden, onderhouden en vernieuwen van rioleringen en leidingen, kabels, buizen en dergelijke dienende voor het verkrijgen van onder andere electriciteit, water, gas, telefoon, radio- en televisie-ontvangst.
Artikel 6.
Kettingbeding.
a. Koopster is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de artikelen 1. en 5. van de bijzondere verplichtingen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van
een zakelijk recht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de artikelen 1. en 5. van de bijzondere verplichtingen in de akte van levering of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend gulden ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a. bepaald, verbindt koopster zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de artikelen 1. en 5. van de bijzondere verplichtingen, als de in lid a. en in het onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
Artikel 7.
Boetebepaling.
a. Bij niet-nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de koopovereenkomst en de onderhavige akte van levering verbeurt koopster, na ingebrekestelling en na
verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van tien procent van de koopsom (per overtreding danwel per dag dat de overtreding voortduurt), op welk bedrag de door de gemeente terzake van de toerekenbare tekortkoming in de nakoming te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald.
b. Naast het gestelde in lid a. en lid c. van dit artikel behouden de gemeente en koopster het recht om bij niet-nakoming van enige verplichting nakoming te vorderen.
c. Indien in enig ander artikel van voormelde koopovereenkomst een bijzondere boetebepaling is opgenomen is niet de onder a. van dit artikel vermelde boetebepaling van toepassing doch de bijzondere boetebepaling van het desbetreffende andere artikel van voormelde koopovereenkomst.
Artikel 8.
Kwalitatieve verplichting ten behoeve van voetgangers en fietsers.
Koopster is verplicht te dulden dat voetgangers en fietsers over het verkochte komen en gaan van en naar de brug over de Roer van en naar de openbare weg. Het bepaalde in dit artikel blijft rusten op het registergoed en zal van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
Aangezien van de overeenkomst tussen partijen onderhavige akte van levering is opgemaakt die vervolgens zal worden ingeschreven in de openbare registers, wordt voldaan aan
de eis van artikel 6:252 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
Artikel 9.
Erfdienstbaarheid.
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, dat ten deze wordt gevestigd ten laste van het verkochte (hierna ook te noemen: "dienend erf") en ten behoeve van de aan verkoopster in eigendom toebehorende percelen, kadastraal bekend gemeente Roermond, sectie C nummers 5751 en 5746, respectievelijk groot negen en twintig aren en veertig centiaren en vier aren en vijftig centiaren (hierna samen ook te noemen: "heersend erf"), de erfdienstbaarheid van weg van en naar de op het heersend erf gelegen parkeerplaatsen en "boerderij" 't Ham, van en naar de openbare weg.
Voorzover in bovengemelde bepalingen verplichtingen voorkomen, welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten, die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.

Foto's
Downloads
plankaart.pdf tekstdocument
bestemmingsplan voorschriften.pdf tekstdocument
veilingtarief.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.