Sluisweg 76 Hardinxveld-Giessendam

26

sep

2013

 

Sluisweg 76
3371 EW Hardinxveld-Giessendam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 september 2013
uitgesteld datum onbekend
Online bieden
Via BVA-Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 september 2013 om 23:59.

Object

de vrijstaande woning met tuin, (onder)grond en verder toebehoren aan de Sluisweg 76 te Hardinxveld-Giessendam, kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie B nummer 6670, groot vier are achtenveertig centiare,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hardinxveld-Giessendam, sectie B nummer 6670
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BVA Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

donderdag 26 september 2013 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mw. E.C. Ruiter-Overbeeke

Telefoonnummer 020 301 62 81 Faxnummer 020 301 63 33
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 18 september 2013 op te vragen bij CMS. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bijzondere veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op zesentwintig september tweeduizend dertien vanaf negen (09.00) uur aan de Kryptonweg 8 te 8312 RZ Amersfoort.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt ter zake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, opvragen informatie, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij de rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan. Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
b. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad vijfduizend euro (€ 5.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann N.V., rekeningnummer NL63 RABO 0394 5102 40. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "Sluisweg 76 te Hardinxveld-Giessendam/aanbetaling 61201258/ECR ".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid hoeven aan te tonen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Omschrijving bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar een akte tot levering op zevenentwintig december negentienhonderd drieëntachtig verleden voor mr. H.F.L.M. Schuurbiers, (destijds) notaris te Hardinxveld-Giessendam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op achtentwintig december negentienhonderd drieëntachtig in register Hypotheken 4, deel 8143 nummer 30, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:
“2. Bij de verkoop van de grond van het thans overgedragene door de Gemeente Hardinxveld, thans Gemeente Hardinxveld-Giessendam, is het navolgende bepaald:
“De gemeente Hardinxveld behoudt zich het recht voor om te allen tijde, wanneer het Burgemeester en Wethouders nuttig of nodig zal voorkomen, op of onder de zuidelijke en noordelijke grensscheidingen van de bij deze verkochte percelen, ieder afzonderlijk, afwateringsbuizen te plaatsen en gedurig te houden, lopende vanaf de wet tot aan de achtergelegen percelen.
De kopers zullen alsdan verplicht zijn alle werkzaamheden te dien aanzien te gedogen.
Bij verkoop moet deze verplichting telkens aan de nieuwe eigenaar worden opgelegd, bij gebreke waarvan een onmiddellijk opeisbare boete aan de gemeente Hardinxveld verschuldigd is van vijfhonderd gulden, te verbeuren door de overtreder."
Al het hiervoor aangehaalde wordt bij dezen door de verkoper opgelegd aan de koper, die al het hiervoor aangehaalde op zich neemt en zich verbindt tot de nakoming daarvan."
Genoemde verplichtingen zullen door verkoper aan koper bij het verlijden van de akte tot kwijting worden opgelegd en dienen door verkoper ten behoeve van de rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

Foto's
Downloads
bestemmingsplan en overige informatie.pdf tekstdocument
Sluisweg 76.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.