Ambachtsstraat 24 en 26 Winterswijk

15

okt

2013

Ambachtsstraat 24 en 26
7102 DV Winterswijk

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 oktober 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 30 september 2013 om 23:59.

Object

kavel 1: het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren, aan de Ambachtstraat 24 te Winterswijk, kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie H nummers 9374, groot vijftien are achtendertig centiare en nummer 10710, groot een are achtennegentig centiare;
- kavel 2: het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de Ambachtstraat 26 te Winterswijk, met een achtergelegen stuk grond, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie H nummer 9294, groot drieëntwintig are vijfenzeventig centiare en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie H nummer 11511, ter grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken en zoals schetsmatig met kruisarcering is aangegeven op de aan de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden te hechten situatietekening;
hierna tezamen aan te duiden als: het "Registergoed",
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Bovengenoemde registergoederen zowel als een kavel als afzonderlijke kavels te veilen (de drie kavels worden eerst afzonderlijk ingezet en afzonderlijk afgeslagen, daarna wordt de massa (van de drie kavels) alleen afgeslagen).

Veiling in kavels

Kavel 1: het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren, aan de Ambachtstraat 24 te Winterswijk, kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie H nummers 9374, groot vijftien are achtendertig centiare en nummer 10710, groot een are achtennegentig centiare;
- kavel 2: het bedrijfspand met (onder)grond en verder toebehoren aan de Ambachtstraat 26 te Winterswijk, met een achtergelegen stuk grond, kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie H nummer 9294, groot drieëntwintig are vijfenzeventig centiare en een gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie H nummer 11511, ter grootte als na kadastrale uitmeting zal blijken en zoals schetsmatig met kruisarcering is aangegeven op een aan de akte houdende bijzondere veilingvoorwaarden te hechten situatietekening;
hierna tezamen aan te duiden als: het "Registergoed",
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
Bovengenoemde registergoederen zowel als een kavel als afzonderlijke kavels te veilen (de drie kavels worden eerst afzonderlijk ingezet en afzonderlijk afgeslagen, daarna wordt de massa (van de drie kavels) alleen afgeslagen).

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie H nummers 9374 en 10710; en kadastraal bekend gemeente Winterswijk, sectie H nummers 9294 en 11511 gedeeltelijk.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 15 oktober 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Weeghel Doppenberg Kamps

Telefoonnummer 0314-372222
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. J.F.M. Schoot

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 7 oktober 2013 op te vragen bij Van Weeghel Doppenberg Kamps Notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bijzondere Veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op vijftien oktober tweeduizend dertien om dertien uur dertig (13.30 uur) in Hotel Congrescentrum Papendal aan de Papendallaan 3 te 6816 VD Arnhem.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van de koper(s) van elk registergoed komt/ komen de buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend euro (€ 1.000,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed gedeeltelijk in gebruik bij Rechthebbende en voor dat gedeelte niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het Registergoed voor de aanvang van de veiling voor dat gedeelte te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed deels thans door Schuldenaar/Rechthebbende verhuurd met toestemming van de Schuldeiseres.
De huur- en pachtpenningen alsmede overige aanspraken zijn aan de Verkoper of derden verpand.
Gelet op het bovenstaande zijn sub a, c, d en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
a. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
c. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen.
d. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huur- of huurkoopovereenkomsten staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huur- of huurkoopovereenkomsten niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zestien oktober tweeduizend dertien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.vastgoedveilinggelderland.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
2. In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.vastgoedveilinggelderland.nl. de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar:
a. de hiervoor genoemde akte tot levering de dato vijftien januari negentienhonderdvierennegentig deel 2000 nummer 54 waarin staat vermeld:
“8. De komparanten verklaarden de navolgende zakelijke rechten te vestigen, te weten:
a. een erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de openbare straat ten gebruike en ten nutte van het bij deze gekochte, als heersend erf, en ten laste van het aan verkoopster in eigendom verblijvende gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Winterswijk sektie H nummer 8957, als lijdend erf, welke erfdienstbaarheid moet worden uitgeoefend over een strook grond zoals op voormelde situatietekening gestippeld is aangegeven.
b. enzovoorts;
c. een erfdienstbaarheid tot het laten draaien van de deuren van het transformatorhuisje boven het aan het terreintje grenzende gedeelte van de sub a bedoelde weg.”
b. een akte tot levering op negentien maart tweeduizend tien verleden voor mr. J.J.A.M. Niesink, notaris te Doetinchem, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negentien maart tweeduizend tien in register Hypotheken 4, deel 58043 nummer 174 waarin staat vermeld:
“vestiging nieuwe erfdienstbaarheid
In verband met de omstandigheid dat het verkochte grenst aan bij verkoper in eigendom verblijvende onroerende zaken zijn verkoper en koper overeengekomen al zodanige erfdienstbaarheden te vestigen waardoor de bouwkundige situatie van het verkochte ten opzichte van het aan verkoper in eigendom verblijvende perceel nummer 9878 blijft gehandhaafd.
Ter uitvoering van deze overeenkomst vestigen partijen, bij deze ten laste en ten behoeve van het bij deze verkochte enerzijds en ten laste en ten behoeve van de het aan verkoper in eigendom toebehorende perceel gemeente Winterswijk sectie H nummer 9878 anderszijds, over en weer, al zodanige erfdienstbaarheden, waarmee situaties in strijd met het burenrecht zoals deze ten gevolge van de hierna onder H. letter c. bedoelde aangebrachte scheidingswand zijn ontstaan, worden gehandhaafd, in het bijzonder tot het hebben en houden van gemene muren, lichten, uitzichten, inankeringen, inbalking, vensters, goten, riool-, water- en andere leidingen, vallende hieronder niet een verbod om te bouwen of te verbouwen, al welke erfdienstbaarheden bij deze door de verschenen personen, zo voor zich als in gemelde hoedanigheid, worden aangenomen. ”
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Waarborgsommen huurovereenkomsten
Koper is er mee bekend met de verplichting, welke ontstaat bij de beëindiging van de huurovereenkomsten, tot teruggave aan de huurders van de door huurders gestorte waarborgsommen.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
veilingtarief.PDF tekstdocument
bestemmingsplan gegevens.PDF tekstdocument
info bodeminformatie.PDF tekstdocument
kadastrale kaart.PDF tekstdocument
kad. kaart met te veilen kavels.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.