2e Pioenstraat 22 Rotterdam

16

okt

2013

2e Pioenstraat 22
3073 EM Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 16 oktober 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 1 oktober 2013 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de begane grond, eerste, tweede en derde verdieping met stallingsplaats in de kelder en verder toebehoren aan de 2e Pioenstraat 22 te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 5817-A, appartementsindex 1,
uitmakende het negenendertig/eenduizend tweehonderd eenenzestigste (39/1.261e) aandeel in de gemeenschap van een gebouw bestaande uit veertig woningen en vijfentachtig stallingsplaatsen gelegen aan de Lange Hilleweg en Dahliastraat te Rotterdam, tijdens de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G nummer 5812, groot vierendertig are vijftien centiare;

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie G, complexaanduiding 5817-A, appartementsindex 1,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 16 oktober 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Schaap & Partners Advocaten en Notarissen

Telefoonnummer 010-2770403
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. C.S. Kooi

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 8 oktober 2013 op te vragen bij Schaap & Partners, advocaten en notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Bijzondere Veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op zestien oktober tweeduizend dertien om dertien uur dertig (13.30 uur) in Vendu Notarishuis aan de Kipstraat 54 te Rotterdam.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderdtweeënveertig euro en zesenvijftig cent (€ 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed gedeeltelijk in gebruik bij Schuldenaar en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het Registergoed voor dat gedeelte voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
De koper op de veiling aanvaardt het Registergoed in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed thans gedeeltelijk verhuurd in strijd met het hieromtrent bepaalde in voormelde hypotheekakte en bestaat het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.
Gelet op het bovenstaande zijn sub e en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, luidend als volgt:
e. In geval het Registergoed uit woonruimte als bedoeld in artikel 3:264 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek bestaat, verklaart de Verkoper het verlof tot het inroepen van het huurbeding aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank te hebben gevraagd.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zeventien oktober tweeduizend dertien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij *mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde".
11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.notarishuis.com.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
2. In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.notarishuis.com de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "VvE Dahliakartier te Rotterdam", gevestigd te Rotterdam, bestaande uit:
a. het modelreglement, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op achttien januari tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 40895 nummer 134, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op zevenentwintig december tweeduizend zes verleden voor mr. F.W.W.M. Govers, notaris te Capelle aan den IJssel, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op negenentwintig december tweeduizend zes in register Hypotheken 4, in deel 51350, nummer 128, welke akte is gerectificeerd bij akte op twee augustus tweeduizend zeven verleden voor mr. F.W.W.M. Govers, voornoemd, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op twee augustus tweeduizend zeven in register Hypotheken 4, deel 52829 nummer 96.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten drieënveertig euro en veertig cent (€ 43,40) per maand. De achterstallige servicekosten zijn voor het afgelopen en lopende boekjaar tevens voor rekening van de koper en bedragen tot en met eenendertig oktober tweeduizend dertien: negenhonderdvierenvijftig euro en achtentachtig cent (€ 954,88).
Het aandeel in het reservefonds bedraagt: achthonderdveertig euro en veertig cent (€ 840,40).
Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"G. OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere bepalingen wordt verwezen naar
a. de Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van Onroerende Zaken van de Gemeente in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam, vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente van elf maart tweeduizend drie en neergelegd in een akte op twaalf maart tweeduizend drie voor mr. H.M.I.Th. Breedveld, notaris te Rotterdam, verleden, welke akte bij afschrift is ingeschreven in de openbare registers voor registergoederen te Rotterdam op dertien maart tweeduizend drie in register Hypotheken 4, deel 40.098, nummer 38;
een en ander voorzover daarvan niet is afgeweken in de hierna sub b. bedoelde bijzondere bepalingen;
Uit de Algemene Voorwaarden voor verkoop en levering van Onroerende Zaken van Rotterdam worden hier speciaal vermeld:
Artikel 4
Risico bij Bodemverontreiniging
4.1. Partijen aanvaarden de Milieurapportage als basis voor de Koopovereenkomst en de levering van de Onroerende Zaak. De Koper en de Eigenaar stellen vast dat de Onroerende Zaak geschikt is voor het door Partijen in de Akte beoogde gebruik, behoudens en onverminderd het bepaalde in artikel 4.2 en artikelen 4.3.
4.2. Blijkt later dat vanaf de ondertekening van de Koopovereenkomst toch sprake is geweest van Bodemverontreiniging en dat daardoor de Onroerende Zaak niet geschikt is voor het door Partijen beoogde gebruik, een en ander te beoordeling naar de wetenschappelijke en technische inzichten ten tijde van ondertekening van de Koopovereenkomst, dan zal de Gemeente de Onroerende Zaak binnen een redelijke termijn alsnog geschikt (doen) maken voor het destijds beoogde gebruik. Blijkt de Onroerende Zaak om een andere reden in milieutechnische zin ongeschikt te zijn voor het in de Koopovereenkomst beoogde gebruik, dan zullen Partijen gezamenlijk naar een voor beide Partijen aanvaardbare oplossing zoeken. Komen Partijen niet binnen twee maanden tot een oplossing als hiervoor bedoeld, dan is sprake van een geschil.
4.3. Is de Milieurapportage door of in opdracht van de Gemeente opgesteld en blijkt deze ondeugdelijk te zijn of is de Gemeente tekortgeschoten bij de uitvoering van maatregelen die in de Milieurapportage zijn aangegeven, dan geldt onverkort de wettelijke regeling dienaangaande.
Artikel 10
Lasten en belastingen
Lasten en belastingen die zijn of worden geheven in verband met de Onroerende Zaak komen vanaf de Datum Van Verlijden voor rekening van de Koper.
Onder lasten en belastingen zijn mede begrepen lasten en belastingen die moeten worden voldaan door een eigenaar van de Onroerende Zaak, ongeacht of die lasten en belastingen door de Gemeente zijn verschuldigd (geweest) of niet.
Artikel 13
Verplichtingen van de Eigenaar
13.1. De eigenaar is verplicht:
a. de Onroerende Zaak te bebouwen, te renoveren en/of in te richten en wel op de wijze als in de Akte wordt aangegeven; meer of anders bouwen dan in de Akte is aangegeven is niet toegestaan;
b. ingeval van een bouw- of renovatieplicht met de bouw of de renovatie te beginnen terstond na de Datum Van Verlijden en deze werkzaamheden met bekwame spoed ononderbroken voort te zetten en te voltooien;
c. de Onroerende Zaak in goede staat te houden en de daarbij behorende bebouwing waar nodig tijdig te vernieuwen;
d. de Onroerende Zaak aan te wenden overeenkomstig de bestemming en het gebruik, zoals vermeld in de Akte;
e. toe te laten, dat op, aan, in of boven de Onroerende Zaak voor openbare doeleinden palen, kabels, leidingen, schakelkasten, armaturen, aanduidingsborden, sleuven, goten of andere voorwerpen en/of voorzieningen worden aangebracht, onderhouden en vernieuwd, mits na overleg met de Eigenaar omtrent de plaats en de wijze waarop de hiervoor bedoelde voorwerpen en voorzieningen worden aangebracht;
alle schade die daarvoor het onmiddellijke gevolg is en die redelijkerwijs niet voor rekening van de Eigenaar kan zijn, zal door de Gemeente naar haar keuze en op haar kosten worden hersteld of aan de Eigenaar worden vergoed;
f. al datgene te doen en na te laten waardoor schade , gevaar of hinder – in welke vorm dan ook – kan worden voorkomen of kan ontstaan en in dezen de aanwijzingen van de Gemeente op te volgen;
g. de Onroerende Zaak ten genoegen van de Gemeente af te scheiden en afgescheiden te houden;
indien de Eigenaar binnen één maand na daartoe door de Gemeente te zijn gemaand deze verplichting niet nakomt, zal de Gemeente zonder tussenkomst van de rechter bevoegd zijn de voor een afscheiding noodzakelijke voorziening zelf te treffen;
de kosten van dit laatste zijn voor rekening van de Eigenaar en dienen te worden betaald binnen dertig dagen, nadat de Gemeente deze kosten aan hem in rekening heeft gebracht;
bij vervreemding van de Onroerende Zaak of van een gedeelte daarvan het eigendomsbewijs inclusief de Milieurapportage of een afschrift of uittreksel daarvan aan zijn rechtsopvolger te overhandigen.
De Gemeente kan ontheffing verlenen van hetgeen in artikel 13.1 onder a, c en d is bepaald.
De Eigenaar dient daartoe schriftelijk een verzoek in bij de Gemeente.
Worden bij de ontheffing voorwaarden gesteld, dan zullen deze uitsluitend een financieel karakter hebben.
Artikel 14
Toestemmingen
14.1. Zonder vooraf gaande schriftelijke toestemming van de Gemeente is de Eigenaar niet bevoegd de Onroerende Zaak of een gedeelte daarvan:
a. te splitsen in appartementsrechten, of
b. te vervreemden, indien de Onroerende Zaak een andere bestemming heeft dan wonen,
dan wel overeenkomsten aan te gaan die kunnen leiden tot het verrichten van de hiervoor vermelde rechtshandelingen.
14.2.1. Ingeval van splitsing in appartementsrechten dient de Eigenaar bij zijn verzoek op toestemming de Gemeente de conceptakte van splitsing en het daarbij behorende reglement toe te zenden.
14.2.2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 5:111 Burgerlijk Wetboek dient in ieder geval het navolgende in de akte van splitsing te worden bepaald:
a. De vereniging van eigenaars zal erop toezien, dat ieder van de appartementseigenaars zijn verplichtingen jegens de Gemeente nakomt;
b. Iedere wijziging van de akte van splitsing of van het daarbij behorende reglement behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Gemeente, tenzij de rechter deze wijziging heeft bevolen.
14.2.3. Bij overtreding van het bepaalde in de artikelen 14.2.1 en 14.2.2 zal de Gemeente – onverminderd het bepaalde in artikel 17 – van zowel de vereniging van eigenaars als ieder van de appartementseigenaars kunnen verlangen, dat de akte van splitsing en/of het reglement in de oude toestand worden/wordt hersteld.
Artikel 16
Derdenwerking
Partijen beogen uitdrukkelijk een derdenwerking ten aanzien van hun rechten en verplichtingen uit hoofde van de Akte. De in de volgende leden van dit artikel vermelde bedingen zijn gemaakt ter versterking van die derdenwerking.
16.2. Alle verplichtingen van een Partij uit hoofde van de Akte om iets te dulden of niet te doen ten aanzien van de Onroerende Zaak, zullen overgaan op degenen die de Onroerende Zaak of een gedeelte daarvan verkrijgen.
Ook degenen die een recht van gebruik verkrijgen van de rechthebbende zullen daaraan gebonden zijn. Sprake is van kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek.
16.3. Voor zover sprake is van verplichtingen om te doen zal de Eigenaar bij vervreemding van de Onroerende Zaak of van een gedeelte daarvan zijn verplichtingen uit hoofde van de Akte ten behoeve van de Gemeente opleggen aan zijn rechtsopvolger en deze namens de Gemeente aannemen.
Artikel 19
Mededelingen
19.1. De Gemeente kan alle mededelingen en kennisgevingen rechtsgeldig op de laatste aan haar gemelde (gekozen) woonplaats doen.
19.2.1. Ingeval van vervreemding van de Onroerende Zaak of van een gedeelte daarvan is de verkrijger verplicht onverwijld aan de Gemeente van zijn verkrijging mededeling te doen.
19.2.2. De verkrijger legt bij deze mededeling over een authentiek exemplaar van de op de verkrijging betrekking hebbende juridische stukken:
a. bij verkrijging onder algemene titel bijvoorbeeld (een afschrift van) een verklaring van erfrecht of een afschrift van de fusieakte;
b. bij verkrijging onder bijzondere titel, bijvoorbeeld een afschrift van de akte van levering.
19.3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zullen mededelingen en kennisgevingen schriftelijk worden gedaan.
b. de bijzondere bepalingen, opgenomen in de vorenbedoelde akte van levering op vijfentwintig november tweeduizend vijf voor mr. R. van Heukelem, notaris te Capelle aan den IJssel verleden, ingeschreven als voormeld; onder meer is in bedoelde akte bepaald als volgt:
Artikel 6
BOUWPLICHT
De Koper is verplicht op de Onroerende Zaak zesentachtig (86) woningen met parkeerplaatsen te bouwen overeenkomstig het bij de Gemeente onder de dossiernummer 2005-00-0324/33/01 ingeschreven bouwplan waarvoor op achttien februari tweeduizendvijf de bouwvergunning is verleend.
Artikel 7
BESTEMMING EN GEBRUIK
De Onroerende Zaak is bestemd voor koopwoning, zulks overeenkomstig de uit de Akte blijkende opzet van Partijen. De Onroerende Zaak dient ook als zodanig gebruikt te worden.
Al deze bepalingen worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en partijen zijn met de inhoud van die bepalingen volledig bekend; teksten van die bepalingen zijn aan koper ter hand gesteld.
Voor zover in bovengemelde bepalingen en/of voormelde titels van aankomst verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet zij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard.
Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Een kopie van gemelde Algemene Voorwaarden voor de verkoop en levering van Onroerende Zaken van de Gemeente in beheer bij het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is aan deze akte gehecht.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
veilingtarief.PDF tekstdocument
plankaart.PDF tekstdocument
bestemmingsplan.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.