Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Zuidplan Wierden

12

dec

2013

Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Zuidplan
Wierden

Woonhuis + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 16:10
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

Een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van twee nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Waterspiegel 41 en 43 te Wierden.

Deze kavels worden enkel als combinatiekavel aangeboden.

Voormelde kavels worden tevens als onderdeel aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

De veiling met betrekking tot de gerealiseerde woningen plaatselijk bekend Waterkolk 2, 6, 8 en 10, Waterspoor 27, 29, 31 en 35 te Wierden, Waterspoor 77 en 79 te Wierden, de bouwkavels plaatselijk bekend Waterspoor 55 t/m 75 (oneven nummers) en Waterspiegel 19 t/m 39 (oneven) te Wierden is uitgesteld (datum onbekend).

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bezichtiging is vanaf nu mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met DTZ Zadelhoff, telefoonnummer +31 (0)20 8 407 237.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond + Overig
Bezichtiging Mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

donderdag 12 december 2013 vanaf 16:10

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN WIERDEN

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

Een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van twee nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Waterspiegel 41 en 43 te Wierden, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vier are zeventig centiare (00.04.70 ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van de percelen kadastraal bekend gemeente Wierden sectie P nummer 517 en 387, en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt op twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk tien december tweeduizend en dertien (10-12-2013) gepubliceerd worden op de Website.
Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage).
De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd. Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Wierden /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Zuidbroek van de gemeente Wierden en heeft als bestemming “wonen”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen aangetroffen in een akte van levering op vijftien september tweeduizend negen (15-09-2009) verleden voor een plaatsvervanger van mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op diezelfde dag daarna in deel 57194 nummer 35, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“TOEPASSING ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Op onderhavige overeenkomst van koop en levering zijn van toepassing alleen de artikelen 13, 14 en 15 van de "Algemene Voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen, uitgezonderd industrieterreinen, door de Gemeente Wierden", hierna te noemen: "Algemene Voorwaarden", welke zijn opgenomen in een akte de dato twintig november tweeduizend voor een plaatsvervanger van de te Wierden gevestigde notaris Mr. W.P.J. Schuurman verleden, ingeschreven ten Kantore van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers te Zwolle, register hypotheken 4, op een en twintig november daarna, in deel 11296, nummer 29.
De in die Algemene Voorwaarden opgenomen bepalingen vermeld onder
nummers 13, 14 en 15 luiden als volgt:
"13. Indien het voor de uitvoering van bouwwerken op aangrenzende bouwterreinen noodzakelijk is, is koper verplicht aan de eigenaren van deze terreinen de nodige ruimte te verschaffen voor het verrichten van grondwerken ten behoeve van het maken van funderingen op de scheidingen of voor het plaatsen van steigerwerken of dergelijke.
Eventuele uit de uit te voeren bouwwerkzaamheden als hiervoor bedoeld voortvloeiende materiële schade dient door diegene(n) voor wiens rekening de bouwwerkzaamheden worden verricht, te worden vergoed.
14. Koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat voor openbare doeleinden palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, op, in, aan of boven het verkochte en de daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen worden
aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overleg gepleegd. De koper en zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze voorwaarde is aangebracht in ongewijzigde toestand te laten
bestaan.
15. Bij elke vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moeten de onder 14 en 15 genoemde voorwaarden aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte van een door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde boetegelijk aan de aan de gemeente betaalde koopprijs van het gekochte.
Deze boete zal verschuldigd zijn door de nalatige verkoper.
De gemeente is bevoegd om naast gemelde boete nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen."
KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN/KETTINGBEDING
1. De koper moet gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, dat door de gemeente Wierden, KPN Nederland N.V., de waterleidingsmaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, het gasbedrijf en verdere door de gemeente aan te wijzen instellingen of bedrijven, buizen, leidingen, kolken, lichtmasten, manipulatiekasten, antennes en
dergelijke ten behoeve van de betrokken voorzieningen worden aangebracht, gelegd, gehouden, onderhouden, gewijzigd, verwijderd enzovoort, op, aan, ui of in het verkochte perceelsgedeelte of op, aan, uit of onder de zich op het verkochte bevindende opstal(len).
2. Waterafvoer
De koper verbindt zich tegenover de gemeente Wierden het op het hierbij verkochte perceel vallende hemelwater niet via een aansluiting op de riolering af te voeren. Koper dient (een) voorziening(en) te realiseren om hemelwater van verhard oppervlak afkomstig uit bijvoorbeeld
regenpijpen over het oppervlak te geleiden / transporteren naar de voorzijde van de kavel en daar oppervlakkig aan te bieden op de verharde openbare voorzieningen. Bijvoorbeeld door de realisatie van (een) molgo(o)t(en). Voorziening dient uiterlijk drie maanden na oplevering van de woning te functioneren.
3. Infiltratievoorziening
Iedere koper van een kavel is verplicht in stand te houden en te (doen) onderhouden de door of namens de verkoper eventueel op het verkochte perceel aangebrachte of aan te brengen infiltratievoorziening. Eventueel aanwezige infiltratievoorzieningen (bijvoorbeeld grindkoffer) dienen door de koper te worden onderhouden (periodiek reinigen / zeven / vervangen
grind) en in stand te worden gehouden en zo nodig te vervangen.
KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN/KETTINGBEDING
Voormelde verplichtingen worden bij deze door verkoper aan koper opgelegd als kwalitatieve verplichtingen en door koper als zodanig aanvaard.
Aldus zullen deze verplichtingen overeenkomstig artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek overgaan op degenen die het verkochte onder bijzondere en algemene titel zullen verkrijgen. Degene die van de gerechtigde een gebruiksrecht met betrekking tot het verkochte zullen krijgen, zullen mede aan deze verplichtingen gehouden zijn.
Voor zover voormelde bedingen niet als kwalitatieve verplichting kunnen worden gekwalificeerd legt verkoper die bedingen aan de koper op.
De koper verbindt zich tegenover de betreffende rechthebbende, voor wie de verschenen persoon sub 1, als zaakwaarnemer van die betreffende rechthebbende aanvaardt, de hiervoor vermelde verplichtingen, bij vervreemding van de hiervoor vermelde onroerende zaak, alsmede bij elke verlening van enig goederenrechtelijk of persoonlijk gebruiks- of genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en, in verband daarmede, om in de akte tot levering, vestiging van beperkt gebruiks- of genotsrecht of verlening van een persoonlijk gebruiks- of genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de vervanging van de naam van de koper door die van de nieuwe (gebruiks- of genots)gerechtigde.
Bij niet nakoming van hetgeen hiervoor is vermeld, verbeurt de koper iedere opvolgende eigenaar of zakelijk gerechtigde jegens de gemeente een onmiddellijk, zonder nadere ingebrekestelling opeisbare boete gelijk aan de koopprijs van het verkochte.”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels.
Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen (tenzij anders vermeld), alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.