8 bouwkavels plaatselijk bekend Diamantstraat 9 tot en met 23 (on evennummers) in de wijk Weggeler Almelo

12

dec

2013

8 bouwkavels plaatselijk bekend Diamantstraat 9 tot en met 23 (on evennummers) in de wijk Weggeler
7601 HJ Almelo

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 12 december 2013
vanaf 09:45
Afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 10:05
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Diamantstraat 9 tot en met 23 te Almelo.

Deze bouwkavels worden enkel als combinatiekavel aangeboden.

Tevens zullen de bouwkavels als onderdeel worden aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet donderdag 12 december 2013 vanaf 09:45
Afslag donderdag 12 december 2013 vanaf 10:05

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ALMELO Weggeler

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Diamantstraat 9 tot en met 23 te Almelo, uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vijftien are en drieënzeventig centiare (00.15.73 ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo sectie G nummer 4572, zoals door na te melden rechthebbende is verkregen bij na te melden akte en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt op twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk tien december tweeduizend en dertien (10-12-2013) gepubliceerd worden op de Website.
Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage). De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie

2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Almelo Weggeler /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn. Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen bepalingen aangetroffen in een akte van ruiling op vijfentwintig april tweeduizend twaalf verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, van welke akte een afschrift is ingeschreven op vijfentwintig april tweeduizend twaalf in deel 61387 nummer 111, in welke akte het navolgende woordelijk staat vermeld:

“TOEPASSING ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
Artikel 6
Op deze overeenkomst van ruiling zijn ten aanzien van de door Nebo in eigendom te verkrijgen onroerende zaken van toepassing de in voornoemde Anterieure exploitatieovereenkomst Weggeler genoemde Algemene Verkoopvoorwaarden van de Gemeente Almelo, hierna te noemen "A.V.",
welke deel uitmaken van deze akte en daarmee één geheel vormen.
Koper verklaart een exemplaar van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te hebben ontvangen en met de inhoud daarvan bekend te zijn en daarmee akkoord te gaan.
Op de onderhavige verkoop zijn van toepassing Hoofdstuk 1 van de "A.V."
en voorts van Hoofdstuk 2 de artikelen 2.1, 2.2, 2,3, 2.6, 2.9, 2.10, 2.13 en 2.14, welke luiden als volgt:
"HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN GELDENDE BEPALINGEN
ARTIKEL 1.1.: Definities
Aanbiedingsbrief:
de brief van of namens het college van Burgemeester en Wethouders, waarbij de onroerende zaak te koop wordt aangeboden.
Aflevering:
de feitelijke ter beschikkingstelling van de onroerende zaak.
Algemene verkoopvoorwaarden:
de voorwaarden van de gemeente Almelo die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke
verkoopovereenkomsten.
Ingebruikneming:
Het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren, of er een afrastering omheen te zetten, doch uiterlijk het moment waarop op verzoek van de wederpartij de grenzen door de gemeente in het terrein worden aangeduid en aan de wederpartij worden aangewezen. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier niet
onder en kan plaatsvinden zonder dat er sprake is van ingebruikneming.
Notariële akte:
De voor de overdracht vereiste akte van levering.
Onroerende zaak:
De grond en/of de opstallen die het object van de verkoopovereenkomst vormen waarbij deze algemene voorwaarden behoren.
Overdracht:
De juridische eigendomsoverdracht door inschrijving van de akte van levering in de openbare registers.
Verkoop:
De overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te leveren en de wederpartij om daarvoor een koopsom in geld te betalen.
Verkoopovereenkomst:
De overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
Wederpartij:
De in de verkoopovereenkomst vermelde koper/koopster.
Artkel 1.2: Geldigheid.
Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Almelo en haar wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel. Alleen die hoofdstukken en artikelen, die in de verkoopovereenkomst van toepassing zijn verklaard, gelden tussen partijen.
Artikel 1.3: Tekening.
Van elke overeenkomst tot verkoop van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een tekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven. In de verkoopovereenkomst wordt deze tekening met een nummer aangeduid.
Artikel 1.4: Staat van aflevering.
a. De onroerende zaak zal op de datum van de notariële akte, of als dat eerder is op de datum van ingebruikneming, worden geleverd in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt en voorts in een zodanige toestand dat zij geschikt is voor het doel waarvoor zij wordt verkocht.
b. De gemeente is gehouden de onroerende zaak te leveren:
vrij van hypotheken, beslagen of inschrijvingen daarvan of andere dan de in de verkoopovereenkomst opgegeven beperkte rechten;
vrij van huur, pacht en andere gebruiksrechten, tenzij de verkoopovereenkomst anders vermeldt; vrij van bijzondere lasten of beperkingen voor zover die niet in de verkoopovereenkomst zijn vermeld en door ondertekening daarvan door de wederpartij uitdrukkelijk worden aanvaard;
c. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.
Artikel 1.5: Overdracht, aanvaarding en betaling koopsom.
a. De wederpartij verplicht zich om binnen twee maanden na de datum van het gemeentelijk besluit tot verkoop, mee te werken aan het passeren van de notariële akte en daarbij de verschuldigde koopsom te voldoen.
Deze termijn kan door Burgemeester en Wethouders, onder nader door hen te stellen voorwaarden, worden verlengd wanneer naar het oordeel van het college daarvoor omstandigheden aanwezig zijn.
Ingeval van het niet nakomen van het vorenstaande is de wederpartij in verzuim en zal over de koopsom, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:83 BW, zonder ingebrekestelling, over de periode vanaf de datum van het verschuldigd zijn van de koopsom tot de datum van betaling, een vergoeding verschuldigd zijn, gebaseerd op een in de verkoopovereenkomst aangegeven rentepercentage van de koopsom na aftrek van de eventueel betaalde waarborgsom.
Indien niet binnen 3 maanden na afloop van de in dit lid vermelde termijn – al dan niet door Burgemeester en Wethouders verlengd – medewerking wordt verleend aan het passeren van de notariële akte en de betaling van de koopsom, zijn Burgemeester en Wethouders bevoegd tot
ontbinding van de verkoopovereenkomst over te gaan zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist.
b. In geval de levering plaatsvindt via een zgn. ABC-akte verplicht de wederpartij zich, onverlet het hiervoor onder a bepaalde met betrekking tot de betaling van de koopsom en de eventueel verschuldigde vergoeding bij niet tijdige betaling van de koopsom, mee te werken aan
het passeren van de notariële akte binnen 3 jaar na de datum van het gemeentelijk besluit tot verkoop. Indien de wederpartij binnen de genoemde periode van 3 jaar overgaat tot verhuur van de op het verkochte gestichte opstal(len) verplicht hij zich op dat moment mee te werken aan de notariële akte.
c. De ondertekening van de notariële akte vindt plaats bij een notaris, aan te wijzen door Burgemeester en Wethouders, tenzij de wederpartij uitdrukkelijk voorkeur voor een andere, in Almelo gevestigde, notaris te kennen geeft.
Artikel 1.6: Eerdere ingebruikneming.
Burgemeester en Wethouders kunnen toestaan dat de onroerende zaak voor de notariële overdracht in gebruik wordt genomen. Aan deze toestemming is de voorwaarde verbonden, dat de koopsom en de eventueel verschuldigde omzetbelasting bij voorschot wordt voldaan door de
wederpartij. Indien aan deze voorwaarde niet wordt voldaan dient de wederpartij een vergoeding te betalen, gebaseerd op een in de verkoopovereenkomst aangegeven rentepercentage van de koopsom, na aftrek van de eventueel betaalde waarborgsom. Deze vergoeding is verschuldigd over de periode vanaf de datum van ingebruikname tot die van de notariële akte. Indien de wilsovereenstemming omtrent de verkoopovereenkomst nog niet tot stand is gekomen door middel van een besluit daartoe door Burgemeester en Wethouders, is het risico dat de wilsovereenstemming niet tot stand komt voor de wederpartij. Indien de wilsovereenstemming niet tot stand komt, zal de wederpartij de onroerende zaak weer, voor zover mogelijk, in de oorspronkelijke toestand aan de gemeente opleveren. Eventuele gevolgen voor verschuldigdheid van omzetbelasting door de eerdere ingebruikneming zijn voor rekening van de wederpartij. Het risico van de eerdere ingebruikneming is met ingang van de datum van de feitelijke ingebruikneming voor rekening van de wederpartij.
Artikel 1.7: Lasten en belastingen.
Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop en met betrekking tot de overdracht en aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting, zijn voor rekening van de wederpartij.
Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende zaak worden geheven, komen met ingang van 1 januari van het jaar, volgende op de datum van het gemeentelijke besluit tot verkoop, voor rekening van de wederpartij.
Artikel 1.8: Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen
Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen door de gemeente met ijzeren buizen in het terrein worden aangeduid en aan de wederpartij worden aangewezen. De wederpartij is verantwoordelijk voor de instandhouding van de door de
gemeente aangewezen grenzen. Bij het eventueel opnieuw aangeven van de grenzen door de landmeters van de gemeente Almelo worden de werkelijke kosten, welke hiermee gemoeid zijn, in rekening gebracht bij de wederpartij. De wederpartij verplicht zich, bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de gemeente overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van de onroerende zaak.
Artikel 1.9: Over- en ondermaat.
Verschil tussen de in de verkoopovereenkomst aangegeven oppervlakte ende werkelijke oppervlakte wordt verrekend als dit meer bedraagt dan 5% van eerstgenoemde oppervlakte. Verrekening vindt in dat geval plaats binnen 3 maanden na de datum van kennisgeving van de uitkomsten van opmeting van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers tegen de
(gemiddelde) prijs per vierkante meter, waarvoor de onroerende zaak is verkocht.
Artikel 1.10: Bodemkwaliteit
a. In opdracht en voor rekening van de gemeente wordt een bodemonderzoek als bedoeld in de Wet bodembescherming en aanverwante wet- en regelgeving uitgevoerd ter vaststelling van de
bodemkwaliteit van de onroerende zaak voorafgaande aan de datum van ondertekening van de verkoopovereenkomst.
De conclusies van het bodemonderzoek worden weergegeven in de verkoopovereenkomst.
b. Wanneer binnen een periode van 5 (vijf) jaar na de datum van het gemeentelijk besluit tot verkoop door het bevoegde gezag Wet bodembescherming wordt vastgesteld dat er in de onroerende zaak sprake is van een partijen ten tijde van deze overdracht niet bekend geval van ernstige bodemverontreiniging, komen de kosten van onderzoek, tijdelijke beveiligingsmaatregelen en sanering voor rekening van de gemeente.
De wederpartij dient in dat geval aannemelijk te maken dat deze verontreiniging ook ten tijde van de overdracht in de onroerende zaak aanwezig was en ook onder de op dat moment geldende normen moet worden aangemerkt als een geval van (ernstige) bodemverontreiniging
met een urgentie om het betreffende geval te saneren, alles behoudens het hierna onder c bepaalde.
c. De wederpartij zal de gemeente niet wegens toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad aanspreken tot:
1. sanering of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van bodemverontreiniging in de onroerende zaak, dan wel;
2. tot vergoeding van de kosten die de wederpartij moet maken; ten gevolge van een wijziging van de bestemming van de onroerende zaak naar een meer gevoelige bestemming, waardoor
aanvullende sanering noodzakelijk is.
Artikel 1.11: Ontbinding in geval van verontreiniging
a. Indien voor de datum van ondertekening van de notariële akte of, indien dat eerder is, voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak, zou blijken van de aanwezigheid van voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen van zodanige aard dat van de wederpartij in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt, heeft ieder der partijen eenzijdig het recht de overeenkomst te ontbinden.
b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de onroerende zaak
beïnvloedende omstandigheden.
Artikel 1.12: Faillissement en beslag
a. Indien de wederpartij voor de ondertekening van de notariële akte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag wordt gelegd op zijn roerende en/of onroerende zaken en/of vorderingen die de wederpartij (op een derde) heeft danwel uit
een ten tijde van het beslag reeds bestaande rechtsverhouding rechtstreeks zal verkrijgen, is de gemeente bevoegd de verkoopovereenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze verkoopovereenkomst te boven gaan.
Artikel 1.13: Hoofdelijkheid
Indien in de verkoopovereenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de verkoopovereenkomst voortvloeien.
Artikel 1.14: Geschillenregeling
Alle geschillen, die naar aanleiding van de verkoopovereenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Almelo, tenzij partijen terzake van die geschillen arbitrage bij het Nederlands Arbitrage
Instituut overeenkomen.
Artikel 1.15: Boetebepaling.
a. Bij toerekenbare niet-nakoming van enige verplichting, voortvloeiende uit de verkoopovereenkomst en het daarin van toepassing verklaarde deel van deze algemene verkoopvoorwaarden, verbeurt de wederpartij, na ingebrekestelling en na verloop van de in die ingebrekestelling bepaalde termijn, ten behoeve van de gemeente een onmiddellijk opeisbare boete van twintig procent van de koopsom, op welk bedrag de door de gemeente terzake van de niet-nakoming te lijden schade wederzijds onveranderlijk wordt bepaald, tenzij in enig artikel waarvan het verbod wordt overtreden, een andere boete is bepaald en ongeacht het recht
van de gemeente op eventuele schadevergoeding.
b. Naast het in lid a gestelde behouden de gemeente en de wederpartij het recht om bij niet-nakoming van enige uit de verkoopovereenkomst en de daarbij behorende algemene verkoopvoorwaarden voortvloeiende verplichting in rechte nakoming te vorderen.
HOOFDSTUK 2: OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 2.1: Bebouwing
a. De wederpartij is verplicht de onroerende zaak te bebouwen met de in de verkoopovereenkomst aangegeven bebouwing
b. Binnen een half jaar na de datum van het ondertekenen van de notariële
akte moet met de bebouwing van de onroerende zaak een aanvang zijn gemaakt en binnen anderhalf jaar na de datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op de onroerende zaak te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn. Indien daartoe aanleiding
bestaat, kunnen deze termijnen door Burgemeester en Wethouders worden verlengd.
c. Zolang niet is voldaan aan de in lid b vermelde verplichting mag de wederpartij de onroerende zaak niet zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders verkopen, in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met andere
beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten of anderszins in gebruik geven. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
d. Het bepaalde in lid c van dit artikel, alsmede in artikel 2.7, is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop op grond van artikel 3:268 BW en van verkoop op grond van artikel 3:174 BW
e. De in lid c bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onroerende zaak geschiedt ter uitvoering van een tussen de wederpartij en diens koper(s) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij de wederpartij zich tegenover de
koper(s) verplicht, de in de verkoopovereenkomst genoemde opstallen te bouwen.
f. Het in lid e gestelde geldt uitsluitend voor de wederpartij(en) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
g. Indien aan één van de in lid b genoemde termijnen niet is voldaan, is de wederpartij aan de gemeente een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,-- voor iedere dag dat genoemde termijnen worden overschreden, zulks nadat de wederpartij terzake van de niet-nakomingdoor
het college van Burgemeester en Wethouders bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld, onverminderd het recht van de gemeente om volledige nakoming te vorderen.
h. De wederpartij verplicht zich nu en voor alsdan de onroerende zaak zoveel mogelijk in de oorspronkelijke staat en vrij op naam aan de gemeente te koop aan te bieden tegen de in de verkoopovereenkomst genoemde prijs, zonder vergoeding van kosten verbonden aan de
eigendomsoverdracht of de tijdelijke financiering, indien hij uiterlijk 6 maanden na verloop van de in lid b genoemde termijnen niet tot bebouwing is overgegaan.
Artikel 2.2: Woonplicht
a. De wederpartij verplicht zich de op de verkochte onroerende zaak te bouwen woning uitsluitend te gebruiken om die zelf (met zijn eventuele gezinsleden) te bewonen en die woning met de daartoe behorende grond niet aan derden te zullen doorverkopen, e.e.a. behoudens het
hierna vermelde.
b. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing in geval van:
1. verkoop op grond van een machtiging van de rechter als bedoeld in artikel 3:174 van het Burgerlijk Wetboek
2. executoriale verkoop door hypothecaire schuldeisers (artikel 3:268 van het Burgerlijk Wetboek);
3. schriftelijke ontheffing door Burgemeester en Wethouders als bedoeld in lid d van dit artikel
c. Het bepaalde in lid a en b vervalt nadat de wederpartij de desbetreffende woning gedurende een jaar heeft bewoond. Als maatstaf geldt hierbij de datum waarop en de tijd gedurende welke de wederpartij als bewoner van het desbetreffende adres in het bevolkingsregister is ingeschreven.
d. Burgemeester en Wethouders kunnen schriftelijk ontheffing verlenen van het bepaalde in dit artikel. Deze ontheffing wordt echter steeds verleend in geval van:
1. verandering van werkkring van de wederpartij of diens partner op grond waarvan redelijkerwijs verhuisd dient te worden;
2. overlijden van de wederpartij of een van zijn gezinsleden;
3. ontbinding van het huwelijk van de wederpartij door echtscheiding of ontbinding van het samenlevingscontract danwel van een geregistreerd partnerschap;
4. beëindiging van de samenwoning, blijkend uit het bevolkingsregister;
5. verhuizing waartoe wordt genoodzaakt door de gezondheid van de wederpartij of een van zijn gezinsleden.
Artikel 2.3: A.B.C.-bepaling
De gemeente staat toe dat de wederpartij haar rechten op overdracht van de onroerende zaak overdraagt aan de kopers van de woningen op de door haar te bebouwen onroerende zaak, eventueel voordat die bebouwing tot stand is gekomen, onder voorwaarde dat:
a. in de tussen de wederpartij en haar kopers te sluiten overeenkomsten, de in de verkoopovereenkomst van toepassing verklaarde artikelen van deze algemene verkoopvoorwaarden integraal worden opgenomen.
b. de wederpartij zich tegenover de gemeente garant stelt voor de bouw, waartoe zij zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht."
Enzovoorts.
"Artikel 2.6: Verbod tot verkoop aan de consument
a. Het is verboden het terrein en/of de daarop te stichten gebouwen te gebruiken of te doen gebruiken voor handelsdoeleinden, waarbij levering van goederen direct aan de consument plaatsvindt.
b. Bij overtreding van het onder a bedoelde verbod zal de wederpartij een direct opeisbare boete verschuldigd zijn van € 2500,-- voor elke dag, waarop bedoelde levering aan de consument plaatsvindt of op enigerlei wijze geconstateerd wordt, zulks nadat de wederpartij terzake van de overtreding door het college van Burgemeester en Wethouders bij
aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld.
c. Burgemeester en Wethouders kunnen onder nader te stellen voorwaarden ontheffing van dit artikel verlenen."
Enzovoorts.
"Artikel 2.9: Kwalitatieve verplichting voor nutsvoorzieningen.
a. Ten behoeve van een bij de verkoopovereenkomst aan te duiden begunstigde en ten laste van de verkochte onroerende zaak of een daartoe in de verkoopovereenkomst aangegeven gedeelte daarvan wordt gevestigd de kwalitatieve verplichting tot het hebben, houden,
inspecteren, onderhouden en vernieuwen van nutsvoorzieningen op de onroerende zaak, zoals nader aangegeven op de bij de verkoopovereenkomst behorende tekening en, zoals e.e.a. in de
verkoopovereenkomst nader is omschreven.
b. Bij deze kwalitatieve verplichting wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van de onroerende zaak geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek wordt aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling wordt verleend.
c. Aan het vestigen van de kwalitatieve verplichting zijn voor de wederpartij geen kosten verbonden.
Artikel 2.10: Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen en/of grond.
a. Ten behoeve en ten laste van de in de verkoopovereenkomst vermelde onroerende zaak en ten behoeve en ten laste van de in de verkoopovereenkomst vermelde (naastgelegen) onroerende zaak, zullen worden gevestigd en aangenomen al zodanige erfdienstbaarheden,
waardoor de toestand waarin die percelen na voltooiing van de opstallen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft.
b. Onder andere kan dit gelden voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen,overbouwingen en het toepassen en instandhouden van kleuren.
Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan."
Enzovoorts.
"Artikel 2.13: Kettingbeding.
a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht, niet zijnde een hypotheekrecht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte
woordelijk te doen opnemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van maximaal € 150.000,-- ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hiervoor onder lid a bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen van de verkoopovereenkomst, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
Artikel 2.14: Onderhoud onbebouwde terreinen.
Zolang het verkochte niet is bebouwd, zal het door de wederpartij in een ordelijke staat worden onderhouden. Bij niet-nakoming van het hiervoor bepaalde is de wederpartij aan de gemeente een direct opeisbare boete verschuldigd van vijftig euro (€ 50,--) voor iedere dag dat de niet nakoming voortduurt, zulks nadat de wederpartij terzake van de niet-nakoming door het college van Burgemeester en Wethouders bij aangetekend schrijven of deurwaardersexploot in gebreke is gesteld."
In de aangehaalde tekst vermeldt artikel 2.13 dat de in de verkoopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdraqcht aan een nieuwe eigenaar moeten worden opgelegd. De inhoud van die verkoopovereenkomst is niet bekend. In genoemde akte worden de betreffende artikelen niet aangewezen.
Door Verkoper worden voormelde bedingen daarom niet aan Koper opgelegd.
Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Het Weggeler Noord van de gemeente Almelo en heeft als bestemming “wonen”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde al dan niet uit eerdere akten aangehaalde lasten en beperkingen (tenzij anders vermeld), alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.