Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Het Ravelijn Balkbrug

11

dec

2013

Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Het Ravelijn
Balkbrug

Woonhuis + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 11 december 2013
vanaf 10:15
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 26 november 2013 om 23:59.

Object

- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 6 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 8 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 10 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 12 te Balkbrug;

(Deze woningen worden op 11 december 2013 elk afzonderlijk van elkaar aangeboden)

percelen bouwgrond gelegen aan de Linie 13 tot en met 19 (oneven nummers) te Balkbrug, alsmede percelen bouwgrond aan de Linie 2 en de Linie 4 te Balkbrug, alsmede een perceel bouwgrond aan de Linie 11 te Balkbrug en een perceel bouwgrond aan het Bolwerk 1 en 1 a te Balkbrug (ten behoeve van woningbouw in de nieuwbouwwijk Het Ravelijn te Balkbrug);

(Deze kavels worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden).

- een perceel grond met twee (2) daarop bevindende nieuwbouwwoningen met aanhorigheden, gelegen aan de Linie 7 en 9 te 7707 EM Balkbrug;

(Deze woningen worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden).

- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 6 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 8 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 10 te Balkbrug;
- een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 12 te Balkbrug;

(Deze woningen worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden).

De woningen en de bouwkavels worden op 12 december 2013 zowel afzonderlijk van elkaar als in combinatie aangeboden.

Voormelde woningen en bouwkavels worden op 12 december 2013 tevens als onderdeel aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond + Overig
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

woensdag 11 december 2013 vanaf 10:15

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BALKBRUG

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED
1. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 6 te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4324 kadastraal groot twee are drieënzeventig centiare (00.02.73 ha.);

2. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 8 te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4325 kadastraal groot twee are achtenveertig centiare (00.02.48 ha.);
3. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 10 te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4326 kadastraal groot twee are achtenveertig centiare (00.02.48 ha.);
4. een perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Bolwerk 12 te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G 4327 kadastraal groot twee are vierentachtig centiare (00.02.84 ha.);
5. een perceel grond met twee (2) daarop bevindende nieuwbouwwoningen met aanhorigheden, gelegen aan de Linie 7 en 9 te 7707 EM Balkbrug, uitmakende een gedeelte ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4381 en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;

6. percelen bouwgrond gelegen aan de Linie 13 tot en met 19 (oneven nummers) te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummers 4328 kadastraal groot vier are vierenveertig centiare (00.04.44 ha.), 4329 kadastraal groot vier are vierenveertig centiare (00.04.44 ha.), 4330 kadastraal groot vier are vierenveertig centiare (00.04.44 ha.), 4371 kadastraal groot vier are negenenveertig centiare (00.04.49 ha.), alsmede percelen bouwgrond aan de Linie 2 en de Linie 4 te Balkbrug, kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4320 kadastraal groot vier are vijfenveertig centiare (00.04.45 ha.) en 4321 kadastraal groot twee are achtennegentig centiare (00.02.98 ha.), alsmede een perceel bouwgrond aan de Linie 11 te Balkbrug, uitmakende een gedeelte ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4381 en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening, alsmede een perceel bouwgrond aan het Bolwerk 1 en 1 a te Balkbrug (ten behoeve van woningbouw in de nieuwbouwwijk Het Ravelijn te Balkbrug), kadastraal bekend gemeente Avereest sectie G nummer 4370 kadastraal groot zes are achtentwintig centiare (00.06.28 ha.);
hierna tezamen aan te duiden als: “het Registergoed”,
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt op elf en twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk tien december tweeduizend en dertien (10-12-2013) gepubliceerd worden op de Website.
De Registergoederen onder 1, 2, 3 en 4 worden op elf december tweeduizend dertien zowel bij inzet als bij afslag geveild.
De Registergoederen 1, 2, 3 en 4 worden op twaalf december tweeduizend dertien tevens in combinatie bij inzet en afslag geveild.
De Registergoederen onder 5 en 6 worden op twaalf december tweeduizend dertien zowel bij inzet als bij afslag geveild.
De koopsom wordt steeds gevormd door optelling van de inzetsom en het afmijnbedrag.
In aanvulling op artikel 3 lid 8 van de AVVEVI zal op de Registergoederen 1 tot en met 6 (in combinatie) op twaalf december tweeduizend dertien kunnen worden afgemijnd, waarbij de koopsommen van de Registergoederen bij elkaar worden opgeteld, bij het bedrag dat (in combinatie) in slag wordt geboden voor de combinatie. Deze optelling vormt de koopsom voor de combinatie.
Op het Registergoed 1 tot en met 5 zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tevens tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage).
De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.

2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijfduizend euro (€ 5.000,00) indien hij wenst te bieden op een losse woning (Registergoed onder 1, 2, 3 of 4) en vijftigduizend euro (€ 50.000,00) indien hij wenst te bieden op meerdere woningen (Registergoed 5 of de combinatie). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Balkbrug /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”
10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen bepalingen aangetroffen in een akte van levering op dertig juni tweeduizend negen (30-06-2009) verleden voor een plaatsvervanger van mr. E.A.M. Keizer, notaris te Wierden, ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster op één juli tweeduizend negen in deel 56841 nummer 19, in welke akte onder meer het navolgende woordelijk staat vermeld:
“ARTIKEL 9
1. Koper verklaart ermee bekend te zijn dat voor het gebied waarbinnen het verkochte is gelegen een beeldkwaliteitsplan is vastgesteld, de inhoud van het beeldkwaliteitsplan te kennen, de daarin beschreven kwaliteitsdoelstelling te aanvaarden, en de inspanningsverplichting, om bij de realisering van zijn bebouwing rekening te houden met de in het beeldkwaliteitsplan omschreven kwaliteitsaspecten in het algemeen te aanvaarden.
De kwaliteit van de toekomstige bebouwing wordt door de Welstandscommissie getoetst aan het beeldkwaliteitsplan.
2. Koper verplicht zich in het ontwerp van de door hem te realiseren bebouwing rekening te houden met de voorwaarden en eisen die zijn omschreven in het beeldkwaliteitsplan.
3. In verband met de directe infiltratie van het hemelwater in de bodem verplicht koper zich geen zink en lood te verwerken in daken en dakgoten van de op te richten bebouwing.
ARTIKEL 10
1. De koper moet gedogen dat op het verkochte door en voor rekening van de koper de erfscheiding die aan het openbaar gebied grenst, zoals aangegeven in het beeldkwaliteitsplan, wordt uitgevoerd in de vorm van een kwaliteitsscheiding. De kwaliteitsscheiding wordt gerealiseerd binnen drie maanden na het vervaardigen van de woning, doch uiterlijk drie maanden na eerste bewoningsdatum van het verkochte volgens het bevolkingsregister. Over het materiaalgebruik en de uitvoering wordt met de eigenaar van het gekochte overleg gevoerd, waarbij het beeldkwaliteitsplan bepalend is. Indien geen overeenstemming wordt bereikt met koper over materiaalgebruik en uitvoering is het oordeel van de gemeente bepalend voor de uiteindelijk te realiseren kwaliteitsscheiding.
2. De koper is verplicht al hetgeen krachtens lid 1 van dit artikel is of wordt aangebracht intact te laten en naar alle redelijkheid ervoor zorg te dragen, dat daaraan geen schade wordt toegebracht. De koper is verplicht eventuele toch ontstane schade aan de kwaliteitsscheiding te herstellen.
ARTIKEL 11
1. Koper moet gedogen, dat op, in, aan en boven het verkochte en de daarop te stichten opstallen, buizen, leidingen, draden, palen, kabels, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes, versterkers en andere werken ten behoeve van openbare voorzieningen, zoals gas, water, elektra, telefoon, radio, centraal of gemeenschappelijk antenne-systeem en dergelijke worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders van de Gemeente Hardenberg casu quo de betreffende nutsbedrijven, casu quo de exploitant van zodanig antenne-systeem dit nodig zullen achten, een en ander zonder dat daarvoor aan koper enige vergoeding verschuldigd is, behoudens in geval van aanwijsbare schade.
2. Over bedoelde plaats en wijze van aanbrengen en onderhoud wordt tevoren met de eigenaar van het verkochte overlegd.
3. Koper is verplicht al hetgeen te eniger tijd krachtens dit artikel is aangebracht intact te laten en er, naar redelijkheid, voor zorg te dragen, dat daaraan geen schade wordt toegebracht.
ARTIKEL 12
1. Indien één der partijen in gebreke is met de tijdige en volledige nakoming van één of meer verplichtingen uit deze overeenkomst, zal zij door de andere partij in gebreke worden gesteld onder vermelding van een redelijke termijn, waarbinnen zij alsnog dient te presteren. Indien de nalatige partij vervolgens in gebreke blijft, is de andere partij gerechtigd tot vergoeding van alle kosten die zij zowel in- als buiten rechte moet maken om een nalatige partij tot nakoming te bewegen. Voorts is de nalatige partij in dat geval verplicht alle schade, die de andere partij ten gevolge van een niet-nakoming lijdt, te vergoeden.
2. Partijen zijn gehouden bij de uitvoering van deze overeenkomst te goeder trouw in acht te nemen en elkaar voortdurend op de hoogte te houden van nieuwe feiten en omstandigheden, die voor de beoogde samenwerking van belang zijn. In geval van geschillen naar aanleiding van de uitvoering van deze overeenkomst zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om die geschillen in goed overleg op te lossen.
Geschillen tussen partijen met betrekking tot de uitvoering van deze overeenkomst, zullen worden beslecht middels arbitrage overeenkomstig het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Er is sprake van een geschil, indien één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling doet.”
Enzovoort
“ARTIKEL 14
De bepalingen in de artikelen 9, 10, 11 en 12, alsmede deze bepaling moeten bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van het verkochte of een gedeelte daarvan aan de opvolgende eigenaar of de beperkt gerechtigde worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van verkoper.”
Enzovoort
“ARTIKEL 16
Voor het geval na het gereed komen van de bouw van de op het verkochte te stichten opstallen mocht blijken, dat er door de bouw toestanden zijn, welke in strijd zijn met het burenrecht, worden deze toestanden, voor zover nog niet bij eerdere akten gevestigd, bij deze gevestigd als
erfdienstbaarheden ten bate en ten laste van het bij deze verkochte en de aan de gemeente Hardenberg in eigendom verblijvende gedeelten van het verkochte over en weer als heersende en dienende erven.
Gelijke erfdienstbaarheden worden gevestigd ten aanzien van leidingen en goten, bestemd voor de afvoer van regen- of rioolwater van het ene erf over het andere erf.
In verband met de ligging van de kavels en het daarvoor ontworpen bouwplan en/of te ontwerpen bouwplannen worden bij deze de navolgende erfdienstbaarheden gevestigd:
inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf om te dulden:
1. de aanwezigheid van vensters of andere muuropeningen danwel van balkons of soortgelijke werken op kortere afstand van de grenslijn dan in de wet is toegelaten;
2. de inbalking, inankering, over- en onderbouw van tot het heersende erf behorende opstallen en/of de aanwezigheid van leidingen en buizen welke tot laatstbedoelde opstallen behoren;
3. de afvoer van hemelwater via tot het dienende erf behorende goten, leidingen, buizen, putten en dergelijke;
deze erfdienstbaarheid dient uitsluitend ter handhaving van de feitelijke situatie, zoals deze zal ontstaan na de realisatie van de thans ten aanzien van het heersende- en dienende erf bestaande bouwplannen en de daarbij behorende bouwvergunning(en).”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels.
Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Het Ravelijn, Balkbrug van de gemeente Hardenberg en heeft als bestemming “woongebied”

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt bij de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.