Diverse bouwkavels in de wijk Kollenveld Almelo

12

dec

2013

Diverse bouwkavels in de wijk Kollenveld
Almelo

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 12 december 2013
vanaf 09:30
Afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 09:50
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

zes percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van tien (10) nieuwbouwwoningen plaatselijk bekend als Het Zeiger 2 en 4, Toekomstweg 6, 8, 12, 14, 20, 33 en 35 en Parardijsweg 25 te Almelo.

Deze bouwkavels worden enkel als combinatiekavel aangeboden.

Tevens zullen de bouwkavels als onderdeel worden aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet donderdag 12 december 2013 vanaf 09:30
Afslag donderdag 12 december 2013 vanaf 09:50

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ALMELO Kollenveld

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

zes percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van tien (10) nieuwbouwwoningen plaatselijk bekend als Het Zeiger 2 en 4, Toekomstweg 6, 8, 12, 14, 20, 33 en 35 en Parardijsweg 25 te Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo sectie F nummers:
4616 kadastraal groot drie are vierenvijftig centiare (00.03.54 ha.);
4621 kadastraal groot zeven are drieëndertig centiare (00.07.33 ha.);
4624 kadastraal groot zes are tien centiare (00.06.10 ha.);
4641 kadastraal groot twee are éénenzestig centiare (00.02.61 ha.);
4666 kadastraal groot vijf are zes centiare,
alsmede een gedeelte ter grootte van ongeveer vijf are en vijfenvijftig centiare (00.05.55 ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Ambt-Almelo sectie F nummer 4652 en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam.
Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage). De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00).
Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Almelo Kollenveld /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen uit de hierna vermelde akte aangetroffen:

voor wat betreft Het Zeiger 2 en 4, Toekomstweg 6, 8, 12, 14, 20, 33 en 35, Paradijsweg 25:
een akte van levering op zevenentwintig oktober tweeduizend vijf (27-10-2005) verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op achtentwintig oktober tweeduizend vijf (28-10-2005) in deel 12688 nummer 67, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“Op deze verkoop en koop zijn voorts nog van toepassing de “Algemene Verkoopvoorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almelo”, welke voorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van welke voorwaarden een kopie aan deze akte zal worden gehecht en welke voorwaarden als zodanig onlosmakelijk deel uit maken van deze overeenkomst. Van genoemde Algemene Voorwaarden zijn de volgende bepalingen van toepassing:
Hoofdstuk 1, met uitzondering van de artikelen 1.5 en 1.10 en van hoofdstuk 2 zijn van toepassing de artikelen: 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7, 2.10, 2.11, 2.12, 2.16, 2.18 en 2.19.
Artikel 3 van genoemde Koop- en Verkoopovereenkomst prevaleert boven de artikel 1.5 en 2.2 van de vermelde Algemene Verkoopvoorwaarden. In aanvulling en wijziging op artikel 1.9 is bepaald dat partijen te allen tijde verplicht zijn de koopovereenkomst na te komen. Indien blijkt dat er geen verklaring kan worden afgegeven, als bedoeld in dit artikel, dan zal de gemeente Almelo de vervuilde bouwgrond voor haar rekening saneren of andere bouwgrond (onder gelijke voorwaarden als bedoeld in de Koop- en Verkoopovereenkomst) hiervoor in de plaats stellen, waarvoor wel een verklaring kan worden afgegeven. Indien achteraf mocht blijken dat de bouwgronden niet geschikt zijn voor de beoogde doeleinden, is dit voor rekening en risico van koper.”
De inhoud van genoemd Artikel 3 van de genoemde Koop- en Verkoopovereenkomst is niet bekend. In de genoemde “Algemene Verkoopvoorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken door de gemeente Almelo”, is in artikel 2.16 een ketting- en boetebeding opgenomen, dat echter in genoemde akte op geen van de andere bepalingen van toepassing is verklaard.
Door Verkoper worden daarom aan Koper geen bedingen opgelegd.

voor wat betreft de Toekomstweg 12 te Almelo geldt ook nog het bepaalde in:
een akte van levering op vijftien juli tweeduizend elf (15-07-2011) verleden voor mr. J.R. Schuurman, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op achttien juli tweeduizend elf (18-07-2011) in deel 60232 nummer 34, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

“ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
Artikel 8
Op de overeenkomsten van koop en van deze levering zijn mede van toepassing de bepalingen opgenomen in de algemene akte vaststelling erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbeding op één december tweeduizend vijf, verleden voor mr.R.B.H. van Goor, notaris te -
Wierden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Zwolle op twee december daarna, in deel 12707, nummer 150 en waarin woordelijk staat vermeld:
"INLEIDING
Mega projecten B.V. heeft in eigendom diverse percelen bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "Kollenveld" van de gemeente Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie F, nummers 3770, 2967, 3119, 3118, 3329, 3534, 2822, 3920, 3610, 3611, 1495, 2919, 2525, 3330, 4155, 3079, 2821 en 3237.
Blijkens door Mega projecten B.V. met derden gesloten en nog te sluiten koopovereenkomsten zal Mega projecten B.V. de in voormeld gebied gelegen bouwkavels verkopen en leveren aan derden."
Enzovoorts
"VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN EN VASTLEGGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, in deze akte de erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bepalingen die als kettingbeding aan de diverse kopers dienen te worden opgelegd, vast te stellen en vast te leggen en wel als volgt:
a. Vaststelling en vestiging erfdienstbaarheden
Met het oog op de voorgenomen verkoop en levering van de afzonderlijke kavels worden hierbij ten behoeve van de aan de gemeente Almelo in eigendom verblijvende gedeelten van voormelde kadastrale percelen (heersende erven) en ten laste van de uit te geven bouwkavels (dienende erven), alsmede ten nutte en ten laste van de uit te geven bouwkavels onderling, gevestigd de volgende erfdienstbaarheden, onder de opschortende voorwaarde van levering van de afzonderlijke kavels aan de betreffende kopers:
1. De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor de eigenaar van de dienende erven dat zij moeten gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, behoudens die genoemd in de laatste alinea, dat door of vanwege de gemeente Almelo, K.P.N. Nederland N.V., de waterleidingmaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, het gasbedrijf en verdere door de gemeente Almelo aan te wijzen instellingen of bedrijven, buizen, leidingen, kolken, lichtmasten, manipulatiekasten, antennes en dergelijke ten behoeve van de betrokken voorzieningen worden aangebracht, gelegd, gehouden, onderhouden, gewijzigd, verwijderd enzovoorts, op, aan, uit of in het verkochte perceelsgedeelte of onder de zich op het verkochte bevindende opstal(len).
De direct aanwijsbare schade als gevolg van bovenomschreven handelingen zal door of vanwege of voor rekening van de betrokken instelling of het betrokken bedrijf worden hersteld of vergoed.
2. De erfdienstbaarheid die er toe zal leiden dat de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin de geleverde bouwkavel en de aangrenzende kavels en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen ten opzichte van elkaar zullen bevinden, kan worden gehandhaafd en waarbij eventuele strijdigheden met het burenrecht worden gelegaliseerd, speciaal wat betreft het dulden van:
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio- en televisieuitzendingen en andere nutsvoorzieningen;
- de toevoer van licht en uitzicht;
- de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins;
- het eventueel in het kader van meerwerk, zowel voor als na de oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel:
de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud, vervanging en vernieuwing van een en ander, voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf.
Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in:
a. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, eventueel in het kader van meerwerk, bij oplevering of enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden;
b. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter;
3. de erfdienstbaarheid inhoudende het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn;
4. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om te gedogen dat (een) derde(n) zich op het dienende erf bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten;
5. a. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om de aan te brengen / aangebrachte hagen die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen en in stand te houden op een vaste hoogte van circa zeventig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de voorkant van de woning en een hoogte van circa eenhonderd tachtig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de zijkant van de woning.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze haag zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde haag weer dienen aan te brengen;
5. b. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf (de kavels 31 tot en met 36) om de aan te brengen /aangebrachte tuinmuurtjes die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen, te onderhouden en in stand te houden op nader door de gemeente Almelo aan te geven hoogte.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze tuinmuur zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde tuinmuur, voor eigen rekening en risico, weer dienen aan te brengen;
6. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van het dienende erf om het op het dienende erf vallende hemelwater niet via een aansluiting op de riolering af te voeren
Dit impliceert dat de eigenaar van het dienende erf zich verplicht om gelijktijdig met het gereed komen van de woning voor eigen rekening aan te leggen op het dienende erf en in stand te houden afwateringsgoten (zichtbaar aangebracht), voor de afvoer van hemelwater naar de straat.
Deze afwateringsgoten dienen door de eigenaar van het dienende erf in stand te worden gehouden, te worden onderhouden en zo nodig te worden vernieuwd.
b. kwalitatieve verplichtingen
Indien één van de voorgaande bepalingen niet als erfdienstbaarheid gevestigd zou kunnen worden, verplicht de koper van een bouwkavel zich desondanks de gemelde bepalingen na te komen.
De in voormelde bepalingen opgenomen verplichtingen zullen alsdan en aldus overeenkomstig artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichtingen over gaan op degenen, die een bouwkavel en de daarop te bouwen woning onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot
gebruik van een bouwkavel en de daarop te bouwen woning zullen verkrijgen.
c. kettingbeding
Voorts dienen vorenstaande bepalingen bij iedere overdracht, overgang of ingebruikgeving uit welken hoofde ook van een bouwkavel (en de daarop te bouwen woning) ten behoeve van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger aan de verkrijger/gebruiker/gerechtigde als kettingbeding te worden opgelegd en namens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger te
worden aanvaard op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete jegens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger groot eenhonderd duizend euro (€ 100.000,00). Het bepaalde in de vorige zin laat onverlet het recht van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolgers -indien de schade hoger is- verdere schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Het kettingbeding impliceert dat ook opvolgende verkrijgers verplicht zijn de uit de vorige zinnen voortvloeiende verplichtingen aan hun rechtsopvolgers op te leggen.
VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Artikel 10
A. Erfdienstbaarheden
Voorzover vestiging van voormelde erfdienstbaarheden niet reeds eerder heeft plaatsgevonden, zal door de onderhavige levering van het verkochte zijn voldaan aan de in voormelde algemene akte onder a. genoemde opschortende voorwaarde, zodat deze erfdienstbaarheden, na inschrijving van een afschrift van deze akte in genoemd register hypotheken 4, rechtsgeldig en onvoorwaardelijk zullen zijn gevestigd.
Gelet op het vorenstaande worden bij deze gevestigd de erfdienstbaarheden als omschreven in voormelde algemene akte, zulks ten behoeve en ten laste van het hiervoor gemelde kadastrale nummer 4620.
B. Kwalitatieve verplichtingen Voorts verklaren verkoper en koper, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen hiervoor is omschreven, voorzover noodzakelijk als kwalitatieve verplichtingen te aanvaarden.”
voor wat betreft de Toekomstweg 14 te Almelo geldt ook nog het bepaalde in:
een akte van levering op zeven april tweeduizend zes (07-04-2006) verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op tien april tweeduizend zes (10-04-2006) in deel 12764 nummer 84, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

“ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
Artikel 9
Op de overeenkomsten van koop en van deze levering zijn mede van toepassing de bepalingen opgenomen in de algemene akte vaststelling erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbeding op één december tweeduizend vijf, verleden voor mr.R.B.H. van Goor, notaris te -
Wierden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Zwolle op twee december daarna, in deel 12707, nummer 150 en waarin woordelijk staat vermeld:
"INLEIDING
Mega projecten B.V. heeft in eigendom diverse percelen bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "Kollenveld" van de gemeente Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie F, nummers 3770, 2967, 3119, 3118, 3329, 3534, 2822, 3920, 3610, 3611, 1495, 2919, 2525, 3330, 4155, 3079, 2821 en 3237.
Blijkens door Mega projecten B.V. met derden gesloten en nog te sluiten koopovereenkomsten zal Mega projecten B.V. de in voormeld gebied gelegen bouwkavels verkopen en leveren aan derden."
Enzovoorts
"VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN EN VASTLEGGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, in deze akte de erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bepalingen die als kettingbeding aan de diverse kopers dienen te worden opgelegd, vast te stellen en vast te leggen en wel als volgt:
a. Vaststelling en vestiging erfdienstbaarheden
Met het oog op de voorgenomen verkoop en levering van de afzonderlijke kavels worden hierbij ten behoeve van de aan de gemeente Almelo in eigendom verblijvende gedeelten van voormelde kadastrale percelen (heersende erven) en ten laste van de uit te geven bouwkavels (dienende erven), alsmede ten nutte en ten laste van de uit te geven bouwkavels onderling, gevestigd de volgende erfdienstbaarheden, onder de opschortende voorwaarde van levering van de afzonderlijke kavels aan de betreffende kopers:
1. De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor de eigenaar van de dienende erven dat zij moeten gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, behoudens die genoemd in de laatste alinea, dat door of vanwege de gemeente Almelo, K.P.N. Nederland N.V., de waterleidingmaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, het gasbedrijf en verdere door de gemeente Almelo aan te wijzen instellingen of bedrijven, buizen, leidingen, kolken, lichtmasten, manipulatiekasten, antennes en dergelijke ten behoeve van de betrokken voorzieningen worden aangebracht, gelegd, gehouden, onderhouden, gewijzigd, verwijderd enzovoorts, op, aan, uit of in het verkochte perceelsgedeelte of onder de zich op het verkochte bevindende opstal(len).
De direct aanwijsbare schade als gevolg van bovenomschreven handelingen zal door of vanwege of voor rekening van de betrokken instelling of het betrokken bedrijf worden hersteld of vergoed.
2. De erfdienstbaarheid die er toe zal leiden dat de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin de geleverde bouwkavel en de aangrenzende kavels en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen ten opzichte van elkaar zullen bevinden, kan worden gehandhaafd en waarbij eventuele strijdigheden met het burenrecht worden gelegaliseerd, speciaal wat betreft het dulden van:
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio- en televisieuitzendingen en andere nutsvoorzieningen;
- de toevoer van licht en uitzicht;
- de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins;
- het eventueel in het kader van meerwerk, zowel voor als na de oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel:
de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud, vervanging en vernieuwing van een en ander, voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf.
Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in:
a. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, eventueel in het kader van meerwerk, bij oplevering of enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden;
b. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter;
3. de erfdienstbaarheid inhoudende het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn;
4. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om te gedogen dat (een) derde(n) zich op het dienende erf bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten;
5. a. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om de aan te brengen / aangebrachte hagen die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen en in stand te houden op een vaste hoogte van circa zeventig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de voorkant van de woning en een hoogte van circa eenhonderd tachtig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de zijkant van de woning.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze haag zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde haag weer dienen aan te brengen;
5. b. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf (de kavels 31 tot en met 36) om de aan te brengen /aangebrachte tuinmuurtjes die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen, te onderhouden en in stand te houden op nader door de gemeente Almelo aan te geven hoogte.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze tuinmuur zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde tuinmuur, voor eigen rekening en risico, weer dienen aan te brengen;
6. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van het dienende erf om het op het dienende erf vallende hemelwater niet via een aansluiting op de riolering af te voeren
Dit impliceert dat de eigenaar van het dienende erf zich verplicht om gelijktijdig met het gereed komen van de woning voor eigen rekening aan te leggen op het dienende erf en in stand te houden afwateringsgoten (zichtbaar aangebracht), voor de afvoer van hemelwater naar de straat.
Deze afwateringsgoten dienen door de eigenaar van het dienende erf in stand te worden gehouden, te worden onderhouden en zo nodig te worden vernieuwd.
b. kwalitatieve verplichtingen
Indien één van de voorgaande bepalingen niet als erfdienstbaarheid gevestigd zou kunnen worden, verplicht de koper van een bouwkavel zich desondanks de gemelde bepalingen na te komen.
De in voormelde bepalingen opgenomen verplichtingen zullen alsdan en aldus overeenkomstig artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichtingen over gaan op degenen, die een bouwkavel en de daarop te bouwen woning onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot
gebruik van een bouwkavel en de daarop te bouwen woning zullen verkrijgen.
c. kettingbeding
Voorts dienen vorenstaande bepalingen bij iedere overdracht, overgang of ingebruikgeving uit welken hoofde ook van een bouwkavel (en de daarop te bouwen woning) ten behoeve van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger aan de verkrijger/gebruiker/gerechtigde als kettingbeding te worden opgelegd en namens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger te
worden aanvaard op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete jegens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger groot eenhonderd duizend euro (€ 100.000,00). Het bepaalde in de vorige zin laat onverlet het recht van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolgers -indien de schade hoger is- verdere schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Het kettingbeding impliceert dat ook opvolgende verkrijgers verplicht zijn de uit de vorige zinnen voortvloeiende verplichtingen aan hun rechtsopvolgers op te leggen.
VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Artikel 10
A. Erfdienstbaarheden
Voorzover vestiging van voormelde erfdienstbaarheden niet reeds eerder heeft plaatsgevonden, zal door de onderhavige levering van het verkochte zijn voldaan aan de in voormelde algemene akte onder a. genoemde opschortende voorwaarde, zodat deze erfdienstbaarheden, na inschrijving van een afschrift van deze akte in genoemd register hypotheken 4, rechtsgeldig en onvoorwaardelijk zullen zijn gevestigd.
B. Kwalitatieve verplichtingen Voorts verklaren verkoper en koper, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen hiervoor is omschreven, voorzover noodzakelijk als kwalitatieve verplichtingen te aanvaarden.”

voor wat betreft de Toekomstweg 20 te Almelo geldt ook nog het bepaalde in:
een akte van levering op vijftien juli tweeduizend tien (15-07-2010) verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op vijftien juli tweeduizend tien (15-07-2010) in deel 58570 nummer 137, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

“ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
Artikel 9
Op de overeenkomsten van koop en van deze levering zijn mede van toepassing de bepalingen opgenomen in de algemene akte vaststelling erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbeding op één december tweeduizend vijf, verleden voor mr.R.B.H. van Goor, notaris te -
Wierden, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers te Zwolle op twee december daarna, in deel 12707, nummer 150 en waarin woordelijk staat vermeld:
"INLEIDING
Mega projecten B.V. heeft in eigendom diverse percelen bouwterrein, gelegen in het bestemmingsplan "Kollenveld" van de gemeente Almelo, kadastraal bekend gemeente Ambt Almelo, sectie F, nummers 3770, 2967, 3119, 3118, 3329, 3534, 2822, 3920, 3610, 3611, 1495, 2919, 2525, 3330, 4155, 3079, 2821 en 3237.
Blijkens door Mega projecten B.V. met derden gesloten en nog te sluiten koopovereenkomsten zal Mega projecten B.V. de in voormeld gebied gelegen bouwkavels verkopen en leveren aan derden."
Enzovoorts
"VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN EN VASTLEGGING KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN EN KETTINGBEDING
In verband met het vorenstaande verklaarde de comparant, handelend als gemeld, in deze akte de erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en bepalingen die als kettingbeding aan de diverse kopers dienen te worden opgelegd, vast te stellen en vast te leggen en wel als volgt:
a. Vaststelling en vestiging erfdienstbaarheden
Met het oog op de voorgenomen verkoop en levering van de afzonderlijke kavels worden hierbij ten behoeve van de aan de gemeente Almelo in eigendom verblijvende gedeelten van voormelde kadastrale percelen (heersende erven) en ten laste van de uit te geven bouwkavels (dienende erven), alsmede ten nutte en ten laste van de uit te geven bouwkavels onderling, gevestigd de volgende erfdienstbaarheden, onder de opschortende voorwaarde van levering van de afzonderlijke kavels aan de betreffende kopers:
1. De erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor de eigenaar van de dienende erven dat zij moeten gedogen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, behoudens die genoemd in de laatste alinea, dat door of vanwege de gemeente Almelo, K.P.N. Nederland N.V., de waterleidingmaatschappij, de elektriciteitsmaatschappij, het gasbedrijf en verdere door de gemeente Almelo aan te wijzen instellingen of bedrijven, buizen, leidingen, kolken, lichtmasten, manipulatiekasten, antennes en dergelijke ten behoeve van de betrokken voorzieningen worden aangebracht, gelegd, gehouden, onderhouden, gewijzigd, verwijderd enzovoorts, op, aan, uit of in het verkochte perceelsgedeelte of onder de zich op het verkochte bevindende opstal(len).
De direct aanwijsbare schade als gevolg van bovenomschreven handelingen zal door of vanwege of voor rekening van de betrokken instelling of het betrokken bedrijf worden hersteld of vergoed.
2. De erfdienstbaarheid die er toe zal leiden dat de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin de geleverde bouwkavel en de aangrenzende kavels en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen ten opzichte van elkaar zullen bevinden, kan worden gehandhaafd en waarbij eventuele strijdigheden met het burenrecht worden gelegaliseerd, speciaal wat betreft het dulden van:
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio- en televisieuitzendingen en andere nutsvoorzieningen;
- de toevoer van licht en uitzicht;
- de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins;
- het eventueel in het kader van meerwerk, zowel voor als na de oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel:
de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting van de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud, vervanging en vernieuwing van een en ander, voor rekening zijn van de eigenaar van het heersend erf.
Deze erfdienstbaarheid houdt tevens in:
a. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om, eventueel in het kader van meerwerk, bij oplevering of enig tijdstip daarna, uitbouw van de begane grondverdieping door de eigenaar van het heersend erf te dulden;
b. de verplichting van de eigenaar van het dienend erf om eventuele overbouw op het dienend erf te dulden van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter;
3. de erfdienstbaarheid inhoudende het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn;
4. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om te gedogen dat (een) derde(n) zich op het dienende erf bevindt/bevinden om ten behoeve van de op de naastgelegen kavel(s) te stichten opstallen werkzaamheden te verrichten;
5. a. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf om de aan te brengen / aangebrachte hagen die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen en in stand te houden op een vaste hoogte van circa zeventig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de voorkant van de woning en een hoogte van circa eenhonderd tachtig centimeter en een voetbreedte van circa dertig centimeter aan de zijkant van de woning.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze haag zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde haag weer dienen aan te brengen;
5. b. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting voor het dienende erf (de kavels 31 tot en met 36) om de aan te brengen /aangebrachte tuinmuurtjes die kenmerkend zijn voor het plangebied, te gedogen, te onderhouden en in stand te houden op nader door de gemeente Almelo aan te geven hoogte.
Bij een noodzakelijke vervanging van deze tuinmuur zal de eigenaar van het dienende erf eenzelfde tuinmuur, voor eigen rekening en risico, weer dienen aan te brengen;
6. de erfdienstbaarheid inhoudende de verplichting van het dienende erf om het op het dienende erf vallende hemelwater niet via een aansluiting op de riolering af te voeren
Dit impliceert dat de eigenaar van het dienende erf zich verplicht om gelijktijdig met het gereed komen van de woning voor eigen rekening aan te leggen op het dienende erf en in stand te houden afwateringsgoten (zichtbaar aangebracht), voor de afvoer van hemelwater naar de straat.
Deze afwateringsgoten dienen door de eigenaar van het dienende erf in stand te worden gehouden, te worden onderhouden en zo nodig te worden vernieuwd.
b. kwalitatieve verplichtingen
Indien één van de voorgaande bepalingen niet als erfdienstbaarheid gevestigd zou kunnen worden, verplicht de koper van een bouwkavel zich desondanks de gemelde bepalingen na te komen.
De in voormelde bepalingen opgenomen verplichtingen zullen alsdan en aldus overeenkomstig artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek als kwalitatieve verplichtingen over gaan op degenen, die een bouwkavel en de daarop te bouwen woning onder bijzondere titel zullen verkrijgen, terwijl mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot
gebruik van een bouwkavel en de daarop te bouwen woning zullen verkrijgen.
c. kettingbeding
Voorts dienen vorenstaande bepalingen bij iedere overdracht, overgang of ingebruikgeving uit welken hoofde ook van een bouwkavel (en de daarop te bouwen woning) ten behoeve van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger aan de verkrijger/gebruiker/gerechtigde als kettingbeding te worden opgelegd en namens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger te
worden aanvaard op straffe van een direct en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst opeisbare boete jegens de gemeente Almelo of haar rechtsopvolger groot eenhonderd duizend euro (€ 100.000,00). Het bepaalde in de vorige zin laat onverlet het recht van de gemeente Almelo of haar rechtsopvolgers -indien de schade hoger is- verdere schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Het kettingbeding impliceert dat ook opvolgende verkrijgers verplicht zijn de uit de vorige zinnen voortvloeiende verplichtingen aan hun rechtsopvolgers op te leggen.

VASTSTELLING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
Artikel 10
A. Erfdienstbaarheden
Voorzover vestiging van voormelde erfdienstbaarheden niet reeds eerder heeft plaatsgevonden, zal door de onderhavige levering van het verkochte zijn voldaan aan de in voormelde algemene akte onder a. genoemde opschortende voorwaarde, zodat deze erfdienstbaarheden, na inschrijving van een afschrift van deze akte in genoemd register hypotheken 4, rechtsgeldig en onvoorwaardelijk zullen zijn gevestigd.
Gelet op het vorenstaande worden bij deze gevestigd de erfdienstbaarheden als omschreven in voormelde algemene akte, zulks ten behoeve en ten laste van het hiervoor gemelde kadastrale nummer 4619.
B. Kwalitatieve verplichtingen Voorts verklaren verkoper en koper, onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen hiervoor is omschreven, voorzover noodzakelijk als kwalitatieve verplichtingen te aanvaarden.”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels.
Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan “Kollenveld-Bornsestraat” van de gemeente Almelo en heeft als bestemming wonen.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen (tenzij anders vermeld), alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.