Diverse bouwkavels in de wijk Broek Zuid Hengelo

12

dec

2013

Diverse bouwkavels in de wijk Broek Zuid
Hengelo

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 12 december 2013
vanaf 10:15
Afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 10:35
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

twee percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend Vossenbeltweg 4 en Kroeskarperstraat 70 te Hengelo;

Deze bouwkavels worden als combinatiekavel aangeboden.

Tevens zullen de bouwkavels als onderdeel worden aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bezichtiging is vanaf nu mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met DTZ Zadelhoff, telefoonnummer +31 (0)20 8 407 237.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Bezichtiging Mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet donderdag 12 december 2013 vanaf 10:15
Afslag donderdag 12 december 2013 vanaf 10:35

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO BROEK ZUID

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

twee percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend Vossenbeltweg 4 te Hengelo, kadastraal bekend gemeente Hengelo sectie U nummer 2630, kadastraal groot drie are vierenzestig centiare (00.03.64 ha.) alsmede Kroeskarperstraat 70 te Hengelo, nummer 2951, kadastraal groot vier are vijftien centiare (00.04.15 ha.);
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam.
Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage).
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Hengelo Broek Zuid /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen uit de hierna vermelde akte aangetroffen:
een akte van levering op zestien januari tweeduizend zeven verleden voor mr. J.J. Swerms Suwijn, notaris te Hengelo, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op zeventien januari tweeduizend zeven in deel 51495 nummer 110, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

“KETTINGBEDING
Mega/koper verplicht zich jegens de gemeente voor welke de comparant sub I aanvaardt en zal
de hierna opgenomen verplichting doorgeven en opleggen aan degene(n) die het goed onder
bijzondere titel zal verkrijgen:
Parkeren:
Koper/verkrijger van de onroerende zaak verplicht zich jegens de gemeente om gelijktijdig met
het gereedkomen van de grondgebonden woning op het verkochte perceel voor eigen rekening
tenminste één, van de openbare weg af met een auto toegankelijke, parkeerplaats aan te leggen en in stand te houden. Hierbij wordt de garage niet aangemerkt als parkeerplaats.
Verkoper verklaarde bij deze aan koper gemelde en na te melden verplichtingen op te leggen,
die verklaarde deze te aanvaarden en na te komen.
Voorts verklaarden partijen nog nadrukkelijk te wijzen op hetgeen in artikel 3.15 van gemelde
Algemene Verkoopvoorwaarden is bepaald, woordelijk luidende:
“a. De koper is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de koopovereenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de grond, alsmede bij de verlening daarop van een beperkt recht, aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in die artikelen bepaalde in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van ƒ 50.000,00 (vijftig duizend gulden) gulden ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als in lid a. van dit artikel is bepaald, verbindt de koper zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde, dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a. bedoelde artikelen als de in lid a. en in het onderhavige lid b. opgenomen verplichting om dit door te geven, zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/beperkt gerechtigden.
Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.”
KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN
De volgende verplichtingen rusten op de onroerende zaak en zullen van rechtswege overgaan
op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal verkrijgen met het oog waarop zij bij deze
als kwalitatieve verplichtingen worden gevestigd, te weten:
Hemelwaterafvoer.
De koper verbindt zich tegenover de gemeente het op het hierbij verkochte perceel vallende
hemelwater niet via een aansluiting op de riolering af te voeren. Koper verplicht zich om
gelijktijdig met het gereed komen van de woning voor eigen rekening aan te leggen en in stand
te houden afwateringsgoten (zichtbaar aangebracht) op het perceel voor afvoer van hemelwater
naar de straat respectievelijk de wadi.
In dit verband is het gebruik van chemische reinigingsmiddelen, toegevoegd aan het water voor
het wassen casu quo reinigen van auto(’s), afvoergoten en opritten niet toegestaan.”
Enzovoorts
“ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden bij voormelde koopovereenkomst te zijn
overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen.
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarden de comparanten, handelende als
gemeld, de navolgende erfdienstbaarheden bij deze te vestigen en aan te nemen, zo heersende
als dienende, in verband met de onderlinge ligging van de kavels en de daarop volgens het
huidige bouwplan geprojecteerde woonhuizen met aanhoren, ten onderlinge behoeve en laste
van de bij deze akte geleverde kavels en de aan verkoper verblijvende perceelsgedeelten, alle
gedeelten deel uitmakende van de percelen Hengelo sectie U nummers 2423, 2410, 2417, 2325, 2326, 2327 en 2328, voor zover niet bij eerdere leveringen binnen de projecten gevestigd, te weten:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf, om te dulden dat het overlopende hemelwater, en eventueel huishoudwater, van de volgens het huidige bouwplan te bouwen opstallen - overeenkomstig aan te brengen daken, goten, leidingen en putten - wordt afgevoerd.
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan eventueel de op een naastgelegen perceel te bouwen opstallen gedeeltelijk op of boven zijn perceel worden/zijn gebouwd, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel worden/zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat in de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen opstallen ramen, deuren, licht- en luchtopeningen worden casu quo zijn aangebracht op kortere afstand van het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt;
d. alle overige en niet hiervoor genoemde erfdienstbaarheden, - voor zover dit noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de hiervoor bedoelde kavels en de bebouwing daarvan, - als zijn vereist ter handhaving van de situatie waarin de afzonderlijke kavels, zich - ook na voltooiing van de daarop te stichten opstallen volgens het huidige bouwplanten opzichte van elkaar bevinden en dat met name situaties, welke in strijd met het burenrecht mochten zijn, na voltooiing van de thans geplande bouw, gehandhaafd kunnen worden.
Voormelde erfdienstbaarheden worden bij deze eveneens gevestigd ten onderlinge behoeve en laste van de individuele kavels in gemelde projecten in verband met hun onderlinge ligging onder opschortende voorwaarde van levering aan individuele kopers, al welke kavels deel uitmaken van hiervoor gemelde bij deze akte geleverde kadastrale percelen.
Met betrekking tot gevestigde erfdienstbaarheden wordt te dezen verwezen naar de aankomsttitels van de individuele kavels binnen gemelde projecten die reeds geleverd zijn.”

Voor wat betreft Vossenbeltweg 4 te Hengelo geldt ook nog het bepaalde in:
1. een akte van levering op zes juni tweeduizend drie verleden voor mr. J.J. Swerms Suwijn, notaris te Hengelo, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op tien juni tweeduizend drie in deel 12351 nummer 86 (bij welke akte de naastgelegen kavel met adres Vossenbeltweg 6 te Hengelo werd overgedragen) en in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat bij voormelde koopovereenkomst te zijn overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen.
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, de navolgende erfdienstbaarheden bij deze te vestigen en aan te nemen de erfdienstbaarheden zo heersende als dienende, in verband met de onderlinge ligging van de kavels en de daarop volgens het huidige bouwplan geprojecteerde woonhuizen met aanhoren, ten onderlinge behoeve en laste van de kavels, welke kavels deel uitmaken gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Hengelo sectie U nummers 97 en 2095, voor zover niet bij eerdere leveringen binnen het project gevestigd, te weten:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf, om te dulden dat het overlopende hemelwater, en eventueel huishoudwater, van
de volgens het huidige bouwplan te bouwen opstallen - overeenkomstig aan te brengen daken, goten, leidingen en putten - wordt afgevoerd.
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan eventueel de op een naastgelegen perceel te bouwen opstallen gedeeltelijk op of boven zijn perceel worden/zijn gebouwd,casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel worden/zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat in de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen opstallenramen, deuren, licht- en luchtopeningen worden casu quo zijn aangebracht op kortere afstand van het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt;
d. alle overige en niet hiervoor genoemde erfdienstbaarheden, - voor zover dit noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de hiervoor bedoelde kavels en de bebouwing daarvan, - als zijn vereist ter handhaving van de situatie waarin de afzonderlijke kavels, zich - ook na voltooiing van de daarop te stichten opstallen volgens het huidige bouwplanten opzichte van elkaar bevinden en dat met name situaties, welke in strijd met het burenrecht mochten zijn, na voltooiing van de thans geplande bouw, gehandhaafd kunnen worden.”
2. een akte van levering op achtentwintig mei tweeduizend drie verleden voor mr. J.J. Swerms Suwijn, notaris te Hengelo, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op achtentwintig mei tweeduizend drie in deel 12345 nummer 188 (bij welke akte de naastgelegen kavel met adres Vossenbeltweg 2 te Hengelo werd overgedragen) en in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:

“ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat bij voormelde koopovereenkomst te zijn overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen.
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarden de comparanten, handelende als
gemeld, de navolgende erfdienstbaarheden bij deze te vestigen en aan te nemen de erfdienstbaarheden zo heersende als dienende, in verband met de onderlinge ligging van de kavels en de daarop volgens het huidige bouwplan geprojecteerde woonhuizen met aanhoren, ten onderlinge behoeve en laste van de kavels, welke kavels deel uitmaken gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Hengelo sectie U nummers 97 en 2095, voor zover niet bij eerdere leveringen binnen het project gevestigd, te weten:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf, om te dulden dat het overlopende hemelwater, en eventueel huishoudwater, van de volgens het huidige bouwplan te bouwen opstallen - overeenkomstig aan te brengen daken, goten, leidingen en putten - wordt afgevoerd.
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan eventueel de op een naastgelegen perceel te bouwen opstallen gedeeltelijk op of boven zijn perceel worden/zijn gebouwd, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel worden/zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat in de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen opstallen ramen, deuren, licht- en luchtopeningen worden casu quo zijn aangebracht op kortere afstand van het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt;
d. alle overige en niet hiervoor genoemde erfdienstbaarheden, - voor zover dit noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de hiervoor bedoelde kavels en de bebouwing daarvan, - als zijn vereist ter handhaving van de situatie waarin de afzonderlijke kavels, zich - ook na voltooiing van de daarop te stichten opstallen volgens het huidige bouwplanten opzichte van elkaar bevinden en dat met name situaties, welke in strijd met het burenrecht mochten zijn, na voltooiing van de thans geplande bouw, gehandhaafd kunnen worden.”

Voor wat betreft Kroeskarperstraat 70 te Hengelo geldt ook nog het bepaalde in:
1. een akte van levering op vijfentwintig juni tweeduizend drie verleden voor mr. J.J. Swerms Suwijn, notaris te Hengelo, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op zesentwintig juni tweeduizend drie in deel 12354 nummer 194 (bij welke akte de naastgelegen kavel met adres Kroeskarperstraat 72 te Hengelo werd overgedragen) en in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat bij voormelde koopovereenkomst te zijn overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen.
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarden de comparanten, handelende als
gemeld, de navolgende erfdienstbaarheden bij deze te vestigen en aan te nemen de erfdienstbaarheden zo heersende als dienende, in verband met de onderlinge ligging van de kavels en de daarop volgens het huidige bouwplan geprojecteerde woonhuizen met aanhoren, ten onderlinge behoeve en laste van de kavels, welke kavels deel uitmaken gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Hengelo sectie U nummer 97, voor zover niet bij eerdere leveringen binnen het project gevestigd, te weten:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf, om te dulden dat het overlopende hemelwater, en eventueel huishoudwater, van
de volgens het huidige bouwplan te bouwen opstallen - overeenkomstig aan te brengen daken, goten, leidingen en putten - wordt afgevoerd.
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan eventueel de op een naastgelegen perceel te bouwen opstallen gedeeltelijk op of boven zijn perceel worden/zijn gebouwd, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel worden/zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat in de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen opstallen ramen, deuren, licht- en luchtopeningen worden casu quo zijn aangebracht op kortere afstand van het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt;
d. alle overige en niet hiervoor genoemde erfdienstbaarheden, - voor zover dit noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de hiervoor bedoelde kavels en de bebouwing daarvan, - als zijn vereist ter handhaving van de situatie waarin de afzonderlijke kavels, zich - ook na voltooiing van de daarop te stichten opstallen volgens het huidige bouwplanten opzichte van elkaar bevinden en dat met name situaties, welke in strijd met het burenrecht mochten zijn, na voltooiing van de thans geplande bouw, gehandhaafd kunnen worden.”

2. een akte van levering op achttien juli tweeduizend drie verleden voor een waarnemer van mr. J.J. Swerms Suwijn, notaris te Hengelo, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op tweeëntwintig juli tweeduizend drie in deel 12366 nummer 101 (bij welke akte de naastgelegen kavel met adres Kroeskarperstraat 68 te Hengelo werd overgedragen) en in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“ERFDIENSTBAARHEDEN
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat bij voormelde koopovereenkomst te zijn overeengekomen de navolgende erfdienstbaarheden te vestigen.
Ter uitvoering van voormelde overeenkomst verklaarden de comparanten, handelende als gemeld, de navolgende erfdienstbaarheden bij deze te vestigen en aan te nemen, zo heersende als dienende, in verband met de onderlinge ligging van de kavels en de daarop volgens het huidige bouwplan geprojecteerde woonhuizen met aanhoren, ten onderlinge behoeve en laste van de kavels, welke kavels deel uitmaken gedeelten van het kadastrale perceel gemeente Hengelo sectie U nummer 97, voor zover niet bij eerdere leveringen binnen het project gevestigd, te weten:
a. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf, om te dulden dat het overlopende hemelwater, en eventueel huishoudwater, van de volgens het huidige bouwplan te bouwen opstallen - overeenkomstig aan te brengen daken, goten, leidingen en putten - wordt afgevoerd.
b. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat bij de uitvoering van het huidige bouwplan eventueel de op een naastgelegen perceel te bouwen opstallen gedeeltelijk op of boven zijn perceel worden/zijn gebouwd, casu quo de versnijdingen van de funderingen of de bij deze opstallen behorende leidingen gedeeltelijk in zijn perceel worden/zijn aangebracht;
c. de erfdienstbaarheid, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienende erf te dulden, dat in de volgens het huidige bouwplan op het heersend erf te bouwen opstallen ramen, deuren, licht- en luchtopeningen worden casu quo zijn aangebracht op kortere afstand van het dienende erf dan in de wet is toegelaten, zonder dat hiervoor één der in de wet genoemde beperkingen geldt;
d. alle overige en niet hiervoor genoemde erfdienstbaarheden, - voor zover dit noodzakelijk mocht zijn in verband met de ligging van de hiervoor bedoelde kavels en de bebouwing daarvan, - als zijn vereist ter handhaving van de situatie waarin de afzonderlijke kavels, zich - ook na voltooiing van de daarop te stichten opstallen volgens het huidige bouwplanten opzichte van elkaar bevinden en dat met name situaties, welke in strijd met het burenrecht mochten zijn, na voltooiing van de thans geplande bouw, gehandhaafd kunnen worden.”

Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan Hengelo Noord van de gemeente Hengelo en heeft als bestemming “woondoeleinden”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.