Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Bornsche Maten Borne

11

dec

2013

Diverse bouwkavels en gerealiseerde woningen in de wijk Bornsche Maten
Borne

Woonhuis + Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet woensdag 11 december 2013
vanaf 11:35
Afslag woensdag 11 december 2013
vanaf 11:55
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 26 november 2013 om 23:59.

Object

- het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 18 te 7623 KL Borne
- het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 22 te 7623 KL Borne

(Deze woningen zullen op 11 december 2013 elk afzonderlijk van elkaar worden geveild. Op 12 december 2013 worden deze woningen tevens als combinatiekavel aangeboden).

- een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Snoek 8 tot en met 16 te Borne (even nummers),

(Deze bouwkavels worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden).

De woningen en de bouwkavels worden op 12 december 2013 zowel afzonderlijk van elkaar als in combinatie geveild.

Tevens worden voormelde woningen en bouwkavels op 12 december 2013 als onderdeel aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

De veiling met betrekking tot de nieuwbouwwoningen gelegen aan de Snoek 20 en 24 te Borne is uitgesteld (datum onbekend).

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bezichtiging is vanaf nu mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met DTZ Zadelhoff, telefoonnummer +31 (0)20 8 407 237.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Grond + Overig
Bezichtiging Mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet woensdag 11 december 2013 vanaf 11:35
Afslag woensdag 11 december 2013 vanaf 11:55

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie https://onlineverkoop.dtz.nl
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN BORNE

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED
1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 18 te 7623 KL Borne, vormende een gedeelte ter grootte van ongeveer drie are tien centiare (00.03.10) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne sectie I nummer 2710 en wel zoals zuiver schetsmatig met enkele arcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
2. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend als Snoek 22 te 7623 KL Borne, vormende een gedeelte ter grootte van ongeveer drie are tien centiare (00.03.10) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne sectie I nummer 2710 en wel zoals zuiver schetsmatig met enkele arcering is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
3. een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend als Snoek 8 tot en met 16 te Borne (even nummers), uitmakende een gedeelte ter grootte van ongeveer vijftien are en vijftig centiare (00.15.50 ha.) en ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Borne sectie I nummer 2710, en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
hierna zowel ieder afzonderlijk als tezamen aan te duiden als:
“het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
VEILINGVOORWAARDEN

Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt op elf en twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur (10:00 uur) op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk tien december tweeduizend en dertien (10-12-2013) gepubliceerd worden op de Website.
Voor zowel het Registergoed onder 1, onder 2 als onder 3 vindt overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI de veiling plaats in twee fasen; eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij de koopsom wordt gevormd door optelling van de inzetsom en het afmijnbedrag.
Het Registergoed 1 en 2 worden op twaalf december tweeduizend dertien eveneens tezamen geveild bij inzet en afslag.
Op het Registergoed 1, 2 en 3 kan vervolgens in combinatie worden afgemijnd, waarbij de koopsommen van het Registergoed 1, het Registergoed 2 en het Registergoed 3 bij elkaar worden opgeteld, bij het bedrag dat (in combinatie) in slag wordt geboden voor het Registergoed. Deze optelling van deze koopsommen en het afmijnbedrag vormt de koopsom voor de combinatie.
Op het Registergoed zal voorts op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage).
De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.

2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt vijf procent (5%) van de koopsom voor een woning (Registergoed onder 1 en Registergoed onder 2) en drie procent (3%) van de koopsom voor een combinatiekavel (Registergoed onder 3 of de combinatie). De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van Schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris. De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed van rechtswege omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed. Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijfduizend euro (€ 5.000,00) indien hij wenst te bieden op een losse woning (Registergoed onder 1 of Registergoed onder 2) en vijftigduizend euro (€ 50.000,00) indien hij wenst te bieden op meerdere woningen (Registergoed onder 3 of de combinatie).
Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Borne/503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de Koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.
9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen aangetroffen in een akte van levering op éénentwintig augustus tweeduizend acht verleden voor mr. R.B.H. van Goor, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster op éénentwintig augustus tweeduizend acht in deel 55282 nummer 97, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“HEMELWATER
In de Bornsche Maten wordt het hemelwater in de openbare voorziening bovengronds afgevoerd naar wadi’s, waar infiltratie in de bodem plaats vindt.
De hemelwaterafvoer mag dus niet op het gemeentelijke afvalwaterriool en op het gemeentelijke drainagesysteem worden aangesloten. De verkrijger is verplicht het hemelwater op zijn eigen perceel te infiltreren of zichtbaar af te voeren naar de openbare ruimte. Deze afvoer moet in ieder geval, voordat het hemelwater de openbare ruimte bereikt, bovengronds en zichtbaar
worden aangeboden. Koper dient deze voorziening naar behoren te onderhouden en zo nodig te vervangen of bij (vervangende) nieuwbouw (opnieuw) aan te leggen.
De voormelde verplichting geldt slechts gedeeltelijk voor de in deze akte over te dragen bouwkavel. Aan de achterzijde van de bouwkavel zal hemelwater wél via een infiltratieriool worden afgevoerd.
KETTINGBEDING
Voormelde verplichting inzake de afvoer van het hemelwater geldt voor de verkrijger alsmede zijn rechtsopvolgers. Indien de verkrijger een verplichting niet nakomt verbeurt hij ten behoeve van de gemeente een direct opeisbare boete van vijfentwintigduizend euro, zonder dat dit de gemeente verhindert om enig ander civiel- of publiekrechtelijk rechtsmiddel in te schakelen.
Daarnaast verbeurt de verkrijger, nadat hij in verzuim is, ten behoeve van de gemeente een boete van eenhonderd euro voor iedere dag dat het verzuim voortduurt. De verkrijger verbindt zich voorts om die verplichtingen, alsmede deze verplichting tot wederoplegging, op te leggen aan opvolgers onder bijzondere titel in de eigendom van de bouwkavel, of een gedeelte daarvan, en degenen die een recht tot gebruik daarvan mochten verkrijgen. Dit dient te geschieden in de vorm van een sluitend kettingbeding, met onmiddellijke aanvaarding ten behoeve van de gemeente, zodanig dat deze rechtsopvolgers op gelijke wijze jegens de gemeente (schuldeiser) tot nakoming gebonden zullen zijn. Indien een eigenaar of gebruiker(schuldenaar) deze verplichting tot wederoplegging niet nakomt geldt de hiervoor weergegeven boetebepaling op gelijke wijze.
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN.
Partijen verklaarden dat hierbij voorts nog worden gevestigd, respectievelijk reeds zijn gevestigd, de navolgende erfdienstbaarheden:
A. 1. ten gunste respectievelijk ten laste van het bij deze geleverde en ten gunste en ten laste van de overige tot het betreffende bouwblok behorende bouwkavels casu quo woningen, eveneens deel uitmakende van het hiervoor genoemde kadastrale perceel, zijn respectievelijk worden over en weer al zodanige erfdienstbaarheden gevestigd als noodzakelijk zijn om de feitelijke situatie, voortvloeiend uit de toestand waarin die percelen en de daarop te bouwen opstallen zich na de voltooiing van de thans bestaande bouwplannen zich ten opzichte van elkaar bevinden, te handhaven respectievelijk eventuele strijdigheden in het burenrecht te legaliseren, speciaal wat betreft het dulden van:
- de aanwezigheid van ondergrondse en bovengrondse leidingen, waaronder die voor rioleringen en kolken, alsmede kabels ten behoeve van aansluitingen van telefoon, de ontvangst van radio en televisie-uitzendingen en andere nutsvoorzieningen;
- de toevoer van licht en lucht;
- de afvoer van hemel-, gootwater, faecaliën en grondwater (drainage) door riolering of anderszins;
- het eventueel in het kader van meerwerk, zowel vóór als na de oplevering van het verkochte uitbreiden van de opstallen op het heersend erf en wel:
a. tot een diepte van maximaal twee meter en veertig centimeter, gemeten uit de in het bestek als basissituatie aangeduide achtergevel van de op het heersend erf te stichten woning;
b. tot een diepte van maximaal drie meter en zestig centimeter, gemeten uit de in het bestek als basissituatie aangeduide achtergevel van de het op heersend erf te stichten berging;
c. de overbouw op het dienend erf van de buitenspouwmuur die de begrenzing van de onder a. gemelde uitbouw met het dienend erf vormt tot een breedte van vijfentwintig centimeter;
d. alsmede het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw enzovoorts, wordende hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen;
A. 2. de erfdienstbaarheid inhoudende het dulden van inbalking, inankering, over- en onderbouw, enzovoorts. Hieronder wordt evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen. De muren, pergola's en verdere afscheidingen zoals deze de aan de diverse eigenaars toebehorende eigendommen zullen afscheiden, zullen tussen de belendende eigenaars mandelig (gemeenschappelijk) in eigendom en onderhoud zijn.
B. Hagen
1. Koper is verplicht aan de voorzijde van de woningen een beukenhaag aan te leggen op de grens tussen de op de verkavelingstekening aangegeven kavels en de openbare ruimte en deze in stand te houden. De haag dient over de gehele lengte van de hiervoor bedoelde kavelgrens te worden aangelegd, behalve ter hoogte van de inrit. De haag met een maximale hoogte van zestig centimeter zal door en voor rekening van verkrijger worden aangelegd. De verkrijger is verplicht deze hagen aan te leggen, te onderhouden en in stand te houden op voormelde hoogte, overeenkomstig het ter plaatse vigerende beeldkwaliteitsplan. Bij een noodzakelijke vervanging van de haag zal verkrijger eenzelfde haag weer dienen aan te brengen. Verkrijger zal met de tuinaanleg hiermee rekening moeten houden en zal er voor moeten zorgen dat er geen obstakels zijn voor de aanleg van de haag. Verkoper kan niet gehouden worden aan eventuele schadevergoeding in verband met de aanleg van de betreffende haag.
2. Bij niet nakoming van de onder B.1. bedoelde verplichting verbeurt de verkrijger ten behoeve van de gemeente een boete van vijfhonderd euro (€ 500,00) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze boete is door het enkele feit van de niet-nakoming onmiddellijk opeisbaar, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. De gemeente behoudt het recht om nakoming te vorderen.
3. De onder B.1. bedoelde verplichting, met het onder B.2. bedoelde boetebeding, is een kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek en zal ook overgaan op degenen die het verkochte of een deel daarvan onder bijzondere titel zullen verkrijgen. Degenen, die van verkrijger een recht tot gebruik van het verkochte zullen verkrijgen, zullen mede geboden zijn.
4. Koper moet gedogen dat een door de gemeente aan te wijzen (rechts)persoon toezicht houdt op de nakoming van het hiervoor in de leden B.1. en B.2. bepaalde.
Enzovoorts
D. Aanleg voorzieningen voor en door Nutsbedrijven.
1. Koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen, dat voor openbare doeleinden palen, kabels, draden, isolatoren, rosetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen, op, in, aan of boven het verkochte en de - daarop aanwezige casu quo op te richten opstallen - worden aangebracht en onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten.
Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overleg gepleegd.
De verkrijger en zijn rechtverkrijgenden zijn verplicht al hetgeen krachtens deze voorwaarde is aangebracht in ongewijzigde toestand te laten bestaan.
2. Bij elke vervreemding van het verkochte of vestiging van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het verkochte door anderen wordt verkregen, moet deze voorwaarde en de onder 1 genoemde voorwaarde aan elke opvolgende eigenaar worden opgelegd, onder verbeurte van een door het enkele feit van de overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, aan de gemeente verschuldigde boete, gelijk aan de aan de gemeente betaalde koopprijs van het gekochte.
Deze boete zal verschuldigd zijn door de nalatige verkoper. De gemeente is bevoegd om naast gemelde boete nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan “Bornsche Maten” van de gemeente Borne en heeft als bestemming “woondoeleinden”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt bij de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.