2 bouwkavels in de wijk Rouveen West Rouveen

12

dec

2013

2 bouwkavels in de wijk Rouveen West
Rouveen

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 12 december 2013
vanaf 14:40
Afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 15:00
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend Magnolialaan 7 en de Beukenlaan 59 te Rouveen

Deze kavels worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden.

Tevens zullen de kavels als onderdeel worden aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bezichtiging is vanaf nu mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met DTZ Zadelhoff, telefoonnummer +31 (0)20 8 407 237.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Bezichtiging Mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet donderdag 12 december 2013 vanaf 14:40
Afslag donderdag 12 december 2013 vanaf 15:00

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Zie https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN ROUVEEN

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

een perceel bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend Magnolialaan 7 en de Beukenlaan 59 te Rouveen, kadastraal bekend gemeente Staphorst sectie AH nummer 1630, kadastraal groot zes are acht centiare (00.06.08 ha.);
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf december tweeduizend dertien vanaf tien uur op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage). De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling Rouveen /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.
9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”
10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen bepalingen aangetroffen in een akte van levering op dertig september tweeduizend vier verleden voor mr. E.A.M. Keizer, notaris te Wierden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op vier oktober tweeduizend vier in deel 12530 nummer 129, in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“Algemene voorwaarden
Artikel 7
A. Voorzover hiervan bij deze akte niet is afgeweken, zullen op deze overeenkomst van toepassing zijn en worden op deze overeenkomst uitdrukkelijk van toepassing verklaard de “Algemene uitgiftevoorwaarden van de gemeente Staphorst 1993” vastgesteld door de Raad van de gemeente Staphorst bij besluit van negenentwintig juni negentienhonderd drieënnegentig en het College van burgemeester en wethouders bij besluit van zeventien augustus negentienhonderd drieënnegentig, welke algemene uitgiftevoorwaarden zijn vastgelegd in een akte van zeventien augustus negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mij, notaris, bij afschrift ingeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op achttien augustus daarna, in deel 7691, nummer 44.
De koper verklaarde met de algemene uitgiftevoorwaarden bekend te zijn terwijl de algemene uitgiftevoorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken.
B. Conform het bepaalde in artikel 3.II van de algemene uitgiftevoorwaarden is de koper gehouden de algemene voorwaarden alsmede deze bepaling, voorzover deze niet zijn aan te merken als kwalitatieve verplichtingen, bij wijze van kettingbeding aan zijn rechtsopvolger op te leggen, om in iedere volgende akte woordelijk te worden opgenomen en deze bedingen ten behoeve van de gemeente Staphorst aan te nemen, op verbeurte van een boete als in gemeld artikel 3.II omschreven.”
In de hiervoor genoemde akte houdende vaststelling Algemene Uitgiftevoorwaarden van de gemeente Staphorst 1993, op zeventien augustus negentienhonderd drieënnegentig verleden voor mr. H.A.W. Bouman, notaris in de gemeente Staphorst, ingeschreven in register Hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op achttien augustus negentienhonderd drieënnegentig in deel 7691 nummer 44, staat onder meer het navolgende woordelijk vermeld:

“ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE STAPHORST 1993”, luidende als volgt:
INLEIDING.
DEFINITIES.
Aflevering: feitelijke ter beschikking stelling van de onroerende zaak.
Algemene uitgiftevoorwaarden: deze voorwaarden van de gemeente Staphorst die bestemd zijn om te gelden bij gemeentelijke uitgifte-overeenkomsten.
Grond: de over te dragen grond die het object vormt van de verkoopovereenkomst.
Ingebruikneming: het moment waarop de wederpartij voor het eerst feitelijk over de onroerende zaak beschikt door deze te betrekken, er feitelijke werkzaamheden in of op uit te voeren of er een afrastering omheen te zetten. Het uitvoeren van een sonderingsonderzoek of een milieukundig bodemonderzoek valt hier echter niet onder en kan gebeuren zonder dat er sprake is van ingebruikneming.
Notariële akte: de voor overdracht vereiste akte van levering.
Onroerende zaak: de grond en/of de opstallen die het object van de verkoop vormen waarbij deze algemene voorwaarden behoren.
Overdracht: juridische eigendomsovergang door inschrijving van de akte in de openbare registers.
Uitgifte: verkoop van een of meer gemeentelijke onroerende zaken.
Uitgifte-overeenkomst: de overeenkomst tot verkoop waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Verkoop: de overeenkomst waarbij de gemeente zich verbindt een onroerende zaak te geven en de wederpartij om daarvoor een prijs in geld te betalen.
Wederpartij: koper.
Burgemeester en wethouders: burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst.
Gemeente: Gemeente Staphorst.
HOOFDSTUK 1: BEPALINGEN ALGEMEEN.
ARTIKEL 1.1: Toepasselijkheid.
a. Deze algemene uitgiftevoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Staphorst en haar wederpartij(en) waarin ze uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard, en vormen daarmee één onverbrekelijk geheel.
b. Alleen die hoofdstukken en artikelen die in de uitgifteovereenkomst van toepassing zijn verklaard gelden tussen partijen.
ARTIKEL 1.2: Definities.
De in de inleiding aangegeven definities zijn van toepassing op de termen aflevering, algemene uitgiftevoorwaarden, grond, (feitelijke) ingebruikneming, notariële akte, onroerende zaak, overdracht, uitgifte, uitgifte-overeenkomst, verkoop en wederpartij.
ARTIKEL 1.3: Tekening.
Van elke overeenkomst tot uitgifte van een gemeentelijke onroerende zaak maakt een tekening deel uit, waarop de over te dragen onroerende zaak staat aangegeven. In de uitgifte-overeenkomst wordt deze tekening met een nummer aangeduid indien de uitgifte een of meer gedeeltelijke kadastrale percelen betreft.
HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN VOOR KOOP.
ARTIKEL 2.1: Toepasselijkheid van de artikelen in dit hoofdstuk.
De artikelen 2.2 tot en met 2.21 zijn van toepassing op overeenkomsten tot verkoop en koop van gemeentelijke onroerende zaken.
ARTIKEL 2.2: Aflevering.
a. De onroerende zaak wordt vrij van hypotheken en van beslagen overgedragen.
b. De gemeente staat er voor in dat zij gerechtigd is de eigendom over te dragen.
ARTIKEL 2.3: Overdracht en aanvaarding.
a. De transportakte wordt ondertekend binnen een maand na het tot stand komen van het gemeentelijke besluit tot uitgifte.
De keuze van de (bij voorkeur Staphorster) notaris ligt bij de wederpartij. Indien deze geen notaris kan of wil aanwijzen wijst de gemeente Staphorst de notaris aan te Staphorst.
b. Tenzij in de uitgifte-overeenkomst een ander moment is overeengekomen, kan de wederpartij de onroerende zaak in eigen gebruik en genot aanvaarden, zodra de koopsom, alsmede eventuele rente en omzetbelasting volledig is betaald en de notariële akte is ondertekend.
ARTIKEL 2.4: Lasten en belastingen.
a. Alle kosten, rechten en belastingen met betrekking tot de verkoop en met betrekking tot de overdracht en de aflevering, waaronder begrepen de kosten van de kadastrale meting zijn voor rekening van de wederpartij.
b. Alle lasten en belastingen, welke van de onroerende worden geheven, komen met ingang van éénjanuari van het jaar volgende op de datum van de notariële akte voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 2.5: Perceelsomschrijving, meting, terreingrenzen.
Voor de datum van de feitelijke ingebruikneming van de onroerende zaak zullen de grenzen door de gemeente met piketten in het terrein worden aangeduid en aan wederpartij op diens verzoek worden aangewezen.
De wederpartij verplicht zich bij het plaatsen of doen plaatsen van gebouwen met de ambtenaar die daar het bouwtoezicht heeft overleg te plegen over de juiste plaatsing binnen de grenzen van de onroerende zaak.
ARTIKEL 2.6: Over- en ondermaat.
Verschil tussen de werkelijke grootte en de grootte zoals die door de gemeente is aangegeven wordt niet verrekend.
ARTIKEL 2.7: Milieukundig onderzoek.
Wanneer de grond bestemd is voor woningbouw en bedrijfsvestiging, wordt omtrent de aanwezigheid van voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of anderszins niet aanvaardbare stoffen in de uit te geven grond, een in de uitgifte-overeenkomst nader aangegeven indicatief onderzoek verricht.
De resultaten van dit onderzoek worden vastgelegd in een rapport waarin de toestand van de grond wordt omschreven en waaruit blijkt dat er geen reden is om aan te nemen dat zich in de grond in onaanvaardbare mate stoffen bevinden, die naar de huidige maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of volksgezondheid, of die anderszins onaanvaardbaar zijn. De wederpartij heeft recht op inzage in het rapport. Het rapport wordt gedeponeerd bij of wordt vastgelegd in een akte, op te maken door de notaris te Staphorst.
De gemeente verklaart dat er geen reden is om aan te nemen dat dergelijke stoffen zich in de grond bevinden.
Wanneer de resultaten van het onderzoek zodanig zijn dat deze verklaring niet kan worden afgegeven, zal met de wederpartij terzake overleg worden gevoerd en zijn partijen niet verplicht de koopovereenkomst na te komen.
ARTIKEL 2.8: Ontbinding in geval van verontreiniging.
a. 1. A. De wederpartij (niet-consument) heeft tot aan de start van de fundering van de bouw op het betrokken perceel, of als dit perceel verkaveld wordt: op de betrokken kavel, doch in geen geval langer dan één jaar na de koopovereenkomst, het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien hij in het gekochte alsnog voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of anderszins niet aanvaardbare stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt, dat deze al aanwezig waren op het tijdstip dat hem het bezit werd overgedragen, en dat deze van zodanige aard zijn dat van hem niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt (met name ook als door deze verontreiniging de realisering van de door partijen op het gekochte beoogde bestemming in gevaar komt).
1.B. De wederpartij (consument) heeft het recht de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien hij in het gekochte alsnog voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of anderszins niet aanvaardbare stoffen aantreft, waarvan hij aannemelijk maakt, dat deze al aanwezig waren op het tijdstip dat hem het bezit werd overgedragen, en dat deze van zodanige aard zijn dat van hem niet kan worden gevergd dat hij, zonder dat wordt gesaneerd, de onroerende zaak aanvaardt (met name ook als door deze verontreiniging de realisering van de door partijen op het gekochte beoogde bestemming in gevaar komt).
2. Een recht op ontbinding bestaat niet indien de redelijkheid en billijkheid zich wegens de geringe betekenis van de verontreiniging verzetten tegen ontbinding en/of indien de verkoper zich (ook ingeval van verontreiniging van meer betekenis) verplicht om op zijn kosten passende maatregelen te nemen tot opheffing van de verontreiniging casu quo de schadelijke gevolgen daarvan.
3. Het vorenstaande laat onverlet het recht van de wederpartij op schadevergoeding indienen voorzover daarvoor wettelijke of contractuele gronden zijn.
4. Niet als aan de gemeente toe te rekenen verontreiniging wordt aangemerkt aanwezigheid van stoffen waarvan de gemeente op het tijdstip van bezitsoverdracht niet een verontreinigend karakter als bedoeld in deze bepaling behoefde aan te nemen op grond van de toen in, dit opzicht bestaande gezaghebbende inzichten.
b. Onder voor het milieu gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen wordt niet verstaan: funderingsrestanten, puin of andere restanten van bouwkundige aard, noch stobben van bomen of struiken, noch de aanwezigheid van de draagkracht van de grond beïnvloedende omstandigheden. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking.
c. Van dit artikel kan in de uitgifte-overeenkomst worden afgeweken.
ARTIKEL 2.9: Kapverbod.
De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn dat het zich eventueel op de uitgegeven grond boombestand buiten het bebouwingsvlak zoveel mogelijk moet worden gespaard.
Zich op de grond bevindende bomen mogen niet worden gekapt tenzij daarvoor door burgemeester en wethouders krachtens de bepalingen van de gemeentelijke kapverordening van kapvergunning is verleend en de in die kapvergunning vermelde wachttijd is verstreken.
ARTIKEL 2.10: Radio- televisie-antennes.
De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat in de gemeentelijke bouwverordening de plaatsing van antenneconstructies van meer dan vijf meter hoogte gemeten vanaf de voet van de antenne slechts onder bepaalde voorwaarden is toegestaan.
ARTIKEL 2.11: Faillissement en beslag.
a. Indien de wederpartij voor de datum van ondertekening van de transportakte in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling heeft gekregen, alsmede wanneer er voor de datum van ondertekening van de notariële akte executoriaal beslag op zijn roerende of onroerende zaken wordt gelegd, is de overeenkomst ontbonden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist.
b. Reeds betaalde gedeelten van de koopsom zullen worden gerestitueerd voorzover ze het bedrag van de kosten en boeten ingevolge deze overeenkomst te boven gaan.
ARTIKEL 2.12: Hoofdelijkheid.
Indien in de uitgifte-overeenkomst omtrent één en hetzelfde object meer dan één natuurlijke- of rechtspersoon als wederpartij van de gemeente staat genoemd, zijn deze personen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de uitgifte-overeenkomst voortvloeien.
Gemelde verplichtingen zijn ondeelbaar.
ARTIKEL 2.13: Geschillenregeling.
Alle geschillen, die naar aanleiding van de uitgifte-overeenkomst mochten ontstaan, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden voorgelegd aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
ARTIKEL 2.14: Voortuinen.
a. De wederpartij moet, voorzover het verkochte een tot voortuin bestemde strook bevat, deze strook ten genoegen van burgemeester en wethouders ophogen tot een hoogte, minstens gelijk aan het straatvlak en deze strook inrichten als siertuin.
b. De in lid a bedoelde strook mag na voltooiing van de bouw niet worden gebruikt als opslagplaats.
ARTIKEL 2.15: Uitritten op wegen.
Wanneer de koper, ten behoeve van een op het verkochte te bouwen garage, een uitweg naar de openbare weg wenst, zal hij hiervoor vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Indien vergunning verleend wordt, zal dit geschieden onder de gebruikelijke voorwaarden, met dien verstande dat de in die voorwaarden genoemde werkzaamheden, zoals –naar een constructie en met materialen als door de gemeente aan te geven- aanleg, onderhoud, verandering en opruiming van de uitweg, voorzover deze gemeentegrond is gelegen, op kosten van de koper door de gemeente zullen worden uitgevoerd.
De plaats van de uitrit wordt in overleg met de gemeente bepaald.
ARTIKEL 2.16: Nutsbedrijven/Gemeentelijke voorzieningen.
De wederpartij is verplicht de gestichte gebouwen voor de ingebruikname op de elektriciteitsleiding, de riolering, de waterleiding, het gasnet en het centraal antennesysteem te doen aansluiten, één en ander voorzover aanwezig.
De aansluiting van de gebouwen op de riolering geschiedt in overleg met de gemeente en dient plaats te vinden overeenkomstig de daaraan gestelde eisen in verband met de lozing van regenwater en/of ander vervuild water.
ARTIKEL 2.17: Beschadiging aan straten, voetpaden, bermen, beschoeiing en bodemprofiel.
De eventuele beschadigingen aan straten, voetpaden, bermen, beschoeiing en bodemprofiel, tijdens de bouw worden door de gemeente hersteld. De kosten van herstel komen voor rekening van de wederpartij.
De straat, het (toekomstige) voetpad, berm, alsmede een 1 m¹ brede strook van het verkochte mag tijdens de bouw niet worden gebruikt voor de opslag van bouwmaterialen in verband met het leggen van buizen en leidingen van de nutsbedrijven.
ARTIKEL 2.18: Tenietgaan van het gebouwde en/of de inrichting.
Het bepaalde in deze uitgiftevoorwaarden met betrekking tot bebouwing van het gekochte, vindt overeenkomstige toepassing, indien te eniger tijd de na de verkoop op het terrein gestichte opstallen, door brand of andere oorzaak geheel of gedeeltelijk mochten tenietgaan, met dien verstande dat in zodanige gevallen de in artikel 3.2 onder b, bedoelde termijn van twee jaar begint op te lopen op de datum, waarop de gestichte opstallen geheel of gedeeltelijk zijn tenietgaan.
HOOFDSTUK 3: BEPALINGEN DIE UITDRUKKELIJK VAN KRACHT MOETEN WORDEN VERKAARD.
ARTIKEL 3.1: Toepasselijkheid van de artikelen in dit hoofdstuk.
Elk van de artikelen 3.2 tot en met 3.21 is slechts van toepassing, indien en voorzover deze in de uitgifte-overeenkomst uitdrukkelijk van toepassing is verklaard.
GROEP BEBOUWING.
ARTIKEL 3.2: Bebouwing bij koopovereenkomsten.
a. De wederpartij is verplicht de grond te bebouwen met de in de uitgifte-overeenkomst aangegeven bebouwing, welke al naar gelang de bestemming van de grond (een) woning(en), bedrijfsgebouw(en) of kanto(o)r(en) of bijzondere- of andere nader omschreven bebouwing kan betreffen.
b. Binnen twee jaar na datum van het ondertekenen van de notariële akte moet de op de grond te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar zijn; indien daartoe aanleiding bestaat, kan deze termijn door Burgemeester en Wethouders worden verlengd.
c. Zolang niet is voldaan aan de in lid b vermelde verplichting mag de wederpartij de grond niet zonder toestemming van burgemeester en wethouders in eigendom of economische eigendom overdragen, in erfpacht uitgeven, met beperkte rechten bezwaren, verhuren of verpachten. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Voor vestiging van het recht van hypotheek is geen toestemming nodig.
d. Het bepaalde in lid c is niet van toepassing in geval van executoriale verkoop en van verkoop op grond van art. 3:174 Burgerlijk Wetboek.
e. De in lid c bedoelde toestemming wordt geacht te zijn verleend als de overdracht van de onderhavige grond geschiedt ter uitvoering van een tussen de in uitgifte-overeenkomst genoemde koper en diens wederpartij(en) gesloten koop-/aannemingsovereenkomst, waarbij genoemde koper zich tegenover die wederpartij verplicht, de in de uitgifte-overeenkomst genoemde en in de daarbij vermelde tekening nader gedetailleerde opstallen te bouwen.
f. Het in dit artikel in lid e gestelde, geldt uitsluitend voor de in de uitgifte-overeenkomst genoemde koper(s) en gaat niet over op diens rechtsopvolgers.
g. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing wel is aangevangen maar nog geen vijftig procent (50 %) van de geschatte bouwtijd is verlopen, is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd ter grootte van tien procent (10 %) van de koopsom.
h. Indien na verloop van de in lid b genoemde termijn de bebouwing is aangevangen maar meer dan vijftig procent (50 %) van de bebouwing gereed is, verlenen burgemeester en wethouders uitstel van de bouwplicht voor de periode van de geschatte bouwtijd van het restant van de bebouwing. Indien na verloop van die verlenging nog steeds een wezenlijk deel van de bebouwing moet geschieden is de koper aan de gemeente een schadevergoeding verschuldigd overeenkomstig het bepaalde in lid g, onverminderd het recht van de gemeente om de volledige nakoming van de bouwplicht te vorderen.
ARTIKEL 3.3: A.B.C.-bepaling.
De gemeente staat toe dat de wederpartij haar rechten op overdracht van de grond overdraagt aan de kopers van de woningen op de door haar te bebouwen kavels, eventueel voordat die bebouwing is tot stand gekomen, onder de voorwaarde dat:
a. in de tussen de wederpartij en haar kopers te sluiten overeenkomsten deze algemene voorwaarden (in samenhang met hetgeen omtrent deze artikelen in de uitgifte-overeenkomst is bepaald), integraal worden opgenomen;
b. de wederpartij zich tegenover de gemeente garant stelt voor de bouw, waartoe zij zich tegenover de hiervoor bedoelde kopers heeft verplicht.
ARTIKEL 3.4: Afrastering.
De wederpartij verplicht zich in overleg met en tegenover de gemeente het terrein voor zijn rekening af te scheiden en afgescheiden te houden met een deugdelijke, niet-ontsierende afrastering.
ARTIKEL 3.5: Eerdere ingebruikneming.
Het is de wederpartij toegestaan om de onroerende zaak per de in de uitgifte-overeenkomst genoemde datum in gebruik te nemen, voordat de notariële akte is ondertekend.
Indien de wilsovereenstemming omtrent de uitgifte-overeenkomst nog niet is tot stand gekomen door middel van een besluit daartoe door de gemeenteraad of burgemeester en wethouders, is het risico dat de wilsovereenstemming niet tot stand komt voor de wederpartij. Indien de wilsovereenstemming niet tot stand komt, zal de wederpartij de onroerende zaak weer, voor zoveel mogelijk, in de oorspronkelijke toestand aan de gemeente terugleveren.
Eventuele gevolgen voor verschuldigdheid van omzetbelasting en/of overdrachtsbelasting door de eerdere ingebruikneming zijn voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 3.6: Opstalrecht voor kabels en leidingen.
a. Ten laste van een daartoe op de bij de uitgifte-overeenkomst behorende tekening aangeduid gedeelte van de onroerende zaak en ten behoeve van de in de uitgifte-overeenkomst aangegeven begunstigde wordt gevestigd een opstalrecht, inhoudende het recht om nutsvoorzieningen te hebben, te houden, te inspekteren, te onderhouden en te vernieuwen in, op of boven het verkochte.
b. Bij dit opstalrecht wordt bepaald dat op, respectievelijk in of boven dat gedeelte van het verkochte geen bouwwerken mogen worden opgericht, noch een gesloten wegdek worden aangebracht, ontgrondingen worden verricht of bomen, dan wel diepwortelende struiken worden geplant, of aan derden toestemming tot zulk een handeling worden verleend. Voor de vestiging van dit zakelijk recht is de begunstigd geen enkele vergoeding verschuldigd.
c. In de uitgifte-overeenkomst wordt bepaald ten laste van wie de kosten van het vestigen van het opstalrecht komen.
ARTIKEL 3.7: Erfdienstbaarheden over en weer voor opstallen.
a. Ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifte-overeenkomst vermelde uit te geven gebouw(en) en ten behoeve en ten laste van het (de) in de uitgifte-overeenkomst vermelde naastgelegen gebouw(en), worden gevestigd en aangenomen, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand waarin die percelen zich ten opzichte van elkaar bevinden, gehandhaafd blijft.
b. Onder andere geldt dit voor wat betreft de aanwezigheid van de ondergrondse en bovengrondse kabels en leidingen, rioleringen, waterafvoeren, ventilatiesystemen, lichtinval, inankeringen, inbalkingen en overbouwingen. Hieronder kan echter nimmer een verbod tot bouwen of verbouwen worden verstaan.
ARTIKEL 3.8.: Overdracht van rechten.
Het is partijen verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst en/of eventuele met deze overeenkomst samenhangende overeenkomsten tussen partijen, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden, onverminderd het bepaalde in artikel 3.2.lid e en artikel 3.3; partijen zijn bevoegd om aan het verlenen van toestemming voorwaarden te verbinden.
ARTIKEL 3.9: Ontbindingsmogelijkheid.
a. De wederpartij heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden, indien uiterlijk op een in de uitgifte-overeenkomst aangegeven datum formeel (nog) geen bouwvergunning kan worden verleend.
b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de wederpartij binnen zeven dagen na bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders in te roepen en aan de gemeente bekend te maken.
ARTIKEL 3.10: Voorwaarde van financiering.
a. De wederpartij heeft het recht om deze overeenkomst te ontbinden, indien hij voor de in de uitgifte-overeenkomst genoemde datum geen hypothecaire lening onder naar de situatie op de geldmarkt redelijk te achten condities heeft kunnen verkrijgen, nodig voor de financiering van de aan hem verkochte onroerende zaak, en de daarop in eerste instantie te stichting bebouwing.
b. Bij vervulling van deze ontbindende voorwaarde dient de wederpartij binnen zeven dagen na bedoelde datum de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven aan burgemeester en wethouders in te roepen en aan de gemeente bekend te maken.
ARTIKEL 3.11: Kettingbeding.
a. De wederpartij is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het bepaalde in de daartoe in de uitgifte-overeenkomst aangewezen artikelen bij overdracht van het geheel of een gedeelte van de onroerende zaak, alsmede bij de verlening daarop van een zakelijk recht aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om het in de artikelen bepaalde in de notariële akte of verlening van zakelijk recht woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van vijftigduizend gulden ten behoeve van de gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of eventueel meer geleden schade te vorderen.
b. Op gelijke wijze als hierboven onder lid a bepaald, verbindt de wederpartij zich jegens de gemeente tot het bedingen bij wijze van derdenbeding van de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde dat ook deze zowel het bepaalde in de in lid a bedoelde artikelen, als de in lid a en in het onderhavige lid b opgenomen verplichting om dit door te geven zal opleg2gen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden. Elke opvolgende vervreemder neemt daarbij namens en ten behoeve van de gemeente het beding aan.
ARTIKEL 3.12: Kwalitatieve verplichting.
De verplichtingen voorvloeiende uit de in de uitgifte-overeenkomst aangewezen artikelen blijven rusten op het registergoed en zullen van rechtswege overgaan op degene(n) die het goed onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat mede gebonden zullen zijn degenen die van de rechthebbende een recht tot gebruik van het goed zullen verkrijgen.
De uitgifteovereenkomst wordt in een notariële akte vastgelegd en wordt ingeschreven in de openbare registers.
ARTIKEL 3.13: Kwaliteit bebouwing en inrichting grond.
a. De wederpartij verklaart ermee bekend te zijn, dat de kwaliteit van de toekomstige bebouwing door de Welstandscommissie zal worden getoetst.
b. Voordat een verzoek tot verkoop van bouwterrein in behandeling wordt genomen, kunnen burgemeester en wethouders vorderen, dat de wederpartij de aard en de uiterlijke welstand van de daarop te stichten bebouwing aan hun goedkeuring onderwerpt.
c. Ingeval van een vordering, als bedoeld in lid b, moet de wederpartij aan burgemeester en wethouders overleggen:
1. een situatietekening, aangevende de grootte van de over te dragen grond en de situering van de te stichten bebouwing op schaal van tenminste één op duizend;
2. een tekening van het bouwplan op schaal van één op honderd, waarop de plattegronden en gevels zijn aangegeven; nadere detailleringen van onderdelen dienen op schaal van één op twintig te worden getekend; deze bouwplannen moeten voldoen aan de gemeentelijke bestemmingsplanvoorschriften en bouwverordening;
3. een tekening of beschrijving van de te maken terreinafscheidingen.
d. voor de vaststelling van het besluit tot verkoop van de grond worden de in lid c van dit artikel bedoelde tekeningen ten blijke van de verkregen goedkeuring van burgemeester en wethouders als zodanig door of vanwege dat college gewaarmerkt, waarna een exemplaar van deze bescheiden aan de wederpartij zal worden uitgereikt.
e. Indien het verzoek, bedoeld in lid b van dit artikel betrekking heeft op een perceel gelegen op het industrieterrein, kunnen burgemeester en wethouders vorderen, dat de wederpartij een ontwerp-inrichtingsplan met een daarbij behorende toelichting overlegt van de aan te kopen grond. Het ontwerpinrichtingsplan behoeft de goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders.
In dit inrichtingsplan dient de wederpartij aan te geven:
1. hoeveel parkeerruimte wordt aangelegd ten behoeve van het personeel en/of de bezoekers van het bedrijf;
2. of en op welke wijze grondstoffen, materialen, produkten, bewerkt en onbewerkt op het terrein in de open lucht worden opgeslagen en hoe deze opslag wordt afgeschermd in verband met het zicht op die opslag vanaf de openbare weg.
3. De plaats waar de uitrit naar de openbare weg is gesitueerd.
f. Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan:
1. het inrichtingsplan bedoeld in het vorige lid;
2. de terreinafscheiding langs de openbare weg, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4, in verband met de opslag van grondstoffen, materialen en produkten bedoeld onder lid e, onderdeel 2.
g. Indien het verkochte perceel bouwterrein geheel of ten dele grenst aan de in het bestemmingsplan Staphorst-Zuid IV aanwezige waterpartij, zijn de volgende bepalingen van toepassing.
1. De gemeente Staphorst draagt zorg voor een goede staat van onderhoud van onderhoud van de langs de waterpartij (op gemeentegrond) aanwezige beschoeiing.
2. Het is de wederpartij verboden binnen een afstand van 4 meter uit de beschoeiing, bedoeld onder 1 op het gekochte voorzieningen te treffen, bouwwerken te stichten, bomen te planten en bepalingen aan te brengen, die deze beschoeiing kunnen aantasten of beschadigen, of die het door de gemeente te verrichten onderhoud aan of het eventueel vervangen van deze beschoeiing kunnen belemmeren. De wederpartij mag binnen genoemde afstand van 4 meter alleen struiken en/of heesters planten, die onder normale omstandigheden in het algemeen slechts een hoogte bereiken van ca 1 meter boven het maaiveld. Een advieslijst van beplantingsmateriaal, dat aan deze voorwaarde voldoet is voor de overdracht van het verkochte aan wederpartij uitgereikt.
3. Het verkochte heeft geen enkele rechte van toegang op de aan het verkochte grenzende waterpartij. Het is de wederpartij uitdrukkelijk verboden op het verkochte voorzieningen te treffen om zich toegang tot de waterpartij te verschaffen, teneinde op of in het water te kunnen komen.
4. De eventuele beschadigingen aan de beschoeiing en bodemprofiel worden door gemeente hersteld. De eventuele voorzieningen worden door de gemeente verwijderd. De kosten van herstellen het verwijderen van de voorzieningen komen voor rekening van de wederpartij.
ARTIKEL 3.14: Aanleg parkeerplaats.
De wederpartij verbindt zich tegenover de gemeente om gelijktijdig met het gereedkomen van de woning(en), voor zijn rekening een van de openbare weg af met een auto toegankelijke parkeerplaats (bij elke woning) aan te leggen en in stand te houden.
Bij niet nakoming van de verplichting tot het aanleggen en/of in stand houden van bedoelde parkeerplaats(en) is wederpartij aan de gemeente een boete verschuldigd van ƒ 100,-- (éénhonderd gulden) voor elke dag dat de wederpartij in gebreke is.”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels.
Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het bestemmingsplan “Rouveen” van de gemeente Staphorst en heeft als bestemming “woondoeleinden”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.