Diverse bouwkavels in de wijk IJhorst West IJhorst

12

dec

2013

Diverse bouwkavels in de wijk IJhorst West
IJhorst

Grond + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 12 december 2013
vanaf 14:10
Afslag donderdag 12 december 2013
vanaf 14:30
Online bieden Via DTZ Zadelhoff

Veilinglocatie

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 27 november 2013 om 23:59.

Object

vier percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van negen nieuwbouwwoningen plaatselijk bekend Ywehof 1, 3, 13 tot en met 21 (oneven nummers) Ywehof 39 en Bakkerslaan 2 te IJhorst,

Deze 9 kavels worden op 12 december 2013 enkel als combinatiekavel aangeboden.

Tevens zullen de kavels op 12 december 2013 als onderdeel worden aangeboden van een combinatiekavel van meerdere ontwikkellocaties.

Voor informatie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/

Bezichtiging is vanaf nu mogelijk. U kunt hiervoor contact opnemen met DTZ Zadelhoff, telefoonnummer +31 (0)20 8 407 237.

Veiling in kavels

Objectgegevens

Soort object Grond + Overig
Bezichtiging Mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

DTZ Zadelhoff

Apollolaan 150
Amsterdam

Inzet donderdag 12 december 2013 vanaf 14:10
Afslag donderdag 12 december 2013 vanaf 14:30

Online bieden via DTZ Zadelhoff

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie de veilingsite https://onlineverkoop.dtz.nl/.
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

Nysingh Advocaten - Notarissen N.V. - Arnhem

Velperweg 10
6824BH Arnhem

I. Noort

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN IJHORST

OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED

vier percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van negen nieuwbouwwoningen plaatselijk bekend Ywehof 1, 3, 13 tot en met 21 (oneven nummers) Ywehof 39 en Bakkerslaan 2 te IJhorst, kadastraal bekend als gemeente Staphorst, sectie C, nummer 3673, kadastraal groot drie are éénendertig centiare (00.03.31 ha.), alsmede gedeelten ter precieze grootte als na kadastrale opmeting zal blijken van het perceel kadastraal bekend gemeente Staphorst sectie C nummer 3752 en wel zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte tekening;
hierna aan te duiden als: “het Registergoed”, daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen via Internet, hierna te noemen “AVVEVI” (gebaseerd op de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 vastgesteld bij notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor
mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel) opgenomen in een notariële akte op veertien oktober tweeduizend elf verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Arnhem, ingeschreven in de openbare registers op veertien oktober tweeduizend elf in deel 60600 nummer 112, welke voorwaarden aan deze akte zijn gehecht en welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. In de bijzondere veilingvoorwaarden worden dezelfde definities gehanteerd als in de AVVEVI, tenzij anders vermeld. Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN

1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf december tweeduizend dertien vanaf 10.00 uur op het kantoor van DTZ Zadelhoff v.o.f., Apollolaan 150 te 1077 BH Amsterdam. Het exacte aanvangstijdstip van de veiling zal uiterlijk tien december tweeduizend en dertien (10-12-2013) gepubliceerd worden op de Website. Op het Registergoed zal op twaalf december tweeduizend en dertien (12-12-2013) tezamen met andere registergoederen kunnen worden afgemijnd, welke portefeuille op de Website staat vermeld en als bijlage aan deze akte is gehecht (bijlage).
De koopsom voor die combinatie wordt gevormd door de koopsommen van de afzonderlijk geveilde registergoederen, vermeerderd met het afmijnbedrag op de combinatie.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

3. Kosten
Het door de koper aan de Verkoper te betalen bedrag als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub d. van de AVVEVI bedraagt drie procent (3%) van de koopsom.
De eventuele meerdere of mindere kosten komen ten laste casu quo ten goede van schuldeisers. Koper is er mee bekend dat het door koper te betalen percentage van de koopsom mogelijk deels tot de heffingsgrondslag voor de overdrachtsbelasting zal worden gerekend, namelijk indien en voor zover deze vergoeding de gebruikelijk ten laste van koper komende kosten te boven gaat. De hoogte van het bedrag dat tot de heffingsgrondslag wordt berekend wordt vastgesteld door de notaris
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.

4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is ter zake van de levering van het Registergoed omzetbelasting verschuldigd en derhalve vrijgesteld is van overdrachtsbelasting.

5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
Voor het geval daar toch sprake van mocht zijn dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo’n overeenkomst en de daaruit voortvloeiende gevolgen. Verkoper heeft het pand ontruimd.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.”
Enzovoorts.
”g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”

6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de vijfde werkdag volgende op de afslag om zeventien uur (17:00 uur) of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.

7. Waarborgsom/bankgarantie
Een Bieder dient voorafgaand aan de veiling een waarborgsom bij de notaris te storten ter grootte van vijftigduizend euro (€ 50.000,00). Indien men die storting doet, dan dient dat te geschieden onder vermelding van: “waarborgsom veiling IJhorst /503893” op de kwaliteitsrekening met rekeningnummer 103.103.163 ten name van Nysingh Advocaten-Notarissen N.V., gevestigd te Apeldoorn.
Koper dient daarnaast overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning een waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.

8. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVEVI heeft de koper recht op inzetpremie. Deze inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van het hoogst geboden bedrag tijdens de inzet.
De inzetpremie wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald. Indien de veiling na de inzet wordt ingetrokken, afgelast of anderszins eindigt of indien geen gunning plaatsvindt, vervalt het recht op inzetpremie.

9. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.”

10. Internetveiling
In aanvulling op artikel 14 lid 1 tot en met lid 5 van AVVEVI, geldt nog het navolgende:
1. Behoudens opzet of grove schuld zijn de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris en/of door hen ingeschakelde derden niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins die door henzelf of een derde veroorzaakt is bij de uitvoering van en/of deelname aan de veiling via de Website, waaronder begrepen elke vorm van vertraging of verstoring of vervorming van prestaties van de veiling via de Website als direct of indirect gevolg van overmacht of oorzaken buiten de invloedsfeer van (i) de veiling, (ii) de beheerder van de Website, (iii) de Verkoper en (iv) de notaris liggen, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: internetstoringen en uitval van de verbinding(en) al dan niet in verband met computervirussen, traagheid van de internet- en/of dataverbinding in het kader van de veiling via de Website, defecten in computer-, telecommunicatie- of andere (rand)apparatuur, stroomuitval en wanprestatie of onrechtmatige daden door (ingeschakelde) derden.
2. De beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) en/of door hen ingeschakelde derden zijn te allen tijde gerechtigd zich jegens koper op contractuele exoneraties te beroepen die hun dienstverleners en/of (toe)leveranciers jegens hen kunnen inroepen, als ware het hun eigen exoneraties. Onder dienstverleners en/of (toe)leveranciers wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: de energieleverancier(s), de netwerkbeheerder(s), de hard- en software leverancier(s) en de internet provider(s).
3. Voor zover enige vorm van aansprakelijkheid van de beheerder van de Website, de Verkoper en de notaris (waaronder in dit lid tevens begrepen de notaris die toezicht houdt op het op de Website verlopende biedproces) in rechte wordt vastgesteld, is hun aansprakelijkheid in alle gevallen met uitsluiting van gevolgschade beperkt tot directe vermogensschade en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder hun aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van de beheerder van de Website, de Verkoper of de notaris komt.

OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/ BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met betrekking tot erfdienstbaarheden/ bijzondere bepalingen/kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen de navolgende bepalingen uit de hierna vermelde akten aangetroffen:
1. voor wat betreft alle genoemde percelen:
een akte van levering op vijfentwintig oktober negentienhonderd negentig verleden voor mr. H.A.W. Bouman, notaris in de gemeente Staphorst, overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle op zesentwintig oktober negentienhonderd negentig in deel 6737 nummer 8, waarin het navolgende woordelijk staat vermeld:
“A. “Op deze overeenkomst zijn van toepassing, voorzover daarvan bij deze akte niet is afgeweken, de “Algemene Voorwaarden van de verkoop van bouwterreinen door de gemeente Staphorst 1987”, welke Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in een akte verleden voor notaris Bouman voornoemd op achttien maart negentienhonderd achtentachtig, bij afschrift overgeschreven ten hypotheekkantore te Zwolle, éénentwintig maart daarna in deel 5864 nummer 69, met welke Algemene Voorwaarden de koper verklaarde bekend te zijn en welke Algemene Voorwaarden geacht worden woordelijk in de akte te zijn opgenomen en daarvan deel uit te maken, met dien verstande dat:
- artikel 11 gelezen dient te worden als volgt:
Artikel 11.
1. De gemeente behoudt zich het recht voor om in het niet bebouwde gedeelte van het verkochte buizen, kabels, afvalwater, telefoon, radio, televisie of andere systemen voor communicatie en dergelijke te doen aanleggen, te houden en te onderhouden, casu quo daartoe aan derden toestemming te verlenen, terwijl de koper moet gedogen dat ten behoeve van de gemeente of van nutsbedrijven, telefoon-, draadomroep-, televisie- en dergelijke- leidingen, op, in en boven het verkochte of aan de op het verkochte te stichten opstallen worden aangebracht, gehouden en onderhouden, worden hersteld, vervangen of ingenomen. Eventueel aangerichte schade aan eigendommen van de koper wordt door de gemeente of door het nutsbedrijf hersteld.
2. De gedoogplicht, alsmede het bepaalde in het eerste lid is onverminderd van toepassing op buizen, kabels en leidingen voor gas, water, elektriciteit, afvalwater, telefoon, radio, televisie of andere communicatiesystemen en dergelijke, die voor het tijdstip van de levering van het verkochte in het verkochte zijn gelegd.
3. De koper garandeert de ongestoorde ligging van de buizen, kabels en leidingen, die zich thans in het verkochte bevinden en zal nimmer aanspraak kunnen maken op het eigendomsrecht van deze buizen, kabels en leidingen.
4. De koper erkent ten volle de door de gemeente Staphorst aan derden, inclusief hun rechtsopvolgers, verleende toestemming voor het leggen, hebben en onderhouden, herstellen, vervangen of opnemen van buizen, kabels en leidingen en is verplicht ter vervanging van de thans bestaande en terzake afgegeven vergunningen, aan alle betrokken vergunninghouders, indien zij dat eisen, een zakelijk recht te verlenen, overeenkomstig de door vergunninghouders gehanteerde voorwaarden, zonder aanspraak te kunnen maken op enige vergoeding, hoe ook genaamd.
De koper is verplicht de voorwaarden en vergunninghouders stipt na te leven.
5. het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op (schakel) kasten en andere bijbehorende werken of voorzieningen, die op, in en boven het verkochte zijn aangebracht.
6 De koper en opvolgende eigenaren van het verkochte zijn verplicht:
a. zich te onthouden van enig handelen, waar door het deugdelijk functioneren, dan wel de bereikbaarheid van vorenbedoelde buizen, kabels en leidingen, (schakel) kasten en bijbehorende werken of voorzieningen wordt belemmerd, belet of beschadigd. In dit verband is het de koper in het bijzonder verboden het gekochte ter breedte van één meter ter weerszijden van de buis, kabel of leiding;
- dieper te spitten dan dertig centimeter;
- op enigerlei wijze te ontgraven of te ontgronden;
- te beplanten met diepwortelende bomen of struiken;
- te voorzien van een hekwerk of afrastering met palen, die dieper dan dertig centimeter in de grond worden gedreven;
b. de kosten van het verleggen van buizen, kabels en leidingen, alsmede de verplaatsing van (schakel) kasten en andere bijbehorende werken te betalen, indien de verlegging of verplaatsing naar het oordeel van de betrokken nutsbedrijven noodzakelijk is in verband met activiteiten door koper op het verkochte te verrichten.
Enzovoorts
“C. De koper is gehouden de artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 11, 15, 16 en 17 van gemelde Algemene Voorwaarden, “
Enzovoorts
“bij wijze van kettingbeding aan zijn rechtsopvolger onder bijzondere titel op te leggen, om in ieder volgende akte woordelijk te worden opgenomen en deze bedingen ten behoeve van de gemeente Staphorst aan te nemen, bij gebreke waarvan de koper of zijn rechtsopvolger ten behoeve van de gemeente Staphorst een, door het enkele feit van niet- of niet volledige nakoming, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, dadelijk opeisbare boete verbeurt van vijftig duizend gulden (ƒ 50.000,00).”
Aanvaarding verplichtingen en rechten
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke verkoper verplicht is aan koper op te leggen, doet hij dat bij deze en wordt een en ander bij deze door koper aanvaard,”
Enzovoorts
“Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door verkoper, handelend als zaakwaarnemer voor die derden, voor die derden aangenomen.”
De in de hiervoor aangehaalde tekst genoemde artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 15, 16 en 17 van de Algemene Voorwaarden gemeente Staphorst 1987, luiden – voor zover hier nog van belang - als volgt:
“GRENSAFSCHEIDINGEN.
Artikel 8.
De koper is verplicht het gekochte behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden ten genoegen van burgemeester en wethouders. De kosten van het maken van erfafscheidingen komen geheel voor rekening van de koper.
VOORTUINEN.
Artikel 9.
1. De koper moet, voorzover het verkochte een tot voortuin bestemde strook bevat, deze strook ten genoegen van burgemeester en wethouders ophogen tot een hoogte minstens gelijk aan het straatvlak.
2. De in lid 1 bedoelde strook mag niet worden gebruikt als opslagplaats.
UITRITTEN OP WEGEN.
Artikel 10.
Wanneer de koper, ten behoeve van een op het verkochte te bouwen garage, een uitweg naar de openbare weg wenst, zal hij hiervoor vergunning moeten aanvragen bij de gemeente. Indien vergunning verleend wordt, zal dit geschieden onder gebruikelijke voorwaarden, met dien verstande dat de in die voorwaarden genoemde werkzaamheden, zoals - naar een constructie en met materialen als door de gemeente aan te geven – aanleg, onderhoud, verandering en opruiming van de uitweg, voorzover deze op gemeentegrond is gelegen, op kosten van de koper door de gemeente zullen worden uitgevoerd.”
Enzovoorts.
“WEGVERBETERING EN WEGVERBREDING.
Artikel 15.
1. De koper is verplicht, indien van de gekochte grond binnen tien jaar na het passeren van de transportakte een gedeelte benodigd is voor wegverbetering en/of wegverbreding, één en ander ter beoordeling van burgemeester en wethouders, deze grond af te staan tegen dezelfde prijs, omgerekend per vierkante meter, als waarvoor deze door de koper is verkregen.
2. Mochten zich op het aan te kopen gedeelte werken of beplantingen bevinden, dan zal daarvoor een vergoeding, nader door partijen te bepalen, worden vastgesteld.
VERVREEMDING.
Artikel16.
1. Bij verdere overdracht van het gekochte of een gedeelte daarvan nadat de bebouwing is gerealiseerd, of vestigingen van zakelijke rechten daarop, waardoor het gebruik van het gekochte door anderen wordt verkregen, is de koper en iedere opvolgende verkrijger verplicht het bepaalde in de artikelen 5 lid 3, 8, 9, 10, 11, 15 en 17 van de voorwaarden, alsmede het in dit artikel bepaalde, woordelijk in de akte van overdracht of vestiging op te nemen en aan de nieuwe verkrijger op te leggen.
2. Door de voldoening aan het voorschrift in het vorige lid van dit artikel en de acceptatie namens de gemeente in de betrokken akte van overdracht of vestiging, van de daarin door de nieuwe verkrijger tegenover de gemeente op zich genomen verplichtingen, is de overdragende partij voor wat het door deze overgedragen terrein betreft, voor het vervolg van de verplichtingen tot nakoming van de voorwaarden ontslagen en treedt met betrekking tot de nakoming van die verplichtingen voor het vervolg de nieuwe verkrijger in zijn plaats.
TENIETGAAN VAN HET GEBOUWDE.
Artikel17.
Het onder de artikelen, 8, 9, 12, 14 en 19 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing, indien te eniger tijd de na de verkoop op het terrein gestichte opstallen, door brand of andere oorzaak geheel of gedeeltelijk mochten teniet gaan, met dien verstande dat in zodanige gevallen de in artikel 12 lid 1 bedoelde termijn voor één jaar begint te lopen op de datum, waarop de gestichte opstallen geheel of gedeeltelijk zijn tenietgegaan.”
2. voor wat betreft Ywehof 39 ook nog:
een akte van levering op negen oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.G.G.Th. Stotijn, notaris in de gemeente De Wolden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op éénentwintig november tweeduizend twee in deel 12258 nummer 2 (waarbij destijds de bouwkavel met nummer 3 werd overgedragen), in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“Artikel 7, erfdienstbaarheden
De comparant sub 1, handelend als gemeld en koper verklaarden bij deze akte te vestigen, voor zover zulks nog niet geschied is bij eerdere akte, ten behoeve en/of ten laste van het bij deze akte overgedragen bouwperceel en ten behoeve en/of ten laste van de overige van dit project deel uitmakende bouwkavels, eveneens uitmakende een gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Staphorst sectie C nummer 3419, zodanige erfdienstbaarheden – dat de feitelijke toestand waarin voormelde bouwpercelen na de afbouw van de daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, welke erfdienstbaarheden als zakelijke rechten inhouden:
1. de erfdienstbaarheid van afvoer van hemel- en gootwater,
inhoudende de verplichting voor het dienend erf om het overlopende water via de volgens het definitieve bouwplan aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te ontvangen;
2. de erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën,
inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden dat huishoudwater en faecaliën via volgens het definitieve bouwplan aangebrachte werken als leidingen en putten worden afgevoerd naar de daartoe bestemde openbare rioleringen;
3. de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van gemene muren,
inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige muren met bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaars, ieder voor een gelijk deel;
4. de erfdienstbaarheid bestaande uit het recht van inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht, lucht en uitzicht, voor zover één en ander voortvloeit uit het bestek van de volgens het definitieve bouwplan te bouwen woningen;
5. de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw,
inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaar.”
3. voor wat betreft Ywehof 1, 3, 13 en 15 ook nog:
een akte van levering op elf oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.G.G.Th. Stotijn, notaris in de gemeente De Wolden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op veertien oktober tweeduizend twee in deel 12262 nummer 5 (waarbij destijds de bouwkavel met nummer 23 werd overgedragen), in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“Artikel 7. Erfdienstbaarheden.
De comparanten sub 1, handelend als gemeld en koper verklaarden bij deze akte te vestigen, voor zover zulks nog niet geschied is bij eerdere akte, ten behoeve en/of ten laste van het bij deze akte overgedragen bouwperceel en ten behoeve en/of ten laste van de overige van dit project deel uitmakende bouwkavels, eveneens uitmakende een gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Staphorst sectie C nummer 3419, zodanige erfdienstbaarheden – dat de feitelijke toestand waarin voormelde bouwpercelen na de afbouw van de daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, welke erfdienstbaarheden als zakelijke rechten inhouden:
1. de erfdienstbaarheid van afvoer van hemel- en gootwater, inhoudende de verplichting voor dienend erf om het overlopende water via de volgens het definitieve bouwplan aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te ontvangen;
2. de erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden dat huishoudwater en faecaliën via volgens het definitieve bouwplan aangebrachte werken als leidingen en putten worden afgevoerd naar de daartoe bestemde rioleringen;
3. de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van gemene muren, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige muren met bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaars, ieder voor een gelijk deel;
4. de erfdienstbaarheid bestaande uit het recht van inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht, lucht en uitzicht, voor zover één en ander voortvloeit uit het bestek van de volgens het definitieve bouwplan te bouwen woningen;
5. de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaar.”
4. voor wat betreft Ywehof 17 en 19 ook nog:
een akte van levering op tien oktober tweeduizend twee verleden voor mr. J.G.G.Th. Stotijn, notaris in de gemeente De Wolden, ingeschreven in register hypotheken 4 van het kadaster te Zwolle op elf oktober tweeduizend twee in deel 12258 nummer 25 (waarbij destijds de bouwkavel met nummer 12 werd overgedragen), in welke akte onder meer het volgende woordelijk staat vermeld:
“Artikel 7. Erfdienstbaarheden.
De comparanten sub 1, handelend als gemeld en koper verklaarden bij deze akte te vestigen, voor zover zulks nog niet geschied is bij eerdere akte, ten behoeve en/of ten laste van het bij deze akte overgedragen bouwperceel en ten behoeve en/of ten laste van de overige van dit project deel uitmakende bouwkavels, eveneens uitmakende een gedeelte van voormeld kadastraal perceel gemeente Staphorst sectie C nummer 3419, zodanige erfdienstbaarheden – dat de feitelijke toestand waarin voormelde bouwpercelen na de afbouw van de daarop te stichten opstallen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden, blijft gehandhaafd, welke erfdienstbaarheden als zakelijke rechten inhouden:
1. de erfdienstbaarheid van afvoer van hemel- en gootwater, inhoudende de verplichting voor dienend erf om het overlopende water via de volgens het definitieve bouwplan aangebrachte daken, goten, leidingen en putten te ontvangen;
2. de erfdienstbaarheid van afvoer van huishoudwater en faecaliën, inhoudende de verplichting voor het dienend erf om te dulden dat huishoudwater en faecaliën via volgens het definitieve bouwplan aangebrachte werken als leidingen en putten worden afgevoerd naar de daartoe bestemde rioleringen;
3. de erfdienstbaarheid tot het hebben, houden, onderhouden en zonodig vernieuwen van gemene muren, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige muren met bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaars, ieder voor een gelijk deel;
4. de erfdienstbaarheid bestaande uit het recht van inbalking, inankering en overbouw, toevoer van licht, lucht en uitzicht, voor zover één en ander voortvloeit uit het bestek van de volgens het definitieve bouwplan te bouwen woningen;
5. de erfdienstbaarheid van uitbouw en overbouw, inhoudende de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf tot het dulden van zodanige voorzieningen boven het dienend erf, met de bepaling dat de kosten van onderhoud en vernieuwing van één en ander voor rekening zijn van de betrokken eigenaar.”
Aan Verkoper is niet steeds bekend in hoeverre de vermelde bepalingen daadwerkelijk van toepassing zijn op de verkochte kavels. Voor het overige zijn aan Verkoper geen erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen, kettingbedingen of andere bijzondere lasten en beperkingen bekend. Voor de afwezigheid daarvan staat Verkoper echter niet in.

ENERGIEPRESTATIECERTIFICAAT
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

BESTEMMING
Het Registergoed is gelegen in het “Bestemmingsplan Oud- IJhorst, IJhorst en Punthorst” van de gemeente Staphorst en heeft als bestemming “wonen”.

BODEMINFORMATIE
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld. Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.

UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper aanvaardt door de levering uitdrukkelijk de hiervoor vermelde (al dan niet uit eerdere akten aangehaalde) lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.