De Helling 13 Rhenen

17

jan

2014

 

De Helling 13
3911 VB Rhenen

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 17 januari 2014
uitgesteld datum onbekend
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 2 januari 2014 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond, tuin en verder toebehoren aan De Helling 13 te Rhenen, kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie G, nummer 4315, groot twee are tweeëntwintig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Rhenen, sectie G, nummer 4315,
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 17 januari 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 7 januari 2014 op te vragen bij CMS. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op zeventien januari tweeduizend veertien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek te De Bilt.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad eenduizend vijfhonderd euro (EUR 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderdtweeënveertig euro en zesenvijftig cent (EUR 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar www.veilingnotaris.nl.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
“b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.”
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk twintig januari tweeduizend veertien om veertien uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft Verkoper bepaald dat zij deze verklaring van gegoedheid niet behoeven over te leggen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
“3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde”.
Artikel 11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet,
www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
11.1 In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
11.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
11.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
11.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.vastgoedveilingutrechtgooi.nl de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
11.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
11.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
11.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
11.8 In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
11.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
11.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (EUR 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
11.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
11.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Artikel 12. Omschrijving erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, hetwelk tijdens de bouwfase bekend was als kavelnummer B11, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
“Artikel 7
De verkopers en de kopers verklaarden ten aanzien van het verkochte de volgende bedingen met kwalitatieve werking, als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, te zijn overeengekomen en bij deze te vestigen en aan te nemen:
1. Het verkochte maakt deel uit van een plan, omvattende eenentwintig te realiseren woningen. Vanwege de uitgesproken schorsing in de beroepsprocedure ten aanzien van de bestemmingsplanwijziging is het thans niet toegestaan tweeëntwintig woningen in plan Bergweg-oost te realiseren. De tweeëntwintigste woning was geprojecteerd op de op voormelde situatietekening met nummer F17 aangegeven kavel. Voor het geval de verkopers in de toekomst alsnog de tweeëntwintigste woning in dit plan wensen te realiseren en daartoe derhalve een bestemmingsplanwijziging alsmede een bouwvergunning aanvragen, verplichten de kopers zich bij deze jegens de verkopers en hun opvolgers in de eigendom van gemelde kavel F17 om terzake geen bezwaren in te dienen, indien en voorzover de alsdan te realiseren woning van een gelijk type is als één van de thans te realiseren type woningen in het bouwplan Bergweg-oost.
2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gemeente Rhenen is het de kopers jegens de gemeente Rhenen niet toegestaan:
a. op het verkochte andere erfafscheidingen te hebben dan zogenaamde groene erfafscheidingen (hagen, struiken, bomen enzovoorts) en/of erfafscheidingen, welke zijn uitgevoerd volgens de aan deze akte gehechte, door de comparanten gewaarmerkte, tekening. Het in dit lid 2.a bepaalde is niet van toepassing op eventuele erfafscheiding van het verkochte, voorzover grenzend aan de openbare weg, alsmede vanaf de openbare weg tot aan de rooilijn van de te bouwen woning;
b. een andere dakkapel op de op het verkochte te stichten woning te hebben, dan de dakkapel, welke is uitgevoerd volgens de aan deze akte gehechte, door de comparanten gewaarmerkte tekening.
3. Ingeval van overtreding door kopers van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, zullen de kopers, nadat zij door de gemeente Rhenen bij daartoe strekkende schriftelijke aanmaning in verzuim zijn gesteld en zij niet binnen dertig dagen nadien de overtreding ongedaan hebben gemaakt, in verzuim zijn en ten behoeve van de gemeente Rhenen zonder verdere aanmaning een onmiddellijk opeisbare boete verbeuren van tienduizend gulden (f. 10.000,--) en van éénduizend gulden (f 1.000,00) voor elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de gemeente Rhenen om nakoming te vorderen.
4. Het in dit artikel bepaalde is uitdrukkelijk ook van toepassing voor toekomstige bewoners/gebruikers van het verkochte en de daarop te stichten opstallen.
Vestiging erfdienstbaarheden
Artikel 8
Bij deze worden gevestigd en aangenomen de volgende erfdienstbaarheden, te weten:
- de erfdienstbaarheid om te dulden dat de volgens het huidige bouwplan voorgenomen bebouwing met de daarbij behorende onder- of bovengrondse werken en installaties, van welke aard dan ook, eventueel in strijd met enige bepaling van burenrecht zouden kunnen zijn, alsmede
- de erfdienstbaarheden van afvoer van regenwater, van licht en uitzicht en van overbouw en van inankering; welke erfdienstbaarheden worden gevestigd en aangenomen over en weer ten behoeve en ten laste van het verkochte en de aangrenzende kavels, op voormelde situatietekening aangeduid met kavelnummers B10 en B12, al welke kavels uitmaken een gedeelte van de kadastrale percelen gemeente Rhenen sectie G nummers 2046 en 3500.
Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in:
een onderhandse akte, getekend te Rhenen op eenentwintig december negentienhonderdvijfennegentig, houdende de tussen de verkopers en voormelde vennootschap: Aannemersbedrijf J. Nieuwenhuis en Zoon B.V., in die onderhandse akte tezamen ook genoemd: "exploitant", enerzijds en de gemeente Rhenen anderszijds gesloten exploitatie-overeenkomst met betrekking tot vorenbedoeld bouwplan "Bergweg-oost" te Rhenen, en in welke onderhandse akte voorzover thans van belang ondermeer woordelijk staat vermeld:
'''' artikel 7. Bebouwing en exploitatie
7.1. Exploitant verplicht zich om voor eigen rekening en risico en met inachtneming van de in bijlage 2. opgenomen inrichtingsschets, het exploitatiegebied te bebouwen met drieëntwintig vrije sector woningen.
7.2. Exploitant of diens rechtverkrijgende onder bijzondere of algemene titel is verplicht te zorgen, dat de binnen het exploitatiegebied te stichten bebouwing binnen vierentwintig maanden na het onherroepelijk worden van de door burgemeester en wethouders daartoe verstrekte bouwvergunning, is voltooid, zulks onverminderd het bepaalde in de gemeentelijke bouwverordening omtrent de intrekking van een bouwvergunning bij tijdige start of tussentijdse staking van bouwwerkzaamheden.
Artikel 8. Exploitatie van de woningen
8.1 Enzovoorts.
8.4. Enzovoorts.
a. de koper en zijn rechtverkrijgenden moeten zonder daartoe enig recht op vergoeding of schadeloosstelling te kunnen doen gelden - gedogen, dat voorzieningen van openbare doeleinden zoals bijvoorbeeld palen, kabels, draden, aansluitingsputjes voor de riolering, kabels voor het centrale antennesysteem, schakelkastjes van nutsbedrijven voor aansluiting van meerdere percelen, isolatoren, rosetten, aanduidingsborden en pijpleidingen op, in, aan of boven het verkochte en de daarop gestichte opstallen worden aangebracht of onderhouden, op de plaatsen waar en de wijze waarop burgemeester en wethouders dit nodig zullen achten. Omtrent bedoelde plaats en wijze wordt tevoren met de eigenaar overlegd. De koper is verplicht al hetgeen krachtens deze bepaling is aangebracht onaangetast te laten bestaan;
b. bij niet nakoming of latere afwijking van de onder a. vermelde bepaling, zonder toestemming van burgemeester en wethouders, zal/zullen de koper of zijn rechtverkrijgenden een boete van tweeduizend vijfhonderd gulden (f 2.500,--) verschuldigd zijn ten bate van de Gemeente te vermeerderen met tien procent (10%) per jaar na dato van de juridische overdracht van de grond door de gemeente;
c. de bepalingen in de bedingen a. en b. alsmede de bepaling in dit beding moeten bij elke gehele of gedeeltelijke vervreemding van voormeld onroerend goed en bij elke toekenning van een zakelijk genotsrecht van het gehele onroerend goed of een deel daarvan aan de opvolgende eigenaar of de zakelijk gerechtigde worden opgelegd en worden bedongen ten behoeve van de gemeente. Bij niet-nakoming van dit beding verbeurt de koper of opvolgende eigenaar, die deze bepaling overtreedt, ten behoeve van de Gemeente een door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding, zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, een dadelijk opeisbare boete van vijfduizend gulden (f. 5.000,--) te vermeerderen met tien procent (10%) per jaar na dato van de juridische overdracht van de grond door de gemeente;
d. de in de bedingen a. en b. bedoelde boetes zullen worden betaald binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van burgemeester en wethouders met dien verstande, dat nimmer enige nadrukkelijke ingebrekestelling is vereist. De aanmaning wordt niet verzonden dan nadat de betrokkenen ten minste dertig dagen van tevoren bij aangetekende brief op het verzuim opmerkzaam is gemaakt en zal achterwege blijven, indien het verzuim in die tijd ten genoegen van burgemeester en wethouders is hersteld.
Artikel 9. Vervreemding tijdens de bouw
9.1. Zolang de bouw van de in artikel 7 bedoelde woningen met bijbehorende opstallen niet is voltooid, zal Exploitant die bouwterreinen niet vervreemden (in de zin van overdragen in eigendom of het vestigen van een zakelijk genotsrecht) dan op voorwaarde dat:
a. de vervreemding mede omvat de verplichting tot het voltooien van de betreffende woning met bijbehorende opstallen, voor zover bedoelde bouwplicht niet door Exploitant wordt nagekomen;
b. ondanks zodanige vervreemding Exploitant onverminderd gebonden blijft aan de in artikel 7 bedoelde bouw- en voltooiingsverplichtingen, een en ander zodanig dat de Gemeente zowel van Exploitant als van degene aan wie wordt vervreemd, de nakoming van dien verplichting gestelde boete kan vorderen.
9.2. enzovoorts
Artikel 10. Wanprestatie, boetes
10.1 Indien Exploitant binnen een termijn van dertig dagen na aanmaning daartoe in gebreke blijft in de nakoming van één of meer van zijn in artikel 5 en/of 6 omschreven verplichtingen, is de Gemeente naast het vorderen van schadevergoedingen en/of boetes tevens gerechtigd om deze overeenkomst zonder inachtneming van enige termijn, zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk voor ontbonden te verklaren, zulks onverminderd haar recht tot het vorderen van nakoming voor het niet ontbonden deel der overeenkomst.
10.2 enzovoorts
10.4 Indien Exploitant na door de Gemeente behoorlijk in gebreke te zijn gesteld, langer dan gedurende de in de gebrekestelling aan te geven redelijke termijn in gebreke blijft in de nakoming van de bepalingen van de hieronder vermelde artikelen, kan de gemeente aan Exploitant casu quo diens rechtsopvolger(s) in bovenvermelde zin een boete opleggen, te weten bij niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van:
a. artikel 8.1, 8.2 en 8.3 enzovoorts
b. artikel 8.4 een boete van vijfduizend gulden (f 5.000,--) per woning, welk in strijd met het bepaalde in voornoemd artikel wordt vervreemd;
c. artikel 5.3 enzovoorts
d. artikel 9.1 een boete van vijftig gulden (f 50,--) voor elke vierkante meter grond van het exploitatiegebied welke in strijd met het bepaalde in voornoemd artikel 9 wordt vervreemd;
zulks onverminderd het recht van de Gemeente om in elk geval van wanprestatie nakoming te vorderen of - in de gevallen als bedoeld in 10.1 - deze overeenkomst voor ontbonden te verklaren. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding zelf, zonder dat een ingebrekestelling dan die in de aanhef van artikel 10.1 bedoeld zal zijn vereist.
10.5 enzovoorts""
Deze bepalingen en verplichtingen worden bij deze door de verkopers voor en namens de gemeente Rhenen aan kopers opgelegd, en door de kopers aanvaard, welke aanvaarding de comparanten sub 1 als waarnemende de belangen van de gemeente Rhenen voor en namens deze gemeente aannemen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van Rechthebbende in voormelde akte voor deze te worden aangenomen.
Artikel 13. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.

Foto's
Downloads
bestemming.pdf tekstdocument
bodeminformatie.pdf tekstdocument
schatting kosten executoriale verkoop.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.