Lindenstraat 13 Deventer

19

feb

2014

Lindenstraat 13
7411 NV Deventer

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 februari 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 februari 2014 om 23:59.

Object

het recht op het uitsluitend gebruik van praktijk en/of kantoorruimte en/of woonruimte, gelegen op de eerste verdieping met parkeerruimte gelegen op de begane grond en met een berging gelegen in de kelder plaatselijk bekend Lindenstraat 13, 7411 NV Deventer

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Deventer, sectie E complexaanduiding 12536-A index 2
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

woensdag 19 februari 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

DLA Piper Nederland N.V. - Amsterdam

Amstelveenseweg 638
1081JJ Amsterdam

Dhr. mr. M.E. Odink

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Het Notarieel

Telefoonnummer 038-4273410
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A. Everts

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Op vier februari tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Derk Timmerman, notaris, gevestigd te Zwolle:
de heer Adrianus Johannes Everts, geboren te Zwolle op vijfentwintig juni negentienhonderd zesenzeventig, kantooradres Eekwal 8, 8011 LD Zwolle,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van
de heer mr. Mervyn Elmer Odink, geboren te Amsterdam op vier augustus negentienhonderd drie en zeventig, werkzaam bij DLA Piper Nederland N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam,
die deze volmacht gaf in zijn hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde met het recht van substitutie van
ING BANK N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Postbus 1800, 1000 BV Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33031431,
ING Bank N.V. hierna te noemen: de "Verkoper" en/of de "Schuldeiser".
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
REGISTERGOED
A.R. MUNDT BEHEER B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijk, destijds statutair gevestigd te Diepenveen, gemeente Deventer, en destijds ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 0808341
hierna te noemen: de "Gerechtigde" en/of de "Eigenaar",
is rechthebbende tot:
- het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer sectie E complexaanduiding 12536-A appartementsindex 2, welk appartementsrecht omvat:
a. het uitsluitend gebruik van de praktijk en/of kantoorruimte en/of woonruimte gelegen op de eerste verdieping met parkeerruimte gelegen op de begane grond en met een berging gelegen in de kelder, plaatselijk bekend als Lindenstraat 13 7411 NV Deventer; en
b. het drie/tiende (3/10de) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het perceel grond met het zich daarop bevindende gebouw en parkeerplaatsen aan de Lindenstraat 13, 7411 NV Deventer, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Deventer sectie E nummer 7042, groot twee are vijfenzestig centiare;
dit appartementsrecht hierna te noemen: het "Verkochte" en/of "Registergoed".
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Op het kadastraal bericht object van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland staat ten aanzien van het Registergoed het navolgende vermeld:
"BESLUIT OP BASIS VAN MONUMENTENWET 1988
Betrokken bestuursorgaan: De Staat (Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen)
Ontleend aan: HYP4 1799/39 reeks ZWOLLE"
VERKRIJGING
Het Registergoed is door de Gerechtigde verkregen door de inschrijving in de daartoe bestemde openbare registers (destijds te Zwolle) op zeven juni tweeduizend twee in Register Hypotheken 4 deel 12094, nummer 9, van het afschrift van een akte van levering houdende kwijting voor de betaling van de koopsom op zes juni tweeduizend twee verleden voor mr. S. Kleefsman, destijds notaris te Deventer.
AKTE VAN SPLITSING
Het hiervoor omschreven gebouw met toebehoren en de daarbij behorende grond met toebehoren werd gesplitst in appartementsrechten bij akte op zeven en twintig februari tweeduizend twee verleden voor mr. S. Kleefsman, destijds notaris te Deventer, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen (destijds te Zwolle) op acht en twintig februari tweeduizend twee in Register Hypotheken 4 deel 11944 nummer 33.
In voormelde splitsingsakte werden van toepassing werden verklaard de bepalingen vervat in het Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, van welke akte mede een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers voor registergoederen
(destijds te Zwolle) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in Register Hypotheken 4 deel 11098 nummer 1.
HYPOTHEKEN/BESLAGEN
Het Registergoed is niet anders met hypotheek en/of beslag belast dan met:
- een eerste hypothecaire inschrijving ten behoeve van de Schuldeiser, tot een bedrag van TWEE HONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (€ 260.000,00), te vermeerderen met renten en kosten zoals nader in de akte van hypotheekverlening is omschreven, welke akte bij afschrift is ingeschreven in voormelde openbare registers op drie en twintig oktober tweeduizend zeven in register Hypotheken 3, deel 53836 nummer 40, krachtens akte op dertig juli tweeduizend zeven verleden voor mr. S. Kleefsman, destijds notaris te Deventer,
hierna te noemen: de "Hypotheekakte".
De Hypotheekakte werd getekend tot zekerheid van de betaling door A.R. MUNDT BEHEER B.V., voornoemd, hierna tevens te noemen: de "Schuldenaar" van:
- de hoofdsom ad TWEE HONDERD ZESTIG DUIZEND EURO (€ 260.000,00) of het onafgeloste gedeelte hiervan;
- de bedongen rente en eventueel later overeen te komen verhogingen daarvan en al wat de bank, in verband met het vorenstaande aan renten, boeten, kosten, premies of anderszins, verder te vorderen heeft of zal hebben, tezamen begroot op veertig procent (40 %) procent van de hoofdsom, derhalve een bedrag van EEN HONDERD VIER DUIZEND EURO (€ 104.000,00),
één en ander tot een totaal bedrag ter grootte van de hoofdsom, vermeerderd met evenbedoelde veertig procent (40 %) procent van de hoofdsom,
aldus de hiervoor bedoelde bedragen tezamen begroot op DRIE HONDERD VIER EN ZESTIG DUIZEND EURO (€ 364.000,00).
LIQUIDATIE
Blijkens inzage in het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat ten aanzien van de Gerechtigde, ondermeer, het navolgende vermeld:
1. "Op 25-07-2013 is geregistreerd dat de rechtspersoon is
ontbonden met ingang van 05-10-2012.
Op 25-07-2013 is de registratie beëindigd in verband met
einde liquidatie met ingang van 05-10-2012."
2. "Bewaarder boeken en bescheiden
Naam Mundt, Alfred Richard
Geboortedatum en -plaats 15-11-1950, De Bilt"
INGEBREKESTELLING
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:
- de Schuldenaar is tekortgekomen in zijn verplichting tot betaling van rente en aflossing jegens de Schuldeiser, welke tekortkoming hem kan worden toegerekend;
- de Schuldeiser heeft de Schuldenaar verschillende malen gesommeerd om de verschuldigde bedragen te voldoen, welke sommaties niet tot betaling hebben geleid;
- de Schuldeiser wenst thans tot uitwinning van de Hypotheekakte over te gaan.
AANZEGGING VAN DE VEILING
De voorgenomen openbare verkoop is aangezegd aan vorenbedoelde bewaarder van de Schuldenaar op negen januari tweeduizend veertien, bij exploit uitgebracht door W. Talsma, als toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder werkzaam op het kantoor van J.M.K.J. Bergsma, gerechtsdeurwaarder te Leeuwarden.
Het kopie van het exploit is aan deze akte gehecht.
VOORWAARDEN EXECUTIE
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde voorts bij deze akte vast te stellen de voorwaarden en bepalingen waaronder de openbare verkoop zal plaatsvinden op woensdag negentien februari tweeduizend veertien in De Vijverhoeve, congrescentrum, Noordelijke Ruitenweg 1, 8035 RK Zwolle, na dertien uur dertig minuten (13:30 uur), ten overstaan van genoemde notaris mr. D. Timmermans of diens plaatsvervanger of diens associé.
De openbare verkoop zal worden gehouden voor zover daarvan blijkens het na te meldene niet is afgeweken onder de Algemene veilingvoorwaarden voor executieveilingen 2006, hierna te noemen: "AVVE", opgenomen in een akte op eenendertig januari tweeduizend en zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, destijds notaris te Andel, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers (destijds te Zwolle) op een februari tweeduizend en zes in deel 12733 nummer 58, welke voorwaarden geacht worden woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen en waarvan de eventuele Koper op de veiling geacht wordt tevoren kennis te hebben genomen en aan de inhoud waarvan hij geacht wordt zich te onderwerpen.
EXTRA VOORWAARDEN IN VERBAND MET INTERNETBIEDEN
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet,
- www.vvijd.nl;
- www.veilingbiljet.nl.
Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
2. In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de borg per aangeboden object is één procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet,
- www.vvijd.nl ;
- www.veilingbiljet.nl,
de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent (1%) van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,-) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden:
Wijze van veilen
Het Registergoed wordt bij opbod en afslag na elkaar in één zitting gehouden geveild op de wijze als in artikel 3 van de AVVE omschreven.
Gebruik
Het Registergoed is in gebruik bij de Schuldenaar die, op grond van de voorwaarden die van toepassing zijn op voormelde hypothecaire inschrijving, verplicht is het Registergoed bij levering ten gevolge van executoriale verkoop te ontruimen.
Lasten
Aan lasten is door de Gerechtigde verschuldigd:
- onroerende zaak belasting (jaar twee duizend veertien):
Pro Memorie
- rioolrecht/aansluitrecht (jaar twee duizend veertien):
Pro Memorie
- watersysteemheffing gebouwd (jaar twee duizend veertien):
Pro Memorie
- servicekosten (jaar veertien):
TWEE HONDERD VIJFTIG EURO (€ 250,00) per maand.
Achterstanden watersysteemheffing Registergoed
Het is Verkoper niet bekend of er achterstanden zijn voor wat betreft de watersysteemheffing. In het geval er achterstanden zijn voor wat betreft de watersysteemheffing is Koper hiervoor aansprakelijk en zal deze aan het desbetreffende Waterschap zelfstandig voldoen.
Vereniging van eigenaars
1. Het is Verkoper niet bekend dat de vereniging van eigenaars andere schulden heeft dan die uit hoofde van de normale lasten en belastingen terzake van het gebouw met de daarbij behorende grond en de exploitatie verzekering en administratie daarvan. Het is Verkoper tevens niet bekend of de vereniging van eigenaars besluiten heeft genomen waaruit voor de appartementseigenaars een aanmerkelijke verzwaring van bestaande financiële verplichtingen en/of nieuwe financiële verplichtingen van aanmerkelijke omvang voortvloeien.
2. Koper is vanaf het moment van passeren van de akte van kwijting van rechtswege lid van de vereniging van eigenaars en is dientengevolge onderworpen aan het splitsingsreglement dat hem volledig bekend is en hij verbindt zich door de ondertekening van de volmacht voor het proces-verbaal van veiling eveneens alle eventuele bestaande huishoudelijke reglementen nauwgezet te zullen naleven.
3. Voor zover Koper hoofdelijk aansprakelijk is ingevolge artikel 5:122 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek voor voor rekening van Verkoper komende bijdragen terzake van het Registergoed die in het lopende en/of voorafgaande kalenderjaar opeisbaar zijn geworden of nog zullen worden, verplicht Koper zich deze bijdragen te zullen voldoen. Uit de aan deze akte gehecht schrijven van de penningmeester van de vereniging van eigenaars de dato veertien december tweeduizend dertien blijkt de genoemde achterstand, te vermeerderen met de maanden januari, februari en maart van het jaar tweeduizend veertien, een grootte van DRIE DUIZEND VIJF HONDERD TIEN EURO (€ 3.510,00).
Verklaring ex artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek
Met betrekking tot de verklaring als bedoeld in artikel 5:122 leden 5 en 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt te dezen verwezen naar het aan deze akte gehecht schrijven van de penningmeester van de vereniging van eigenaars de dato veertien december tweeduizend dertien, welke e-mail in kopie aan deze akte is gehecht.
Waarborgsom
De waarborgsom als bedoeld in artikel 12 lid 1 van de AVVE dient te worden voldaan uiterlijk de vijfde dag na de gunning op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is beschreven.
Betaling binnen acht dagen
Uiterlijk de achtste dag na de gunning dient de Koper te betalen op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is beschreven:
a. het honorarium volgens het tarief van het notariskantoor als volgt:
- tot een koopsom van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) twee procent (2 %) met een minimum van vierduizend vijfhonderd euro (€ 4.500,00),
- met een koopsom tot één miljoen euro (€ 1.000.000,00) twee procent (2 %) over vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) en een procent (1 %) over het meerdere boven vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00),
- met een koopsom boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00) twee procent (2 %) over vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00), een procent (1 %) over het meerdere boven vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00) en vijf/tiende procent (0,5%) boven één miljoen euro (€ 1.000.000,00);
één en ander te verhogen met kantoorkosten zijnde vier procent (4%), te berekenen over het hiervoor omschreven honorarium;
b. de overdrachtsbelasting;
c. de inzetpremie;
d. het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherche;
e. de kosten van doorhaling van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
f. de kosten van advertenties en biljetten, afslagersloon en zaalhuur;
g. de eventuele kosten van executie ter voorbereiding en organisatie van de veiling voor zover hiervoor niet reeds vermeld,
één en ander te verhogen met de eventueel over deze bedragen verschuldigde omzetbelasting.
Verrekening baten en lasten
De baten en lasten zijn vanaf de betaling van de koopsom voor rekening van de Koper.
Betaling koopsom
De koopsom, en hetgeen met inachtneming van het voormelde overigens terzake van de veiling door Koper verschuldigd is, moet overeenkomstig artikel 10 lid 1 sub c. van de AVVE worden voldaan op uiterlijk drie weken na de gunning op de wijze als in artikel 11 van de AVVE is omschreven.
Plok (inzetpremie)
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 van de AVVE bedraagt een procent (1%) van de inzetsom. Indien de inzetter omzetbelasting verschuldigd is, is deze in de inzetpremie begrepen.
Gunning/Beraad
De Verkoper heeft het recht niet te gunnen of zich omtrent het al dan niet gunnen te beraden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van de AVVE, met dien verstande dat de termijn van beraad eindigt vijf (5) werkdagen na de dag van de veiling of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Belasting
Over de levering van het Registergoed is de Koper, voor zover Verkoper bekend, geen omzetbelasting verschuldigd.
Koper is wel overdrachtsbelasting over de tegenprestatie van het Registergoed verschuldigd.
Verzekering
Voor zover bekend bij de Verkoper, is het gebouw waarvan het Registergoed deel uitmaakt verzekerd via de vereniging van eigenaars.
Garanties
De Verkoper verleent geen enkele garantie voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die met betrekking tot het Registergoed is verstrekt, in deze akte dan wel elders hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.
Risico
Alle risico's waaronder het kraakrisico zijn van de gunning af voor rekening van de Koper.
Ontruiming/Gebruik
Van artikel 20 AVVE is van toepassing het bepaalde in lid 1 eerste zin (eigen gebruik), aangezien het Registergoed in gebruik is (geweest) bij de Eigenaar.
Leveringsverplichting, levering, aflevering
1. Verkoper is verplicht het Registergoed zoals hiervoor ruimer omschreven te leveren.
2. Zodra de aan de gunning verbonden voorwaarde van algehele betaling is vervuld, kan de levering van het Registergoed worden voltooid op de wijze als is omschreven in artikel 17 van de AVVE.
3. De aflevering van het Registergoed vindt plaats uiterlijk drie weken na de gunning (de dag van betaling van de koopsom en het overigens door de Koper op grond van deze veilingvoorwaarden en de AVVE verschuldigde). Indien de aflevering op een eerder tijdstip plaatsvindt is het bepaalde in artikel 19 lid 2 van de AVVE van toepassing.
4. Voor bestaande erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen wordt verwezen naar voormelde titel van aankomst (deel 12094, nummer 9, waarin het volgende voorkomt, woordelijk luidende:
"BIJZONDERE BEPALINGEN
Voor bijzondere bepalingen wordt verwezen naar een akte van levering op zeven en twintig februari tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris Kleefsman, waarbij werd overgedragen het appartementsrecht op de begane grond;
een afschrift van die akte werd ingeschreven op het kantoor van voormelde Dienst op acht en twintig februari tweeduizend twee, in het register Hypotheken 4, deel 11944 nummer 34.
In die akte staat woordelijk vermeld:
"KWALITATIEVE VERPLICHTING
Partijen verklaren, zulks ter uitvoering van de tussen hen gesloten overeenkomst, dat de hierna in dit artikel genoemde verplichting rust op de appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, de nummers 12536-A-2 en 12536-A-3, eigendom van de heer Hans Mathijs Reyers voornoemd, zijnde de verkopende partij in deze akte, dat zij de hierna omschreven verplichting om niet te doen vestigen als kwalitatieve verplichting in de zin van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek, en dat die verplichting van rechtswege zal overgaan op degene(n) die de appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, de nummers 12536-A-2 en 12536-A-3 in eigendom zullen verkrijgen, conform artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, alsook op de rechtverkrijgenden onder algemene titel conform artikel 249 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
Ter uitvoering van hetgeen door partijen is overeengekomen, verklaart de verkopende partij zich ten opzichte van de kopende partij te verbinden tot het navolgende:
Het is de verkopende partij verboden om in de appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, de nummers 12536-A-2 en 12536-A-3 na één mei tweeduizend twee een tandartsenpraktijk uit te oefenen casu quo toe te staan dat die handelingen worden verricht gedurende de periode dat in het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, nummer 12536-A-1 een tandartsenpraktijk wordt uitgeoefend, doch uiterlijk tot één januari tweeduizend vijftig.
Bij niet-nakoming of overtreding van dit verbod is door de overtredende partij een boete verschuldigd van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,--) voor elke overtreding of niet-nakoming, te betalen aan de eigenaar of zijn rechtsopvolger van het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, nummer 12536-A-1.
Deze verplichting gaat over op degenen die de appartementsrechten, kadastraal bekend gemeente Deventer, sectie E, de nummers 12536-A-2 en 12536-A-3 zullen verkrijgen, conform artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, alsook op de rechtverkrijgenden onder algemene titel conform artikel 249 Boel 6 van het Burgerlijk Wetboek."
De kopende partij verklaart met voormelde aangehaalde bepalingen bekend te zijn, deze te aanvaarden en deze te zullen naleven."
Voorzover in bovenvermelde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan de veilingkoper op te leggen, doet hij dat bij deze.
Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling worden die verplichtingen door de veilingkoper aanvaard.
Voorzover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen.
Bestemming
Het Registergoed valt in het vigerende bestemmingsplan "Binnenstad". De door de gemeente Deventer beschikbaar gestelde informatie omtrent de bestemming van het Registergoed is in te zien op de website http://www.deventer.nl/besturen/ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen/in-procedure-zijnde-bestemmingsplannen/binnenstad-vastgesteld.
Bodeminformatie
Ten aanzien van de bodemverontreiniging van het Registergoed wordt verwezen naar het aan deze akte gehechte document zoals beschikbaar gesteld door de gemeente Deventer.
Legitimatie
Bieder/Koper in veiling verplicht zich bij de Verkoper casu quo de notaris schriftelijk te legitimeren door middel van een geldig paspoort, geldige identiteitskaart of rijbewijs; ingeval een niet-natuurlijk persoon alsdan Bieder en/of Koper is, dient legitimatie voorts vergezeld te gaan van overlegging van een recent uittreksel van de desbetreffende Kamer van Koophandel en Fabrieken waaruit de juiste naam van Bieder en/of Koper blijkt en waaruit de bevoegdheid blijkt van de persoon, die namens Bieder en/of Koper optreedt.
Bankgarantie
Elke Bieder is verplicht onmiddellijk en op eerste verzoek van de notaris een bewijs van zijn financiële gegoedheid te overleggen aan de Verkoper en/of de notaris, zulks door middel van overlegging van een bankgarantie van tenminste tien procent (10 %) van de geboden koopsom of van de inzetsom; beslissing omtrent de gegoedheid van Bieder is ter uitsluitende beoordeling van de Verkoper. Bij het ontbreken van een zodanige bankgarantie wordt Bieder/Koper niet gegoed bevonden. In geval een bieding ongeldig is verklaard, zal het Registergoed opnieuw in opbod respectievelijk in afslag worden gebracht.
De bankgarantie dient te voldoen aan de vereisten als gesteld in artikel 12 lid 4 van de AVVE.
De bankgarantie afgegeven door een Bieder aan wie nadien het Registergoed niet als Koper wordt gegund zal aan die bieder worden teruggegeven.
Waarborgsom
Koper op de veiling kan in plaats van het overleggen van een bankgarantie, voorafgaand aan de veilingzitting een waarborg storten op de kwaliteitsrekening van de notaris, ten bedrage van tien procent van de koopsom.
Energieprestatie-certificaat
Verkoper beschikt niet over een energieprestatie-certificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen en Verkoper zal deze documenten voor de levering ook niet aanvragen.
Volmacht tot doorhaling hypotheken/beslagen
Door ondertekening van het proces-verbaal van veiling verleent de Koper volmacht aan mij, notaris, en elk van mijn medewerkers, tot het verrichten van al hetgeen nodig of wenselijk is ter doorhaling van hypothecaire inschrijving(en) en beslagen die vóór de levering op het Registergoed rustten en tot het verrichten van al hetgeen daarmede verband houdt.
Slotbepaling
De in de aanhef van deze akte genoemde notaris conformeert zich aan de richtlijnen en beleidsregels van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, en voorts aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving, waaronder ook de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In verband hiermee kan de notaris verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit – Nederland. Volgens de wet mag de notaris zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen.
Verkoper is daarmee akkoord, terwijl de Koper op veiling zich, door ondertekening van het proces-verbaal van veiling, daarmee accoord verklaart.
Volmacht
Van de volmacht aan de comparant blijkt uit één volmacht die aan deze akte wordt gehecht.
Van de volmacht verstrekt door de ING Bank N.V., voornoemd, aan de heer Odink, voornoemd, blijkt uit een op vier april tweeduizend en drie voor een plaatsvervanger van prof. mr. P.H.M. Gerver, destijds notaris te Amsterdam, verleden akte van depot.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Zwolle op de datum aan het begin van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Iedere partij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en door mij, notaris, om twaalf uur en vijftien minuten.

Foto's
Downloads
710997_1_NLNOTMATTERS(DEVENTER E 12536 A2 Hyp4).PDF tekstdocument
711000_1_NLNOTMATTERS(Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 12094 nr 9 reeks ZWOLLE).PDF tekstdocument
711004_1_NLNOTMATTERS(Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 11944 nr 33 reeks ZWOLLE - splitsing).PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.