11 parkeerplaatsen nabij Prior van Milstraat ongenummerd Uden

2

apr

2014

11 parkeerplaatsen nabij Prior van Milstraat ongenummerd
0000 AA Uden

Overig

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag woensdag 2 april 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Oost-Brabant

Van der Valk Hotel Vught
Bosscheweg 2
5261AA Vught

Object

elf (11) appartementsrechten, elk appartementsrecht omvattende:
(i) het zesendertig/vierduizend zevenhonderd dertigste (36/4.730e) onverdeeld aandeel in het gebouw, bestaande uit twee (2) bedrijfsruimten en vier (4) woningen met bergingen alsmede tweeëndertig (32) parkeerplaatsen, welke bergingen en parkeerplaatsen zijn gesitueerd in de kelder, plaatselijk bekend te 5402 GH Uden aan de Prior van Milstraat 14, 16, 16a tot en met d, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Uden, sectie M nummer 7579, groot vier are en acht en dertig centiare (04.38 a), en het eeuwigdurende recht van opstal van het perceel, kadastraal bekend gemeente Uden, sectie M nummer 7578, groot zeven are en twee en zeventig centiare (07.72 a),
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats gelegen in de parkeerkelder, plaatselijk bekend Prior van Milstraat te Uden;

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Uden, sectie M, complexaanduiding 7635-A appartementsindices 8 tot en met 12 en 33 tot en met 38
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Oost-Brabant

Van der Valk Hotel Vught
Bosscheweg 2
5261AA Vught

woensdag 2 april 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. R.J.M. van Heeswijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Hypotheekhouder heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van de registergoederen. Daarbij is hem niet gebleken dat de registergoederen aan derden in huur of gebruik is afgestaan. Indien de registergoederen in gebruik zijn en niet vrij van gebruik worden geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten en voor zijn risico ontruiming van de registergoederen te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van eventuele verschuldigde huren en/of waarborgsommen.

Indien er omzetbelasting is verschuldigd, dan is er op grond van het bepaalde in artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 terzake van de levering van de te veilen appartementsrechten mogelijk sprake van een overgang van (een gedeelte van) een algemeenheid van goederen. De koper treedt alsdan in de plaats van de huidige eigenaar. Voor zover er geen sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van artikel 37d van de Wet op de Omzetbelasting 1968 wordt geen optieverzoek in de zin van artikel 11 lid 1 letter a ten tweede van de Wet op de Omzetbelasting 1968 gedaan, tenzij koper hier om verzoekt.

De koper is zes procent (6%) overdrachtsbelasting verschuldigd over de verkrijging van het registergoed. Deze overdrachtsbelasting is niet in het bod begrepen en zal daarboven in rekening worden gebracht.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE vanaf het voorafgaande boekjaar tot en met de betaaldatum pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 24 maart 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 13 mei 2014.

Foto's
Downloads
Kadastrale kaart 11 parkeerplaatsen.pdf tekstdocument
Vaststellingsbesluit Bestemmingsplan Uden Centrum.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - regels.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - toelichting.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - verbeelding 1.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - verbeelding 2.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 1 Archeologisch bureauonderzoek.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 2 Staat van bedrijfsactiviteiten - centrum.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 3 Nota inspraak en vooroverleg.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 4 Nota Parkeernormen, definitief_okt 2006.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 5 Staat van bedrijfsactiviteiten - bedrijf.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 6 Nota zienswijzen.pdf tekstdocument
Bestemmingsplan Uden Centrum - Bijlage 7 Staat van bedrijfsactiviteiten - gemengd.pdf tekstdocument
BodemKwaliteitsKaart Regio Noord-oost Brabant.pdf tekstdocument
Splitsingsakte Prior van Milstraat 14,16 (complexaanduiding 7635).pdf tekstdocument
door gemeente verstrekte informatie.pdf tekstdocument
kostenoverzicht parkeerplaatsen.pdf tekstdocument
Veilingvoorwaarden parkeerplaatsen bij Prior van Milstraat.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.