Loonsestraat 15 Ravenstein

3

apr

2014

Loonsestraat 15
5371 PJ Ravenstein

Woonhuis + Bedrijfsruimte + Grond

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 3 april 2014
vanaf 10:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

BVA Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 19 maart 2014 om 23:59.

Object

een bedrijfswoning met diverse bedrijfsgebouwen, ondergrond, cultuurgrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Loonsestraat 15, 5371 PJ Ravenstein, kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie E, nummers 1007, groot vier are tweeënzeventig centiare, 893, groot twee are en vijf centiare en 1008, groot een hectare tweeënvijftig are en drieënvijftig centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte + Grond
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie E, nummers 1007
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BVA Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

donderdag 3 april 2014 vanaf 10:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B.C. van Gent-de Graaff

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVIVV 2013 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 24 maart 2014 op te vragen bij CMS. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Loonsestraat 15 te 5371 PJ Ravenstein

ARTIKEL 6. ALGEMENE EN BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
6.1 Algemene veilingvoorwaarden
Deze openbare verkoop zal worden gehouden – voor zover daarvan bij de bijzondere veilingvoorwaarden niet is afgeweken – onder de Algemene veilingvoorwaarden met internetbieden 2013 (“AVVI 2013”), vastgesteld door de stichting: Stichting tot bevordering van onafhankelijke veilingen met internetbieden, met zetel te Amsterdam en met adres: 1081 JJ Amsterdam, Amstelveenseweg 638, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57252106 en opgenomen in een akte op drieëntwintig april tweeduizend dertien verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op drieëntwintig april tweeduizend dertien in register Hypotheken 4, deel 62802 nummer 177. Deze voorwaarden worden geacht woordelijk in deze akte opgenomen te zijn en een onverbrekelijk deel van deze akte te vormen. De eventuele koper op de veiling wordt geacht tevoren kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en wordt geacht aan de inhoud zich te onderwerpen.
6.2 Bijzondere veilingvoorwaarden
Met betrekking tot het Registergoed en de openbare verkoop daarvan gelden voorts nog de volgende bijzondere voorwaarden, welke voor zover van toepassing, boven de AVVI 2013 prevaleren:
Artikel 4. De veiling
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 2 van de AVVI 2013 vindt de veiling plaats in twee fasen: eerst in opbod en vervolgens in afslag.
In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de AVVI 2013 wordt hierbij bepaald:
(a) inzet en afslag worden na elkaar in een zitting gehouden op drie april tweeduizend veertien vanaf tien uur dertig minuten in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te Amersfoort;
(b) de optelling van het bedrag in de eerste fase (opbod) en het bedrag in de tweede fase (afslag) vormt de koopsom.
Artikel 7. Inzetpremie
De inzetpremie als bedoeld in artikel 7 lid 1 4 lid 2 AVVI 2013 bedraagt een procent (1%) en wordt aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 8. Bieden voor een ander
Een Bieder heeft, overeenkomstig artikel 8 lid 3 AVVI 2013 bepaalde, het recht te verklaren, dat hij een Bieding namens een of meer anderen heeft uitgebracht. Deze verklaring dient voor de betaling van de Koopsom door de Bieder aan de Veilingnotaris te worden gedaan.
Artikel 9. Gunning, beraad, niet gunning en afgelasting
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2013 eindigt de Termijn van Beraad vijf (5) werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Artikel 10. Belastingen en kosten
10.1 In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 10 van de AVVI 2013 komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede de navolgende kosten:
(a) de overdrachtsbelasting die bij de levering van het Registergoed verschuldigd zal zijn;
(b) het honorarium van de notaris;
(c) de kosten van de - eventuele - akte de command;
(d) het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
(e) de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
(f) kosten opvragen informatie;
(g) de inzetpremie;
(h) de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
(i) kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
(j) de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de https://bog-auctions.com en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper
10.2 Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd, met dien verstande dat met betrekking tot de tot het Registergoed behorende cultuurgrond koper een beroep kan doen op de vrijstelling van overdrachtsbelasting als bedoeld in artikel 15 lid 1 letter q van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, als door Koper naar zijn mening cultuurgrond wordt verkregen als bedoeld in dit wetsartikel, en hij de gekochte cultuurgrond ten behoeve van de landbouw bedrijfsmatig gaat exploiteren of gaat doen exploiteren. Deze vrijstelling van overdrachtsbelasting vervalt en leidt tot belastingheffing als koper of zijn rechtsopvolger de tot het Registergoed behorende cultuurgrond niet gedurende een termijn van ten minste tien jaar op een wijze als bedoeld in deze vrijstelling exploiteert of doet exploiteren. Deze vrijstelling is daarom een voorwaardelijke vrijstelling.
10.3 De koper moet uiterlijk vier april tweeduizend veertien om veertien uur op de kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris onder vermelding van: “veiling Loonsestraat 15/61400119/aanbetaling veiling” op rekeningnummer NL63 RABO 0394 5102 40 storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de Koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 10 lid 1 van de AVVI 2013.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 1 sub b AVVI 2013 dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de Gunning de waarborgsom te worden voldaan of dient volgens artikel 13 lid 4 AVVI 2013 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de dit artikel 10.3 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Artikel 16. Bijzondere lasten, beperkingen en uitsluitingen
16.1 Aanschrijvingen
Blijkens schriftelijke informatie van de gemeente Oss is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
Uit een kadastraal uittreksel de dato eenentwintig januari tweeduizend veertien is gebleken dat er geen (voor-)aanschrijving(en) en/of mondelinge aanzegging bekend is/zijn. De Verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de verkregen informatie.
16.2 Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
16.3 Milieu
Conform het bepaalde in artikel 16 lid 3 AVVI 2013 aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het Registergoed welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen.
Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door Verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
16.4 Bestemming en gebruik / bodeminformatie
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het Registergoed / bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
(a) twee stukken van de gemeente Oss de dato zeventien respectievelijk zesentwintig februari tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
(b) de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Partiële herziening 1 Buitengebied Oss - 2010 van de gemeente Oss, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
16.5 Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
16.6 Erfdienstbaarheden / bijzondere verplichtingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"VESTIGING BOUWBERFDIENSTBAARHEDEN
Voorts verklaarden nog de comparanten, handelend in hoedanigheid als gemeld, bij deze te vestigen en te aanvaarden, onderling over en weer, ten behoeve en ten laste van het verkochte en het resterende aan verkoper in eigendom verblijvende gedeelte van het kadastrale perceel gemeente Ravenstein, sectie E nummer 892, al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, waarin die onroerende zakenen zich thans en na de voltooiing der voorgenomen bebouwing ten opzichte van elkaar bevinden, blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de aanwezigheid van ondergrondse- en bovengrondse leidingen, alsmede kabels ten behoeve van telefoon-, centrale antenne- en draad- of kabelomroepinstallaties en –aansluitingen, de afvoer van hemelwater, gootwater, faecaliën, door rioleringswerken als anderszins, eventuele inbalking, inankering en overbouw, de toevoer van licht en lucht, zijnde hieronder niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen.
Deze erfdienstbaarheden zullen niet geacht worden te zijn verzwaard door bebouwing, meerdere bebouwing of verandering van aard of bestemming der heersende erven.
VESTIGING KWALITATIEVE VERPLICHTING
Voorts is ten deze mede verschenen:
Mevrouw Jolanda van Valburg, legitimatiebewijs: identiteitskaart nummer T14216995, notarieel-medewerkster, geboren te Tiel op zesentwintig april negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 6651 BC Druten, Markt 108, ongehuwd en nimmer gehuwd geweest: die verklaarde ten deze te handelen als schriftelijk gevolmachtigde van de publiekrechtelijke rechtspersoon: de gemeente Ravenstein, gevestigd te Ravenstein, Sint Luciastraat 4, en als zodanig deze gemeente krachtens het bepaalde in artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigende en handelende ter uitvoering van het besluit van Burgemeester en Wethouders van de gemeente de dato drieëntwintig maart egentienhonderd negenennegentig, de gemeente Ravenstein hierna genoemd: ''de gemeente''.
I Inleiding
De gemeente heeft aan de verkoper bij gemeld besluit goedkeuring verleend voor de verbouwing en uitbouw van het verkochte op zodanige wijze dat twee separate, zelfstandige woonruimten ontstaan, bestemd voor het eigen woongebruik van de verkoper enerzijds en koper met zijn gezin anderzijds.
Deze goedkeuring is uitsluitend verleend voor de duur van genoemde bestemming en dient te worden beschouwd als een tijdelijke, niet officiële ontheffing van de bestemming van het registergoed volgens het geldende bestemmingsplan als ondermeer één woonruimte voor particuliere bewoning; aan welke ontheffing als zodanig dan ook jegens derden géén enkele rechten kunnen worden ontleend.
De gemeente en de koper, als rechtsopvolger van de verkoper, zijn nader overeengekomen terzake van de nakoming van koper van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze tijdelijke ontheffing op gemeld registergoed een beding met kwalitatieve werking te vestigen.
II Beding met kwalitatieve werking
Partijen verklaarden bij deze ter uitvoering van het vorenstaande ten aanzien van het registergoed het volgende overeen te komen:
1. De koper verbindt zich bij wijze van kwalitatieve verplichting jegens de gemeente de in de inleiding gemelde bestemming van het registergoed voor eigen woongebruik van de twee na verbouwing ontstane separate woonruimten voor respectievelijk de verkoper enerzijds en de koper met zijn gezin anderzijds, niet te wijzigen.
2. Bij beëindiging van de bewoning als hoofdverblijf van de door de verkoper na de verbouwing van het registergoed in gebruik zijnde separate woonruimte, eindigt ook de tijdelijke ontheffing van het van toepassing zijnde bestemmingsplan zoals in de inleiding bepaald en derhalve deze kwalitatieve verplichting en zal mitsdien het registergoed als ondermeer één ongesplitste woonruimte voor particuliere bewoning worden aangemerkt.
3. Indien koper, anders dan door niet toerekenbare tekortkoming, zijn uit het hiervoor sub 1. en 2. bepaalde voortvloeiende verplichtingen niet nakomt – en na daartoe door de gemeente bij aangetekende brief of deurwaardersexploit in gebreke te zijn gesteld gedurende acht dagen alsnog niet aan zijn verplichtingen voldoet
- verbeurt hij jegens de gemeente een direct opeisbare boete van eenhonderdduizend gulden (f. 100.000,00), onverminderd het recht van de gemeente om in rechte aanvullende schadevergoeding te vorderen.
4. De onder 1. en 2. omschreven verplichtingen zullen overgaan op al degenen die het registergoed, zullen verkrijgen, hetzij onder algemene titel, hetzij onder bijzondere titel.
5. Degenen die van het rechthebbende, in casu de verkoper, een recht tot gebruik van het registergoed zullen verkrijgen zijn eveneens aan de onder 1. en 2. omgeschreven verplichtingen gebonden.
Koper verklaarde, ter nakoming van het hiervoor onder 5. bepaalde, bovenstaande verplichting op te leggen aan de verkoper als gebruiker, welke verplichting deze verklaarde aan te nemen.
De comparante, mevrouw Jolanda van Valburg, voornoemd, verklaarde een en ander namens de gemeente aan te nemen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
16.7 Garanties
De Verkoper geeft geen enkele garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent datgene dat hij terzake het Registergoed meedeelt of waarvan mededeling achterwege blijft.
Artikel 19. Risico en verzekering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 19 AVVI 2013 geldt het volgende:
Omtrent de verzekering zijn geen gegevens bekend. De koper dient vanaf Gunning zelf voor verzekering zorg te dragen. De koper kan de verzekering niet overnemen.
Artikel 20. Aflevering
In aanvulling op het bepaalde in artikel 20 AVVI 2013 vindt de aflevering van het Registergoed plaats uiterlijk zes (6) weken na Gunning.
Artikel 22. Huur en/of gebruik
22.1 De Verkoper heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan de Verkoper bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en voor zover het betreft het perceel kadastraal bekend gemeente Ravenstein, sectie E nummer 1007 belast met een recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de heer Johannes Matheus van Eldijk, geboren te Velp op zesentwintig juni negentienhonderd tweeëndertig, welk recht werd gevestigd door de inschrijving ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Eindhoven) op negen augustus negentienhonderd negenennegentig in register Hypotheken 4, deel 14512 nummer 2 van een afschrift van een akte tot levering met vestiging beperkte rechten van gebruik en bewoning en kwalitatieve verplichting, op zes augustus negentienhonderd negenennegentig verleden voor een waarnemer van mr. G.A.M. de Vree, notaris te Ravenstein, en met een persoonlijk recht van gebruik ten behoeve van de heer Johannes Mattheus Henricus van Eldijk voornoemd, met betrekking tot welke rechten in de hiervoor in artikel 1 omschreven hypotheekakte woordelijk staat vermeld:
"Mede verscheen voor mij, notaris:
De heer Johannes Matheus VAN ELDIJK, geboren te Velp op zesenentwintig juni negentienhonderd tweeëndertig (26-06-1932), identiteitskaart: T78821875, afgegeven op achttien september tweeduizend een (18-09-2001) door de gemeente Oss, wonende te 5371 PJ Ravenstein, Loonsestraat 15, ongehuwd, niet geregistreerd als partner, de heer J.M. van Eldijk en de comparant onder A.3 genoemd, hierna ieder te noemen de beperkt gerechtigde, die verklaarde:
1. De beperkt gerechtigde doet afstand van de beperkte rechten van gebruik en bewoning, onder de opschortende, niet terugwerkende voorwaarde dat –gedurende het bestaan van enige hypothecaire belasting ten behoeve van de bank- de bank of een derde zal overgaan tot executoriale verkoop krachtens artikel 268 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek of tot executie van de onroerende zaak.
2. De beperkt gerechtigde verplicht zicht jegens de bank de onroerende zaak bij verkoop krachtens artikel 268 lid 2 Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek of bij executie op eerste verzoek van de bank of mondelinge of schriftelijke aanmaning van de koper te ontruimen.
3. De bank is bevoegd om bij uitwinning van de onroerende zaak in de verkoopvoorwaarden onder meer op te nemen:
a. dat de beperkt gerechtigde afstand doet van de hiervoor genoemde beperkte rechten van gebruik en bewoning;
b. dat de beperkt gerechtigde de onroerende zaak op eerste mondelinge of schriftelijke aanmaning van de koper moet ontruimen op het tijdstip van aanvaarding door de koper en dat, bij niet voldoening daaraan, de koper die ontruiming kan bewerkstellingen krachtens de grosse van de akte van verkoop, zonder tussenkomst van de rechter."
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch anders dan hiervoor vermeld aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal de Verkoper niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
ARTIKEL 7. UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld, bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.
ARTIKEL 8. ONDERHANDSE BIEDINGEN
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.

Foto's
Downloads
bodeminfo.pdf tekstdocument
bestemmingsplan en plankaart.PDF tekstdocument
kostenoverzicht.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.