Wilgenlaan 59 Werkendam

24

apr

2014

Wilgenlaan 59
4251 GE Werkendam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 24 april 2014
vanaf 09:30
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

BVA Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 9 april 2014 om 23:59.

Object

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Wilgenlaan 59, 4251 GE Werkendam, kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 2919, groot drie are eenenvijftig centiare, gedeeltelijk belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B. van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Werkendam, sectie R, nummer 2919
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BVA Auctions

Kryptonweg 8
3812 RZ Amersfoort

donderdag 24 april 2014 vanaf 09:30

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. B.C. van Gent-de Graaff

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Wilgenlaan 59 te 4251 GE Werkendam

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 14 april 2014 op te vragen bij CMS N.V. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

HOOFDSTUK II. BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
Artikel 1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt onder de hiervoor vermelde veilingvoorwaarden in één zitting bij inzet en afslag en wel op vierentwintig april tweeduizend veertien vanaf negen uur dertig minuten, in het kantoor van BVA Auctions aan de Kryptonweg 8 te 3812 RZ Amersfoort.
In afwijking van het bepaalde in artikel 14 lid 4 van de AVVEVI wordt terzake deze veiling geen biedlimiet gehanteerd.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 van de AVVEVI vindt de veiling plaats in twee fasen eerst in opbod en vervolgens in afslag, waarbij vervolgens beide bedragen bij elkaar worden opgeteld. Deze optelling vormt de koopsom.
Artikel 2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf uur des middags.
Artikel 3. Kosten
In afwijking/aanvulling van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI komen voor rekening van koper alle eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn, alsmede navolgende kosten:
- de overdrachtsbelasting die bij de levering van het registergoed verschuldigd zal zijn;
- het honorarium van de notaris;
- de kosten van de - eventuele - akte de command;
- het kadastrale recht en de kosten van kadastrale recherches;
- de kosten van advertenties, biljetten, marketing, afslagersloon, zaalhuur en huur van computers;
- de kosten van doorhalingen van de inschrijvingen van hypotheken en beslagen;
- kosten van de deurwaarder ten aanzien van de uitgebrachte exploten.
Voor een specificatie van de kosten wordt verwezen naar de website en/of www.veilingnotaris.nl.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVEVI de koopsom moet worden betaald.
Artikel 4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
Artikel 5. Aanvaarding, gebruikssituatie, ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed in gebruik bij de rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht, op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992, het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub 1 en 7 van lid 2 van artikel 20 AVVEVI van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
1. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomsten.
7. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Artikel 6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVEVI.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVEVI eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
Artikel 7. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
In afwijking van het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub a AVVEVI moet de koper uiterlijk zes (6) werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent (15%) van de koopsom ter voldoening van de kosten.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVEVI dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVEVI te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich voorafgaand aan de openbare verkoop te legitimeren en hun financiële gegoedheid aan te tonen.
In aanvulling op artikel 14 lid 1 AVVEVI dient onder de notaris tevens begrepen te worden de notaris die toezicht houdt op het op de website verlopende biedproces.
In afwijking van artikel 14 lid 4 AVVEVI dient de financiële gegoedheid te blijken uit:
a. een recente verklaring van financiële gegoedheid van een Nederlandse bank; of
b. een onvoorwaardelijke getekende hypotheekofferte; of
c. een bankgarantie als bedoeld in artikel 12 lid 4 AVVEVI; of
d. het doen van een aanbetaling van een bedrag ad tienduizend euro (EUR 10.000,00) op de kwaliteitsrekening van het notariaat van CMS Derks Star Busmann. Indien men die storting zal doen dan dient dat te geschieden onder vermelding van: "61400298/Wilgenlaan 59/aanbetaling veiling".
Voor bepaalde met name genoemde kopers heeft verkoper bepaald dat zij geen financiële gegoedheid dienen aan te tonen.
Artikel 8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
Artikel 9. Inzetpremie
De inzetpremie (plok) bedraagt één procent (1%) van de inzetsom (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting).
Deze inzetpremie wordt in afwijking van het bepaalde in artikel 9 van de AVVEVI aan de koper in rekening gebracht. Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
Artikel 7 lid 3 AVVEVI is niet van toepassing.
Artikel 10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVEVI, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
Artikel 11. Omschrijving erfdienstbaarheden, bekende lasten en beperkingen
Met betrekking tot bekende lasten en beperkingen ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen verwezen naar hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
" OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt hierbij verwezen naar de Algemene Verkoopvoorwaarden voor woningbouw, zoals die door de Raad der Gemeente Werkendam werden vastgesteld in haar vergadering van dertig september negentienhonderd zevennegentig en zijn vervat in het exemplaar ''Algemene regelen voor de verkoop van bouwterrein (voor woningbouw) door de gemeente Werkendam'', welke regelen voor zover ten deze en voor rechtsopvolgers effectief, hierna worden opgenomen:
1. Koper is verplicht de grond te bebouwen en te gebruiken overeenkomstig de daaraan in het (ontwerp)bestemmingsplan te geven of gegeven bestemming en voorschriften.
2. Indien de bestemming, de aard en de uiterlijke welstand van de te stichten opstallen door Burgemeester en Wethouders is goedgekeurd, mag zonder schriftelijke goedkeuring van genoemde Burgemeester en Wethouders bij de bebouwing niet van de goedgekeurde bestemming, aard en uiterlijke welstand worden afgeweken.
3. Binnen anderhalf jaar na heden moet de op het bouwterrein te stichten bebouwing zijn voltooid.
4. Burgemeester en Wethouders der Gemeente kunnen in bijzondere gevallen de termijn, bedoeld hiervoor sub 3 verlengen.
5. De Koper is verplicht het gekochte in overleg met Burgemeester en Wethouders behoorlijk af te scheiden en afgescheiden te houden van de aangrenzende grond der Gemeente en van de publieke weg.
De kosten van het maken van erfafscheidingen komen geheel voor rekening van koper.
6. a. De koper zal toestaan, dat zonodig onderdelen van de straatverlichting, drainage, leidingen, palen, kabels, draden, isolatoren, rozetten, aanduidingsbordjes en pijpleidingen voor openbare doeleinden op, in, aan of boven het verkochte en de opstallen worden aangebracht en onderhouden. Omtrent de plaats en de wijze wordt vooraf met de koper overlegd.
b. De koper is verplicht de achter zijn woning gelegen sloot in stand te houden en te onderhouden een en ander conform de voorschriften en reglementen van het waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch, kantoorhoudende te Woudrichem.
De koper zal al hetgeen krachtens dit beding aangebracht is laten bestaan.
7. Ingeval de op het bouwterrein gebouwde opstallen door brand of andere oorzaak geheel of gedeeltelijk mochten tenietgaan, zal binnen één jaar daarna met herbouw of vernieuwing moeten worden aangevangen en regelmatig moeten worden doorgegaan. Burgemeester en Wethouders kunnen van het bepaalde in dit artikel afwijken."
enzovoorts
" 10. Bij overtreding of niet-nakoming van het bepaalde in de bedingen sub 1 tot en met 7 zal koper, tenzij een en ander hem niet kan worden toegerekend, voor elke dag dat de verboden toestand door zijn toedoen voortduurt of het aanbrengen en/of onderhouden niet toegestaan wordt, een boete verbeuren ten bate van de Gemeente van negentig euro (€ 90,--).
11. De boete moet worden betaald binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders der Gemeente. Deze aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat koper minstens een maand te voren per aangetekende brief op de verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien verboden toestand in die tijd is opgeheven.
12. Gemeente gaat op nader aangegeven grondstroken een haagbeuk ter breedte van ongeveer een meter inplanten, waarbij ten aanzijn van het toekomstige onderhoud de regeling zal gelden dat de bewoners voor hun rekening de binnenkant (tuinzijde) dienen te onderhouden en de Gemeente de buitenkant en de bovenzijde, waarbij in principe een kniphoogte van ongeveer een meter vijfentwintig centimeter (of zoveel meer of minder als de Gemeente noodzakelijk of gewenst acht) zal worden aangehouden.
13. Onverschillig of het hierna sub 14 bepaalde al dan niet is nagekomen, zullen de sub 1 tot en met 7, 10 tot en met 12 aan de koper opgelegde verplichtingen op alle volgende kopers van toepassing zijn en wel zodanig, dat elke koper door wie één of meer dezer bepalingen is overtreden of niet is nagekomen, ingeval er termen zijn tot toepssing der sub 10 bepaalde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in de eigendom tot betaling dier boete aansprakelijk is."
enzovoorts
" 17. Bij elke verdere overdracht van het verkochte of vestiging van beperkt zakelijk (genots)rechten daarop zullen in elke akte van levering casu quo van vestiging de bedingen sub 1 tot en met 7 en 10 tot en met 13, alsmede de onderhavige bepaling, moeten worden opgenomen op straffe van een boete van vijfenveertigduizend driehonderd achtenzeventig euro (€ 45.378,--) door de overdragende of verlenende partij die dit verzuimt, verbeurd ten bate van de Gemeente, en ingeval meerdere personen als overdragende dan wel verlenende partij optreden door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders der Gemeente. Deze aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat die overdragende of verlenende partij minstens een maand tevoren per aangetekende brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven indien het verzuim in die tijd is opgeheven."
enzovoorts
" GEVESTIGDE ERFDIENSTBAARHEDEN
Ten aanzien van reeds gevestigde erfdienstbaarheden wordt ten deze verwezen naar een akte van levering op achttien april tweeduizend vijf voor mij, notaris, verleden, waarbij bouwnummer 21 van het onderhavige bouwproject werd overgedragen en waarin woordelijk staat vermeld:
'' Gemeente en koper verklaarden bij deze nog te vestigen de navolgende erfdienstbaarden:
a. ten nutte en ten laste over en weer van het verkochte en het bij Gemeente in eigendom verblijvende gedeelte van het perceel gemeente Werkendam, sectie R nummer 2827en wel dat gedeelte waarop zal worden gebouwd de woning behorende tot het onderhavige bouwproject onder bouwnummer 22 al zodanige erfdienstbaarheden, waardoor de toestand, waarin de opstallen zich ten opzichte van elkaar zullen bevinden blijft gehandhaafd, speciaal voor wat betreft de afvoer van hemelwater, gootwater, faecaliën door riolering of anderszins, eventuele inbalking en inankering, toevoer van licht, lucht enzovoorts, zijnde hieronder evenwel niet begrepen een verbod om te bouwen of te verbouwen, zullende deze erfdienstbaarheden blijven bestaan, ook al mochten de heersende erven door bebouwing, verbouwing of anderszins van aard of bestemming worden veranderd, waarbij verzwaring dier erfdienstbaarheden mocht plaatsvinden; voormelde erfdienstbaarheid betreft tevens de verplichting voor de eigenaar van het dienend erf om te dulden, dat bij uitvoering van het ten tijde van het passeren van de akte van eigendomsoverdracht bestaande bouwplan eventueel een op het heersend erf te bouwen of gebouwde woning(en) cum annexis gedeeltelijk op het dienend erf is/worden gebouwd casu quo hierboven uitsteken casu quo de versnijdingen van de funderingen in het dienend erf zijn gelegen of de bij de op het heersend erf gebouwde woning(en) cum annexis behorende leidingen gedeeltelijk in het dienend erf zijn aangebracht. Het onderhoud van die bebouwing(en) (buitenspouwbladen) komt voor rekening van de eigenaar van het heersend erf. De eigenaar van het dienend er is bevoegd bedoelde buitenspouwbladen aan te wenden voor een uitbreiding van de op het dienend erf geprojecteerde woning. Met inachtnemeing van het hiervoor bepaalde zal het onderhoud en dergelijke voor rekening van het dienend erf komen. Indien en zodra door een aanbouw van zijn perceel de muur/buitenspouwblad functioneel als binnenmuur (binnenspouwblad) kan worden aangemerkt;"
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van de rechthebbende bedoeld in de hiervoor aangehaalde bepalingen voor deze te worden aangenomen.
Artikel 12. Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Artikel 13. Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Artikel 14. Bestemming
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed wordt te dezen verwezen naar:
1. een stuk van de gemeente Werkendam de dato veertien maart tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
2. de relevante voorschriften van het bestemmingsplan Kern Werkendam van de gemeente Werkendam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
3. een rapport van Bodemloket, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Artikel 15. Bodeminformatie
Met betrekking tot bodeminformatie van het registergoed wordt te dezen verwezen naar een stuk van de gemeente Werkendam de dato zeven maart tweeduizend veertien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke
aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed en/of
het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn
voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of
milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere
maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is
door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Artikel 16. Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
bestemmingsplan artikel 15 wonen.pdf tekstdocument
Bodemloketrapport[1].PDF tekstdocument
Legenda.PDF tekstdocument
kostenoverzicht Wilgenlaan 59.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.