Burgemeester Knappertlaan 182a Schiedam

9

apr

2014

Burgemeester Knappertlaan 182a
3117 BG Schiedam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 9 april 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via externe website

Veilinglocatie

Vendu Notarishuis Rotterdam

Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 25 maart 2014 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede, derde en zolder verdieping met verder toebehoren, plaatselijk bekend 3117 BG Schiedam, Burgemeester Knappertlaan 182a, uitmakende het vijf/negende (5/9e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het gebouw met ondergrond en verder toebehoren, gelegen aan de Burgemeester Knappertlaan 182ab te Schiedam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie M nummer 5127, groot één are éénenvijftig centiare (1 a 51 ca)

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Schiedam, sectie M complexaanduiding 7638-A, indexnummer 2
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vendu Notarishuis Rotterdam

Kipstraat 54
3011 RT Rotterdam

woensdag 9 april 2014 vanaf 13:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Janneke de Waal

Telefoonnummer 020-3016439 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Schaap & Partners

Telefoonnummer 010-2770300
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. J.R. Metheuver

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 1 april 2014 op te vragen bij kantoor Schaap & Partners Notarissen te Rotterdam. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

Veilingvoorwaarden
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, hierna te noemen: "AVVE", opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
Bijzondere Veilingvoorwaarden
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op negen april tweeduizend veertien om dertien uur dertig minuten (13:30) in het Vendu Notarishuis Rotterdam aan de Kipstraat 54 te 3011 RT Rotterdam.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning vóór twaalf (12.00) uur des middags.
Bij de betaling van de koopsom dient gelijktijdig door de koper een bedrag aan rente berekend over de koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode die verstrijkt tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling te worden voldaan.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen buitengerechtelijke incassokosten ad éénduizend vijfhonderd euro (€ 1.500,00), alsmede de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE (waaronder begrepen de kosten van publicaties op veilingsites) en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De taxatiekosten ad driehonderdtweeënveertig euro en zesenvijftig cent (€ 342,56) (inclusief omzetbelasting) komen eveneens voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het Registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald.
4. Belastingen
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het Registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding / gebruikssituatie / ontruiming
De Schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het Registergoed.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed in gebruik bij Rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De Schuldenaar/Rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Voorwaarden voor Hypotheken van de Rabobankorganisatie 1992 het Registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het Registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal Schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
"b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de Verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het Registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De Verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming."
6. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de Verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
7. Voldoening kosten / informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk tien april tweeduizend veertien om veertien (14.00) uur bij de notaris storten een bedrag ter grootte van vijftien procent van de koopsom ter voldoening van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 van de AVVE.
Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 lid 1 sub b AVVE dient door de koper uiterlijk zes werkdagen na de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te worden voldaan of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring te worden afgegeven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 7 gestelde komt te vervallen indien Verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort binnen de daarvoor gestelde termijnen.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
8. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de Schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
9. Inzetpremie
Conform het bepaalde in artikel 7 lid 1 van de AVVE heeft de inzetter recht op inzetpremie. Deze inzetpremie wordt blijkens het bepaalde in artikel 9 lid 1 sub c aan de koper in rekening gebracht. Voor het geval de koper en de inzetter dezelfde persoon zijn, worden deze beide bedragen met elkaar verrekend.
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
10. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
"3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde."
11. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze executoriale verkoop vindt tevens plaats via internet, www.notarishuis.com. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
1. In aanvulling op de AVVE 2006 (hierna: AVVE) kan ook via internet worden geboden. Als "bod" in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als "bieder" in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure 'Online meebieden op de veiling' en de hieronder in de leden 3 en 4 gestelde voorwaarden.
2. In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure 'Online meebieden op de veiling' en hieronder in de leden 3 en 4 heeft geregistreerd.
3. Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure 'Online meebieden op de veiling'. De hoogte van de borg per aangeboden object is één procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00). Deze borg heeft dezelfde rechtskracht als een 'verklaring van gegoedheid' als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de borg niet worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
4. In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.notarishuis.com, de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
5. Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
6. In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
7. Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
8. In aanvulling op artikel 3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord "bied" bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
9. Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat "mijn" wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
10. Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
11. In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de internetborg van één procent (1%) van de koopsom met een minimum van drieduizend euro (€ 3.000,00) door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12. In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens een of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet, wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
13. Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene doen wat hij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
Vereniging van Eigenaren / splitsing
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: "Vereniging van Eigenaars Burgemeester Knappertlaan 182ab te Schiedam", gevestigd te Schiedam, bestaande uit:
a. het modelreglement - met uitzondering van Annex 1 -, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor een plaatsvervanger van mr. J.W. Klinkenberg, destijds notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 11905 nummer 1, en
b. het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op één maart tweeduizend één verleden voor genoemde notaris Van Eijck, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Rotterdam) op twee maart tweeduizend één in register Hypotheken 4, in deel 20968, nummer 46.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren worden er geen servicekosten in rekening gebracht. Derhalve zijn er geen achterstallige servicekosten die voor rekening van de koper komen.
De premie van de VVE meerkeuzpolis Centraal Beheer bedragen respectievelijk vierhonderdtwaalf euro en drieënnegentig eurocent (EUR 412,93) voor tweeduizend dertien en vierhonderdzeventien euro en zevenennegentig eurocent (EUR 417,97) voor tweeduizend veertien, welke premies voor de helft voor rekening van koper komen.
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaars is er geen reserve opgebouwd.
Bijzondere bepalingen
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden casu quo aan koper op te leggen bijzondere verplichtingen ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen verwezen naar de hiervoor genoemde akte tot levering, waarin staat vermeld:
"OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN, KWALITATIEVE BEDINGEN EN/OF BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen, wordt verwezen naar hetgeen voorkomt in een akte van levering op drie november negentienhonderd zestig verleden voor voornoemde notaris P. Schaberg, destijds notaris te Schiedam, van welke akte een afschrift werd overgeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers te Rotterdam op diezelfde dag in register 4 deel 3365 nummer 19, woordelijk luidende:
Ten eerste: Op het terrein zal, behalve een gewone brood-, koek- en banketbakkerij nimmer een inrichting worden daargesteld, waarvoor met het oog op gevaar, schade of hinder, krachtens voorschrift van wet of verordening, vergunning vereischt wordt.
Ten tweede: Het terrein mag alleen bebouwd worden met een nader door Burgemeester en Wethouders van Schiedam goed te keuren bebouwing.
Het terrein moet, behoudens weder-opbouwingen, binnen behoorlijken tijd tot stand gebracht, steeds bebouwd blijven als in het eerste lid van dit artikel is voorgeschreven. De eerste bouw, evenals elke bouw in het vervolg, moet ten genoege zijn van Burgemeester en Wethouders en de plannen moeten door dat College vooraf zijn goedgekeurd.
De Gemeenteraad kan van ieder der in dit artikel gestelde voorschriften voorwaardelijk ontheffing verleenen.
De bouw moet voltooid zijn en daarvan aan Burgemeester en Wethouders kennis gegeven voor den eersten September negentienhonderd dertig.
In Bijzondere gevallen kan door Burgemeester en Wethouders verlenging van dezen termijn worden toegestaan.
Ten derde: Voordat met bouwen wordt aangevangen of bouwmaterialen worden aangevoerd moet het terrein van den omliggenden grond worden afgescheiden door een Schutting ten genoegen van den Directeur van Gemeentewerken.
Ten vierde: De koopster of harerechtverkijgenden zal ten genoegen van Burgemeester en Wethouders het aan de openbare straat onbebouwd blijvende gedeelte van het terrein daarvan afscheiden door een muur of ijzeren hek op steenen voet en zoodanige afscheiding ten allen tijde in goeden staat onderhouden. Burgemeester en Wethouders kunnen voorschriften stellen ten aanzien van de gemeenschappelijke afscheiding met belendende terreinen, onverschillig of deze terreinen nu of later eigendom zijn van de Gemeente of van derden.
Voor zoover een sloot in het verkochte terrein is begrepen zal deze mogen worden gedempt, mits op de erfscheiding een beschoeiing wordt geplaatst ten genoegen van den Directeur van Gemeentewerken. De gemeente draagt in geen geval bij in de kosten van aanleg, onderhoud of instandhouding van eenige afscheiding als in dit artikel bedoeld.
Ten vijfde: Bij overtreding of niet-nakoming van de voorwaarden der koopovereenkomst, zal de koopster voor iedere maand, gedurende welke de verboden toestand duurt, eene boete verbeuren van duizend gulden ten bate der Gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders, met dien verstande dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt, deze aanaming wordt niet verzonden, dan nadat de eigenaar minstens een maand tevoren per aangeteekenden brief op den verboden toestand is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien de verboden toestand in dien tijd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders is opgeheven.
Onverschillig of het onder het laatste lid van dit artikel bepaalde al dan niet is nagekomen, zullen de onder ten eerste, ten tweede, ten derde en ten vierde op de koopster gelegde verplichtingen op alle volgende eigenaren toepasselijk zijn en wel zoodanig dat elke opvolgende eigenaar, door wien een of meer dezer bepalingen is overtreden of niet is nagekomen, ingeval er termen zijn tot toepassing der bepaalde boete, hoofdelijk met zijn opvolgers in den eigendom tot betaling dier boete aansprakelijk is.
Bij elke verdere overdracht van het verkochte moeten in elke acte van overdracht de onder ten eerste, ten tweede, ten derde en ten vierde gestelde voorwaarden en bepalingen, alsmede die van dit artikel worden opgenomen op straffe eener boete van tien duizend gulden door de overdragende partij, die dit verzuimt en ingeval meerdere personen als overdragende partij optreden, door hen als hoofdelijke debiteuren verschuldigd ten bate van de gemeentekas en te betalen binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van Burgemeester en Wethouders, met dien verstande dat nimmer eenige uitdrukkelijke ingebrekestelling wordt vereischt; deze aanmaning wordt niet verzonden, dan nadat die overdragende partij minstens een maand tevoren per aangeteekenden brief op dit verzuim is opmerkzaam gemaakt en zal achterwege blijven, indien het verzuim in dien tijd ten genoegen van Burgemeester en Wethouders is opgeheven.
Voor zover in bovengenoemde bepalingen verplichtingen voorkomen welke Verkoper verplicht is aan Koper op te leggen, legt hij die bij deze op hetgeen door Koper wordt aanvaard. Voor zover het gaat om rechten die ten behoeve van derden zijn bedongen, worden die rechten bij deze tevens door Verkoper voor die derden aangenomen."
Genoemde verplichtingen zullen door Verkoper aan koper bij de levering worden opgelegd en dienen door Verkoper ten behoeve van rechthebbende voor deze te worden aangenomen.
Energieprestatiecertificaat
Verkoper verklaart geen eigenaar te zijn geweest van het Registergoed en beschikt derhalve niet over een energieprestatiecertificaat als bedoeld in de Regeling energieprestatie gebouwen. Koper in de veiling dient dit voor eigen risico te nemen.
Publiekrechtelijke beperkingen
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
Bestemming en gebruik
Op het Registergoed is het bestemmingplan "West" van de gemeente Schiedam van toepassing. Op de site www.ruimtelijkeplannen.nl is dit bestemmingsplan te raadplegen.
Het Registergoed heeft de bestemming "Wonen - 4" en dubbelbestemming "Waarde-Archeologie-B".
Funderingsproblematiek
Het Registergoed zit in een funderingsherstel-project van de gemeente Schiedam. Het Adviesbureau Funderingsherstel, gevestigd te Numansdorp, heeft in september tweeduizend dertien een overzicht van de investeringskosten voor dit funderingsherstel ten behoeve van de gemeente Schiedam opgemaakt. Dit overzicht ligt ter inzage bij de notaris.
Er is een mogelijkheid om de kosten voor het herstel via de gemeente Schiedam te lenen tegen een rente van één vijf/tiende procent (1,5%).
Overige informatie is op te vragen bij de heer M. Born van gemeld Adviesbureau Funderingherstel, (telefoonnummer 030-6019779, e-mailadres: info@funderingsadvies.eu).
Bodeminformatie
Voor bodeminformatie betreffende het Registergoed wordt verwezen naar een schrijven van de gemeente Schiedam, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.
Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid omtrent de mogelijke aanwezigheid casu quo gevolgen van stoffen in, onder of aan het registergoed en/of het gebouw welke volgens geldende milieumaatstaven schadelijk zouden kunnen zijn voor mens en milieu of die ingevolge de thans geldende milieuwetgeving en/of milieurechtspraak aanleiding zou geven tot sanering of tot het nemen van andere maatregelen. Omtrent de mogelijke aanwezigheid van (ondergrondse) opslagtanks is door verkoper geen onderzoek ingesteld en wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
Uitdrukkelijke aanvaarding
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het Registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het Registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Burgemeester Kanppertlaan 182 A.PDF tekstdocument
Bestemmingsplan Burg Knappertlaan 182A te Schiedam.PDF tekstdocument
info bodem Burgemeester Knappertlaan 182A.PDF tekstdocument
Afschrift openbaar register _ digitaal Hyp4 dl 20968 nr 46 reeks ROTTERDAM.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.