Landbouwgrond, diverse percelen Diverse gemeenten Noord-Brabant

7

apr

2014

Landbouwgrond, diverse percelen
Diverse gemeenten Noord-Brabant

Grond

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting maandag 7 april 2014
vanaf 10:30
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen

Clarissenstraat 22
5281 AZ Boxtel

Object

1. een perceel bouwland, gelegen aan de Hazenhutsedijk te De Rips (gemeente
Gemert-Bakel), kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze sectie A nummer
4572 groot één hectare zesentwintig are vijfendertig centiare;
2. een perceel bouwland, gelegen aan Grotel te Bakel (gemeente Gemert-
Bakel), kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze sectie K nummer 609 groot
één hectare negenentwintig are dertig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 30,14 per jaar met eindjaar 2019);
3. een perceel bouwland, gelegen aan de Groesvlaas te Milheeze (gemeente
Gemert-Bakel), kadastraal bekend gemeente Bakel en Milheeze sectie S nummer
862 groot vierenvijftig are vijfendertig centiare;
4. een perceel bouwland, gelegen aan de Goorweg te Riel (gemeente Goirle),
kadastraal bekend gemeente Goirle sectie G nummer 19 groot vier hectare drie are
negentig centiare,
(inclusief beregeningsput (zonder vergunning) en 3 hydranten en belast met
ruilverkavelingsrente van € 86,41 per jaar met eindjaar 2018);
5. een perceel bouwland, gelegen aan de Moergestelseweg/Driehuizerweg te
Haghorst (gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek
sectie M nummer 707 groot twee hectare vijfenzestig are tien centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver);
6. een perceel bouwland, gelegen aan de Prins Bernhardweg/Kanaaldijk Noord
te Haghorst (gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente
Hilvarenbeek sectie M nummer 747 groot drie hectare drie are zestig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver);
7. een perceel bouwland, gelegen aan de Prins Willem-Alexanderweg te
Haghorst (gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek
sectie M nummer 773 groot acht hectare zevenenzeventig are tachtig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver);
8. een perceel grasland, gelegen nabij de Ontginningsweg te Haghorst
(gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek sectie N
nummer 1610 groot één hectare drieëndertig are vijfentwintig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver en een erfdienstbaarheid van weg t.l.v. de percelen N 1612 en Oost-, Westen
Middelbeers A 1081);
9. een perceel grasland, gelegen aan de Ontginningsweg te Haghorst
(gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek sectie N
nummer 1652 groot twee hectare drieënnegentig are dertig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver);
10. een perceel bouwland, gelegen nabij het Moleneind te Diessen (gemeente
Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Hilvarenbeek sectie Q nummer 1503
(oud nummer 418 gedeeltelijk) groot één hectare zesenzeventig are negentig
centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver en een te vestigen erfdienstbaarheid van weg t.l.v. perceel Q 1504);
11. een perceel grasland, gelegen aan de Liesdijk te Oost-, West- en
Middelbeers (gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Oost-,
West- en Middelbeers sectie H nummer 899 (oud nummer 868 gedeeltelijk) groot
twee hectare éénennegentig are dertig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver);
12. een perceel bouwland, gelegen aan de Schijndelseweg te Sint-Oedenrode,
kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie R nummer 113 groot
tweeënnegentig are,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 26,64 per jaar met eindjaar 2034 en
een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van Brabant Water N.V.);
13. een perceel bouwland, gelegen aan de Vliegden te Sint-Oedenrode,
kadastraal bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie R nummer 268 groot
vijfentwintig are twintig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 7,32 per jaar met eindjaar 2034 en een
erfdienstbaarheid van weg t.l.v. perceel R 239);
14. massa kavels 15, 16 en 17;
15. een perceel bouwland, gelegen aan het Hoogeind te Sint-Oedenrode, ter
grootte van ongeveer zeventig are van het perceel kadastraal bekend gemeente
Sint-Oedenrode sectie R nummer 356,
(belast met een ruilverkavelingsrente van ongeveer € 20,26 per jaar met eindjaar
2034);
16. een perceel bouwland, gelegen aan het Hoogeind te Sint-Oedenrode, ter
grootte van ongeveer veertig are van het perceel kadastraal bekend gemeente
Sint-Oedenrode sectie R nummer 356,
(belast met een ruilverkavelingsrente van ongeveer € 11,58 per jaar met eindjaar
2034);
17. een perceel bouwland, gelegen aan het Hoogeind te Sint-Oedenrode, ter
grootte van ongeveer achtennegentig are dertig centiare van het perceel kadastraal
bekend gemeente Sint-Oedenrode sectie R nummer 356,
(belast met een ruilverkavelingsrente van ongeveer € 28,46 per jaar met eindjaar
2034);
18. een perceel bouwland, gelegen aan de Kruiskampweg te Oss, kadastraal
bekend gemeente Oss sectie N nummer 124 groot zevenentwintig are vijfenvijftig
centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 8,16 per jaar met eindjaar 2034);
19. een perceel grasland, gelegen aan de Gewandeweg te Oss, kadastraal bekend
gemeente Oss sectie N nummer 173 groot éénentachtig are vijfennegentig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 24,24 per jaar met eindjaar 2034);
20. een perceel grasland, gelegen aan de Huisdaalsestraat te Macharen
(gemeente Oss), kadastraal bekend gemeente Oss sectie O nummers 85 en 94
tezamen groot vier hectare achtenzeventig are vijfendertig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 510,30 per jaar met eindjaar 2034 en
een erfdienstbaarheid van weg t.l.v. de percelen O 89 en 96);
21. een perceel grasland, gelegen aan de Ossestraat te Macharen (gemeente
Oss), kadastraal bekend gemeente Oss sectie O nummer 233 groot één hectare
zevenenveertig are vijfentachtig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 43,80 per jaar met eindjaar 2034);
22. een perceel bouwland, gelegen aan de Dorpenweg te Haren (gemeente Oss),
kadastraal bekend gemeente Oss sectie Q nummer 185 groot twee hectare
drieënvijftig are tien centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 74,94 per jaar met eindjaar 2034 en
een opstalrecht nutsvoorzieningen t.b.v. waterschap Aa en Maas);
23. een perceel bouwland, gelegen aan de Megensebaan te Berghem (gemeente
Oss), kadastraal bekend gemeente Oss sectie S nummer 84 groot
vijftien are vijfenzestig centiare,
(belast met een ruilverkavelingsrente van € 4,62 per jaar met eindjaar 2034 en een
zakelijk recht als destijds bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Enexis B.V.);
24. een perceel bouwland, gelegen aan de Driehuizerweg te Haghorst
(gemeente Hilvarenbeek), kadastraal bekend gemeente Oisterwijk sectie L
nummers 803 en 1053 en gemeente Hilvarenbeek sectie M nummer 511 tezamen
groot vijf hectare negenenzestig are twintig centiare,
(belast met een te verwachten ruilverkavelingsrente vanuit ruilverkaveling De
Hilver en een zakelijk recht als destijds bedoeld in artikel 5 lid 3 onder B van de
Belemmeringenwet Privaatrecht t.b.v. Sabic Pipelines B.V.).

Veiling in kavels

Zie objectomschrijving

Objectgegevens

Soort object Grond
Kadastrale gegevens Zie objectomschrijving
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen

Clarissenstraat 22
5281 AZ Boxtel

maandag 7 april 2014 vanaf 10:30

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Van 't Hooft & Van Rosmalen Notarissen

Clarissenstraat 22
5281 AZ Boxtel

Telefoonnummer 0411-674321 Faxnummer 0411-677965
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. A.H.M. Megens

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Bijzonderheden:
- de kavels zijn vrij van pacht per 1 januari 2014;
- met betrekking tot een aantal kavels is sprake van een verhuurd jachtrecht.
- uitsluitend van toepassing op de kavels 15, 16 en 17: inschrijven dient te geschieden
voor een prijs per centiare (m2), na inmeting van betreffende kavel door het Kadaster
zal eventuele over- of ondermaat worden verrekend. De inmetingskosten komen voor
rekening van koper.
Voorwaarden:
1. Op de inschrijvingen zijn van toepassing:
* de “Algemene voorwaarden bij verkoop (2013.06)” van het Bureau Beheer
Landbouwgronden;
* de "Algemene Voorwaarden voor de verkoop bij openbare inschrijving van
Registergoederen 1996" en de aanvullingen daarop en afwijkingen daarvan, zoals
hierna gemeld:
- daar waar in de voorwaarden "guldens" staat vermeld dient te worden gelezen
"euro’s";
- de termijn van beraad eindigt de vierde werkdag volgende op de zitting om vijf
uur in de middag of zoveel eerder als verkoper mocht hebben gegund;
2. Gegadigden dienen zich te kunnen legitimeren en indien gevraagd hun
financiële gegoedheid aan te kunnen tonen.
3. de inschrijfbiljetten dienen ondertekend op uiterlijk maandag 7 april 2014 om
10.00 uur ten kantore van genoemde notarissen te zijn ingeleverd, alwaar de
biljetten zullen worden geopend om 10.30 uur (waarbij uitsluitend de inschrijvers
aanwezig kunnen zijn).
4. De koopsom en kosten moeten worden voldaan op uiterlijk 1 juni 2014.
5. Verkoper behoudt zich het recht van beraad en gunning voor.
6. Verkoper heeft het recht tot het moment van de zitting één of meerdere percelen
uit de verkoop te halen.
7. Voor zover aan de eigenaar bekend is ter zake van de levering van de
registergoederen geen omzetbelasting maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
8. De leveringen vinden plaats ten overstaan van genoemde notarissen.
Inschrijfbiljetten en verdere gegevens van de percelen zijn verkrijgbaar ten kantore van
genoemde notarissen, Clarissenstraat 22 te 5281 AZ Boxtel, tel. 0411-674321, email:
info@hooftrosmalen.nl.
Gegevens zijn ook in te zien op www.dienstlandelijkgebied.nl.

Foto's
Downloads
overzicht percelen bijzonderheden en voorwaarden.pdf tekstdocument
alg voorw voor verkoop bij openbare inschr 1996.pdf tekstdocument
Algemene voorwaarden verkoop BBL 2013.06.pdf tekstdocument
kadastrale tekening kavel goirle.pdf tekstdocument
kadastrale tekening kavel oost- west- middelbeers.pdf tekstdocument
kadastrale tekeningen kavel oisterwijk-hilvarenbeek.pdf tekstdocument
kadastrale tekeningen kavels bakel en milheeze.pdf tekstdocument
kadastrale tekeningen kavels hilvarenbeek.pdf tekstdocument
kadastrale tekeningen kavels oss.pdf tekstdocument
kadastrale tekeningen kavels sint oedenrode.pdf tekstdocument
luchtfoto kavels 15, 16 en 17 (St Oedenrode R 356).pdf tekstdocument
Luchtfotos.pdf tekstdocument
omgevingskaart goirle.pdf tekstdocument
omgevingskaart oost west middelbeers.pdf tekstdocument
omgevingskaart st oedenrode.pdf tekstdocument
omgevingskaarten gemert bakel.pdf tekstdocument
omgevingskaarten hilvarenbeek.pdf tekstdocument
omgevingskaarten oss.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.